Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

1.02.00 Antidumpingrechten en compenserende rechten

2 Begrippen, afkortingen en internationale afspraken en wetgeving

2.1 Begrippen en afkortingen

De begrippen en afkortingen in de tabel zien alleen op dit onderdeel van dit Handboek.

   

Aangifte in AGS

Een elektronische aangifte of een schriftelijke aangifte die op het douanekantoor is ingebracht in AGS

Aangifte van ontvangst

De handeling waarbij de ontvanger in de vorm en op de wijze die zijn voorgeschreven de ontvangst aangeeft van de betrokken producten op een kunstmatig eiland, een vaste of drijvende installatie of enige andere structuur op het continentaal plat of in de exclusieve economische zone van een lidstaat, die gegevenselementen bevat die noodzakelijk zijn voor de inning van het verschuldigde bedrag aan antidumping- en/of compenserende rechten of voor verslaglegging en/of registratie overeenkomstig een in artikel 1, onder a) of b), bedoelde handeling

Aanvullende aangifte

De aanvullende (periodieke) aangifte voor producten die met toepassing van een vereenvoudigde aangifte onder een douaneregeling zijn geplaatst

Antidumpingmaatregelen

De maatregelen die mogelijk zijn om invoer van producten met dumping tegen te gaan op grond van de Verordening antidumpingmaatregelen:

 • instellen van een voorlopig antidumpingrecht;

 • instellen van een definitief antidumpingrecht;

 • instellen van registratieplicht;

 • verlenen van vrijstelling ingestelde registratieplicht bij onderzoek naar ontwijking van ingesteld definitief recht;

 • verlenen van vrijstelling bij uitbreiding ingesteld definitief recht wegens ontwijking;

 • aanvaarden verbintenis;

 • schorsen van een ingesteld definitief antidumpingrecht;

 • informatieverzameling over invoer van bepaalde producten.

Antisubsidiemaatregelen

De maatregelen die mogelijk zijn om invoer van producten met subsidie tegen te gaan op grond van de Verordening antisubsidiemaatregelen:

 • instellen van een voorlopig compenserend recht;

 • instellen van een definitief compenserend recht;

 • instellen van registratieplicht;

 • verlenen van vrijstelling ingestelde registratieplicht bij onderzoek naar ontwijking van ingesteld definitief recht;

 • verlenen van vrijstelling bij uitbreiding ingesteld definitief recht wegens ontwijking;

 • aanvaarden verbintenis;

 • schorsen van een ingesteld definitief compenserend recht;

 • informatieverzameling over invoer van bepaalde producten.

DWU

Verordening (EU) nr. 952/2013 tot vaststelling van het communautair douanewetboek van de Unie

CNI

Controle na invoer volgens artikel 48 van het DWU

Commissie

Commissie van de Europese Unie

Continentaal Plat (CP)

“Continentaal plat”:het continentaal plat zoals gedefinieerd in het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee

Definitieve rechten

Definitieve antidumpingrechten of definitieve compenserende rechten.

Douane-instrument

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 (PbEU L 179 van 3 juli 2019)

Exclusieve Economische Zone (EEZ)

“Exclusieve economische zone”:de exclusieve economische zone zoals gedefinieerd in het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee, die een lidstaat overeenkomstig het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee als exclusieve economische zone heeft ingesteld

Gvo.DWU

Gedelegeerde verordening (EU) 2015/2446 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad met nadere regels betreffende een aantal bepalingen van het douanewetboek van de Unie

Instellingsverordening

De (uitvoerings) verordening waarbij een antidumpingmaatregel of antisubsidiemaatregel is ingesteld en de exporteurs zijn genoemd met een vrijstelling of een verbintenis.

Platform

Kunstmatig eiland, een vaste of drijvende installatie of enige andere structuur op het continentaal plat of de exclusieve economische zone zoals opgegeven door een lidstaat uit hoofde van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee.

Raad

Raad van de Europese Unie.

UVo.DWU: Vo. 2015/2447

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie

UTB

Uitnodiging tot betaling.

Verordening antidumpingmaatregelen

Verordening (EU) 2016/1036 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie.

Verordening antisubsidiemaatregelen

Verordening (EU) 2016/1037 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie.

Voorlopige rechten

Voorlopige antidumpingrechten of voorlopige compenserende rechten.

Naar boven

2.2 Internationale afspraken in GATT en WTO

In het GATT-akkoord (General Agreement on Tariffs and Trade of Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel) zijn internationaal afspraken gemaakt over het nemen van maatregelen tegen het exporteren naar en het op de markt van een ander land brengen van producten met dumping of met subsidie. Als deze vormen van "oneerlijke concurrentie" schade toebrengen aan de economie of industrie van een importerende land kan dat land, naast het douanerecht, een heffing instellen in de vorm van antidumpingrechten of compenserende rechten (ook wel antisubsidierecht genoemd). De WTO (World Trade Organisation of Wereld Handels Organisatie) heeft het oude GATT-akkoord geïncorporeerd en verder uitgebouwd.

