Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

13.01.00 Bijzondere bepalingen bij invoer van landbouwgoederen

4 Diverse bepalingen voor IGMO-verordening of marktordening

4.1 Bepalingen voor sectoren van de IGMO-verordening

In de Vo. (EG) nr. 1308/2013 (hierna IGMO-verordening) staan bepalingen die voor alle hierin opgenomen sectoren van toepassing zijn.

In de IGMO-verordening zijn de volgende sectoren opgenomen:

Sector Granen,

Sector Rijst,

Sector Suiker,

Sector Gedroogde voedergewassen,

Sector Zaaizaad,

Sector Hop,

Sector Olijfolie en tafelolijven,

Sector Vlas en Hennep,

Sector Groenten en Fruit,

Sector Verwerkte groenten en fruit,

Sector Bananen,

Sector Wijn,

Sector Levende planten en producten van de bloementeelt,

Sector Tabak,

Sector Rundvlees,

Sector Melk en zuivelproducten,

Sector Varkensvlees,

Sector Schapen- en geitenvlees,

Sector Eieren,

Sector Pluimvee,

Sector Ethylalcohol uit landbouwproducten,

Sector Producten van de bijenteelt,

Sector Zijderupsen, en

Sector Andere producten.

De producten die onder deze sectoren vallen vindt u in bijlage I, Vo. (EU) nr. 1308/2013.

De sectoren waarvoor nadere specifieke bepalingen zijn opgenomen worden hierna besproken.

In onderdeel Deel III (Handel met derde landen) van de IGMO-verordening staan de bepalingen in het kader van de regeling voor de handel met derde landen.

Tariefindeling

Voor de indeling van de producten die onder de IGMO-verordening vallen, gelden de algemene bepalingen voor de interpretatie van de GN en de bijzondere regels voor de toepassing van de GN.

Invoerrechten- en aanvullende invoerrechten

Voor de producten die onder de IGMO-verordening vallen, gelden bij de invoer e douanerechten. Daarnaast kan er (onder voorwaarden) ook nog een aanvullend invoerrecht van toepassing zijn (artikel 180 -182 Vo. (EU) nr. 1308/2013).

Let op!

Raadpleeg DTV voor de actuele (aanvullende) invoerrechten.

Invoercertificaten

Voor producten die onder de IGMO-verordening vallen, kan bij invoer in de Unie een invoercertificaat verplicht worden gesteld (artikel 176, lid 1 Vo. (EU) nr. 1308/2013), juncto artikel 2 Vo. (EU) 2016/1237.)

In het Gebruikstarief (DTV Douane tarief Voorziening) kunt u nazien of heffingen bij invoer worden opgelegd, het verplicht is om voor de goederen een invoercertificaat te overleggen en of er een tariefcontingent van toepassing is (of kan zijn).

Naar boven

4.2 Sector granen

4.2.1 Algemeen

De producten die onder deze sector vallen vindt u in deel I van bijlage I Vo. (EU) nr. 1308/2013.

Voor bepaalde producten is geen douanerecht verschuldigd, maar een belasting in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Mengsels van granen

Bij het vaststellen van de heffing op mengsels is het van belang welk percentage er van elke soort graan in het mengsel zit. Hierbij geldt het volgende:

 • Als een mengsel voor minstens 90 gewichtsprocenten uit een bepaalde soort graan bestaat, dan wordt de heffing die verschuldigd is voor die soort graan, toegepast op het hele mengsel.

 • Bij andere mengsels wordt voor het hele mengsel de heffing toegepast voor het bestanddeel waarvoor de hoogste rechten bij invoer gelden.

Zie voor meer informatie de aanvullende aantekening op hoofdstuk 10 van de GN, die is opgenomen in het Gebruikstarief.

Let op!

Bij bepaalde mengsels van een combinatie met granen en rijst wordt de heffing vastgesteld op basis van het bestanddeel waarvoor het hoogste invoerrecht geldt.

Naar boven

4.2.2 Producten waarvoor een belasting in het kader van het GLB verschuldigd kan zijn

Voor de producten uit de volgende tabel is niet het douanerecht verschuldigd, maar kan een belasting in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid verschuldigd zijn.

GN-code

Omschrijving

1001 11 00

1001 19 00

ex 1001 91 20

ex 1001 99 00

Tarwe behalve mengkoren, eventueel voor zaaidoeleinden

Zachte tarwe zaaigoed

Zachte tarwe hoge kwaliteit, andere dan zaaigoed

1002 10 00

1002 90 00

Rogge

1005 10 90

1005 90 00

Maïs, zaaigoed, ander dan hybriden

Maïs, andere dan zaaigoed

1007 10 90

1007 90 00

Graansorgho, andere dan hybriden bestemd voor zaaidoeleinden

Let op!

GN-codes kunnen gewijzigd zijn. Raadpleeg voor de actuele GN-codes het Gebruikstarief, DTV.

Berekening van deze belasting

Wilt u deze belasting berekenen? Ga dan als volgt te werk:

 

 1. Ga na welke kwaliteit het product heeft.

 2. Ga uit van de interventieprijs voor het product van die kwaliteit, die op het moment van invoer geldig is.

 3. Verhoog de interventieprijs met 55%.

 4. Verminder de verkregen prijs met de CIF-invoerprijs voor het product.

Let op!

De belasting in het kader van het GLB mag niet hoger zijn dan het douanerecht. Het invoerrecht is dus maximaal het bedrag dat verschuldigd is als douanerecht.

Kwaliteit

De hoogte van het verschuldigde invoerrecht kan afhankelijk zijn van de kwaliteit van de ingevoerde producten. Bij de berekening van dit invoerrecht moet u voor de verschillende producten de volgende kwaliteit gebruiken:

 • Voor producten waarvoor een invoerrecht is verschuldigd, moet u de standaardkwaliteiten gebruiken. De standaardkwaliteiten en de toleranties die u moet toepassen, zijn opgenomen in bijlage 2 van Vo. (EU) nr. 642/2010.

 • Voor zachte tarwe en durumtarwe moet u de kwaliteit gebruiken die in vak 20 van het invoercertificaat is aangegeven.

Aanvullende zekerheid stellen bij zachte tarwe en durumtarwe

Voor zachte tarwe van hoge kwaliteit moet de aanvrager van het invoercertificaat op de datum van aanvaarding van de aangifte voor het vrije verkeer bij de Douane een aanvullende zekerheid van 95 EUR per ton stellen. Gaat het invoercertificaat vergezeld van een door de Federal Grain Inspection Service (FGIS) of de Canadian Grain Commission (CGC) afgegeven certificaat van overeenstemming? Dan is geen aanvullende zekerheid vereist. In dat geval wordt in vak 24 van het invoercertificaat de aard van het certificaat van overeenstemming vermeld.

Voor durumtarwe moet de aanvrager van het invoercertificaat op de datum van aanvaarding van de aangifte voor het vrije verkeer bij de Douane een aanvullende zekerheid te stellen als het invoerrecht voor de in vak 20 vermelde kwaliteit niet het hoogste recht voor de categorie van het betrokken product is.

Het bedrag van de aanvullende zekerheid is gelijk aan het verschil, op de datum van aanvaarding van de aangifte voor het vrije verkeer, tussen het hoogste recht en het recht dat voor de vermelde kwaliteit geldt, verhoogd met een toeslag van 5 EUR per ton. Is het invoerrecht voor de verschillende kwaliteiten durumtarwe nul? Dan is geen aanvullende zekerheid vereist.

Gaat het invoercertificaat vergezeld van door de Federal Grain Inspection Service (FGIS) of de Canadian Grain Commission (CGC) afgegeven certificaten van overeenstemming? Dan is geen aanvullende zekerheid vereist. In dat geval wordt in vak 24 van het invoercertificaat de aard van het certificaat van overeenstemming vermeld.

Naar boven

4.2.3 Forfaitaire verlaging van het invoerrecht op grond van kwaliteit en bestemming

Onder bepaalde voorwaarden kan de importeur een forfaitaire verlaging van 24 euro per ton krijgen van het verschuldigde invoerrecht voor glazige maïs waarvan de kwaliteit voldoet aan de eisen van bijlage II van Vo. (EU) nr. 642/2010.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 • De importeur gaat een verbintenis aan met de RVO.nl dat het in te voeren maïs binnen zes maanden verwerkt wordt tot het product dat is vermeld in vak 20 van het invoercertificaat. Ook geeft hij de plaats van verwerking aan.

 • De importeur moet voor de verwerking beschikken over een vergunning bijzondere bestemming bij de Douane. Artikel 254 Vo. (EU) nr. 952/2013.

 • De importeur stelt bij de Douane een zekerheid van 24 euro per ton voor de glazige maïs. Gaat het invoercertificaat vergezeld van een overeenstemmingscertificaat dat is afgegeven door de Argentijnse Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa)? Dan is de zekerheid niet vereist en wordt in vak 24 van het invoercertificaat de aard van het certificaat van overeenstemming vermeld. Is op de dag waarop de douaneformaliteiten bij invoer worden vervuld, het recht voor glazige maïs lager dan 24 euro per ton? Dan is de zekerheid gelijk aan het geldende (lagere) recht.

 • De importeur moet, om ervoor te zorgen dat de zekerheid wordt vrijgegeven, aantonen ) dat de ingevoerde hoeveelheid basisproduct is verwerkt tot het opgegeven eindproduct. Pas dan wordt de zekerheid vrijgegeven.

( artikel 3, lid 3, juncto artikel 6 Vo. (EU) nr. 642/2010)

Monsterneming voor vaststelling standaardkwaliteiten

Is het invoerrecht voor de verschillende kwaliteiten van de soorten granen hetzelfde? Dan hoeven geen monsters genomen te worden om de kwaliteit te bepalen. (artikel 7, lid 1, Vo. (EU) nr. 642/2010)

Is het invoerrecht voor de verschillende kwaliteiten van de soorten granen niet hetzelfde? Neem dan om de kwaliteit vast te stellen representatieve monsters overeenkomstig bijlage I bij Vo. (EG) nr. 152/2009, bij elke invoerzending van de volgende soorten granen:

 • durumtarwe;

 • zachte tarwe van hoge kwaliteit;

 • glazige maïs.

