Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

27.00.00 Zekerheidstelling voor het bedrag van de douaneschuld

9 Zekerheid bij invoer (uitstelregeling inzake de maandbetalingen)

9.1 Algemeen

In dit hoofdstuk wordt het stellen van de zekerheid voor de uitstelregeling maandbetalingen beschreven voor het AanGifteSysteem (verder AGS).

Onder de uitstelregeling maandbetalingen wordt verstaan: de regeling waarbij voor de douaneschuld uitstel van betaling wordt verleend voor alle aangiften voor het vrije verkeer (zowel schriftelijk als elektronisch) die per kalendermaand worden geregistreerd in AGS.

Naar boven

9.1.1 Ontstaan van de douaneschuld

Als een aangifte voor het vrije verkeer wordt gedaan, kan een douaneschuld ontstaan. De goederen kunnen niet worden vrijgegeven voordat de douaneschuld is betaald of voordat zekerheid is gesteld.
(artikelen 74, lid 1 CDW en 201, lid 1 CDW)

Bij invoer ontstaat de douaneschuld op het moment dat de aangifte voor het vrije verkeer door de douane wordt aanvaard.
(artikel 201, lid 2 CDW)

De aangifte voor het vrije verkeer wordt door de douane aanvaard als de aangifte aan de daarvoor geldende eisen voldoet en is geregistreerd in AGS.
(artikel 63 CDW)

Naar boven

9.1.2 Tijdstip van voldoening

De boeking van de douaneschuld moet in beginsel direct plaatsvinden na dat deze is berekend en aan de schuldenaar worden medegedeeld.
(artikel 218, lid 1 CDW en 221, lid 1 CDW)

De schuldenaar moet betalen binnen de toegestane termijn. Deze termijn mag niet meer bedragen dan tien dagen te rekenen vanaf de datum waarop de douaneschuld aan de schuldenaar werd medegedeeld.
(artikel 222, lid 1 CDW)

Omdat de goederen niet worden vrijgegeven als nog niet is betaald (zie paragraaf 9.1.1) zal in het algemeen direct de douaneschuld worden voldaan.

Naar boven

9.1.3 Uitstel van betaling

Aangezien dit in de praktijk geen werkbare situatie is (denk bijvoorbeeld aan de bekende "grote" douane-expediteurs en koeriersbedrijven), bestaat er een mogelijkheid tot het verlenen van uitstel van betaling. Het uitstel kan alleen verleend worden op schriftelijk verzoek van de aangever.
(artikelen 224 en 226, letter b CDW)

De aangever moet een schriftelijk verzoek indienen bij de ontvanger in wiens regio de hoofdvestiging van de aangever is gelegen of waar deze hier te lande woonplaats heeft gekozen (zie verder paragraaf 1.2, Toedeling van klanten van dit onderdeel).

Uitstelregeling is activiteitzekerheid

De zekerheid voor een uitstelregeling maandbetalingen AGS is een activiteitzekerheid. Activiteitzekerheid wil zeggen dat de zekerheid geëist is ter dekking van de financiële verplichtingen die onmiddellijk voortvloeien uit een activiteit (invoer) van een klant aan de douane.

Het saldo van de gestelde zekerheid wordt onmiddellijk bijgewerkt zodra de douaneschuld door AGS is vastgesteld (uiteraard alleen als er belasting verschuldigd is).

Voorwaarde voor uitstel van betaling

Voorwaarde voor uitstel van betaling is dat de aangever zekerheid heeft gesteld voor het verleende uitstel van betaling. Hieronder vallen alle verschuldigde rechten, heffingen en belastingen.
(artikel 225 CDW)

Naar boven

9.2 Procedures en ambtelijke werkzaamheden

In de praktijk zal een verzoek in de meeste gevallen worden ingediend door een rechtspersoon. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de afdeling zekerheid van de douaneregio.

