Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

27.00.00 Zekerheidstelling voor het bedrag van de douaneschuld

18 Bijlage 5b. Volmacht waarbij gemandateerde akte hypotheek tekent namens de Staat der Nederlanden - Artikel 3 (Register B) Mandaatbesluit Belastingdienst/Douane

De ondergetekende:

de heer <voorletters + naam algemeen directeur Douane>, ambtenaar, wonende <postcode> <plaats>, <adres>, geboren te <plaats> op <datum voluit>, gehuwd, houder van het Nederlandse rijbewijs/paspoort met het nummer …………….., geldig tot <datum voluit>, te dezen handelende in zijn hoedanigheid als algemeen directeur Douane en als zodanig bevoegd tot vertegenwoordiging het kantoor van aanvaarding van de zekerheidstelling en de Staat der Nederlanden,

verklaart:

volmacht te verlenen aan de heer <voorletters + naam gemandateerde>, ambtenaar, wonende <postcode> <plaats>, <adres>, geboren te <plaats> op <datum voluit>, gehuwd/ongehuwd, houder van de Nederlandse rijbewijs/paspoort met het nummer *........., geldig tot <dd-mm-jjjj> zo tezamen als ieder hunner afzonderlijk, om voor en namens het kantoor van aanvaarding van de zekerheidstelling te <plaats> en de Staat der Nederlanden over te gaan tot het verlijden van de notariële akte van hypotheek, te verlijden voor notaris mr. <voorletters + naam> of notaris mr. <voorletters + naam> beiden te <standplaats>, respectievelijk hun plaatsvervangers, zulks overeenkomstig het concept van <datum voluit>, met kenmerk <kenmerk conceptakte>, opgesteld door genoemde notaris mr. <voorletters + naam> te <standplaats>;

en voorts al hetgeen te verrichten wat de gevolmachtigde terzake nodig mocht oordelen, één en ander met de macht van substitutie.

Getekend te Rotterdam op <datum voluit>.

de algemeen directeur,

<voorletters + naam algemeen directeur Douane>

Belastingdienst/Douane