Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

27.00.00 Zekerheidstelling voor het bedrag van de douaneschuld

32 Bijlage 17. Model van een volmacht (geen douanevervoer)

VOLMACHT

De ondergetekende(n) 1)

machtigt/machtigen hiermede 2)

om in zijn/haar/hun naam en kwaliteit op alle aangiftepunten in Nederland goederenaangiften te doen, documenten te lichten, die aangiften en documenten en andere vereiste stukken en bescheiden te ondertekenen en voorts in het algemeen alles te doen wat nodig kan zijn of verlangd kan worden voor en in verband met het doen van aangiften en het vervullen van douane-formaliteiten.

Hij/zij verklaart/verklaren dat deze machtiging van kracht blijft tot van de intrekking schriftelijk is kennisgegeven aan de inspecteur.

Belastingdienst/Douane ................

Handtekening gemachtigde, Paraaf gemachtigde,

Aldus opgemaakt te

De lastgever(s),

....

Noot 1: Invullen de naam en voorletter(s) van de bevoegde persoon/personen, de kwaliteit waarin voor de onderneming wordt opgetreden (bv. eigenaar, directeur, procuratiehouder), met vermelding van de naam, rechtsvorm en plaats van vestiging van de onderneming.
Noot 2: Invullen naam en voornaam voluit, geboortedatum, adres en woonplaats.