Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

13.50.00

1 Het in het vrije verkeer brengen van zendingen met een geringe waarde

1.1 Inleiding

Op 1 juli 2021 is de vrijstelling van BTW die gold voor goederen in zendingen met een waarde van niet meer dan 10 of 22 euro afgeschaft. Voor alle goederen die vanaf die datum in het vrije verkeer van de Europese Unie worden gebracht moet omzetbelasting worden betaald. Een uitzondering geldt voor geschenkzendingen die door particulieren uit een derde land worden gezonden naar particulieren in de Unie en waarvan de intrinsieke waarde minder dan 45 Euro bedraagt. Om de BTW-heffing te waarborgen voor alle goederen die uit een derde land in de EU worden ingevoerd, moet een douaneaangifte worden ingediend voor het in het vrije verkeer brengen, ook voor zendingen waarvan de intrinsieke waarde niet meer dan 150 EUR bedraagt. Zendingen met goederen waarvan de totale intrinsieke waarde niet meer dan 150 Euro bedraagt worden aangeduid als “zendingen met een geringe waarde”. Andere namen die veel gebruikt worden zijn “lage waarde zendingen”, “low value consignments” en “LVC”.

Voor zendingen met een intrinsieke waarde van niet meer dan 150 euro per zending kan bij het in het vrije verkeer brengen worden verzocht om vrijstelling van douanerechten. Om in aanmerking te komen voor vrijstelling moeten de zendingen rechtstreeks naar een geadresseerde in de Unie worden gezonden Deze vrijstelling geldt niet voor alcoholische producten, parfum en toiletwater, tabak en tabaksproducten.  

 (Artikel 23 Verordening 1186/2009)

Ook voor zendingen zonder handelskarakter met een waarde tot 45 euro kan bij het in het vrije verkeer brengen worden verzocht om vrijstelling van douanerechten. Hiervoor geldt dat het gaat om zendingen die door een particulier uit een derde land worden verzonden naar een andere particulier die zich in het douanegebied van de Unie Gemeenschap bevindt Beperkte hoeveelheden alcoholische producten, parfum en toiletwater, tabak en tabaksproducten zijn hierbij toegestaan (Artikel 25 Verordening 1186/2009)

De Europese Commissie heeft samen met de lidstaten richtsnoeren voor lidstaten en bedrijven met betrekking tot “invoer en uitvoer van zendingen met geringe waarde – BTW pakket voor eCommerce” opgesteld. De Nederlandse douane volgt de uitleg die in de richtsnoeren is opgenomen. In dit onderdeel wordt alleen ingegaan op specifiek Nederlandse aspecten met betrekking tot de invoer van zendingen met een geringe waarde, zoals het gebruik van het aangiftesysteem DECO (Douane eCommere).

Naar boven

1.2 Aangiftesystemen

De per 1 juli 2021 gewijzigde wetgeving en de mogelijkheid om een aangifte met een beperkte dataset te doen, vormde de aanleiding om in Nederland naast het aangiftesysteem AGS/DMS het aangiftesysteem DECO (Douane e-commerce) in gebruik te nemen.  

In het systeem DECO kan aangifte worden gedaan met een beperkte dataset. De aangifte kan worden ingediend met de gegevens set H7 uit bijlage B bij de GVoDWU. Hierbij hoeven minder gegevenselementen te worden overgelegd dan bij een reguliere aangifte. Deze dataset mag alleen in DECO worden gebruikt voor zendingen:

 • Met een intrinsieke waarde tot 150 Euro

 • Waarbij bij het in het vrije verkeer brengen wordt verzocht om vrijstelling van douanerechten

 • Waarvoor geen verboden of beperkingen gelden(artikel 143bis GVoDWU en de artikelen 23 en 25 van Verordening 1186/2009)

In DECO wordt de aangifte voor het in het vrije verkeer brengen gedaan met de beperkte dataset voor:

 • De normale procedure

 • Het één loketsysteem (IOSS/invoerregeling)

 • De bijzondere regeling (special arrangement)