Naar boven

9.2.1 Verzoek behandelen

Onmiddellijk nadat u het verzoek heeft ontvangen, neemt u dit in behandeling. Het verzoek moet minimaal de volgende gegevens bevatten:

Onderdeel

Betekenis

Fiscaal nummer

Dit is het nummer waaronder de aanvrager geregistreerd is in Beheer van Relaties. Als de aanvrager een rechtspersoon is, moet dit het nummer zijn waaronder hij geregistreerd staat voor de activiteiten Loonbelasting en/of Vennootschapsbelasting.

Naam

Dit is de officiële familienaam inclusief de voorletters. Als de aanvrager een rechtspersoon is, dan staat de juiste tenaamstelling vermeld in de akte van oprichting of de laatste akte van statutenwijziging.

Uittreksel Kamer van Koophandel

Dit is het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Adres en woonplaats

Dit is het adres waarop de aanvrager is ingeschreven volgens BvR. Als de aanvrager een rechtspersoon is, dan is dit het adres waarop de aanvrager is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Bedrag

Dit is het bedrag waarvoor de aanvrager zekerheid wil stellen.

Bankrekeningnummer

Dit is het rekeningnummer waarop eventuele terugbetalingen moeten worden gedaan.

Aangiften voor derden

De aanvrager moet aangeven of aangiften voor het vrije verkeer gedaan zullen worden voor derden. Dit is van belang in verband met de toelating als douane-expediteur.

Directe vertegenwoordiging

De aanvrager moet aangeven of hij gebruik wil maken van directe vertegenwoordiging.

Verrekenen lopende maand

De aanvrager moet aangeven of hij akkoord gaat met het verrekenen van eventuele teruggaven en restbedragen op de nota voor de lopende kalendermaand.

Handel als volgt:

 1. Controleer of het door de aanvrager opgegeven fiscaal nummer overeenstemt met het fiscaal nummer dat in het Beheer van Relaties is opgenomen.

 2. Controleer of de naam-, adres- en woonplaatsgegevens van de aanvrager overeenstemmen met de naam-, adres- en woonplaatsgegevens die in het Beheer van Relaties zijn opgenomen.

 3. Controleer of de naam waaronder de aanvrager is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel overeenstemt met de statuten.

  Let op
  Als blijkt dat de tenaamstelling volgens het Beheer van Relaties en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel niet overstemmen, bepalen de statuten de juiste tenaamstelling.

Het verzoek is niet volledig of niet juist

Als er in het verzoek gegevens ontbreken of onjuist zijn, neemt u contact op met de aanvrager en verzoekt hem alsnog de ontbrekende gegevens aan te vullen of te corrigeren. Mocht het voorkomen dat een aanvrager niet in het bezit is van een fiscaal nummer, dan moet hij dit zelf aanvragen bij het belastingkantoor waaronder de aanvrager ressorteert.

Vermelding in Beheer van Relaties is niet juist

Als blijkt dat de vermelding in het Beheer van Relaties onjuist is, verzoekt u de contactpersoon Beheer van Relaties bij een belastingkantoor de gegevens aan te passen. Dit verzoek doet u schriftelijk en u voegt hierbij een kopie van het uittreksel Kamer van Koophandel en de statuten van de aanvrager.

Vermelding in het handelsregister Kamer van Koophandel is niet juist

Als blijkt dat vermelding in het handelsregister Kamer van Koophandel niet juist is, dan neemt u contact op met de aanvrager en verzoekt hem de nodige maatregelen te nemen en een juist uittreksel Kamer van Koophandel te overleggen.

Het verzoek is volledig en juist

Als u na controle constateert dat het verzoek volledig is en alle vereiste stukken zijn bijgevoegd, stelt u de aanvrager schriftelijk in kennis van de vaststelling van de hoogte van de zekerheid. Ook deelt u hem mee op welke wijze de zekerheid gesteld kan worden.

Naar boven

9.2.2 Hoogte van de zekerheidstelling bepalen

Uitgangspunt is dat de aangever de zekerheid stelt tot een bedrag dat overeenkomt met de douaneschuld die ontstaat in een maand.

