Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

27.00.00 Zekerheidstelling voor het bedrag van de douaneschuld

11 Invordering van de zekerheid

11.1 Algemeen

De ontvanger van de douaneregio waar een zekerheid is gesteld, kan een zekerheid uitwinnen. Deze actie moet hij ondernemen als het niet mogelijk is om de verschuldigde belastingen, heffingen en eventueel retributies op een andere wijze te innen.

Ook kan hij deze actie ondernemen wanneer een schuldenaar regelmatig ernstig nalatig is in het nakomen van zijn betalingsverplichting. Het uitwinnen van een zekerheid kan, afhankelijk van de wijze waarop de zekerheid gesteld is, op verschillende manieren plaatsvinden.

Naar boven

11.2 Procedures en ambtelijke werkzaamheden

De meest gebruikte vorm van zekerheid is de akte van borgtocht. Bij insolventie van de schuldenaar moet u de borg aanschrijven. Hiervoor maakt u gebruik van het model uit bijlage 16 van dit onderdeel.

Handel als volgt.

  1. De ontvanger van de afdeling invordering neemt contact op met de ontvanger van de regio (afdeling zekerheid) waar de zekerheid werd gesteld.

  2. De ontvanger van de afdeling invordering stuurt de competente (zekerheids)ontvanger een "overzicht open bedragen" in de vorm van een excelbestand, waarin opgenomen het vorderingsnummer, het middel, het oorspronkelijk opgelegde bedrag, de dagtekening, de vervaldag, het openstaande bedrag, de kosten, de invorderingsrente en het totale openstaande bedrag.

  3. De ontvanger van de zekerheidsafdeling maakt de brief aan de borg overeenkomstig het model zoals opgenomen in bijlage 16 van dit onderdeel. Geef de brief een dagtekening door de werkelijke datum te nemen plus drie dagen. Stuur mee, als bijlage het "overzicht openstaande bedragen" en een kopie van de betreffende akte van borgtocht.

Bij het invorderen van zekerheid die gesteld is via een onderhandse akte, moet de ontvanger een procedure starten bij de rechtbank om een vonnis te krijgen wat hij ten uitvoer kan leggen. Dit is een omslachtige procedure.

Deze vorm van zekerheid komt incidenteel voor. De procedures en ambtelijke werkzaamheden zijn daarom verder niet beschreven.

Het invorderen van een door de notaris opgestelde akte is een minder omslachtige procedure.

Voor een verdere toelichting in deze wordt verwezen naar paragraaf 4.4 (onder punt f ) en paragraaf 4.5 van dit onderdeel. Ingevolge artikel 50, lid 1 van de Wet op het notarisambt kan de notaris aan iedere partij, bij een akte betrokken, een grosse afgeven. Een grosse is een in executoriale vorm afgegeven afschrift of uittreksel van een notariële akte.

Ook het invorderen van deze zekerheid gebeurt door de ontvanger en komt maar incidenteel voor. De procedures en ambtelijke werkzaamheden worden verder dan ook niet behandeld.

Naar boven