DECO kan niet voor alle zendingen met een geringe waarde gebruikt worden waarvoor aanspraak gemaakt wordt op vrijstelling. DECO kan niet gebruikt worden voor:

 •  Goederen die zijn onderworpen aan verboden en beperkingen

 •  Accijnsgoederen

 •  Goederen waarbij een beroep gedaan wordt op de verleggingsregeling omzetbelasting (artikel 23 Wet op de omzetbelasting)

 •  Goederen waarbij geen beroep gedaan wordt op vrijstelling op grond van artikel 23 of 25 van Verordening 1186/2009 wordt gedaan

De aangiftes die niet in DECO kunnen worden gedaan, moeten in AGS/DMS worden aangegeven met gebruikmaking van de gegevens set H1 uit bijlage B bij de GVo.DWU. Ook kan eventueel gebruik gemaakt worden van de procedure inschrijving in de administratie van de aangever voor deze goederen.

Naar boven

1.2.1 Ten onrechte in DECO

De douane kan bij verificatie van de aangifte in DECO vaststellen dat er sprake is van goederen:

 • Waarvoor verboden of beperkingen gelden, of

 • Waarvan de intrinsieke waarde meer dan 150 Euro bedraagtEr is dan ten onrechte gebruik gemaakt van de beperkte dataset in DECO. De douane moet nadere maatregelen nemen om de situatie te herstellen. Hierna worden de twee situaties beschreven: verboden en beperkingen en te hoge intrinsieke waarde.

Naar boven
1.2.1.1 Verboden en beperkingen

Wordt bij verificatie vastgesteld dat er sprake is van verboden of beperkingen? Artikel 198 DWU geeft de mogelijkheid om nadere maatregelen te nemen. De aangifte kan ongeldig worden verklaard op grond van artikel 198, lid 2 DWU. Daarnaast is het mogelijk dat de goederen in beslag worden genomen en/of worden vernietigd.

Naar boven
1.2.1.2 Onjuiste waarde (>150 Euro)

Deze situatie doet zich voor als een aangifte is aanvaard waarna bij controle wordt vastgesteld dat de aangifte niet in DECO aanvaard had mogen worden. De aanvaarding wordt als begunstigende beschikking aangemerkt. De aangifte voldeed achteraf bezien niet aan de voorwaarden. Om de aanvaarding van de aangifte nietig te kunnen verklaren moet aan de volgende drie voorwaarden van artikel 27 DWU worden voldaan:

 • De waarde is meer dan 150 Euro en blijkt te hoog voor DECO; dit is een onjuist gegeven(artikel 27-1-letter a DWU)

 • De aangever had dat redelijkerwijs moeten weten (artikel 27-1-letter b DWU)

 • De aangifte had dan immers niet mogen worden aanvaard door het systeem (artikel 27-1-letter c DWU)

  . Door het nietig verklaren vallen de goederen terug in de voorafgaande regeling, bijvoorbeeld tijdelijke opslag of douane-entrepot. Er zal dus een nieuwe regeling gekozen moeten worden, bijvoorbeeld in het vrije verkeer brengen door een aangifte in AGS.

Naar boven

1.3 VENUE

Voor 1 juli 2021 werden de zendingen met een geringe waarde voor zover zij niet werden vervoerd door Postaanbieders krachtens de voorwaarden van de Wereldpostunie, vervoerd en voor het vrije verkeer aangegeven door internationale koeriersbedrijven en bedrijven die soortgelijke diensten verrichtten. De koeriersdiensten maakten gebruik van een vereenvoudigde aangifteprocedure (VENUE), gebaseerd op de Gedelegeerde overgangsverordening DWU, nr. 2016/341.

De VENUE kan vanaf 1 juli 2021 niet meer gebruikt worden voor zendingen met een geringe waarde. Een tijdelijke uitzondering is gemaakt voor zendingen met een geringe waarde die vanuit het Verenigd Koninkrijk naar de Unie worden gezonden. Deze zendingen mogen nog tot 1-1-2023 in het vrije verkeer worden gebracht met de vereenvoudigde aangifteprocedure VENUE.

Naar boven