Een importerend land kan antidumpingrechten instellen voor een product van oorsprong uit een derde land als:

 1. dat product wordt gedumpt;

 2. het in het vrije verkeer brengen schade toebrengt aan de producenten van soortgelijke producten in het importerende land; en

 3. er een rechtstreeks verband bestaat tussen de geleden schade en de invoer van de producten uit het betreffende land.

Van dumping is sprake als exporteurs in een derde land (het land van oorsprong of een ander land van uitvoer) producten uitvoeren voor een prijs die lager is dan de prijs die onafhankelijke afnemers in het land van uitvoer moeten betalen.

Een importerend land kan compenserende rechten instellen voor een product van oorsprong uit een derde land als:

 1. voor de vervaardiging, de productie, de uitvoer of het vervoer een subsidie is toegekend door de overheid van een derde land (het land van oorsprong of het land van uitvoer);

 2. het in het vrije verkeer brengen schade toebrengt aan de producenten van soortgelijke producten in het importerende land; en

 3. er een rechtstreeks verband bestaat tussen de geleden schade en de invoer van de producten uit het betreffende land.

De instelling van antidumpingrechten en compenserende rechten is alleen mogelijk binnen de kaders die in GATT-verband zijn vastgesteld. Artikel VI van GATT 1994 is verder uitgewerkt in een overeenkomst die regels stelt op welke wijze maatregelen tegen dumping kunnen worden getroffen. Daarnaast is een overeenkomst tot stand gekomen welke regels stelt voor de uitleg van artikel XVI van het GATT-akkoord waarbij maatregelen mogelijk zijn tegen het verlenen van subsidies (Agreement on subsidies and countervailing measures). Op grond van deze WTO-afspraken mogen landen zelfstandig, naast een eventueel douanerecht, ook een antidumpingrecht ter hoogte van de dumpingmarge of een compenserend recht ter hoogte van het subsidievoordeel instellen.

De twee overeenkomsten bevatten gedetailleerde bepalingen over:

 • het berekenen van de dumpingmarge;

 • het vaststellen van de subsidie;

 • de procedures voor het openen en verrichten van een onderzoek;

 • het vaststellen van de feiten en het behandelen van gegevens;

 • het instellen van voorlopige maatregelen;

 • het instellen en heffen van antidumpingrechten en compenserende rechten;

 • de duur en de herziening van de maatregelen;

 • het openbaar maken van informatie in verband met het onderzoek;

 • speciale bepalingen die voor markt- of overgangseconomieën zijn vastgesteld.

Derde landen kunnen ook antidumpingrechten of compenserende rechten heffen op de invoer in die landen van goederen van oorsprong uit de lidstaten van de Unie. Daar gaat dit Handboek verder niet op in.

Naar boven

2.3 Unie bepalingen

2.3.1 Instelling van rechten

De Raad heeft, met toepassing van artikel 207, lid 2 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, de Verordening antidumpingmaatregelen en de Verordening antisubsidiemaatregelen vastgesteld om gevolg te geven aan de internationale afspraken over optreden tegen invoer met dumping en subsidie. Deze verordeningen maken het mogelijk om bij verordening voorlopige of definitieve antidumpingrechten of compenserende rechten in te stellen en andere passende maatregelen te nemen.

De antidumpingrechten kunnen ook worden ingesteld op producten ten aanzien waarvan dumping plaatsvindt, die in significante hoeveelheden naar een kunstmatig eiland, een vaste of drijvende installatie of enige andere structuur op het continentaal plat van een lidstaat of de exclusieve economische zone zoals opgegeven door een lidstaat uit hoofde van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (Unclos) wordt gebracht, als dit schade veroorzaakt voor de bedrijfstak van de Unie. De Commissie neemt uitvoeringshandelingen aan tot vaststelling van de voorwaarden voor het ontstaan van deze rechten, van de procedures voor kennisgeving, aangifte van deze producten, betalingsprocedures voor dergelijke rechten, ook met betrekking tot invordering, terugbetaling en kwijtschelding (douane-instrument). Zie hiervoor bijlage 4 bij dit onderdeel.

(artikel 14 bis Verordening (EU) 2016/1036)

Naar boven

2.3.2 Heffing en inning

Invoerrecht

Antidumpingrechten en compenserende rechten vallen onder het begrip "invoerrecht" als bedoeld in artikel 5, punt 20, DWU. In artikel 5, punt 2, letter b, DWU wordt het gemeenschappelijk douanetarief aangemerkt als onderdeel van de douanewetgeving. In artikel 56, lid 1, DWU wordt aangegeven dat de invoerrechten zijn gebaseerd op het gemeenschappelijk douanetarief. In artikel 56, lid 2, letter h, DWU worden de tariefmaatregelen bedoeld waarin de handelsvoorschriften voorzien. Antidumpingrechten en compenserende rechten zijn zulke tariefmaatregelen. De Adw gebruikt overigens de woorden "rechten bij invoer".

Douanetarief

Ingestelde antidumpingrechten en compenserende rechten zijn tariefmaatregelen die worden verwerkt in het douanetarief van de Europese Unie. De indeling van goederen in het douanetarief is bepalend voor de toepassing van deze rechten en daarmee verband houdende maatregelen bij invoer in de Unie. Nederland maakt hiervoor gebruik van het Gebruikstarief DTV.
(artikel 57, lid 1 en 2, DWU)

Naar boven