Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

27.00.00 Zekerheidstelling voor het bedrag van de douaneschuld

29 Bijlage 14. Verlening geldigheidsduur certificaat van (ontheffing van) doorlopende zekerheidstelling

     

>

Belastingdienst

Postbus <nummer> <Postcode> <Plaats>

<naam aangever>
<naam contactpersoon>
<postadres aangever>
<POSTCODE> <PLAATS AANGEVER>

Douane <Regio>

<Kantoornaam>

Telefoon <telefoonnummer>
Telefax <telefaxnummer>
<naam afdelingsteam>
Doorkiesnummer <doorkiesnummer>

Datum

Uw kenmerk

Kenmerk
<douanenummer>

Betreft
Verstrekking en gebruiksaanwijzigingen certificaat van doorlopende zekerheidstelling

Geachte heer/mevrouw,

Op uw verzoek heb ik de geldigheidsduur van het certificaat van doorlopende zekerheidstelling nummer <nr. certificaat> verlengd tot <uiterste datum geldigheid>.

De verplichtingen met betrekking tot het gebruik van het certificaat en de regeling douanevervoer die golden op het moment van verstrekking van het certificaat blijven onverkort van toepassing.

Wanneer u na de laatste dag van geldigheid gebruik blijft maken van de regeling douanevervoer, dan moet u tenminste een maand voor het verstrijken van de geldigheidsduur bij mij een nieuw certificaat aanvragen.

Hoogachtend,

Belastingdienst/Douane <Regio/kantoor>
de ontvanger,
namens deze

<gemandateerde>