Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

27.00.00 Zekerheidstelling voor het bedrag van de douaneschuld

30 Bijlage 15. Aanvaarding (gewijzigde) doorlopende zekerheidstelling

     

>

Belastingdienst

Postbus <.........> <..............................>

*
Directie | Douanezaken
De heer *
*
*

Douane <Regio>

Telefoon (..........)
Telefax (..........)
Inning - Zekerheid
Doorkiesnummer (..........)

Datum

Verzonden: *

Uw kenmerk

Kenmerk
VS8-*|NL

Betreft
Aanvaarding (gewijzigde) zekerheidstelling VS8 nummer

Geachte heer *,

Naar aanleiding van mijn verzoek van * tot het verhogen van de doorlopende zekerheid, heeft uw borg thans de gevraagde zekerheid gesteld.

Op grond van deze zekerheidstelling geef ik u toestemming om gebruik te maken van:

 • de uitstelregeling inzake de maandbetalingen voor aangiften welke gedaan worden via het aangiftesysteem Douane Sagitta Invoer (bijlage 1),

 • één of meerdere vergunningen (bijlage 2)

 • de uitstelregeling Verkeersbegeleidingstarieven Scheepvaartverkeer (bijlage 3).

Er is zekerheid gesteld tot een totaalbedrag van * .

Dit bedrag is als volgt opgenomen:

   

€ *

voor het indienen van aangiften tot plaatsing onder de regeling actieve veredeling via het aangiftesysteem Douane Sagitta Invoer op grond van door de RVO.nl verleende vergunning(en) actieve veredeling schorsing (avs)

€ *

voor bedragen die betaald moeten worden op grond van de uitstelregeling maandbetalingen voor aangiften via het aangifte-systeem Douane Sagitta Invoer (Bijlage 1)

€ *

aanvullende doorlopende zekerheid in het kader artikelen 248, 254 en 257 lid 4 van de Toepassingsbepalingen Communautair Douanewetboek - Verordening (EEG) nr. 2913/92

€ *

voor bedragen die betaald moeten worden op grond van de wettelijke bepalingen in relatie met één of meerdere door de Belastingdienst/Douane verleende vergunningen (Bijlage 2)

€ *

Voor bedragen die betaald moeten worden op grond van de uitstelregeling Verkeersbegeleidingstarieven Scheepvaartverkeer (Bijlage 3)

De doorlopende zekerheid is gesteld door middel van een akte van borgtocht van * te *, groot € * met het nummer * van *, aanvaard op * door de Belastingdienst/Douane/< regio > en thans vastgelegd onder VS8 nummer *

Uw bedrijf is in de administratie van de Belastingdienst/Douane opgenomen onder EORI-nummer:
*.

Bij correspondentie met de Belastingdienst/Douane dient u dit EORI-nummer altijd te vermelden.

Hoogachtend,

namens de ontvanger

<………………….>
Belastingdienst/Douane/<…………….>

Een eensluidend afschrift van deze bevestiging zekerheidstelling is gezonden aan :

 • Belastingdienst/Douane *, ter attentie van *;

Ik verzoek u deze mededeling bevestiging zekerheidstelling te bewaren bij de aan u verleende vergunning(en) en/of regeling(en).

Deze mededeling bevestiging (gewijzigde) zekerheidstelling dient ter vervanging van de mededeling bevestiging (gewijzigde) zekerheidstelling VS91/VS8 nummer *, welke op * werd afgegeven door de ontvanger van de Belastingdienst/Douane <……………….> te <……………>

De voorwaarden en bepalingen voor de doorlopende zekerheidstelling zijn opgenomen in:

Bijlage 1. Uitstelregeling inzake de maandbetalingen Sagitta-Invoer
Bijlage 2. Douanevergunningen
Bijlage 3. Uitstelregeling inzake Verkeersbegeleidingstarieven

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT,

<………………>, *

namens de ontvanger

 • <……………………>

 • Belastingdienst/Douane

Naar boven

30.1 Bijlage 1.

UITSTELREGELING inzake de MAANDBETALINGEN

Bijlage bij de brief van * .

Uw EORI-nummer Douane Sagitta Invoer is:
NL

Dit nummer maakt deel uit van het aangifte-identificatienummer en moet vermeld worden in vak 14 van het Enig Document.

Er is zekerheid gesteld ten gunste van het Koninkrijk der Nederlanden.

De zekerheid is gesteld voor bedragen die moeten worden betaald op grond van de uitstelregeling inzake de maandbetalingen.
Deze regeling geldt alleen voor bedragen die verschuldigd worden door het indienen van aangiften ten invoer voor het vrije verkeer via het aangiftesysteem Douane Sagitta Invoer (DSI).
Hiervoor gelden de artikelen 224 jo. 226 letter b van de Verordening (EEG) 2913/92 van het Communautair Douanewetboek en 62 van de Wet op de Accijns.

De uitstelregeling inzake de maandbetalingen houdt in dat de bedragen, die u in de loop van de maand verschuldigd wordt aan de Belastingdienst/Douane, betaald moeten zijn, uiterlijk op de vijftiende dag van de volgende maand.

De uitstelregeling inzake de maandbetalingen geldt tot het bedrag waarvoor zekerheid is gesteld.

Eventueel terug te geven bedragen zullen met openstaande bedragen worden verrekend. Indien dit niet mogelijk is, zal er verrekend worden met een uit andere hoofde onstane schuld.

Bij te late betaling zullen invorderingsmaatregelen worden genomen en zal rente in rekening
worden gebracht.

Naar boven

30.2 Bijlage 2.

ZEKERHEIDSTELLING IN VERBAND MET VERGUNNINGEN

Bijlage bij de brief van * .

Er is ten gunste van het Koninkrijk der Nederlanden zekerheid gesteld tot een bedrag van:
*

De zekerheid is gesteld voor bedragen die moeten worden betaald op grond van de wettelijke bepalingen inzake:

 • de rechten bij in- en uitvoer als bedoeld in art. 7:3 Algemene douanewet,

 • de omzetbelasting,

 • de accijnzen,

 • de heffingen waarbij de wettelijke bepalingen inzake de accijnzen van overeenkomstige toepassing zijn verklaard als ware de heffing accijns,

 • de heffingen op grond van de wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten,

 • de regeling douanevervoer,

alsmede ingevolge de wijzigingen welke worden aangebracht met betrekking tot bovengenoemde wettelijke bepalingen.

De zekerheid is gesteld voor betalingsverplichtingen die voortvloeien uit de volgende vergunning(en):

Vergunningnummer

Soort

Geëist bedrag

Verleend door:

Naar boven

30.3 Bijlage 3

UITSTELREGELING VERKEERSBEGELEIDINGSTARIEVEN SCHEEPVAARTVERKEER

Bijlage bij brief van * .

Er is zekerheid gesteld ten gunste van het Koninkrijk der Nederlanden tot een bedrag van *

De zekerheid is gesteld voor bedragen die moeten worden betaald op grond van de uitstelregeling Ver.

Naar boven