Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

1.02.00 Antidumpingrechten en compenserende rechten

7 Bijlage 2: Uitbreiding antidumpingrechten en compenserende rechten tot de Exclusieve Economische Zone en het Continentaal Plat

7.1 Algemeen

Er is een aangifte van ontvangst vastgesteld voor goederen die op een kunstmatig eiland, een vaste of drijvende installatie of enige andere structuur op het CP of in de EEZ van een lidstaat worden gebracht.

Op grond van artikel 14 bis van Verordening (EU) 2016/1036 en artikel 24 bis van Verordening (EU) 2016/1037 kunnen antidumping- en/of compenserende rechten worden geheven op bepaalde goederen die op het continentaal plat (CP) van een lidstaat of in de exclusieve economische zone (EEZ) van die een lidstaat worden gebracht.

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 (de uitvoeringsverordening) is een douane-instrument vastgesteld ter uitvoering van artikel 14 bis van Verordening (EU) 2016/1036 en artikel 24 bis van Verordening (EU) 2016/1037.

De uitvoeringsverordening is van toepassing met ingang van 3 november 2019.

De mogelijkheid tot instelling van antidumping- en/of compenserende rechten op goederen die op het continentaal plat (CP) van een lidstaat of in de exclusieve economische zone (EEZ) van die lidstaat worden gebracht, geldt alleen voor maatregelen waarbij dat uitdrukkelijk is vastgesteld.

De instelling ziet niet op reeds vastgestelde antidumping – of antisubsidiemaatregelen.

Naar boven

7.2 Levering vanuit het douanegebied van de Unie

Indien het betrokken product vanuit het douanegebied van de Unie naar een kunstmatig eiland, een vaste of drijvende installatie of enige andere structuur op het CP of in de EEZ van een lidstaat van de Unie wordt gebracht, moet op grond van het Douane wetboek van de Unie een aangifte tot wederuitvoer, een kennisgeving van wederuitvoer of een summiere aangifte bij uitgaan wordt gebruikt om dit product vóór verzending aan te geven.

De ontvanger van de goederen is verplicht binnen 30 dagen na ontvangst van het betrokken product op een kunstmatig eiland, een vaste of drijvende installatie of enige andere structuur op het CP of in de EEZ een aangifte van ontvangst in te dienen bij de bevoegde douaneautoriteit van de lidstaat waar de aangifte van wederuitvoer is aanvaard of waar de kennisgeving van wederuitvoer of de summiere aangifte bij uitgaan is geregistreerd.

Naar boven

7.3 Rechtstreekse levering

Indien het betrokken product rechtstreeks van buiten het douanegebied van de Unie naar een kunstmatig eiland, een vaste of drijvende installatie of enige andere structuur op het CP of in de EEZ van een lidstaat van de Unie wordt gebracht, kunnen de instrumenten waarin het Douane wetboek van de Unie voorziet, niet worden gebruikt.

De ontvanger van de goederen moet het betrokken product aangeven door middel van een aangifte van ontvangst die binnen 30 dagen na ontvangst van het betrokken product op een kunstmatig eiland, een vaste of drijvende installatie of enige andere structuur op het CP of in de EEZ wordt ingediend. De aangifte moet worden ingediend bij de lidstaat waartoe het CP of de EEZ behoort.

Naar boven

7.4 Ontvanger

De ontvanger is de persoon die houder is van een licentie of een vergunning om zakelijke activiteiten uit te oefenen op het CP of in de EEZ van een lidstaat en het betrokken product op een kunstmatig eiland, een vaste of drijvende installatie of enige andere structuur op dat CP of in die EEZ ontvangt of hiertoe voorbereidingen heeft getroffen. De ontvanger is tevens de schuldenaar.

Naar boven

7.5 Aangifte van ontvangst

De ontvangst van een betrokken product op een kunstmatig eiland, een vaste of drijvende installatie of enige andere structuur op het CP of in de EEZ van een lidstaat wordt door de ontvanger aangegeven door middel van een aangifte van ontvangst.

De uitvoeringsverordening voorziet in twee mogelijkheden om de aangifte van ontvangst te doen:

  1. met behulp van elektronische gegevensverwerkingstechnieken;

  2. met behulp van het origineel en één kopie van het papieren formulier uit deel II van de bijlage bij de uitvoeringsverordening, samen met de documenten die de op het formulier verstrekte gegevenselementen ondersteunen.

In Nederland is gekozen voor optie 2, omdat het niet mogelijk is aanpassing van het aangiftesysteem op korte termijn te realiseren.

De aangifte is te vinden op de website “Douane voor bedrijven”. Hier is ook een toelichting op de aangifte opgenomen.

Het formulier moet altijd in tweevoud worden ingevuld in. Het ene exemplaar is bestemd voor de Douane en een kopie is voor de ontvanger. Beide exemplaren moeten worden gemaild naar aangiftevanontvangst@belastingdienst.nl.

Naar boven

7.6 Aangifte in drie situaties

Aangifte moet gedaan worden voor goederen waarvoor:

  1. een antidumping- of antisubsidieonderzoek is geopend;

  2. de invoer aan registratie is onderworpen;

  3. een voorlopig of definitief antidumping- of compenserend recht is vastgesteld.

Naar boven

7.7 Overige bepalingen

Voor de berekening van de rechten, mededeling, invordering, betaling, terugbetaling, kwijtschelding en tenietgaan van schulden, stellen van een zekerheid en bewaren van bescheiden, zijn de bepalingen van het Douanewetboek van de Unie van toepassing verklaard.

Naar boven

7.8 Controles door douaneautoriteiten

In artikel 7 van de uitvoeringsverordening is aangegeven welke controles de douaneautoriteiten kunnen verrichten.

Naar boven