Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

1.02.00 Antidumpingrechten en compenserende rechten

6 Bijlage 1: Vrijstelling van antidumpingrecht op hoofdbestanddelen van rijwielen van oorsprong uit China

6.1 Inleiding

Er is een definitief antidumpingrecht van toepassing op invoer van rijwielen en bepaalde hoofdbestanddelen van rijwielen van oorsprong uit China. Voor invoer van hoofdbestanddelen is vrijstelling mogelijk. Deze bijlage behandelt de invoer van hoofdbestanddelen (Verordening (EG) 71/97 en Verordening (EG) 88/97).

Naar boven

6.2 Instelling definitief antidumpingrecht rijwielen en hoofdbestanddelen van rijwielen van oorsprong uit China

In 1993 is een definitief antidumpingrecht ingesteld op de invoer van rijwielen van oorsprong uit China (Verordening (EEG) 2474/93). Na nieuwe onderzoeken is in eerste instantie het antidumpingrecht gehandhaafd, zijn de omschrijving van rijwielen en de GN-codes aangepast (Verordening (EG) 1524/2000) en is in tweede instantie het antidumpingrecht verhoogd ( Verordening (EG) 1095/2005). Daarna werd het definitief antidumpingrecht voor nog eens vijf jaar gehandhaafd (Verordening (EU) 990/2011) en meer recent is besloten de maatregelen wederom te handhaven en voor drie medewerkende exporteurs in China individuele antidumpingrechten in te stellen (Verordening (EU) 512/2013). Het recht is van toepassing op tweewielige en andere rijwielen (met inbegrip van bakfietsen maar exclusief eenwielers) zonder motor, GN-code ex 8712 0030 en GN-code 8712 00 70.

Er geldt ook een definitief antidumpingrecht op rijwielen van oorsprong uit China verzonden uit Indonesië, Maleisië, Sri Lanka en Tunesië, die al dan niet zijn aangegeven als van oorsprong uit die landen (Verordeningen (EU) 501/2013).

Er geldt ook een definitief antidumpingrecht op rijwielen van oorsprong uit China verzonden uit Cambodja, Pakistan en Filipijnen, die al dan niet zijn aangegeven als van oorsprong uit die landen (Verordeningen (EU) 776/2015).

Uitbreiding hoofdbestanddelen van rijwielen wegens ontwijking

In 1996 en 1997 is het definitieve antidumpingrecht op rijwielen uitgebreid tot de invoer van hoofdbestanddelen van rijwielen van oorsprong uit China (Verordening (EG) 71/97. Dat uitgebreide recht is ingesteld om ontwijking tegen te gaan van het recht op rijwielen door invoer van hoofdbestanddelen van rijwielen (die onder een andere GN-code vallen) die worden gebruikt bij de assemblage van rijwielen in de Europese Unie. Na een nieuw onderzoek is de uitbreiding van het antidumpingrecht gehandhaafd (Verordening (EG) 171/2008).

Welke hoofdbestanddelen

Het uitgebreide recht geldt voor de hoofdbestanddelen van rijwielen. Dit zijn:

 1. geverfde, geanodiseerde of gepolijste en/of gelakte frames van rijwielen, ex GN-code 8714 9110;

 2. geverfde, geanodiseerde of gepolijste en/of gelakte voorvorken van rijwielen, ex GN-code 8714 9130;

 3. derailleurs (kettingschakelaars) (GN-code 8714 9950), pedaalaandrijvingen (GN-code 8714 9630) en tandwielen voor vrijloop (GN-code 8714 9390), al dan niet in stellen aangeboden;

 4. remmen, andere dan remnaven (GN-code 8714 9420) en remhandels (ex GN-code 8714 9490), al dan niet in stellen aangeboden;

 5. complete wielen, al dan niet met binnenbanden, buitenbanden en kettingrad, ex GN-code 8714 9990;

 6. sturen, GN-code 8714 9910, al dan niet aangeboden met een boutsteel, rem en/of versnellingshendel daaraan vast.

Het uitgebreide recht geldt niet voor onderdelen die niet vallen onder de hoofdbestanddelen zoals hiervoor is beschreven. Bijvoorbeeld zadels, voor- en achterlampen, voor- en achterspatborden, voor- en achterkledingbeschermers, voor- en achterbagagerekken zijn geen hoofdbestanddelen.

Land van oorsprong

Het uitgebreide definitieve recht geldt voor hoofdbestanddelen van rijwielen van oorsprong uit China. Hoofdbestanddelen die verzonden zijn uit China, worden aangemerkt als van oorsprong uit dat land, tenzij door middel van een certificaat van oorsprong wordt aangetoond dat de goederen van oorsprong zijn uit een ander land. Voor goederen die verzonden zijn uit een ander land dan China, moet op verzoek van de Douane een certificaat van oorsprong worden overgelegd (artikel 2 Verordening (EG) 71/97).