Omdat betaling van de douaneschuld pas plaatsvindt in de maand die volgt op de maand waarin de verschuldigdheid ontstaat (uiterlijk de 16 e dag), adviseert u de aangever zekerheid te stellen voor een bedrag dat overeenkomt met de douaneschuld die ontstaat in een periode van zes weken. De aangever is niet verplicht een zekerheid te stellen over een periode van zes weken.

Met ingang van 1 juni 2014 kunnen geautoriseerde marktdeelnemers (AEO-certificaathouders C- en F) indien zij hierom verzoeken zelf de hoogte van de doorlopende zekerheid voor de uitstelregeling maandbetalingen AGS vaststellen. Indien hierom wordt verzocht volgt de douane het verzoek en geeft een beschikking af.

Voor AEO-certificaathouders die hier niet om verzoeken en voor niet AEO- certificaathouders blijft de berekening van toepassing zoals in de eerste twee alinea’s van dit hoofdstuk beschreven.

Voorbeeld

Een nieuwe aanvrager (niet AEO-certificaathouder) verwacht per maand € 6.000 verschuldigd te zijn voor de door hem aan te geven invoeraangiften. U adviseert de aanvrager zekerheid te stellen voor € 9.000. U geeft hierbij aan dat door het stellen van zekerheid voor een periode van zes weken hij volledig gebruik kan maken van het verleende uitstel, zonder dat er tussentijdse betalingen gedaan moeten worden. Hierdoor wordt de kans verkleind dat goederen niet ter beschikking worden gesteld aan de aangever.

Bij AGS komt het regelmatig voor dat de verificatie moet worden aangehouden. In veel gevallen moet er dan zekerheid worden gesteld. We noemen dit een aanvullende zekerheid. Voor de uitleg van het begrip aanvullende zekerheid en de berekening daarvan wordt verwezen naar hoofdstuk 10, paragraaf 10.2, van dit onderdeel.

Naar boven

9.2.3 Klant- en adresgegevens in het KIS registreren, opvoeren activiteitzekerheid (AGS)

Nadat de zekerheid is gesteld moeten de gegevens van de klant en de zekerheidsgegevens worden opgevoerd in het KIS. Door het KIS wordt aan de hand van het opgevoerde fiscaalnummer van de klant automatisch een EORI-nummer toegekend. Dit EORI-nummer moet de aangever altijd op de aangifte voor het vrije verkeer in vak 14 vermelden.

Handel als volgt:

 1. Registreer de klant, als deze nog niet voorkomt, in het KIS, op de wijze zoals omschreven in de Gebruikershandleiding KIS.

 2. Registreer de zekerheidstelling in het KIS op de wijze zoals omschreven in de Gebruikershandleiding KIS.

 3. Voer de activiteit "invoer" op de wijze zoals omschreven in de Gebruikershandleiding KIS.

 4. Registreer de activiteitzekerheid in het KIS als "invoer" op de wijze zoals omschreven in de Gebruikershandleiding KIS.

Naar boven

9.2.4 Bevestiging zekerheidstelling verzenden

Nadat u alle gegevens heeft ingevoerd, bevestigt u de zekerheidstelling en de uitstelregeling maandbetalingen aan de aanvrager:

 1. Maak ten minste in tweevoud de mededeling bevestiging (gewijzigde) zekerheidstelling en de bijlage maandbetalingen op (zie voor het model van de bevestiging zekerheidstelling bijlage 15 van dit onderdeel).

 2. Zend een exemplaar aan de aanvrager en archiveer een exemplaar in het zekerheidsdossier van de klant.

Naar boven

9.2.5 Archivering van de stukken

Nadat u alle gegevens heeft verwerkt in het KIS en de bevestiging zekerheidstelling en de daarbij behorende bijlage heeft verzonden, moet het dossier bestaan uit:

 • het schriftelijke verzoek van de aanvrager;

 • het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

 • een kopie van de statuten;

 • een print-screen uit het Beheer van Relaties;

 • de KIS mutatieverslagen van:

  • het opvoeren van de klantgegevens;

  • het opvoeren van de activiteit;

  • het opvoeren van de zekerheidstelling;

  • het opvoeren van de activiteitzekerheid;

 • een print-screen van de klantgegevens.