Vo. (EG) nr. 152/2009 is opgenomen in paragraaf 10.4.2 van onderdeel 12.10.00. (artikel 7, leden 1, 4 en 5, Vo. (EU) nr. 642/2010)

Let op!

De verplichting om representatieve monsters te nemen is gedetailleerd uitgewerkt. U gaat als volgt te werk:

 • Neem altijd een representatief monster van zachte tarwe van hoge kwaliteit.

 • Voor Durumtarwe: kijk in de circulaire van de RVO.nl(maak een RSS feed aan) wat daar aan invoerrecht wordt vermeld bij hoog, middel en laag. Bij verschillen in invoerrechten: neem dan een monster van de durum.

 • Glazige mais: zelfde werkwijze als bij durum. Vergelijk hierbij 10051090 met 10059000.

De criteria voor de indeling van zachte tarwe, durumtarwe en glazige mais vindt u in bijlage II bij Vo. (EU) nr. 642/2010 van de Commissie.

De Commissie heeft kwaliteitscertificaten voor zachte tarwe, durumtarwe of glazige maïs, die door een aantal staten van oorsprong van het producten zijn bekrachtigd en afgegeven, officieel erkend. Bij deze zendingen hoeft slechts een monster worden genomen als controle op de kwaliteit die is vastgelegd in dat kwaliteitscertificaat. En worden alleen monsters genomen van een representatief aantal van de ingevoerde partijen.

De volgende certificaten van overeenstemming worden officieel door de Commissie erkend: door de Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) van Argentinië afgegeven certificaten voor glazige maïs; (Vo. (EU) nr. 642/2010, bijlage IV)

 • door de Federal Grains Inspection Service (FGIS) van de Verenigde Staten van Amerika afgegeven certificaten voor zachte tarwe van hoge kwaliteit en durumtarwe van hoge kwaliteit; (Vo. (EU) nr. 642/2010, bijlage V)

 • door Canadian Grain Commission (CGC) van Canada afgegeven certificaten voor zachte tarwe van hoge kwaliteit en durumtarwe van hoge kwaliteit. (Vo. (EU) nr. 642/2010, bijlage VI)

Als de analyseparameters op de door de hierboven genoemde instanties afgegeven certificaten van overeenstemming overeenkomen met de minimumkwaliteitseisen voor zachte tarwe, durumtarwe en glazige maïs, dan worden voor elke haven van binnenkomst en voor elk verkoopseizoen monsters genomen op tenminste 3% van de ingevoerde ladingen.

De zachte tarwe, durumtarwe of glazige maïs wordt ingedeeld bij de standaardkwaliteit die ten minste voldoet aan alle criteria die in bijlage II, Vo. (EU) nr. 642/2010.

Let op!

Blijkt na analyse van de betrokken partij echter dat het product een lagere kwaliteit heeft dan is opgegeven in het invoercertificaat? Dan moet de importeur het verschil aan invoerrechten bijbetalen (tussen de invoerrechten die gelden voor de standaardkwaliteit en de invoerrechten die gelden voor de betreffende kwaliteit). Daarnaast wordt de aanvullende zekerheid vrijgegeven exclusief een toeslag van 5 euro per ton. Is de bijbetaling niet binnen een maand na de bekendmaking van het analyseresultaat gedaan? Dan wordt de aanvullende zekerheid verbeurd. (artikel 7, lid 4, Vo. (EU) nr. 642/2010)

Verschil in invoerrecht vanwege vervoerskosten

Bij het vaststellen van de invoerrechten voor granen waarvoor een forfaitaire verlaging van het invoerrecht kan worden verkregen, wordt rekening gehouden met de vervoerskosten voor de ingevoerde producten. Deze vervoerskosten worden via de invoerrechten gecompenseerd als de loshaven in de Unie voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

 1. De loshaven ligt aan de Middellandse Zee (voorbij de Straat van Gibraltar) of de Zwarte Zee en het product wordt via de Atlantische Oceaan of het Suezkanaal aangevoerd.

 2. De loshaven voldoet aan alle volgende voorwaarden:

  • De loshaven ligt op een van de volgende plaatsen:

   1. aan de Atlantische kust van het Iberisch schiereiland;

   2. in het Verenigd Koninkrijk;

   3. in Ierland;

   4. in Denemarken;

   5. in Estland;

   6. in Letland;

   7. in Litouwen;

   8. in Polen;

   9. in Finland;

   10. in Zweden.

  • Het product wordt via de Atlantische Oceaan aangevoerd.

In geval A wordt het invoerrecht verlaagd met 3 euro per 1.000 kg en in geval B met 2 euro per 1.000 kg. De douaneautoriteiten van de loshaven geven een certificaat af overeenkomstig het model, zoals opgenomen in Vo. (EU) nr. 642/2010, bijlage I. De verlaging van het te betalen recht wordt alleen toegekend wanneer dit certificaat de goederen vergezelt totdat voor deze goederen een aangifte voor het vrije verkeer wordt ingediend. (artikel 2, lid 4, Vo. (EU) nr. 642/2010)

Naar boven

4.2.4 Afval van maïszetmeelfabrieken uit de Verenigde Staten van Amerika

Gaat afval van maïszetmeelfabrieken dat valt onder GN-code 2301 1011 uit de Verenigde Staten van Amerika (Vo. (EG) nr. 1375/2007) vergezeld van een door de Federal Grain Inspection Service (FGIS) van het US Department of Agriculture en de natmaalderijen van de Verenigde Staten afgegeven overeenstemmingscertificaat die in onderstaande tabel zijn opgenomen?

Certificaat

Instantie van afgifte

Commodity Inspection Certificate

FGIS

Commodity Certificate Submitted Sample Inspection

FGIS

Certificate of Conformity (overeenstemmingscertificaat)

Natmaalderij

Dan gelden de gebruikelijke maatregelen voor de controle op de invoer, als het Certificate of Conformity (overeenstemmingscertificaat) in tweevoud wordt overgelegd, samen met een van de volgende certificaten:

 1. het Commodity Inspection Certificate;

 2. het Commodity Certificate Submitted Sample Inspection.

Wordt afval van maïszetmeelfabrieken uit de Verenigde Staten tot het brengen in het vrije verkeer aangegeven zonder de hiervoor genoemde certificaten? Dan moet laboratoriumanalyse worden gedaan om vast te stellen of de producten voldoen aan de criteria voor indeling onder de genoemde onderverdeling. (artikel 1 Vo. (EG) nr. 1375/2007)

Bij de invoer van dit soort afval vanuit andere derde landen gelden de gebruikelijke maatregelen voor de controle op de invoer.

Procedure bij overlegging overeenstemmingscertificaten

Wordt bij de aangifte tot het brengen in het vrije verkeer twee overeenstemmingscertificaten overgelegd en wordt de totale hoeveelheid die in de certificaten is vermeld ingevoerd? Ga dan gaat als volgt te werk:

 

 1. Vermeld de hoeveelheid van de aangifte tot het brengen in het vrije verkeer op het certificaat.

 2. Vermeld het nummer van de aangifte tot het brengen in het vrije verkeer op het certificaat.

 3. Plaats een afdruk van de metalen dienststempel op het certificaat.

 4. Zet uw paraaf op het certificaat.

 5. Stuur het certificaat naar de RVO.nl.

 6. Voeg een brief bij, waarop de RVO.nl als geadresseerde is vermeld en waarop de volgende nummers zijn vermeld:

  • het aangiftenummer;

  • het nummer van de aankoopfactuur.

 7. Gebruik voor het verzenden naar de RVO.nl uitsluitend de gebruikelijke dienstenveloppen.

 8. Houd het derde exemplaar van de geleidebrief op de eenheid achter en archiveer dit.

 9. Archiveer de kopie van de geleidebrief die de RVO.nl na akkoord terugzendt, samen met het eerder achtergehouden derde exemplaar van de brief.

Als bij de aangifte tot het brengen in het vrije verkeer overeenstemmingscertificaten worden overgelegd en een gedeelte van de hoeveelheid die in de certificaten is vermeld, wordt ingevoerd en de rest wordt overgebracht naar een andere plaats in de Unie, dan gaat u als volgt te werk:

 

 1. Vermeld de in te voeren hoeveelheid van de aangifte tot het brengen in het vrije verkeer op het certificaat.

 2. Vermeld het nummer van de aangifte tot het brengen in het vrije verkeer op het certificaat.

 3. Plaats een afdruk van de metalen dienststempel op het certificaat.

 4. Zet uw paraaf op het certificaat.

 5. Maak van de afgeschreven certificaten twee fotokopieën en geef de originele certificaten terug aan de belanghebbende.

 6. Waarmerk de kopieën als bewijs dat zij overeenkomen met de originele certificaten.

 7. Houd één kopie achter op het aangiftepunt voor een eventuele controle in het kader van de wederzijdse bijstand.

 8. Vermeld het aangiftenummer op de kopieën

 9. Stuur een kopie met het aangiftenummer naar de RVO.nl.

 10. Voeg een brief in tweevoud bij, waarop de RVO.nl als geadresseerde is vermeld en waarop de volgende nummers zijn vermeld:

  • het aangiftenummer;

  • het nummer van de aankoopfactuur. Gebruik voor het verzenden naar de RVO.nl uitsluitend de gebruikelijke dienstenveloppen.

 11. Houd het derde exemplaar van de geleidebrief op de eenheid achter en archiveer dit.

 12. Archiveer de kopie van de geleidebrief die de RVO.nl na akkoord terugzendt, samen met het eerder achtergehouden derde exemplaar van de brief.