Bedrag van het antidumpingrecht

Sedert 15 juli 2005 (Verordening (EG) 1095/2005) is het bedrag van het antidumpingrecht dat geldt voor rijwielen en hoofdbestanddelen 48,5% van de nettoprijs, franco grens Europese Unie vóór inklaring . In de periode vóór 15 juli 2005 was het percentage 30,6% (Verordening (EEG) 2474/93).

Naar boven

6.3 Vrijstelling

Vrijstelling van het uitgebreide antidumpingrecht is mogelijk voor invoer van hoofdbestanddelen van rijwielen van oorsprong uit China (Verordening (EG) 88/97; de vrijstellingsverordening):

 • die worden gebruikt bij de assemblage van rijwielen in de Unie als die assemblage wordt geacht plaats te vinden zonder ontwijking;

 • in geringe hoeveelheden.

Vrijstelling is van toepassing als de aangifte voor in het vrije verkeer brengen van de hoofdbestanddelen wordt gedaan:

 1. door of in opdracht van een vrijgestelde onderneming (assembleur);

 2. met gebruik van de regeling bijzondere bestemming; of

 3. door of in opdracht van een onderneming (assembleur) waarvoor het verzoek om vrijstelling nog in behandeling is bij de Commissie.

Naar boven

6.3.1 Vrijgestelde onderneming

Ondernemingen die hoofdbestanddelen van rijwielen van oorsprong uit China gebruiken bij assemblage van rijwielen in de Europese Unie, kunnen vrijstelling aanvragen van het uitgebreide definitieve antidumpingrecht bij de Commissie. Vrijstelling is mogelijk als de assemblage wordt geacht plaats te vinden zonder ontwijking. De procedure voor het aanvragen en verlenen van vrijstelling is vastgesteld in Verordening (EG) 88/97. De Commissie verleent de vrijstelling aan een onderneming bij beschikking die zij bekendmaakt in het publicatieblad C. Vrijgestelde ondernemers krijgen een aanvullende Taric-code in Taric en het Gebruikstarief. De vrijstelling geldt vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag om vrijstelling.

Verplichtingen vrijgestelde ondernemer

Een vrijgestelde ondernemer (assembleur)moet zich houden aan de verplichtingen die Verordening (EG) 88/97 stelt aan de vrijstelling voor in het vrije verkeer brengen van hoofdbestanddelen van oorsprong uit China. De ondernemer:

 1. mag deze bestanddelen niet gebruiken voor assemblage in de zin van artikel 13, lid 2 van de Verordening antidumpingmaatregelen;

 2. mag deze bestanddelen alleen:

  • gebruiken voor assemblage van rijwielen in haar onderneming;

  • aan een andere vrijgestelde ondernemer verkopen;

  • wederuitvoeren; of

  • vernietigen;

 3. moet een boekhouding bijhouden van de hoofdbestanddelen die zij ontvangt en het gebruik dat daarvan is gemaakt. De onderneming moet de vastgelegde gegevens en bijbehorende bewijsmateriaal tenminste 3 jaar bewaren.

(artikel 8 Verordening (EG) 88/97 en artikel 13, lid 2, Verordening (EU) 2016/1036)

Naar boven

6.3.2 Vrijstelling bijzondere bestemming

Vrijstelling van het uitgebreide definitieve antidumpingrecht is mogelijk voor invoer van hoofdbestanddelen van rijwielen van oorsprong uit China met gebruik van de bijzondere bestemming. De vrijstelling is van toepassing op hoofdbestanddelen die worden aangegeven voor het vrije verkeer:

 1. onder de Taric-code voor bijzondere bestemming;

 2. door of namens een ander dan een vrijgestelde onderneming; en

 3. die (andere) onderneming in het bezit is van een vergunning bijzondere bestemming.

Op grond van artikelen 210 en 254 DWU, artikel 239 GVo.DWU en artikel 14 Verordening (EG) 88/97 kan een vergunning bijzondere bestemming worden gebruikt voor in het vrije verkeer brengen van hoofdbestanddelen van rijwielen met vrijstelling van het uitgebreide antidumpingrecht. De hoofdbestanddelen moeten zijn ingedeeld onder de daarvoor bestemde Taric-code.