Naar boven

9.2.6 Overschrijdingsbedrag

Het is mogelijk dat een aangever geen aangifte meer kan doen omdat het saldo van de gestelde zekerheid ontoereikend of negatief is. Toch heeft de aangever de mededeling afloop uitstel van betaling betaald of heeft hij een tussentijdse betaling gedaan. Echter door omstandigheden kan de Belastingdienst/Centrale Administratie, Udo Douane 4 de betaling nog niet verwerken. Op verzoek van B/CA Udo Douane 4 kan voor de klant dan tijdelijk een overschrijding van het nog beschikbare bedrag van de gestelde zekerheid worden opgevoerd. Ook kan op verzoek van de klant zelf, in situaties dat de B/CA door interne problemen de betaling niet kan verwerken, een overschrijding worden toegestaan. Voorwaarde is wel dat hiervoor een bewijs van betaling wordt overgelegd.

Als betalingsbewijs kunnen dienen:

 • bewijs van creditering van de rekening van de belanghebbende

 • rekeningafschrift schuldenaar (dus geen betalingsopdracht) waaruit blijkt dat de betaling heeft plaats gevonden

 • schriftelijke verklaring van de bank waaruit blijkt dat de betaling daadwerkelijk werd uitgevoerd en niet meer kan worden teruggedraaid

De ontvanger beoordeelt steeds per geval. Registreer de toegestane overschrijding op de wijze, zoals omschreven in de gebruikershandleiding KIS

Ongedaan maken van de toegestane overschrijding

Als er geen reden meer is om nog langer een overschrijding van de gestelde zekerheid toe te staan (bijvoorbeeld omdat de betaling inmiddels is verwerkt), moet het overschrijdingsbedrag onmiddellijk uit het systeem worden verwijderd op de wijze, zoals omschreven in de Gebruikershand-leiding KIS.

Let op!

De overschrijdingen worden uitsluitend geregistreerd door de geautoriseerde medewerkers van de afdelingen zekerheid van de regio’s. Deze medewerkers registreren in daartoe geëigende gevallen zelf en verwijzen niet door naar B/CA Udo Douane 4

Medewerkers van B/CA Udo Douane 4 registreren zelf geen overschrijdingen, maar nemen daarvoor contact op met de betreffende afdelingen zekerheid op de regio’s.

Naar boven

9.3 Wijziging in het bedrag van de gestelde zekerheid

Het kan voorkomen dat het saldo van een gestelde zekerheid regelmatig wordt overschreden, waardoor de aangever telkens door spoedbetalingen het saldo aan moet passen (bijvoorbeeld seizoensgebonden bedrijven). Ook kan het voorkomen dat een gestelde zekerheid te hoog blijkt te zijn. Dit kan door het teruglopen van de activiteiten (minder aangiften), maar bijvoorbeeld ook omdat de klanten van de aangever steeds meer gebruik maken van de verleggingsregeling voor de omzetbelasting.
(artikel 23 Wet op de omzetbelasting 1968)

Naar boven

9.3.1 Bedrag van de gestelde zekerheid verhogen

Het bedrag van de gestelde zekerheid moet bijvoorbeeld verhoogd worden, als het aantal tussentijdse (spoed)betalingen meer regel dan uitzondering zijn. De aangever maakt dan geen optimaal gebruik van de uitstelregeling maandbetalingen. Als bovendien blijkt dat hij regelmatig een negatief saldo zekerheid heeft, moet de zekerheid worden verhoogd tot het bedrag van de douaneschuld die ontstaat in een maand.

Toetsen of zekerheid AGS (uitstelregeling inzake de maandbetalingen) nog voldoende is

Regelmatig, tenminste een keer in de twee jaar, moet getoetst worden of de gestelde zekerheid nog voldoende is. Een uitzondering geldt voor de aangever die voor de eerste keer zekerheid heeft gesteld voor uitstelregeling inzake de maandbetalingen AGS. Hier moet na een half jaar de eerste toetsing plaats vinden.

