Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

27.00.00 Zekerheidstelling voor het bedrag van de douaneschuld

28 Bijlage 13. Verstrekking en gebruiksaanwijzingen certificaat (ontheffing van) van doorlopende zekerheidstelling

     

>

Belastingdienst

Postbus <nummer> <Postcode> <Plaats>

<naam aangever>
<naam contactpersoon>
<postadres aangever>
<POSTCODE> <PLAATS AANGEVER>

Douane <Regio>

<Kantoornaam>

Telefoon <telefoonnummer>
Telefax <telefaxnummer>
<naam afdelingsteam>
Doorkiesnummer <doorkiesnummer>

Datum

Uw kenmerk

Kenmerk
<douanenummer>

Betreft
Verstrekking en gebruiksaanwijzigingen certificaat van doorlopende zekerheidstelling

Geachte heer/mevrouw,
U heeft op mijn kantoor een doorlopende zekerheid gesteld voor de regeling douanevervoer. Om dit aan te kunnen tonen ontvangt u hierbij een certificaat van doorlopende zekerheidstelling.

Voor het gebruik van het certificaat van doorlopende zekerheid en de regeling douanevervoer gelden de volgende verplichtingen:

  1. U moet het nummer van dit, of een ander (geldig), certificaat vermelden in vak 52 van elke aangifte voor communautair- en/of gemeenschappelijk douanevervoer. Daarnaast moet u de naam van mijn kantoor vermelden en in het deelvak "code" het cijfer 1.

  2. U moet uw douanenummer vermelden in vak 50 van elke aangifte voor communautair- en/of gemeenschappelijk douanevervoer. Uw douanenummer kunt u vinden op de vergunning die u heeft ontvangen.

  3. U moet het originele certificaat overleggen bij het doen van een aangifte voor communautair- en/of gemeenschappelijk douanevervoer.

  4. Verlies of diefstal van het originele certificaat moet u mij, ter voorkoming van misbruik, direct melden.

  5. Bij intrekking van de vergunning, of opzegging van de doorlopende zekerheid, moet u het certificaat direct bij mij inleveren.

  6. Wanneer een of meerdere gegevens op de voorzijde van het certificaat niet langer juist zijn moet u het originele certificaat bij mij inleveren.

  7. U moet het originele certificaat tenminste een maand vóór het verstrijken van de geldigheidsduur bij mij inleveren ter verlenging van de geldigheidsduur met twee jaar.

Ten slotte wil ik wijzen op het volgende;

  • U bent als aangever verantwoordelijk voor de handelingen van de door u gemachtigde personen;

  • U kunt zelfstandig namen van gemachtigden toevoegen of doorhalen. Wanneer u dit doet, moet u mij een kopie van de vóór- en achterzijde van het certificaat sturen.

  • Wanneer u meer dan acht personen wilt machtigen, of wanneer u om andere redenen behoefte heeft aan meerdere certificaten, dan kunt u deze schriftelijk bij mij aanvragen.

Hoogachtend,

Belastingdienst/Douane <Regio/kantoor>,
de ontvanger
namens deze

<gemandateerde>