De vergunning moet worden gebruikt door ondernemingen, anderen dan vrijgestelde ondernemingen, die de hoofdbestanddelen in het vrije verkeer brengen:

 • en leveren aan een vrijgestelde onderneming (in eenheden van minder of meer dan 300 eenheden per type hoofdbestanddeel per maand); of

 • overdragen aan een andere vergunninghouder bijzondere bestemming (in eenheden van minder of meer dan 300 eenheden per type hoofdbestanddeel per maand); of

 • in minder dan 300 eenheden per type hoofdbestanddeel per maand voor eigen gebruik (de-minimis-drempel voor zogenoemde kleingebruikers); of

 • leveren in minder dan 300 eenheden per type hoofdbestanddeel per maand aan de hiervoor genoemde kleingebruikers.

Een voor- en achterwiel worden aangemerkt als 1 eenheid hoofdbestanddeel. Dat geldt ook voor een voor- en achterrem. Ook deze worden aangemerkt als 1 eenheid hoofdbestanddeel.

Naar boven

6.3.3 Kleingebruikers

Het begrip ‘kleingebruikers’ ziet op de invoer van hoofdbestanddelen in kleine hoeveelheden door op kleine schaal opererende marktdeelnemers, met name voor vervangingsdoeleinden, waarvan wordt aangenomen dat deze geen ontwijking vormen. Ondernemingen die minder dan 300 eenheden per type hoofdbestanddeel per maand met vrijstelling in het vrije verkeer brengen of geleverd krijgen opereren op kleine schaal.

Naar boven

6.3.4 Toepassing van de-minimis-regel

Voor het bepalen van het aantal van minder dan 300 eenheden per type hoofdbestanddeel per maand tellen ook de eenheden mee die in het vrije verkeer zijn gebracht door of zijn geleverd aan een geassocieerde onderneming of een onderneming waarmee een compensatieovereenkomst bestaat. Het aantal van minder dan 300 eenheden per type hoofdbestanddeel per maand geldt alleen voor de hoofdbestanddelen van oorsprong uit China. Er geldt geen limiet voor onderdelen van oorsprong uit andere landen dan China. De bijzondere bestemming van de hoofdbestanddelen van oorsprong uit China is bereikt op het tijdstip van het brengen in het vrije verkeer. Het is niet van belang of de onderneming de hoofdbestanddelen assembleert of niet. De ondernemer mag de hoofdbestanddelen ook leveren aan andere kleingebruikers en ook verkopen aan consumenten. Alleen van belang is de voorwaarde van het aantal van minder dan 300 eenheden per type bestanddeel per maand. De vergunning bijzondere bestemming moet ook worden gebruikt door ondernemingen, anderen dan vrijgestelde ondernemingen, die de hoofdbestanddelen in het vrije verkeer brengen, bestemd voor het gebruik bij de assemblage van rijwielen met hulpmotor (aanvullende Taric-code 8835).

Let op!

In geval er sprake is van samenloop met een tariefschorsing of tariefcontingent (met bijzondere bestemming) voor het invoerrecht, dan is de bestemming voor het invoerrecht evenwel pas bereikt als de hoofdbestanddelen zijn gebruikt bij de vervaardiging van rijwielen.

Indien er naast een vergunning voor minder dan 300 eenheden per type hoofdbestanddeel per maand van een kleingebruiker ook een vergunning aan deze gebruiker is verleend voor een tariefschorsing of tariefcontingent van het invoerrecht, en de aantallen per vergunning of van alle vergunningen opgeteld meer bedragen dan de 299 eenheden per type hoofdbestanddeel per maand, dan kan de eerstbedoelde vergunning niet meer worden gebruikt. Gelet op de overschrijding van de voorgeschreven hoeveelheid moet de vergunning worden ingetrokken.

Ook kan een vrijgestelde grote(re) onderneming niet in aanmerking komen voor toepassing van de de-minimis-regel. Met de combinatie zou immers niet het doel van de bescherming van de kleine rijwielassembleur gediend zijn.

Naar boven

6.3.5 Voorlopig vrijgestelde onderneming

Voor ondernemingen (assembleurs) waarvan het verzoek om vrijstelling nog in behandeling is bij de Commissie is de vrijstelling van het uitgebreide definitieve antidumpingrecht op hoofdbestanddelen voorlopig van toepassing. Dit houdt in dat de uitgebreide rechten wel zijn verschuldigd bij een aangifte voor in het vrije verkeer brengen maar dat de betaling van het verschuldigde bedrag wordt opgeschort. De voorlopige vrijstelling en opschorting geldt vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag om vrijstelling tot de datum van de beschikking waarin de Commissie de aanvraag afwijst of de vrijstelling verleent. Voor de verschuldigde bedragen waarvan de betaling is opgeschort, moet aanvullende zekerheid worden gesteld.

De gegevens van de ondernemingen die vrijstelling hebben aangevraagd, maakt de Commissie bekend met een Mededeling in het publicatieblad C. De Commissie doet een mededeling onmiddellijk na ontvangst van de aanvraag en een mededeling nadat zij het verzoek ontvankelijk heeft bevonden en de aanvraag om vrijstelling gaat onderzoeken. Ondernemers die vrijstelling hebben aangevraagd, krijgen een aanvullende Taric-code in Taric en het Gebruikstarief.

Verlenen vrijstelling

Als de Commissie vrijstelling verleent, is die van toepassing vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag om vrijstelling. Dit houdt in dat er geen rechten verschuldigd zijn voor hoofdbestanddelen die in het vrije verkeer zijn gebracht in de periode waarin een voorlopige vrijstelling van toepassing. De aanvullende zekerheid die is gesteld voor de opgeschorte betaling van bedragen wordt opgeheven.

Afwijzen verzoek om vrijstelling

Als de Commissie geen vrijstelling verleent, vervalt de opschorting van de bedragen die verschuldigd zijn geworden in de periode waarin een voorlopige vrijstelling van toepassing was. Dit houdt in dat de aangever deze bedragen alsnog moet betalen.

Naar boven

6.4 Procedures en werkzaamheden

De paragraaf geeft aanwijzingen voor de behandeling en afhandeling van aangiften voor in het vrije verkeer brengen van hoofdbestanddelen van oorsprong uit China waarop het uitgebreide antidumpingrecht van toepassing is.

Invoer zonder vrijstelling

Het betreft aangifte voor hoofdbestanddelen waarvoor het uitgebreide antidumpingrecht verschuldigd is (er is geen vrijstelling van toepassing). U volgt de procedures en verricht de werkzaamheden die zijn voorgeschreven bij de behandeling van aangiften voor producten waarvoor een definitief recht is ingesteld.

Invoer met vrijstelling

Het betreft aangifte voor hoofdbestanddelen waarvoor vrijstelling van het uitgebreide antidumpingrecht van toepassing is omdat de bestanddelen bestemd zijn voor een vrijgestelde onderneming(assembleur) of een voorgeschreven bijzondere bestemming volgen. U volgt de procedures en verricht de werkzaamheden die zijn aangegeven bij de behandeling van aangiften voor producten waarvoor een definitief recht is ingesteld.

Invoer met voorlopige vrijstelling

Het betreft aangifte voor hoofdbestanddelen waarop het uitgebreide antidumpingrecht van toepassing en een voorlopige vrijstelling geldt omdat de bestanddelen bestemd zijn voor een ondernemer (assembleur) die vrijstelling heeft aangevraagd. U volgt de procedures en verricht de werkzaamheden die zijn voorgeschreven bij de behandeling van aangiften voor producten waarvoor een voorlopig recht is ingesteld.

Vrijstelling met terugwerkende kracht ondernemer (assembleur)

De Commissie heeft met terugwerkende kracht vrijstelling verleend van het uitgebreide definitieve antidumpingrecht aan een onderneming (assembleur). Door of namens die onderneming zijn hoofdbestanddelen in het vrije verkeer gebracht met voorlopige vrijstelling. U volgt bij de afhandeling van de betreffende aangiften de procedures en verricht de werkzaamheden die zijn voorgeschreven als een voorlopig recht niet wordt geheven.

Verzoek om vrijstelling van ondernemer (assembleur) afgewezen

De Commissie heeft het verzoek van een onderneming (assembleur) om vrijstelling van het uitgebreide definitieve antidumpingrecht afgewezen. Door of namens die onderneming zijn hoofdbestanddelen in het vrije verkeer gebracht met voorlopige vrijstelling. U volgt bij de afhandeling van de betreffende aangiften de procedures en verricht de werkzaamheden die zijn voorgeschreven als een voorlopig recht moet worden geheven.

Overschrijden aantal hoofdbestanddelen van 299 stuks per maand; eventueel intrekken en/of niet afgeven van vergunning bijzondere bestemming

Het in één keer aangeven van de totale hoeveelheid hoofdbestanddelen die op jaarbasis met vrijstelling in het vrije verkeer zou kunnen worden gebracht is niet toegestaan. Als in de ene maand 305 stuks worden aangegeven en in de volgende maand bijvoorbeeld 290, kan hier coulant mee worden omgegaan. In het geval blijkt dat de-minimus-regel wordt misbruikt, doordat de 299 stuks per maand regelmatig worden overschreden is het antidumpingrecht van toepassing op alleen het aantal boven de 299 stuks per maand. In daartoe aanleiding gevende gevallen kan de vergunning bijzondere bestemming worden ingetrokken. Een vergunning bijzondere bestemming wordt niet afgegeven als er regelmatig een overschrijding kan worden verwacht.

Naar boven