Let op!

Voor alle geautoriseerde marktdeelnemers (AEO-certificaathouders) kan deze toetsing achterwege blijven.

Om te toetsen of de zekerheid voor de uitstelregeling inzake de maandbetalingen AGS nog voldoende is moet gebruik worden gemaakt van het systeem Douane Inning (DOI). Uit dit systeem is precies te halen wat de verschuldigdheid per maand bedraagt. Voor de toetsing wordt een periode van een jaar genomen.
De bedragen aan verschuldigdheid over de getoetste periode worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door 12. De uitkomst is het bedrag waarvoor tenminste zekerheid moet worden gesteld.

Ambtelijke werkzaamheden

Handel als volgt:

 1. Ga in het systeem DOI naar Onderwerpen en kies Inningsgrondslag.

 2. Vul het fiscaalnummer of het EORI nummer van de klant in.

 3. Vul bij peildatum de begin en einddatum in van de periode waarover de verschuldigdheid moet worden opgevraagd en klik op ophalen.

 4. Ga met de horizontale schuifbalk helemaal naar rechts in het scherm. Noteer de bedragen van de DSP AANGIFTE MAANDKREDIET en eventueel DSP VERZAMEL UTB.

 5. Tel de bedragen bij elkaar op en deel die door het aantal maanden waarover de toetsing heeft plaatsgevonden. Dit is het bedrag waarvoor minimaal zekerheid gesteld moet worden.

Kennisgeving van de verhoging

De vaststelling tot verhoging van de zekerheid doet u schriftelijk, waarbij u de redenen aangeeft voor het aanpassen van de zekerheidstelling. Wijs de aangever op de verplichting van artikel 198 CDW.
De zekerheid moet binnen een maand na de kennisgeving zijn aangevuld of vervangen.
(artikel 8:1a Algemene douaneregeling)

Nieuwe bevestiging zekerheidstelling

Nadat u de gewijzigde zekerheidstelling heeft aanvaard, maakt u een beschikking vaststelling zekerheid op. Hierna moet u de activiteitzekerheid wijzigen in het KIS op de wijze, zoals omschreven in de Gebruikershandleiding KIS.

Ambtelijke werkzaamheden

U handelt als volgt:

 1. Stel de klant schriftelijk in kennis van de vastgestelde zekerheid en de wijze waarop de zekerheid gesteld kan worden.

 2. Beoordeel en aanvaard de aangeboden zekerheid nadat deze is ontvangen.

 3. Registreer de zekerheidstelling in het KIS op de wijze zoals omschreven in de Gebruikershandleiding KIS.

 4. Maak de mededeling bevestiging (gewijzigde) zekerheidstelling op. Stuur deze naar de klant en een afschrift naar de klantcoördinator. Berg de minuut op in het zekerheidsdossier.

 5. Wijzig de activiteitzekerheid in het KIS op de wijze zoals omschreven in de Gebruikershandleiding KIS.

 6. Beëindig de vervallen zekerheidstelling in het KIS op de wijze zoals omschreven in de Gebruikershandleiding KIS.

 7. Voer het beoordelingsresultaat op in het KIS op de wijze zoals omschreven in de Gebruikershandleiding KIS.

Als door registratie van een aangifte voor het vrije verkeer het saldo zekerheid 0 of < 0 wordt, moet de aangever eerst het saldo aanvullen. Dit kan met bijvoorbeeld een telefonische overboeking. De aangever kan pas over de goederen beschikken als het saldo is aangevuld.

Let op!

De garantie, dat de spoedbetaling, die op werkdagen tussen 08.00 uur en 15.00 uur bijgeschreven is op de betreffende bankrekening voor spoedbetalingen van de Belastingdienst/Centrale Administratie te Apeldoorn IBAN rekeningnummer NL04 INGB 0000 3615 64, binnen één uur na ontvangst wordt verwerkt, geldt alleen als de betaalopdracht minimaal de omschrijving bevat: "spoedbetaling"-, gevolgd door het EORI nummer van de klant en de term "ophogen zekerheid".