Naar boven

4.2.5 Specifieke bepalingen tariefcontingent granen op basis van een tariefcontingent

Zachte tarwe van een andere dan van hoge kwaliteit van oorsprong uit Canada, mag in de Unie slechts in het vrije verkeer worden gebracht als een oorsprongsverklaring wordt overgelegd. De oorsprongsverklaring wordt verstrekt op een factuur of ander handelsdocument, waarin het product van oorsprong voldoende duidelijk is omschreven om het te kunnen identificeren.

(artikel 20 UVo. (EU) 2020/761)

Naar boven

4.3 Sector rijst

4.3.1 Algemeen

De producten die onder deze sector vallen vindt u in deel II van bijlage I, Vo. (EU) nr. 1308/2013.

De soort van de rijst wordt bepaald door de volgende eigenschappen:

 • de lengte van de rijst;

 • de lengte-breedteverhouding van de rijst;

 • de mate van bewerking van de rijst.

Om de soort rijst vast te kunnen stellen en om bij mengsels de gewichtsprocenten van de verschillende soorten vast te kunnen stellen, is laboratoriumonderzoek vereist. De definities voor de producten uit deze sector zijn toegelicht in deel I van bijlage III, Vo. (EU) nr. 1308/2013. Hier is ook de wijze van meting door het douanelaboratorium beschreven.

Voor bepaalde producten is geen invoerrecht verschuldigd, maar een Belasting in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. (Zie paragraaf 4.3.2. van dit onderdeel)

Mengsels van rijst

Bij het vaststellen van de heffing op mengsels is het van belang welk percentage er van elke soort rijst in het mengsel zit.

Hierbij geldt het volgende:

 • Als een mengsel voor minstens 90 gewichtsprocenten uit een bepaalde soort rijst bestaat, dan wordt de heffing die verschuldigd is voor die soort rijst, toegepast op het hele mengsel.

 • Bij andere mengsels wordt voor het hele mengsel de heffing toegepast voor het bestanddeel waarvoor de hoogste rechten bij invoer gelden.

Zie voor meer informatie de aanvullende aantekening op hoofdstuk 10 van de GN, die is opgenomen in het Gebruikstarief/DTV.

Let op!

Bij bepaalde mengsels van een combinatie met rijst en granen wordt de heffing vastgesteld op basis van het bestanddeel waarvoor het hoogste invoerrecht geldt.

Naar boven

4.3.2 Producten waarvoor een belasting in het kader van het GLB verschuldigd is

Voor de producten uit de volgende tabel is niet het invoerrecht verschuldigd, maar een Belasting in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

GN-code

Omschrijving

1006 20

Gedopte rijst

1006 30

Halfwitte en volwitte rijst, eventueel gepolijst of geglansd

1006 40

Breukrijst

Let op!

GN-codes kunnen gewijzigd zijn. Raadpleeg voor de actuele GN-codes het Gebruikstarief, DTV.

Op de website van de RVO.nl is de berekeningswijze voor de belasting van deze producten beschreven.

Naar boven

4.4 Sector suiker

4.4.1 Algemeen

De producten die onder deze sector vallen vindt u in deel III van bijlage I, Vo. (EU) nr. 1308/2013.

De definities voor de producten uit deze sector zijn toegelicht in deel A van bijlage III, Vo. (EU) nr. 1308/2013.

Naast invoerrechten wordt voor een aantal producten binnen deze sector ook een aanvullend invoerrecht geheven.

Naar boven

4.4.2 Aanvullend invoerrecht

Er zijn aanvullende invoerrechten vastgesteld voor de volgende producten:

GN-code

Omschrijving

1701 12 10

1701 12 90

Beetwortelsuiker

1701 13 10

1701 13 90

1701 14 10

1701 14 90

Rietsuiker

1701 91 00

Gearomatiseerde suiker of suiker met toegevoegde kleurstoffen

1701 99 10

1701 99 90

Witte suiker

1702 90 95

Andere suikers

1703 10 00

1703 90 00

Melasse

(artikel 182 Vo. (EU) 1308/2013, juncto artikelen 26 en 27 UVo. (EG) nr. 2023/2834)

Let op!

GN-codes kunnen gewijzigd zijn. Raadpleeg voor de actuele GN-codes het Gebruikstarief, DTV.

Berekening van het aanvullend invoerrecht

De aanvullende invoerrechten kunnen nog niet automatisch in het aangiftebehandelingssysteem worden berekend; u moet het aanvullend invoerrecht zelf uitrekenen. U maakt hierbij gebruik van DTV. Hierna treft u de achtergrond van de berekening aan.

Het aanvullend invoerrecht wordt vastgesteld op basis van het verschil tussen de CIF-invoerprijs van de betrokken zending en de betrokken reactieprijs. De reactieprijs wordt door de Commissie bekend gemaakt en is ook raadpleegbaar op de website van de RVO.nl.

Het aanvullend invoerrecht voor suiker en melasse wordt berekend volgens de volgende tabel.

Situatie

Verschil tussen reactieprijs en CIF-invoerprijs, in percentages van de reactieprijs

Hoogte van het aanvullend invoerrecht

A

Het verschil is niet groter dan 10% van de reactieprijs.

0

B

Het verschil is groter dan 10%, maar niet groter dan 40% van de reactieprijs.

30% van het verschil boven 10%

C

Het verschil is groter dan 40%, maar niet groter dan 60% van de reactieprijs.

50% van het verschil boven 40%, plus het aanvullend recht zoals bepaald onder B

D

Het verschil is groter dan 60%, maar niet groter dan 75% van de reactieprijs.

70% van het verschil boven 60%, plus de aanvullende rechten zoals bepaald onder B en C

E

Het verschil is groter is dan 75% van de reactieprijs.

90% van het verschil boven 75%, plus de aanvullende rechten zoals bepaald onder B, C en D

( artikel 33 UVo. (EG) nr. 2023/2834)

Is de CIF-invoerprijs per 100 kg van een bepaalde zending hoger dan de voor het bedoelde product vastgesteld representatieve prijs? Dan moet de importeur (om dit te bewijzen) ten minste de volgende bewijsstukken overleggen:

 • het koopcontract of een ander gelijkwaardig bewijsstuk;

 • het verzekeringscontract voor de zending;

 • de factuur;

 • het certificaat van oorsprong (in voorkomend geval);

 • de vervoersovereenkomst;

 • bij vervoer over zee, het cognossement .

De Douane kan daarnaast nog aanvullende inlichtingen of bewijzen vragen. (artikel 30, lid 2, UVo. (EG) nr. 2023/2834)

De importeur moet een zekerheid stellen zoals bedoeld in artikel 244 UVo. DWU 2015/2447. Deze zekerheid is gelijk aan het verschil tussen het bedrag van het aanvullend invoerrecht berekend op basis van de representatieve prijs van het betrokken product, en het bedrag van het aanvullend invoerrecht, berekend op basis van de CIF-invoerprijs van de betrokken zending. (artikel 30, lid 3, UVo. (EG) nr. 2023/2834) Ook voor de berekening van de zekerheid maakt u gebruik van DTV.

Is vastgesteld dat de afzetcondities waartegen de CIF-invoerprijs is vastgesteld, correct waren? Geef dan direct de zekerheid vrij. Is dat niet het geval? Dan worden de aanvullende invoerrechten betaald door de verbeurte van de zekerheid. (artikel 30, lid 4, UVo. (EG) nr. 2023/2834)

Bij de invoer van ruwe suiker die is bestemd voor raffinage, worden het invoerrecht en het aanvullend invoerrecht vastgesteld voor suiker met een rendement van 92%. Dit rendement van 92% is binnen de Unie vastgesteld als standaardkwaliteit. (artikel 34 UVo. (EG) nr. 2023/2834)

Is er sprake van ruwe suiker die bestemd is voor raffinage met een rendement dat afwijkt van de 92% van de standaardkwaliteit en u wilt het douanerecht (voor de producten met de GN-codes 1701 12 10, 1701 13 10 en 1701 14 10) en het aanvullend invoerrecht (voor de producten van de codes 1701 12 10, 1701 12 90, 1701 13 10, 1701 13 90, 1701 14 10 en 1701 14 90), te innen per 100 kg suiker, berekenen? Ga dan als volgt te werk:

 

 1. Deel het rendementspercentage van de ingevoerde ruwe suiker door 92. Zo verkrijgt u een aanpassingscoëfficiënt.

 2. Vermenigvuldig het recht voor ruwe suiker van de standaardkwaliteit met de aanpassingscoëfficiënt.

Berekening van verschuldigde rechten indien er sprake is van een landbouwelement en een aanvullend recht op suiker. Als voorbeeld: 9% + EA Max 24,2% + AD S/Z Uitleg: 9% van de douanewaarde + het agrarisch element uit de tabel mogen samen niet meer zijn dan 24,2% van de douanewaarde. Vervolgens tel je dan nog het aanvullend recht aan suiker op.

Naar boven

4.4.3 certificaten

Let op!

In de sector suiker zijn specifieke bepalingen met betrekken tot de in- en uitvoer certificaten van toepassing. Raadpleeg hiervoor onderdeel 13.02.00 van dit Handboek.

Naar boven

4.5 Sector hop

4.5.1 Algemeen

Een overzicht van de producten die onder deze sector vallen vindt u in deel VI van bijlage I, Vo. (EU) nr. 1308/2013.

De definities voor de producten uit deze sector zijn toegelicht in deel III van bijlage II, Vo. (EU) nr. 1308/2013.

In de sector hop is een aantal specifieke maatregelen opgenomen betreffende de handel met derde landen.

