Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

27.00.00 Zekerheidstelling voor het bedrag van de douaneschuld

20 Bijlage 6. Akte van borgtocht doorlopend uitgebreid (communautair)

AKTE VAN BORGTOCHT NO.

 1. De ondergetekende, ..<naam>.. gevestigd te ..<plaats>.. , mede kantoorhoudende te ..<plaats>.. ,

  stelt zich borg en verbindt zich hoofdelijk bij het kantoor van zekerheidstelling van de ontvanger van de ontvanger van de Belastingdienst/Douane, tot een maximumbedrag van € ……………….
  (zegge ……………………..euro).
  Dit totaalbedrag is als volgt opgebouwd:
  €………….. t.b.v. de vergunning douane-entrepot soort …. lokatie ……
  €…………….. t.b.v. de vergunning actieve veredeling
  € ……………. t.b.v. de vergunning communautair/gemeenschappelijk douanevervoer
  €…………….. t.b.v. de uitstelregeling maandbetalingen Sagitta-invoer enz.
  (de bank/borgmaatschappijen hebben de keuze of zij enkel het totaalbedrag opnemen of dat zij dit uitsplisten per douaneregeling/vergunning)

  tegenover het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België, de Republiek Cyprus, het koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Republiek Finland, de Franse Republiek, de Helleense Republiek, de Republiek Hongarije, Ierland, de Republiek IJsland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Malta, het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, de Republiek Portugal, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, de Republiek Roemenië, de Republiek Bulgarije, de Republiek Turkije, de Republiek Kroatië, de Zwitserse Bondsstaat, het Vorstendom Andorra en de Republiek San Marino voor al hetgeen ..<naam>.., hierna te noemen de zekerheidsplichtige, alsmede door personen, die de zaken van deze zekerheidsplichtige onder zijn naam mochten voortzetten,

  1. aan het Koninkrijk der Nederlanden verschuldigd is of kan worden ingevolge de wettelijke bepalingen:

   • inzake de rechten bij in- en uitvoer als bedoeld in artikel 7:3 Algemene douanewet,

   • inzake de omzetbelasting,

   • inzake de accijnzen,

   • inzake de heffingen waarbij de wettelijke bepalingen inzake de accijnzen van overeenkomstige toepassing zijn verklaard als ware de heffing accijns,

   • inzake de heffingen op grond van de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken,

   • inzake betalingen van het tarief op grond van het Besluit Verkeersbegeleidingstarieven Scheepvaartverkeer.

  2. aan de voornoemde staten zowel voor de hoofdsommen en bijsommen als voor kosten en bijkomende bedragen, met uitsluiting van boeten, uit hoofde van rechten, belastingen, landbouwheffingen en andere heffingen, verschuldigd is of kan worden wegens een overtreding of onregelmatigheid begaan bij het douanevervoer onder de gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer/communautair douanevervoer dat de aangever verricht.

  3. aan het Koninkrijk der Nederlanden door derden verschuldigd is of kan worden, ingevolge de onder A genoemde wettelijke bepalingen, voor zover de zekerheidsplichtige blijkens een daartoe strekkende machtiging, als directe vertegenwoordiger optreedt namens deze derden (artikel 5, lid 2 van Verordening (EEG) nr. 2913/92) en voor zover de zekerheidsplichtige daarbij een verbintenis tot betaling en/of waarvoor een verbintenis tot het stellen van zekerheid op zich heeft genomen.

   Voor zover de zekerheidsplichtige optreedt als direct vertegenwoordiger met betrekking tot aangiften ten behoeve van derden via het aangiftesysteem AGS (voorheen Douane Sagitta-Invoer) of op basis van de vereenvoudigde procedures (artikel 76 van de Verordening (EEG) nr. 2913/92), geldt dat deze borgstelling beperkt blijft tot de verschuldigde bedragen zoals die zijn vastgesteld tot en met het tijdstip waarop de verificatie van de aangifte is beëindigd (artikel 71 van Verordening (EEG) nr. 2913/92).
   (bij gebruikmaking van Directe Vertegenwoordiging moet deze clausule in de akte worden opgenomen)

 2. Ondergetekende verbindt zich om op het eerste schriftelijke verzoek van de bevoegde autoriteiten van de onder punt 1 genoemde staten de gevorderde bedragen te betalen, zulks tot het hierboven vermelde maximumbedrag en zonder de termijn van dertig dagen vanaf het tijdstip van het verzoek te kunnen overschrijden, tenzij ondergetekende of iedere andere belanghebbende persoon vóór het verstrijken van deze termijn ten genoegen van de bevoegde autoriteiten heeft aangetoond dat het douanevervoer onder de gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer/communautair douanevervoer heeft plaatsgevonden zonder enige overtreding of onregelmatigheid in de zin van punt 1.