Spoedbetalingen worden in beginsel uitsluitend gebruikt om het saldo zekerheid in AGS te verhogen en zullen vervolgens worden gereserveerd als "vooruitbetaling" op de schuld van de lopende kalendermaand.

Met ingang van 1 november 2012 kan ook de rekening voor een verstreken maand middels een spoedbetaling geheel of gedeeltelijk worden voldaan op IBAN rekeningnummer NL04 INGB 0000 3615 64. Deze manier kan worden gebruikt als de betaling betrekking heeft op een afgelopen kalender-maand, terwijl de betaaltermijn nog niet verstreken is. Voorwaarde voor een juiste verwerking is het vermelden van het juiste vorderingsnummer. Op werkdagen tussen 08.00 uur en 15.00 uur bijgeschreven bedragen zijn pas de volgende werkdag verwerkt in het AGS-saldo. Deze garantie geldt overigens alleen indien de betaalopdracht minimaal de omschrijving bevat: “spoedbetaling”-, gevolgd door het volledige vorderingsnummer met daarbij de vermelding van de oude maand.

Ook is het mogelijk dat de aangever per aangifte de douaneschuld contant betaalt.

Naar boven

9.3.2 Geen tijdige aanvulling van de zekerheid door de aangever

Als de zekerheid niet tijdig wordt aangevuld of vervangen, heeft dit tot gevolg dat de verschuldigde belastingen direct invorderbaar zijn.
(artikel 10, lid 1, letter h Invorderingswet 1990)

Naar boven

9.3.3 Gestelde zekerheid opheffen

Als u van de aangever een verzoek heeft ontvangen om de zekerheid op te heffen, controleert u direct in het systeem Douane Inning of er nog schulden openstaan, of dat er nog schulden kunnen ontstaan, omdat er in AGS aangiften voor het vrije verkeer voorkomen die nog niet volledig afgehandeld zijn. Om na te gaan of er in AGS nog aangiften voor het vrije verkeer voorkomen die niet volledig afgehandeld zijn stuurt u een verzoek tot peiling aan B/CA/ Proces- en Gegevensbeheer. Als er nog aangiften voor het vrije verkeer open staan in AGS wordt de aangever hierover geïnformeerd onder opgaaf van de bekende aangiftenummers. Eveneens wordt hem medegedeeld, dat de zekerheid niet eerder kan worden opgeheven dan nadat de aangiften voor het vrije verkeer definitief zijn afgewerkt. Wanneer door B/CA/Proces- en Gegevensbeheer wordt bevestigd, dat alle aangiften voor het vrije verkeer zijn afgewerkt en in Douane Inning kan worden vastgesteld, dat de belastingschuld van alle aangiften ten invoer met maandkrediet is voldaan, kan in het KlS de activiteit-zekerheid worden beëindigd op de wijze, zoals omschreven in de Gebruikershandleiding KIS, De activiteit "01 invoer", kan pas beëindigd worden nadat het elektronische adres (het x-400 ) door team Vergunningen van B/CA is ontkoppeld.

Ambtelijke werkzaamheden

U handelt als volgt:

 • Er dient bericht te worden ontvangen van B/CA/Proces- en Gegevensbeheer, dat er geen onafgehandelde aangiften voor het vrije verkeer meer voorkomen in AGS.

 • Controleer (nogmaals) in Douane Inning op openstaande schulden met betrekking aangiften voor het vrije verkeer.

 • Beëindig vervolgens de activiteitenzekerheid op de wijze, zoals omschreven in de Gebruikershandleiding KIS

 • Beëindig in het KIS, na ontkoppeling van het x-400 adres, de activiteit "01 invoer" op de wijze zoals omschreven in de Gebruikershandleiding KIS.

Naar boven