Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

27.00.00 Zekerheidstelling voor het bedrag van de douaneschuld

33 Bijlage 18. Model personele borg akte

Heden, de............................................................, verschenen voor mij, .............................., notaris ter standplaats ...................:

De heer/mevrouw .................., ..(functie).., wonende te ........................., aan de .................., geboren te ............., ge/ongehuwd, paspoortnummer ....................., ten deze volgens zijn verklaring handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de: .................................................................. gevestigd te .........., en kantoorhoudende te ........................ en als zodanig deze vennootschap ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigende, te ener zijde

en

de heer/mevrouw ..............., ambtenaar van douane <regio> ........... wonende te ................... aan de .........................., geboren te ...............op ................., ge/ongehuwd, paspoortnummer ..............,

ten deze volgens zijn verklaring handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de voorzitter van <naam>, algemeen directeur Douane, wonende te ...........................geboren te .............. alsmede de Staat der Nederlanden, welk laatste voor wat betreft deze akte kantoor houdt aan de ........… .. te............, hierna te noemen: "de Staat",te anderer zijde.

De verschenen persoon te ener zijde, handelend als gemeld, verklaart de door hem vertegenwoordigde ..................................., gevestigd te .........., hierna te noemen: "de borg", tot borg te stellen en hoofdelijk te verbinden bij het kantoor van zekerheidstelling van douane <regio> ..................... tot een maximumbedrag van ..................... EUR (€..................) tegenover het Koninkrijk der Nederlanden.

voor al hetgeen door:
...................................................................., gevestigd te .................;

hierna te noemen: "de zekerheidsplichtige", alsmede alle personen die de zaken van de zekerheidsplichtigen onder hun naam mochten voortzetten,

 1. A. aan het Koninkrijk der Nederlanden verschuldigd zijn of kunnen worden ingevolge de wettelijke bepalingen:

  1. inzake de rechten bij in- en uitvoer als bedoeld in artikel 7:3 Algemene douanewet;

   • inzake de omzetbelasting;

   • inzake de accijnzen;

   • inzake de heffingen waarbij de wettelijke bepalingen inzake de accijnzen van overeenkomstige toepassing zijn verklaard als ware de heffing accijns;

   • inzake de heffingen op grond van de wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten;

   • inzake de wering van vlees en vleeswaren die voor de volksgezondheid schadelijk zijn;

   • inzake betalingen van het tarief op grond van het Besluit

   • Verkeersbegeleidingstarieven Scheepvaartverkeer.

  2. aan het Koninkrijk der Nederlanden door derden verschuldigd is of kan worden, ingevolge de onder I genoemde wettelijke bepalingen, voor zover de zekerheidsplichtige blijkens een daartoe strekkende machtiging, als directe vertegenwoordiger optreedt namens deze derden (artikel 5, lid 2 van Verordening (EEG) nr. 2913/92) en voor zover de zekerheidsplichtige daarbij een verbintenis tot betaling en/of waarvoor een verbintenis tot het stellen van zekerheid op zich heeft genomen.

   Voor zover de zekerheidsplichtige optreedt als direct vertegenwoordiger met betrekking tot aangiften ten behoeve van derden via het systeem Sagitta-Invoer of op basis van de vereenvoudigde procedures (artikel 76 van de Verordening (EEG) nr. 2913/92), geldt dat deze borgstelling beperkt blijft tot de verschuldigde bedragen zoals die zijn vastgesteld tot en met het tijdstip waarop de verificatie van de aangifte is beëindigd (artikel 71 van Verordening (EEG) nr. 2913/92).
   (bij gebruikmaking van Directe Vertegenwoordiging moet deze clausule in de akte worden opgenomen)

  3. wetten, besluiten of regelingen welke aanvullingen, wijzigingen en/of vernieuwing betreffen van de hiervoor onder 1 en 2 bedoelde bepalingen.

De verschenen persoon te ener zijde, handelend als gemeld, verklaart de borg te verbinden de gevraagde bedragen, welke krachtens deze borgstelling zijn verschuldigd, als schuld onverwijld te zullen betalen op het eerste schriftelijke verzoek van de bevoegde autoriteiten.
Dit bedrag kan slechts dan worden verminderd met de reeds krachtens de onderhavige verbintenis betaalde sommen, wanneer de borg wordt aangesproken terzake van douanevervoer dat is begonnen voor de dertigste dag volgende op die waarop de borg het vorige verzoek of de vorige verzoeken tot betaling heeft ontvangen.
De verschenen persoon te anderer zijde, handelend als gemeld, verklaart de borg voor al hetgeen de zekerheidsplichtige uit voormelde hoofde aan de Staat verschuldigd is of zal worden niet verder aansprakelijk te stellen dan tot een bedrag van ten hoogste ................................ EUR (€..................).

De verschenen persoon te ener zijde, handelend als gemeld, verklaart afstand te doen van haar beroep op de artikelen 6:139, 6:154, 7:852 en 7:855 van het Burgerlijk Wetboek. of
de verschenen persoon te ener zijde, handelend als gemeld doet afstand van eventuele voorrechten en verweermiddelen.
(één van de twee clausules moet in de akte worden opgenomen)

Ten aanzien van het bedrag van de schuld, tot zekerheid waarvan deze borgstelling is gedaan, verklaart verschenen persoon te ener zijde, handelend als gemeld, dat de door hem vertegenwoordigde vennootschap zich zal gedragen naar en genoegen zal nemen met de boekingen van de betreffende ontvangers, behoudens verrekening van hetgeen later mocht blijken minder verschuldigd te zijn dan ten laste van de zekerheidsplichtige is gebracht.

Deze borgtocht strekt mede tot zekerheid voor de voldoening van de verplichtingen welke ten laste van de zekerheidsplichtige mochten bestaan of ontstaan en waarvoor tot zekerheid strekte:
(bovenstaande alinea invullen indien het een vervanging van een borgtocht betreft)

Terzake van de hiervoor vermelde schuldverhouding geldt deze borgstelling boven en behalve reeds gestelde en/of nog te stellen borgtochten. De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaren voorts te zijn overeengekomen:

Tenzij reeds vroeger tot het volle bedrag van de borgtocht verhaal mocht zijn uitgeoefend, zal éénzijdige opzegging van deze overeenkomst voor de borg geen gevolg hebben dan dan zestien dagen na die opzegging, terwijl in elk geval hetgeen verschuldigd is geworden voor het verstrijken van deze termijn door haar zal moeten worden aangezuiverd en de borg bovendien aansprakelijk blijft voor de betaling van de bedragen die opeisbaar worden terzake van goederenvervoer onder douaneverband en/of plaatsing van goederen onder een douaneregeling die voor de opzeggingsdatum, onder dekking van de onderhavige verbintenis, zijn begonnen, ook indien de betaling daarvan later wordt geeist.
Ter uitvoering en voor alle gevolgen dezer verklaren de verschenen personen woonplaats te kiezen als volgt:
de verschenen persoon te anderer zijde voor de Staat der Nederlanden op het kantoor van aanvaarding van zekerheidstelling van douane <regio> ........., de verschenen persoon te ener zijde voor de borg op haar kantoor te .................(ADRES).

De kosten van deze akte komen ten laste van de borg.
De verschenen persoon te ener zijde erkent, in zijn vermelde hoedanigheid:
dat de borg alle correspondentie, betekeningen en in het algemeen alle formaliteiten of procedures betreffende de onderhavige verbintenis, welke aan de gekozen woonplaats wordt gericht, onderscheidenlijk schriftelijk worden gedaan, en aan hem (haar)op rechtsgeldige wijze ter hand zijn gesteld.

Dat de borg zich verbindt de gekozen woonplaats te handhaven of in geval van wijziging van deze woonplaats het kantoor van zekerheidstelling vooraf daarvan vooraf in kennis te stellen.

De verschenen persoon te anderer zijde, in zijn vermelde hoedanigheid, verklaart deze borgstelling te aanvaarden ten behoeve van de Staat der Nederlanden.
Van de volmacht op de verschenen personen blijkt uit twee onderhandse akten van volmacht en van het bestaan van deze volmachten is mij, notaris genoegzaam gebleken.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.
Waarvan akte in minuut is verleden te ................................
op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen hebben zij eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend.