Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

27.00.00 Zekerheidstelling voor het bedrag van de douaneschuld

17 Bijlage 5a. Volmacht waarbij notaris akte hypotheek tekent namens de Staat der Nederlanden

De ondergetekende:

de heer <voorletters + naam algemeen directeur Douane>, ambtenaar, wonende <postcode> <plaats> <adres> , geboren te <plaats> op <dag> <maand> <jaar>, gehuwd/ongehuwd, houder van het Nederlandse rijbewijs/paspoort met het nummer …………., geldig tot <dd-mm-jjjj>, te dezen handelende in zijn hoedanigheid als algemeen directeur Douane en als zodanig bevoegd tot vertegenwoordiging van het kantoor van aanvaarding van de zekerheidstelling en de Staat der Nederlanden,

verklaart:

bij deze volmacht te verlenen aan ieder van de medewerkers verbonden aan het kantoor van na te noemen notarissen,

om voor en namens het kantoor van aanvaarding van de zekerheidstelling gevestigd te <plaats> en de Staat der Nederlanden over te gaan tot het verlijden van de notariële akte van hypotheek, te verlijden voor notaris mr. <voorletters + naam> of notaris mr. <voorletters + naam> beiden te <standplaats>, respectievelijk hun plaatsvervangers, zulks overeenkomstig het concept van <datum voluit> met kenmerk <kenmerk conceptakte> opgesteld door genoemde notaris <voorletters + naam> te <standplaats>;

en voorts al hetgeen te verrichten wat de gevolmachtigde terzake nodig mocht oordelen,

Getekend te Rotterdam op <datum voluit>,

de algemeen directeur,

<voorletters + naam algemeen directeur Douane>

Belastingdienst/Douane