  Op verzoek van ondergetekende en om iedere als geldig erkende reden kunnen de bevoegde autoriteiten de termijn van dertig dagen, te rekenen vanaf de datum van het verzoek om betaling, binnen welke ondergetekende de gevorderde bedragen moet betalen, verlengen.

  Dit bedrag kan slechts dan worden verminderd met de reeds krachtens de onderhavige verbintenis betaalde sommen, wanneer de ondergetekende wordt aangesproken om een schuld te betalen die is ontstaan op grond van de bij punt 1A, B en C genoemde wettelijke bepalingen c.q (douane) regelingen en welke materieel is ontstaan vóór de ontvangst van het vorige verzoek tot betaling of binnen dertig dagen na ontvangst daarvan.

 3. De ondergetekende doet afstand van:

  • haar beroep op de artikelen 6:139, 6:154, 7:852 en 7:855 van het Burgelijk Wetboek.
   of

  • eventuele voorrechten en verweermiddelen
   (de bank/borgmaatschappijen hebben de keuze welke clausule in de akte wordt vermeld)

 4. Deze verbintenis is geldig vanaf de dag waarop het kantoor van zekerheidstelling haar aanvaardt.

 5. Deze borgtocht strekt mede tot verzekering van de voldoening van de verplichtingen tot zekerheid waarvan de bij akte van gestelde zekerheid strekte.
  (bovenstaande alinea invullen/opnemen indien het een vervanging van een borgtocht betreft)

 6. Ondergetekende kan, evenals de Staat waar het kantoor van zekerheidstelling gevestigd is, de borgtocht te allen tijde opzeggen.

  De opzegging gaat in op de zestiende dag volgende op die van haar kennisgeving aan de andere partij.

  Ondergetekende blijft aansprakelijk voor de betaling van de bedragen die opeisbaar worden ter zake van het douanevervoer onder de gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer/communautair douanevervoer waarop deze verbintenis betrekking heeft en dat is begonnen vóór de datum waarop de opzegging ingaat, ook indien de betaling van deze bedragen later wordt geëist.

 7. Terzake van deze verbintenis kiest ondergetekende woonplaats te ..<plaats>.., alsmede, in elk der andere onder 1 genoemde staten bij:

Staat

Naam en voornaam, of handelsnaam, en volledig adres

 1. 1. Koninkrijk België

 1. 2. Republiek Cyprus

 1. 3. Koninkrijk Denemarken

 1. 4. Bondsrepubliek Duitsland

 1. 5. Republiek Estland

 1. 6. Republiek Finland

 1. 7. Franse Republiek

 1. 8. Helleense Republiek

 1. 9. Republiek Hongarije

 1. 10. Ierland

 1. 11. Republiek IJsland

 1. 12. Italiaanse Republiek

 1. 13. Republiek Letland

 1. 14. Republiek Litouwen

 1. 15. Groothertogdom Luxemburg

 1. 16. Republiek Malta

 1. 17. Koninkrijk Noorwegen

 1. 18. Republiek Oostenrijk

 1. 19. Republiek Polen

 1. 20. Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

 1. 21. Republiek Portugal

 1. 22. Republiek Slovenië

 1. 23. Slowaakse Republiek

 1. 24. Koninkrijk Spanje

 1. 25. Tsjechische Republiek

 1. 26. Koninkrijk Zweden

 1. 27. Zwitserse Bondsstaat

 1. 28. Vorstendom Andorra

 1. 29. Republiek San Marino

 1. 30. Republiek Roemenië

 1. 31. Republiek Bulgarije

 1. 32. Republiek Turkije

 1. 33. Republiek Kroatië

Ondergetekende erkent dat alle correspondentie, betekeningen, formaliteiten en procedures in verband met deze verbintenis die schriftelijk aan een der gekozen woonplaatsen worden gericht respectievelijk op een der gekozen woonplaatsen worden vervuld, door hem (haar) aanvaard zullen worden als op geldige wijze aan hem (haar) te zijn gericht of te zijn vervuld.

Ondergetekende erkent de bevoegdheid van de onderscheiden rechters in wier rechtsgebieden hij (zij) woonplaats heeft gekozen.

Ondergetekende verbindt zich ertoe de gekozen woonplaatsen te handhaven of, in geval van wijziging van een of meerdere van deze woonplaatsen, het kantoor van zekerheidstelling daarvan vooraf in kennis te stellen.

Opgemaakt in tweevoud te:.. <plaats borg>, <datum>.. .
<naam borg: ….>

<handtekening>
<naam>

AANVAARDING DOOR HET KANTOOR VAN ZEKERHEIDSTELLING

Kantoor van zekerheidstelling:

Verbintenis van de borg aanvaard op: