Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

27.00.00 Zekerheidstelling voor het bedrag van de douaneschuld

21 Bijlage 7. Akte van borgtocht voor een enkele aangifte

AKTE VAN BORGTOCHT NO.

ZEKERHEIDSTELLING VOOR EEN ENKELE AANGIFTE

 1. De ondergetekende, naam Bank/Borgmaatschappij ..<naam>.. woonachtig/gevestigd, ..<adres>..te ..<plaats>.. mede kantoorhoudende te ..<plaats>..,

  stelt zich borg en verbindt zich hoofdelijk bij het kantoor van zekerheidstelling van de ontvanger van de Belastingdienst/Douane, tot een maximumbedrag van €. ………..
  (zegge:……………………………..euro)

  tegenover het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België, de Republiek Cyprus, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Republiek Finland, de Franse Republiek, de Helleense Republiek, de Republiek Hongarije, Ierland, de Republiek IJsland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Malta, het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, de Republiek Portugal, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, de Republiek Roemenië, de Republiek Bulgarije, de Zwitserse Bondsstaat het Vorstendom Andorra en de Republiek San Marino voor al hetgeen:

  aangever: ………………………………… .
  adres: ................................................. .
  woonplaats: ........................................ .

  alsmede door personen, die de zaken van deze zekerheidsplichtige onder zijn naam mochten voortzetten.

  1. aan het Koninkrijk der Nederlanden verschuldigd is of kan worden ingevolge de wettelijke bepalingen:

   • inzake de rechten bij in- en uitvoer als bedoeld in artikel 7:3 Algemene douanewet,

   • inzake de omzetbelasting,

   • inzake de accijnzen,

   • inzake de heffingen waarbij de wettelijke bepalingen inzake de accijnzen van overeenkomstige toepassing zijn verklaard als ware de heffing accijns,

   • inzake de heffingen op grond van de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten,

   • inzake betalingen van het tarief op grond van het Besluit Verkeersbegeleidingstarieven Scheepvaartverkeer.

  2. aan de voornoemde staten zowel voor de hoofdsommen en bijsommen als voor kosten en bijkomende bedragen, met uitsluiting van boeten, uit hoofde van rechten, belastingen, landbouwheffingen en andere heffingen, verschuldigd is of kan worden wegens een overtreding of onregelmatigheid begaan bij het door de aangever verrichte douanevervoer onder de gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer/communautair douanevervoer:

 2. van het kantoor van vertrek van: ..<kantoor vertrek>.. .

 3. naar het kantoor van bestemming: ..<kantoor bestemming>.. .

 4. en waarbij de hierna omschreven goederen worden vervoerd: ..<soort goederen>.. .

 5. Ondergetekende verbindt zich om op het eerste schriftelijke verzoek van de bevoegde autoriteiten van de onder punt 1 genoemde staten de gevorderde bedragen te betalen, zulks tot het hierboven vermelde maximumbedrag en zonder de termijn van dertig dagen vanaf het tijdstip van het verzoek te kunnen overschrijden, tenzij ondergetekende of iedere andere belanghebbende persoon vóór het verstrijken van deze termijn ten genoegen van de bevoegde autoriteiten heeft aangetoond dat het douanevervoer onder de gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer/communautair douanevervoer heeft plaatsgevonden zonder enige overtreding of onregelmatigheid in de zin van punt 1.

  Op verzoek van ondergetekende en om iedere als geldig erkende reden kunnen de bevoegde autoriteiten de termijn van dertig dagen, te rekenen vanaf de datum van het verzoek om betaling, binnen welke ondergetekende de gevorderde bedragen moet betalen, verlengen. De uit de toekenning van deze extra termijn voortvloeiende kosten, en met name de rente, moeten zodanig worden berekend dat het bedrag gelijk is aan het bedrag dat hiertoe op de nationale monetaire of financiële markt zou worden gevorderd.

 6. De ondergetekende doet afstand van:

  • haar beroep op de artikelen 6:139, 6:154, 7:852 en 7:855 van het Burgelijk Wetboek.
   of

  • eventuele voorrechten en verweermiddelen

   (de bank/borgmaatschappijen hebben de keuze welke clausule in de akte wordt vermeld)

 7. Deze verbintenis is geldig vanaf de dag waarop het kantoor van zekerheidstelling haar aanvaardt.

 8. Terzake van deze verbintenis kiest ondergetekende woonplaats te ..<plaats>.., alsmede, in elk der andere onder 1 genoemde staten bij:

  Staat

  Naam en voornaam, of handelsnaam, en volledig adres

  1. Koninkrijk België

  2. Republiek Cyprus

  3. Koninkrijk Denemarken

  4. Bondsrepubliek Duitsland

  5. Franse Republiek

  6. Helleense Republiek

  7. Republiek Hongarije

  8. Ierland

  9. Italiaanse Republiek

  10. Republiek Letland

  11. Republiek Litouwen

  12. Groothertogdom Luxemburg

  13. Republiek Malta

  14. Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

  15. Republiek Oostenrijk

  16. Republiek Polen

  17. Republiek Portugal

  18. Republiek Slovenië

  19. Slowaakse Republiek

  20. Koninkrijk Spanje

  21. Tsjechische Republiek

  22. Koninkrijk Noorwegen

  23. Koninkrijk Zweden

  24. Republiek Roemenië

  25. Zwitserse Bondsstaat

  26. Republiek Finland

  27. Republiek IJsland

  28. Vorstendom Andorra

  29. Republiek San Marino

  30. Republiek Estland

  31. Republiek Bulgarije

  Ondergetekende erkent dat alle correspondentie, betekeningen, formaliteiten en procedures in verband met deze verbintenis die schriftelijk aan een der gekozen woonplaatsen worden gericht respectievelijk op een der gekozen woonplaatsen worden vervuld, door hem (haar) aanvaard zullen worden als op geldige wijze aan hem (haar) te zijn gericht of te zijn vervuld.

  Ondergetekende erkent de bevoegdheid van de onderscheiden rechters in wier rechtsgebieden hij (zij) woonplaats heeft gekozen.

  Ondergetekende verbindt zich ertoe de gekozen woonplaatsen te handhaven of, in geval van wijziging van een of meerdere van deze woonplaatsen, het kantoor van zekerheidstelling daarvan vooraf in kennis te stellen.

  Opgemaakt in viervoud te: ..<plaats>.., ..<datum>.. .

  Handtekening: ..<Bank/borgmaatschappij>
  <naam>

 9. AANVAARDING DOOR HET KANTOOR VAN VERTREK

  Kantoor van vertrek: <naam kantoor>.. .

  Verbintenis van de borg aanvaard op: ..<dd. aanvaarding>.. .

  Ter dekking van het verrichte douanevervoer onder de gemeenschappijke regeling inzake douanevervoer/communautair douanevervoer onder geleide van dokument:

  T1 ..<nummer>.. . Handtekening,
  Ambtenaar,..<naam>..
  Stempel
  afgegeven op: ..<datum>.. .

 10. ZEKERHEID VRIJGEGEVEN DOOR KANTOOR VAN VERTREK

  Datum: ..<datum vrijgave>..

  Handtekening, ......................... .

  Ambtenaar, ..<naam>.. . Stempel, .........................................