Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

27.00.00 Zekerheidstelling voor het bedrag van de douaneschuld

31 Bijlage 16. Model brief uitwinning borgstelling en specificatie schuld

Datum: <dagtekening + 3 dagen>

Betreft: <akte van borgtocht + zekerheidsplichtige>

Kenmerk: <kenmerk van de afdeling invordering>

Geachte heer/mevrouw,

U heeft zekerheid gesteld voor <naam zekerheidsplichtige> tot een bedrag van € <bedrag>.
Hiervoor heeft u een akte van borgtocht afgegeven op <datum voluit> onder nummer <nummer akte>. Deze akte werd aanvaard op <datum aanvaarding>. (zie kopie)

<naam zekerheidsplichtige> heeft de verplichting(en), zoals vermeld op bijgevoegde specificatie tot op heden niet voldaan. De betaaltermijn is inmiddels verstreken.

Ik verzoek u het totaal verschuldigde bedrag van €. <bedrag openstaande vorderingen of maximumbedrag zekerheid> binnen 30 dagen over te maken op bankrekeningnummer 64933 t.n.v. Belastingdienst/Douane, Postbus 808, 7301 BB Apeldoorn, onder vermelding van het kenmerk van deze brief. Bij niet tijdige betaling wordt de wettelijke rente in rekening gebracht.

Als deze claim voor u aanleiding is om de borgstelling op te zeggen dan moet u dit binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk meedelen aan de ontvanger van Belastingdienst/Douane. De opzegging gaat in op de zestiende dag na ontvangst van uw mededeling. Als u niet opzegt, zal de gestelde zekerheid dertig dagen na deze claim weer aangroeien tot het volledige bedrag.

Ik verzoek u de ontvangst van deze brief te bevestigen door de bijgaande kopie van deze brief te ondertekenen en naar mij terug te sturen.

Hoogachtend,

de ontvanger,
<gemandateerde>
Belastingdienst/Douane/<regio>

Bijlagen:

  • Specificatie openstaande vorderingen

  • Kopie akte van borgtocht

               

Specificatie openstaande vorderingen van <naam schuldenaar> per <datum>

Betalings-kenmerk

Referentie/Omschrijving

Bedrag aanslag

Dagtekening

Vervaldag

Rente

Kosten

Open-staand

Totaal openstaand bedrag