Gelijkwaardigheidsverklaring

Bij de aangifte voor het brengen in het vrije verkeer moet een zogenaamde gelijkwaardigheidsverklaring worden overgelegd. Die garandeert dat hop en hopproducten van oorsprong uit derde landen dezelfde kwaliteit hebben, als hop en hopproducten welke van oorsprong uit de Unie zijn. Het voorgeschreven formulier van een gelijkwaardigheidsverklaring is opgenomen in bijlage XIV van UVo. (EU) nr. 2023/2834.(artikel 190 Vo. (EU) nr. 1308/2013 en artikel 35, lid 2 en 38 UVo. (EU) nr. 2023/2834)

Uittreksel gelijkwaardigheidsverklaring

In plaats van een gelijkwaardigheidsverklaring kan een uittreksel van deze verklaring worden overgelegd. Dit is een in meerdere gedeelten gesplitste gelijkwaardigheidsverklaring, zodat een zending in gedeelten in het vrije verkeer kan worden gebracht. Het splitsen vindt plaats door de douaneautoriteiten in de Unie. Het voorgeschreven formulier voor het uittreksel uit de gelijkwaardigheidsverklaring is opgenomen in bijlage XV van UVo. (EU) nr. 2023/2834. (artikel 41 UVo. (EU) nr. 2023/2834)

Fysieke controle

Van de invoerzendingen hop moet een steekproef van minimaal 5% fysiek gecontroleerd worden om vast te stellen of de hop voldoet aan de geldende kwaliteitseisen. Deze kwaliteitseisen zijn opgenomen in bijlage I van Vo. (EG) nr. 1850/2006. (artikel 43 UVo. (EU) nr. 2023/2834)

Naar boven

4.5.2 Overzicht afgevende instanties gelijkheidwaardigheidsverklaringen

Een overzicht van derde landen en de in deze landen aangewezen instanties, die bevoegd zijn voor het afgeven van gelijkwaardigheidsverklaringen is opgenomen op de Website van de Commissie (Overzicht derde landen van instanties van afgifte certificaten) (artikel 37, lid 3, UVo. (EU) nr. 2023/2834)

Naar boven

4.5.3 Het behandelen van gelijkwaardigheidsverklaringen en uittreksels

Gehele zending

Wordt voor de hele zending een aangifte in het vrije verkeer brengen ingediend? Dan moet de zending vergezeld zijn van een in een derde land afgegeven gelijkwaardigheidsverklaring. De gelijkwaardigheidsverklaring bestaat uit één origineel en een kopie, waarvan het origineel aan de Douane wordt overgelegd. Als de gelijkwaardigheids-verklaring niet wordt overgelegd mag de zending niet in het vrije verkeer worden gebracht. Het model van de gelijkwaardigheidsverklaring is opgenomen in bijlage XIV van UVo. (EU) nr. 2023/2834. De voorschriften met betrekking tot het model zijn opgenomen in bijlage XVI van UVo. (EU) nr. 2023/2834.

Bent u belast met de verificatie van een aangifte in het vrije verkeer brengen van hop en hopproducten? Ga dan als volgt te werk:

1.

Stel vast of het nummer van de gelijkwaardigheidsverklaring in de aangifte is vermeld.

2.

Stel vast of de gelijkwaardigheidsverklaring is opgesteld volgens het voorgeschreven model en of deze is afgegeven door een aangewezen instantie in het betreffende derde land.

Is niet aan de voorwaarden van stap 1 en 2 voldaan? Dan kan de aangifte niet worden aanvaard en moet deze buiten werking worden gesteld. De zending wordt niet vrijgegeven.

Neem in uw beoordeling mee of sprake is van een onjuiste aangifte. (artikel 10:5 Algemene douanewet)

Is wel aan de voorwaarden voldaan? Ga verder met stap 3.

3.

Na behandeling van de aangifte voor het in het vrije verkeer brengen behandelt u vak 13 van de gelijkwaardigheidsverklaring. Haal de tekst "Deze verklaring is vervangen door …….uittreksels" door. Vermeld in vak 13, plaats, datum, handtekening en dienststempel.

4.

Bewaar het origineel bij het aangiftedossier. U geeft een kopie van het geviseerde origineel aan de aangever. De RVO.nl. ontvangt een electronische kopie.

Deelzending

Wordt voor een deel van de zending een aangifte in het vrije verkeer brengen ingediend? Dan moet het in een derde land afgegeven gelijkwaardigheidsverklaring worden gesplitst, vóórdat deze onder de douaneregeling "in het vrije verkeer brengen" wordt gebracht. De originele gelijkwaardigheidsverklaring wordt daarmee vervangen door het benodigde aantal uittreksels. Elk uittreksel bestaat uit één origineel. De uittreksels zijn op aanvraag bij de RVO.nl verkrijgbaar. Het model van het uittreksel van gelijkwaardigheidsverklaring is opgenomen in bijlage XV van UVo. (EU) nr. 2023/2834. De voorschriften met betrekking tot het model zijn opgenomen in bijlage XVI van UVo. (EU) nr. 2023/2834.

Bent u belast bent met het behandelen van een verzoek tot splitsing van een originele gelijkwaardigheidsverklaring in meerdere uittreksels? Ga dan als volgt te werk:

 

 1. Stel vast of de gelijkwaardigheidsverklaring en de uittreksels hiervan, zijn opgesteld op het voorgeschreven model en of de gelijkwaardigheidsverklaring is afgegeven door een aangewezen instantie in het betreffende derde land.

 2. Stel vast of de gegevens van de originele gelijkwaardigheidsverklaring overeenstemmen met de gegevens in de overgelegde uittreksels.

 3. Stemmen de gegevens overeen? Behandel vak 13 van de originele gelijkwaardigheidsverklaring. Haal de tekst "De bovenomschreven producten zijn in het vrije verkeer gebracht" door. Vermeld in vak 13, plaats, datum, handtekening en dienststempel. Vermeld de hoeveelheden in de uittreksels op de gelijkwaardigheidsverklaring. Stemmen de gegevens niet overeen? Geef de overgelegde bescheiden onder opgaaf van reden terug aan de aangever.

 4. Behandel vak 13 van de originele uittreksels, die de originele gelijkwaardigheidsverklaring vervangen. Vermeld in de rechterkolom van vak 13, plaats, datum, handtekening en dienststempel.

 5. Bewaar het origineel van de gelijkwaardigheidsverklaring met de aantekeningen en van het geviseerde uittreksel. Stuur een kopie van de gelijkwaardigheidsverklaring met de aantekeningen en elk geviseerd uittreksel naar de RVO.nl. Geef een kopie van elk geviseerd uittreksel aan de aangever.

Bent u belast met de verificatie van een aangifte in het vrije verkeer brengen van hop en hopproducten met overlegging van een uittreksel van een gelijkwaardigheidsverklaring? Ga dan als volgt te werk:

 

 1. Stel vast of het nummer van het uittreksel in de aangifte, is vermeld.

 2. Stel vast of het uittreksel in vak 13 is geviseerd door de douaneautoriteiten in de Unie.

  ls niet aan de voorwaarden van stap 1 en 2 is voldaan? Dan kan de aangifte niet worden aanvaard en moet deze buiten werking worden gesteld. De zending wordt niet vrijgegeven. Neem in uw beoordeling mee of sprake is van een onjuiste aangifte. (artikel 10:5 Algemene douanewet)

  Is wel aan de voorwaarden voldaan? Ga dan verder met stap 3.

 3. Na behandeling van de aangifte voor het brengen in het vrije verkeer behandelt u vak 14 van het uittreksel, door vermelding van plaats, datum, handtekening en dienststempel.

 4. Bewaar het originele geviseerde uittreksel van de gelijkwaardigheidsverklaring bij het aangiftedossier. Geef een kopie aan de aangever en stuur een kopie naar de RVO.nl.

Naar boven

4.5.4 Specifieke aandachtspunten bij het uitzetten van een fysieke controle

Op elke verpakkingseenheid moet aan de buitenkant in één van de talen van de Unie, in onuitwisbare letters en of cijfers van gelijke grootte, de volgende informatie zijn aangebracht:

 • de omschrijving van de hop of het hopproduct;

 • de aanduiding van het ras of de rassen;

 • het land van oorsprong;

 • de merktekens en nummers die zijn vermeld in vak 9 van de gelijkwaardigheidsverklaring of het betreffende uittreksel. (artikel 39 UVo. (EU) nr. 2023/2834)

Bij een fysieke controle moet worden vastgesteld of deze verplicht te vermelden gegevens daadwerkelijk op de verpakkingseenheden vermeld staan.

Daarnaast moet het laboratorium vaststellen of de ingevoerde producten voldoen aan de geldende kwaliteitseisen, genoemd in bijlage I Vo. (EG) nr. 1850/2006.. De bemonsteringsmethode van hop is opgenomen in bijlage II Vo. (EG) nr. 1850/2006, zie HD onderdeel 12.10.00, paragraaf 11. In de fysieke controle opdracht moet de profielopdracht zijn overgenomen. Het is belangrijk dat de uitslag van de controle opgenomen wordt bij het profiel in het aangiftebehandelingssysteem zodat de bevindingen in de verplichte rapportage aan de Commissie kan worden overgenomen.

Naar boven

4.5.5 Invoer van hop en hopproducten in kleine verpakkingen

Van de overlegging van een gelijkwaardigheidsverklaring en de vermelding van informatie zoals bedoeld in paragraaf 4.5.4 zijn de volgende zendingen vrijgesteld:

 • hopbellen en hopmeel in verpakkingen van maximaal 1.000 gram en hopextract in verpakkingen van maximaal 300 gram; op voorwaarde dat de betreffende hop en hopproducten:

  1. worden aangeboden in kleine verpakkingen bestemd voor de verkoop aan particulieren voor eigen gebruik;

  2. bestemd zijn voor wetenschappelijk en technisch onderzoek;

  3. bestemd zijn voor jaarbeurzen en worden ingevoerd onder de regeling tijdelijke invoer.

Verder geldt dat op de verpakkingen de aard, het gewicht en het uiteindelijke gebruik van de producten moet worden vermeld. (artikel 10 GVo. (EU) nr. 2023/2835)

Naar boven

4.6 Sector vlas en hennep

Een overzicht van de producten die onder deze sector vallen vindt u in deel VIII van bijlage I, Vo. (EU) nr. 1308/2013.

Hennep en hennepzaad dat afkomstig is uit derde landen, mag alleen worden ingevoerd als hiervoor een certificaat voor ingevoerde hennep(producten) zoals opgenomen in bijlage I bij UVo.(EU) 2016/1239. In Nederland worden deze certificaten uitsluitend afgegeven door het de RVO.nl. Afgegeven certificaten voor ingevoerde hennep(producten) kunnen voor meerdere invoerzendingen worden gebruikt; deze certificaten kunnen dus worden "afgeschreven". (artikel 176, lid 1, Vo. (EU) nr. 1308/2013, juncto artikel 2 GVo.(EU) 2016/1237.Bij de aangifte voor het vrije verkeer van hennep moet het product aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De ruwe hennep met GN-code 5302 10 00 moet voldoen aan de voorwaarden van artikel 32, lid 6 van Vo. (EG) nr. 1307/2013 (het gehalte aan tetrahydrocannabinol van de gebruikte rassen mag maximaal 0,2 % bedragen)

 • Zaaizaad voor de inzaai van hennep met GN-code 1207 99 20 moet vergezeld gaan van het bewijs dat het gehalte aan tetrahydrocannabinol van het betrokken ras niet hoger is dan het gehalte dat in artikel 32, lid 6 van Vo. (EG) nr. 1307/2013 is vastgesteld (maximaal 0,2%).

 • Hennepzaad met GN-code 1207 99 91 dat niet voor inzaai is bestemd, mag alleen worden ingevoerd door importeurs die door de lidstaat zijn erkend, zodat het zeker niet voor inzaai wordt gebruikt. (artikel 189 Vo. (EU) nr. 1308/2013)

De RVO.nl verleent de erkenningen en de controle hierop vindt plaats door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit. De Douane heeft geen taak bij de controle van deze importeurs; de taak van de Douane beperkt zich tot controle bij de aangifte voor het vrije verkeer of de betreffende importeur wel is erkend. De RVO.nl informeert de afdeling Douane Landelijk Tactisch Centrum =DLTC over de erkenningen.

Aangifte tot het brengen in het vrije verkeer controleren

Bent u bent belast met de verificatie van aangiften voor het brengen in het vrije verkeer van ruwe hennep met GN-code 5302 10 00? Ga dan als volgt te werk:

 
 1. Controleer of bij de zending een geldig certificaat voor ingevoerde hennep wordt overgelegd, welke is afgegeven door een bevoegde autoriteit. Uit het certificaat moet blijken dat het ras dat in de aangifte of bijbehorende bescheiden vermeld is, een gehalte tetrahydrocannabinol heeft dat niet hoger is dan 0,2%.

 2. Controleer of het ras voorkomt op de lijst met toegestane rassen. Kijk hiervoor op de website van de RVO.nl, Staat het ras op de lijst, dan hoeft geen monster te worden genomen. Staat het ras er niet op, dan zal monstername moeten plaatsvinden.

 3. Schrijf de ingevoerde partij af op het certificaat; gebruik hiervoor een allonge die u gewaarmerkt hecht aan het certificaat. Geef het certificaat (na aftekening) weer retour aan de aangever en geef de partij vrij voor invoer.

Kan het certificaat niet dienen bij de aangifte, dan geldt voor deze zending een invoerverbod en kan deze niet worden vrijgegeven voor invoer in het vrije verkeer.

Bent u belast met de verificatie van aangiften voor het brengen in het vrije verkeer van zaaizaad bestemd voor de inzaai met GN-code ex 1207 99 20? Ga dan als volgt te werk:

 

 1. Controleer of bij de zending een geldig certificaat voor ingevoerde hennep wordt overgelegd, welke is afgegeven een bevoegde autoriteit.

 2. Controleer of een geldig bewijs wordt overgelegd dat het gehalte aan tetrahydrocannabinol niet hoger is dan het gehalte dat in artikel 32, lid 6 van Vo. (EU) nr. 1307/2013 is vastgesteld. Dit bewijs kan zijn een officieel etiket dat op de verpakking is aangebracht. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) (telefoon 0527 – 63 54 00).

 3. Voldoen de etiketten aan de gestelde eisen? Schrijf de ingevoerde partij af op het certificaat voor ingevoerde hennep; gebruik hiervoor een allonge die u gewaarmerkt hecht aan het certificaat. Geef het certificaat (na aftekening) weer retour aan de aangever.

 4. Geef de goederen vrij voor invoer.

 5. Voldoen de etiketten niet aan de gestelde eisen? Voor deze goederen geldt een invoerverbod en deze kunnen niet worden vrijgegeven voor invoer. Noot: Het nemen van monsters te bepaling van het gehalte aan tetrahydrocannabinol kan achterwege blijven omdat dit gehalte uitsluitend kan worden vastgesteld op het veld waar het zaad is geoogst.

Als u bent belast met de verificatie van aangiften voor het brengen in het vrije verkeer van zaaizaad niet bestemd voor de inzaai met GN-code 1207 99 91 dan gaat u als volgt te werk:

 

 1. Controleer of bij de zending een geldig certificaat voor ingevoerde hennep wordt overgelegd.

 2. Controleer of in vak 24 van het invoercertificaat aangegeven is dat de importeur van dit hennepzaad een erkende importeur is.

 3. Is er geen sprake van een erkende importeur, dan mogen de goederen niet worden weggevoerd maar geldt er hiervoor een invoerverbod en kunnen niet worden vrijgegeven voor invoer. De RVO.nl stuurt jaarlijks en bij iedere tussentijdse wijziging een lijst met erkende importeurs aan het DLTC.

 4. Is er wel sprake van een erkende importeur, dan moet u de ingevoerde partij afschrijven op het certificaat voor ingevoerde hennep. Gebruik hiervoor een allonge die u gewaarmerkt hecht aan het certificaat. Geef het certificaat (na aftekening) weer retour aan de aangever.

 5. Geef de goederen vrij voor invoer.

Let op!

Bepalingen uit de opiumwetgeving kunnen van toepassing zijn op de aangiften ten invoer van hennep.

Naar boven

4.7 Sector groenten en fruit

4.7.1 Algemeen

Een overzicht van de producten die onder deze sector vallen vindt u in deel IX van bijlage I, Vo. (EU) nr. 1308/2013.

In Bijlage I, deel B, Vo. (EU) nr. 543/2011 staan de producten opgenomen waarvoor specifieke handelsnormen gelden. De douane mag met betrekking tot deze producten, slechts aangiften ten uitvoer en/of aangiften voor het vrije verkeer aanvaarden, indien:

a) de goederen vergezeld gaan van een normcontrolecertificaat, of

b) de bevoegde controle-instantie aan de douaneautoriteit heeft gemeld dat voor de betrokken partijen een normcontrolecertificaat is afgegeven, of

c) de bevoegde controle-instantie aan de douaneautoriteit heeft gemeld dat zij geen normcontrolecertificaat voor de betrokken partijen heeft afgegeven omdat de partijen op basis van de in artikel 11, lid 1 Vo. (EU) nr. 543/2011, bedoelde risicoanalyse niet hoefden te worden gecontroleerd.

Invoerprijssysteem

De sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit kennen de mogelijkheid van een invoerprijssysteem. Voor dit systeem geldt het volgende:

 • Als het douanerecht afhankelijk is van de invoerprijs van de ingevoerde partij, dan wordt deze prijs gecontroleerd aan de hand van een forfaitaire waarde. Ook kunnen bij deze controle nog specifieke bepalingen vastgesteld worden.

 • Als de opgegeven invoerprijs hoger is dan de forfaitaire waarde, rekening houdend met een vastgestelde marge, moet een zekerheid gesteld worden. Deze zekerheid is dan gebaseerd op de forfaitaire waarde. (artikel 75, lid 2, Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/891)

 • Als de invoerprijs van de ingevoerde partij niet wordt opgegeven, is het douanerecht afhankelijk van de forfaitaire waarde.

(artikel 181 Vo. (EU) nr. 1308/2013)

Naar boven

4.7.2 Aanvullend invoerrecht

Er kunnen (naast het douanerecht) aanvullende invoerrechten worden vastgesteld voor de in bijlage VII van UVo. (EU) 2017/892 opgenomen producten.

Systeem van de aanvullende invoerrechten

Zodra wordt vastgesteld dat van bepaalde groenten of fruit meer is ingevoerd dan het vastgestelde drempelvolume, legt de Commissie een aanvullend invoerrecht op. Voor het toezicht op de invoer van deze producten worden de invoergegevens gebruikt die de douaneadministraties van de lidstaten verstrekken aan de Commissie.

De Douane Centrale Administratie in Apeldoorn verzamelt de gegevens van producten die in het vrije verkeer zijn gebracht en verstrekt deze aan de Commissie.

Berekening van het aanvullend invoerrecht

De aanvullende invoerrechten worden automatisch in het aangiftebehandelingssysteem berekend.

Het aanvullend invoerrecht is een derde van het douanerecht dat geldt voor het betrokken product. Voor een product waarvoor tariefpreferenties voor het ad-valoremrecht gelden, is het aanvullend invoerrecht een derde van het specifieke recht dat geldt voor het product, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De tariefindeling van het betrokken product (overeenkomstig artikel 75 UVo. (EU) 2017/891) leidt tot toepassing van de hoogste specifieke invoerrechten die voor de invoer van dit product gelden.

 • De invoer vindt plaats in de periode van toepassing van het aanvullend recht.

(artikel 39, lid 3 letter b, UVo. (EU) 2017/892)

Geen aanvullend invoerrecht

Het aanvullend invoerrecht wordt niet toegepast voor:

 • groenten en fruit die worden ingevoerd in het kader van de tariefcontingenten die zijn vermeld in bijlage 7 bij de GN;

 • groenten en fruit die naar de Unie onderweg zijn.

Producten gelden als onderweg naar de Unie als ze voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

 • De producten hebben het land van oorsprong verlaten voor het besluit tot toepassing van het aanvullend invoerrecht.

 • De producten worden vervoerd met een vervoersdocument dat geldt vanaf de plaats van lading in het land van oorsprong tot de plaats van lossing in de Unie en dat is opgesteld voordat het aanvullend invoerrecht van toepassing werd verklaard.

De betrokkenen moeten de douaneautoriteiten het bewijs leveren dat aan deze voorwaarden is voldaan. Een van de volgende documenten geldt als voldoende bewijs dat de producten het land van oorsprong hebben verlaten voor de datum van toepassing van het aanvullend invoerrecht:

 1. het cognossement waaruit blijkt dat de lading voor die datum heeft plaatsgevonden (bij vervoer over zee);

 2. de vrachtbrief die voor die datum is aanvaard door de spoorwegdiensten van het land van oorsprong (bij vervoer per spoor);

 3. het CMR-contract (Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg) of elk ander transitodocument dat in het land van oorsprong voor die datum is opgesteld, als aan de voorwaarden wordt voldaan die zijn vastgesteld in de bilaterale of multilaterale regelingen over bijzondere regeling douanevervoer

 4. de luchtvrachtbrief waaruit blijkt dat de luchtvaartmaatschappij de producten voor die datum heeft overgenomen (bij vervoer door de lucht).

(artikel 41 UVo. (EU) 2017/892)

Naar boven

4.7.3 Eenheidsprijzen

Is op het moment van invoer de douanewaarde nog niet bekend? Het kan namelijk zijn dat die pas bekend wordt na verkoop van de goederen, omdat goederen die aan bederf onderhevig zijn (zoals groenten en fruit) op basis van consignatiecontracten worden geleverd. Dan kunt u op verzoek van de importeur de douanewaarde voor de goederen vaststellen met de vereenvoudigde procedure van het gebruik van eenheidsprijzen. Zo voorkomt u vertraging bij de invoerprocedures.

De eenheidsprijzen worden periodiek bekend gemaakt door de Europese Commissie. In Nederland maakt de Unit Douane, Beheer DTV de eenheidsprijzen bekend. Zie voor de voorwaarden voor het gebruik van de eenheidswaarden, paragraaf 7.1.11 van onderdeel 9.00.00.

Voor de goederen waarvoor een eenheidswaarde is vastgesteld, is in het DTV bij de betreffende GN-code een voetnoot opgenomen dat er voor deze goederen sprake is van een eenheidswaarde.

Let op!

Als er voor het betrokken product een standaardinvoerwaarde is vastgesteld, dan geldt de eenheidswaarde niet, maar komt hiervoor de standaardinvoerwaarde in de plaats. ( artikel 38, UVo. (EU) 2017/892)

Naar boven

4.7.4 Vrijwaringsmaatregelen bij invoer van knoflook

Let op!

Vo. (EG) nr. 341/2007 is per 31 december 2020 ingetrokken door GVo. (EU) nr. 2020/760. De bepalingen van deze verordening zijn nog wel van toepassing voor invoer van knoflook op basis van invoercertificaten afgegeven voor deze datum.

Bij het in het vrije verkeer brengen van knoflook met GN-code 0703 2000 is toepassing van een contingent mogelijk; in plaats van het gebruikelijke recht bij invoer, is dan slechts een ad-valoremrecht van 9,6% van toepassing. (artikel 1 Vo. (EG) nr. 341/2007)

Voor het beheer van dit contingent zijn om fraude tegen te gaan een aantal bijzondere maatregelen vastgesteld.

Bij het in het vrije verkeer brengen van knoflook met GN-code 0703 2000 met aanvraag van een tariefcontingent op grond van Verordening (EG) nr. 341/2007, is een invoercertificaat verplicht. (artikel 2, lid 1, Vo.(EU) nr. 2016/1237)

De hierna genoemde bijzonderheden zijn van toepassing.

Op het invoercertificaat wordt in vak 8 het land van oorsprong ingevuld; het invoercertificaat is slechts geldig voor producten van oorsprong uit dit in vak 8 genoemde land (verplichte oorsprong). (artikel 6, lid 3, Vo. (EG) nr. 341/2007)

De certificaten mogen niet worden overgedragen. (artikel 6, lid 4, Vo. (EG) nr. 341/2007)

Invoer met toepassing van het contingent is mogelijk vanuit Argentinië, China en alle andere derde landen; voor elk van de genoemde landen en groepen van landen, is een vooraf bepaalde hoeveelheid beschikbaar.

Met betrekking tot een beperkt aantal derde landen heeft de Europese Commissie besloten dat naast de gebruikelijke controles, een aantal aanvullende controlemaatregelen noodzakelijk zijn in verband met gebleken onregelmatigheden in het verleden. Het betreft de volgende landen:

 • Iran;

 • Libanon;

 • Maleisië;

 • Taiwan;

 • Verenigde Arabische Emiraten;

 • Vietnam.

Knoflook uit deze landen mag alleen in het vrije verkeer van de Unie worden gebracht, als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • Er wordt een oorsprongscertificaat overgelegd dat door de bevoegde nationale autoriteiten is afgegeven overeenkomstig de artikelen 57 tot en met 59 UVo DWU 2015/2447.

 • De knoflook is rechtstreeks vanuit deze landen naar de Unie vervoerd

(artikel 15 Vo. (EG) nr. 341/2007)

Voor het oorsprongscertificaat dat is afgegeven overeenkomstig de artikelen 57 tot en met 59 UVo DWU 2015/2447, geldt het volgende:

 • Het certificaat moet zijn opgemaakt overeenkomstig bijlage 22-14 UVo DWU 2015/2447 De lay-out van dit certificaat is daar opgenomen (Certificaat van oorsprong voor de invoer in de Europese Unie van bepaalde producten waarvoor bijzondere niet-preferentiële invoerregelingen gelden).

 • Hoewel douanetechnisch een certificaat Form. A wel zou kunnen worden geaccepteerd (het Form. A bevat minimaal de gegevens die ook in het voorgeschreven certificaat moeten voorkomen), staat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid het niet toe het Form. A te accepteren. Als de belanghebbende problemen heeft met het verkrijgen van het certificaat dat in de verordening is voorgeschreven, kan hij hierover contact opnemen met de RVO.nl. Zij zijn in het bezit van de namen van de instanties in het betreffende land waartoe de belanghebbende zich dan kan wenden.

De knoflook wordt beschouwd als rechtstreeks vanuit de genoemde landen naar de Unie vervoerd, als het product voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

 1. Het product is niet over het grondgebied van een ander derde land vervoerd.

 2. Het product is - eventueel met overlading of tijdelijke opslag in deze landen - over het grondgebied van een ander derde land dan het land van oorsprong vervoerd, maar het vervoer door deze landen is om geografische redenen of alleen om vervoerstechnische redenen gebeurd en daarbij:

  • is het product in het land van doorvoer of overslag onder toezicht van de douaneautoriteiten gebleven;

  • is het product daar niet in de handel gebracht of tot verbruik aangegeven;

  • heeft het product daar geen andere behandeling ondergaan dan (in voorkomend geval) lossen, opnieuw laden of een behandeling om het product te bewaren in de oorspronkelijke staat.

(artikel 16, lid 1, Vo. (EG) nr. 341/2007)

Het bewijs dat de knoflook rechtstreeks naar de Unie is vervoerd, kan met name worden geleverd door aan de douaneautoriteiten van de Unie een van de volgende stukken te overleggen:

 1. het in het land van oorsprong opgestelde enige vervoersdocument onder dekking waarvan het product door het land (of landen) van doorvoer is vervoerd;

 2. een door de douaneautoriteiten van het land (of landen) van doorvoer afgegeven certificaat waarin:

  • De producten nauwkeurig zijn omschreven.

  • De data waarop de producten zijn gelost en opnieuw geladen, zijn aangegeven, met gegevens ter identificatie van der gebruikte vervoermiddelen.

  • Een verklaring is opgenomen over de omstandigheden waaronder de producten werden bewaard;

 3. hetzij, wanneer het onder a of b bedoelde bewijs niet kan worden geleverd, enig ander bewijsstuk.

Bent u belast met de verificatie van een aangifte voor het vrije verkeer van knoflook van GN-code 0703 2000 waarbij aanspraak wordt gemaakt op het tariefcontingent? Dan moet u - naast de gebruikelijke elementen - met name aandacht besteden aan:

 
 1. Is er een geldig invoercertificaat bij de aangifte overgelegd?

 2. Wordt (indien van toepassing) terecht aanspraak gemaakt op een tariefcontingent?

 3. Is de aangegeven oorsprong van de knoflook wel juist?

  Vindt de invoer plaats vanuit andere landen dan Iran, Libanon, Maleisië, Taiwan, de Verenigde Arabische Emiraten of Vietnam? Ga dan naar stap 7.

 4. Is het juiste oorsprongscertificaat overgelegd?

Let op!

Het oorsprongscertificaat moet zijn opgemaakt overeenkomstig 22-14 UVo DWU 2015/2447 De lay out van dit certificaat is daar opgenomen). Van deze eis mag onder geen enkele omstandigheid worden afgeweken.

 1. Is voldaan aan de eisen van rechtstreeks vervoer?

 2. Is het land van oorsprong Iran, Libanon, Maleisië, Taiwan, de Verenigde Arabische Emiraten of Vietnam en is niet voldaan aan de vereisten van stap 4? Dan is de invoer niet toegestaan; er geldt voor deze landen een invoerverbod.

 3. Wanneer de invoer plaatsvindt vanuit een ander land dan Iran, Libanon, Maleisië, Taiwan, de Verenigde Arabische Emiraten of Vietnam, dan hoeft geen oorsprongscertificaat te worden overgelegd wat is opgemaakt overeenkomstig artikel 57 UVo. DWU. Overlegging van een gangbaar oorsprongsbewijs is voldoende. Daarnaast geldt dan ook niet de verplichting dat de goederen rechtstreeks moeten zijn vervoerd.

Vrijwaringsmaatregelen bij invoer van knoflook op basis van GVo. (EU) nr. 2020/760 en UVo. (EU) nr. 2020/761

Met betrekking tot een beperkt aantal derde landen heeft de Europese Commissie besloten dat naast de gebruikelijke controles, een aantal aanvullende controlemaatregelen noodzakelijk zijn in verband met gebleken onregelmatigheden in het verleden. Het betreft de volgende landen:

• Iran;

• Libanon;

• Maleisië;

• Taiwan;

• Verenigde Arabische Emiraten;

• Vietnam.

Knoflook uit deze landen mag alleen in het vrije verkeer van de Unie worden gebracht, als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

• Er wordt een oorsprongscertificaat overgelegd dat door de bevoegde nationale autoriteiten is afgegeven overeenkomstig de artikelen 57 tot en met 59 UVo DWU 2015/2447.

• De knoflook is rechtstreeks vanuit deze landen naar de Unie vervoerd

(artikel 39 UVo. (EU) nr. 2020/761)

Voor het oorsprongscertificaat dat is afgegeven overeenkomstig de artikelen 57 tot en met 59 UVo. DWU 2015/2447, geldt het volgende:

• Het certificaat moet zijn opgemaakt overeenkomstig bijlage 22-14 UVo. DWU 2015/2447 De lay-out van dit certificaat is daar opgenomen (Certificaat van oorsprong voor de invoer in de Europese Unie van bepaalde producten waarvoor bijzondere niet-preferentiële invoerregelingen gelden).

• Hoewel op grond van de douanewetgeving een certificaat Form. A wel zou kunnen worden geaccepteerd (het Form. A bevat minimaal de gegevens die ook in het voorgeschreven certificaat moeten voorkomen), staat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid dit niet toe. Als de belanghebbende problemen ondervindt bij de afgifte van het certificaat dat in de verordening is voorgeschreven, kan hij hierover contact opnemen met de RVO.nl. De RVO.nl is in het bezit van de namen van de instanties in het betreffende land waar de belanghebbende zich toe kan wenden.

De knoflook wordt beschouwd als rechtstreeks vervoerd naar de Unie vanuit de genoemde landen, als het product voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

a. Het product is niet over het grondgebied van een ander derde land vervoerd.

b. Het product is - eventueel met overlading of tijdelijke opslag in deze landen - over het grondgebied van een ander derde land dan het land van oorsprong vervoerd, maar het vervoer door deze landen is om geografische redenen of alleen om vervoerstechnische redenen gebeurd en daarbij:

• is het product in het land van doorvoer of overslag onder toezicht van de douaneautoriteiten gebleven;

• is het product daar niet in de handel gebracht of tot verbruik aangegeven;

• heeft het product daar geen andere behandeling ondergaan dan (in voorkomend geval) lossen, opnieuw laden of een behandeling om het product te bewaren in de oorspronkelijke staat.

(artikel 39 lid 2 UVo. (EU) nr. 2020/761)

Het bewijs dat de knoflook rechtstreeks naar de Unie is vervoerd, kan met name worden geleverd door aan de douaneautoriteiten van de Unie een van de volgende stukken te overleggen:

a. het in het land van oorsprong opgestelde enige vervoersdocument onder dekking waarvan het product door het land (of landen) van doorvoer is vervoerd;

b. een door de douaneautoriteiten van het land (of landen) van doorvoer afgegeven certificaat waarin:

o De producten nauwkeurig zijn omschreven.

o De data waarop de producten zijn gelost en opnieuw geladen, zijn aangegeven, met gegevens ter identificatie van der gebruikte vervoermiddelen.

o Een verklaring is opgenomen over de omstandigheden waaronder de producten werden bewaard;

c. hetzij, wanneer het onder a of b bedoelde bewijs niet kan worden geleverd, enig ander bewijsstuk.

Bent u belast met de verificatie van een aangifte voor het vrije verkeer van knoflook van GN-code 0703 2000, waarbij aanspraak wordt gemaakt op het tariefcontingent? Dan moet u - naast de gebruikelijke elementen - met name aandacht besteden aan:

1. Is er een geldig invoercertificaat bij de aangifte overgelegd ?

2. Wordt (indien van toepassing) terecht aanspraak gemaakt op een tariefcontingent?

3. Is de aangegeven oorsprong van de knoflook wel juist?

Vindt de invoer plaats vanuit andere landen dan Iran, Libanon, Maleisië, Taiwan, de Verenigde Arabische Emiraten of Vietnam? Ga dan naar stap 7.

4. Is het juiste oorsprongscertificaat overgelegd?

Let op!

Het oorsprongscertificaat moet zijn opgemaakt overeenkomstig bijlage 22-14 UVo. DWU 2015/2447. De lay out van dit certificaat is daar opgenomen). Van deze eis mag onder geen enkele omstandigheid worden afgeweken.

1. Is voldaan aan de eisen van rechtstreeks vervoer?

2. Is het land van oorsprong Iran, Libanon, Maleisië, Taiwan, de Verenigde Arabische Emiraten of Vietnam en is niet voldaan aan de vereisten van stap 4? Dan is de invoer niet toegestaan; er geldt voor deze landen een invoerverbod.

3. Wanneer de invoer plaatsvindt vanuit een ander land dan Iran, Libanon, Maleisië, Taiwan, de Verenigde Arabische Emiraten of Vietnam, dan hoeft geen oorsprongscertificaat te worden overgelegd wat is opgemaakt overeenkomstig artikel 57 UVo. DWU. Overlegging van een gangbaar oorsprongsbewijs is voldoende. Daarnaast geldt dan ook niet de verplichting dat de goederen rechtstreeks moeten zijn vervoerd.

Naar boven

4.8 Sector verwerkte producten op basis van groenten en fruit

De producten die onder deze sector vallen vindt u in deel X van bijlage I, Vo. (EU) nr. 1308/2013.

De sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit kennen de mogelijkheid van een invoerprijssysteem. Voor dit systeem geldt het volgende:

 • Als het douanerecht afhankelijk is van de invoerprijs van de ingevoerde partij, dan wordt deze prijs gecontroleerd aan de hand van een forfaitaire waarde. Ook kunnen bij deze controle nog specifieke bepalingen vastgesteld worden.

 • Als de opgegeven invoerprijs hoger is dan de forfaitaire waarde, rekening houdend met een vastgestelde marge, moet een zekerheid gesteld worden. Deze zekerheid is dan gebaseerd op de forfaitaire waarde.

 • Als de invoerprijs van de ingevoerde partij niet wordt opgegeven, is het douanerecht afhankelijk van de forfaitaire waarde.

(artikel 181 Vo. (EU) nr.1308/2013)

Naar boven

4.9 Sector bananen

4.9.1 Algemeen

Een overzicht van de producten die onder deze sector vallen vindt u in deel XI van bijlage I, Vo. (EU) nr. 1308/2013.

Naar boven

4.9.2 Weegcertificaten

Algemeen

Bij de aangifte voor het in het vrije verkeer brengen van verse bananen met GN-code 0803 90 10 waarvoor invoerrechten moeten worden betaald moet de aangever een weegcertificaat overleggen. Dit certificaat is opgesteld met het oog op de controle van het nettogewicht van de ten invoer aangegeven zending verse bananen. (artikel155 GVo.DWU)

Let op!

Als er geen invoerrechten betaald moeten worden, hoeft er geen weegcertificaat opgesteld te worden.

Weegcertificaten moeten worden opgemaakt door een zogenoemde ‘erkende bananenweger’ (zie voor meer informatie, paragraaf 4.9.3). Het door een erkende bananenweger afgegeven weegcertificaat is binnen de gehele Unie geldig. Een model van het certificaat is opgenomen in Bijlage 61-02 UVo.DWU.

Nadere aanwijzingen invullen weegcertificaat:

In vak 1 van het weegcertificaat, ‘Naam erkende weger’, moet de naam opgenomen worden die staat vermeld in de 'Vergunning erkende bananenweger' (aan wie deze is verleend).

Zet in vak 2 van het weegcertificaat, ‘Datum van opstelling en nummer weegcertificaat’, een nummer dat bestaat uit uw vergunningnummer gevolgd door een volgnummer. Dit volgnummer moet uniek zijn.

In vak 3 van het weegcertificaat, ‘Kenmerk marktdeelnemer’, van het 'Weegcertificaat voor bananen' moet niet het vergunningnummer (omdat dit al deel uitmaakt van het weegcertificaatnummer) maar het EORI-nummer van de erkende bananenweger opgenomen worden.

In vak 8 van het weegcertificaat, ‘Merk(en)’, moeten de merken en nummers die zijn vermeld op de verpakkingsmiddelen worden opgenomen.

In vak 15 van het weegcertificaat, ‘Handtekening en stempel van de erkende weger’, moet een authentieke handtekening een gescande handtekening zijn die eerst op papier is gezet.

De aangever bewaart het weegcertificaat in zijn administratie. Ontvangt hij een 'Mededeling bescheiden overleggen of een 'Voorlopige mededeling afhandeling'? Dan dient hij het weegcertificaat digitaal in bij de aangifte voor het in vrije verkeer brengen als deze digitaal is aangemaakt of ingevuld. Is het niet digitaal aangemaakt of ingevuld? Dan dient hij deze in met behulp van andere middelen dan elektronische gegevensverwerkingstechnieken.

(artikel 157 GVo.DWU)

Aangifte in het vrije verkeer brengen via het aangiftesysteem (AGS)

De aangever moet bij de aangifte tot het brengen in het vrije verkeer van verse bananen met GN-code 0803 90 10 waarvoor invoerrechten moeten worden betaald, een weegcertificaat overleggen. Daarop moeten staan: het nettogewicht van de betrokken zending verse bananen per soort verpakking en per oorsprong. (Bijlagen 61-02 en 61-03 UVo.DWU)

In het kader van de administratieve lastenvermindering voor het bedrijfsleven wordt de volgende vereenvoudigde procedure toegepast.

 1. De aangever bewaart het weegcertificaat in zijn administratie. Ontvangt hij een 'Mededeling bescheiden overleggen of een 'Voorlopige mededeling afhandeling'? Dan overlegt hij het weegcertificaat bij de aangifte voor het in vrije verkeer brengen. Wordt het totaal aan bananen op het weegcertificaat door verschillende aangevers in het vrije verkeer gebracht (deelzendingen)? Dan is het genoeg als de aangever van een deelzending in zijn administratie een afschrift (kopie) van het weegcertificaat bewaart. (artikel 251 lid 2 UVo.DWU)

 2. In de aangifte in het vrije verkeer brengen van verse bananen met GN-code 0803 90 10 waarvoor invoerrechten moeten worden betaald vermeldt de aangever de bescheidcode C046 en het (de) nummer(s) van het (de) betreffende weegcertifica(a)t(en). Door deze vermelding voldoet de aangever aan de verplichting tot overlegging van het weegcertificaat.

 3. Steekproefsgewijs controleert de Douane of de bescheidcode terecht op de aangifte staat. Valt de aangever in de steekproef? Dan moet de aangever het weegcertificaat altijd fysiek bij de Douane overleggen.

Is er geen weegcertificaat bij de aangifte tot het in het vrije verkeer brengen van verse bananen met GN-code 0803 90 10 waarvoor invoerrechten moeten worden betaald aanwezig? Dan kan de aangifte niet worden aanvaard. Een reeds aanvaarde aangifte moet dan buiten werking worden gesteld. Zie voor meer informatie hoofdstukken 2 en 3 van het onderdeel "Plaatsing van goederen onder een douaneregeling", opgenomen in dit Handboek onder 12.00.00.

Het is mogelijk om een voorlopige aangifte (van het gewicht, overeenkomstig artikel 166 DWU) voor in het vrije verkeer brengen van verse bananen met GN-code 0803 90 10 waarvoor invoerrechten moeten worden betaald in te dienen met als reden dat er nog geen weegcertificaat voorhanden is. Het voorlopige gewicht kan worden afgeleid uit een eerder weegcertificaat voor bananen van hetzelfde type en dezelfde oorsprong. Bij het doen van de voorlopige aangifte moet worden voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 251 lid 3 UVo.DWU. Deze zijn:

 • de verse bananen met GN-code 0803 90 10 moeten in ongewijzigde staat vanuit dezelfde zending naar de erkende bananenweger zijn vervoerd;

 • binnen 10 kalenderdagen na aanvaarding van de voorlopige aangifte moet het weegcertificaat worden overgelegd aan de Douane; en tenslotte

 • moet er moet zekerheid gesteld worden.

Inschrijving in de administratie van de aangever

Wordt de aangifte in het vrije verkeer brengen van verse bananen met GN-code 0803 90 10 waarvoor invoerrechten moeten worden betaald gedaan door een inschrijving in de administratie van de aangever? Dan hoeft de klantbehandelaar in de individuele voorwaarden bij de vergunning ’inschrijving in de administratie van de aangever’ geen operationele afspraken te maken. De normale risicobeheersingsmaatregelen worden op basis van de aanvullende aangifte uitgevoerd.

Ook voor deze aangifteprocedure kan - in het kader van de administratieve lastenvermindering voor het bedrijfsleven - de vereenvoudigde procedure uit de vorige alinea, worden toegepast.

Naar boven

4.9.3 Vergunning erkende bananenweger

Algemeen

Niet elke marktdeelnemer die betrokken is bij de invoer, het vervoer, de opslag en de behandeling van bananen kan een vergunning ’erkende bananenweger’ aanvragen. In Bijlage A van de GVo.DWU en de UVo.DWU wordt deze vergunning omschreven als ‘vergunning voor de status van erkende weger van bananen’. De aanvrager moet voldoen aan de voorwaarden die genoemd zijn in artikel 155 aanhef letter a tot en met e GVo.DWU (zie hieronder). De vergunningaanvraag moet worden ingediend bij het douanekantoor waarbinnen de weeginstallatie wordt gebruikt. Wil de aanvrager een (mobiele) weeginstallatie op meer locaties gebruiken? Dan moet de vergunningaanvraag worden ingediend bij het douanekantoor van de plaats waar de hoofdboekhouding van de vergunninghouder wordt bijgehouden. Artikel 155 GVo.DWU verzet zich niet tegen dit centrale beheer van deze vergunningen.

Het aanvragen van een vergunning moet worden gedaan via het EU Trader Portal. Om bij dit portal in te kunnen loggen is eHerkenning nodig. Met eHerkenning kunnen medewerkers zich namens hun bedrijf online identificeren en zo vertrouwelijke gegevens veilig uitwisselen. Een toelichting en de algemene voorwaarden voor deze vergunning vindt u op douane.nl.

De vergunning is in Customs Decisions Management System (CDMS) opgenomen met code ‘AWB’.

Voor het krijgen van de vergunning ’erkende bananenweger’ moet de marktdeelnemer aan een aantal algemene eisen voldoen. Deze eisen zijn:

 • De aanvrager voldoet aan het in artikel 39 letter a DWU genoemde criterium (artikel 155, aanhef letter a, GVo.DWU).

 • De aanvrager is betrokken bij de invoer, het vervoer, de opslag of de behandeling van verse bananen van GN-code 0803 90 10 die aan invoerrechten onderworpen zijn (artikel 155, aanhef letter b, GVo.DWU)

 • De aanvrager biedt de nodige waarborgen voor de juiste uitvoering van de weging (artikel 155 aanhef letter c en Titel XVI bijlage A GVo.DWU)

 • De aanvrager beschikt over een adequate weeginstallatie (artikel 155, aanhef letter d, en Titel XVI bijlage A GVo.DWU)

 • De aanvrager voert een administratie aan de hand waarvan de douaneautoriteiten de nodige controles kunnen verrichten (artikel 155 aanhef letter e GVo.DWU)

 • De administratie van de vergunninghouder moet zodanig zijn ingericht dat de Douane op elk moment inzicht heeft in de afgegeven weegcertificaten.

 • De afgegeven weegcertificaten moeten op een eenduidige manier in de administratie van de vergunninghouder worden bewaard.

 • Uit de administratie moet op ieder moment blijken welke weegcertificaten bij het opstellen ervan, zijn gecontroleerd door de Douane.

De weeginstallatie moet voldoen aan de wettelijke regels. Zie ook de 'Toelichting en algemene voorwaarden Vergunning erkende bananenweger' die op douane.nl is opgenomen. De weeginstallatie moet altijd functioneren binnen de wettelijke toleranties. Regels betreffende de maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen en meetinstrumenten staan in de IJkwet. Alvorens zij in gebruik genomen worden, ondergaan ze een keuring. De weeginstallatie wordt regelmatig gecontroleerd want de ijkbevoegde is verplicht de ijkinstelling op daartoe strekkend verzoek gelegenheid te geven na te gaan of hij nog voldoet aan de eisen.

De aanvrager van de Vergunning erkende bananenweger moet waarborgen dat de weging op een juiste manier wordt uitgevoerd. Er is daarom een (beperkt) initieel onderzoek nodig dat specifiek gericht is op het weegproces.

De administratie moet ten minste de volgende gegevens bevatten:

 • nummer en datum afgifte van certificaat

 • mededelingsnummer van de Douane van de mededeling van het voornemen tot wegen

 • identiteit vervoermiddel bij binnenkomst

 • land van oorsprong

 • naam van de exporteur per zending

 • aantal verpakkingseenheden en soort verpakkingen

 • het nettogewicht, merken en nummers van de zending

Afgifte van de vergunning

De inspecteur die bevoegd is voor het ambtsgebied waarbinnen de weeginstallatie wordt gebruikt, verleent de vergunning "erkende bananenweger". Geldt de vergunning op meer weeglocaties? Dan is de inspecteur bevoegd van de plaats waar de hoofdboekhouding van de vergunninghouder wordt bijgehouden.

De aanvraag komt, nadat deze via het EU-Trader Portal is aangevraagd en voor verzending akkoord heeft gekregen, uiteindelijk in CDMS terecht. In CDMS wordt de aanvraag aanvaard, behandeld en afgegeven door de Douane.

Informatie over alle afgegeven vergunningen

Het Landelijk Team DTV Beheer Maatregelen is in Nederland verantwoordelijk voor de informatievoorziening aan de Europese Commissie over de in Nederland afgegeven vergunningen "erkende bananenweger".

Op Douanenet ‘Werkgebieden>Landelijke taken>Landelijke teams Douane(LTM)> Erkende wegers bananen’ vindt u de lijst van alle erkende bananenwegers in de gehele Europese Unie.

Naar boven

4.9.4 Fysieke controle bij invoer van verse bananen

De Douane moet minimaal 5% van de weegcertificaten van bananen controleren. (die landelijk per jaar zijn overgelegd). Deze controle dient om vast te stellen of het nettogewicht van de aangegeven zending verse bananen voorzien van een weegcertificaat, wel juist is. (artikel 252 UVo.DWU)

Afhankelijk van de procedure van invoer, vindt dit op een van de volgende wijzen plaats.

Controle bij het opstellen van weegcertificaten

Van het wegen van verse bananen (GN-code 0803 90 10) met het oog op:

 1. het opstellen van een weegcertificaat (dat details bevat over het type verpakking, de oorsprong, de tijd en de plaats van weging, voor

 2. het in het vrije verkeer brengen van verse bananen van GN-code 0803 90 10 die aan invoerrechten onderworpen zijn van de Europese Unie, moet de vergunninghouder van te voren mededeling doen aan de Douane. De procedure van deze mededeling is opgenomen op douane.nlDe mededeling van het voornemen tot wegen is de aanleiding voor een controle van het weegcertificaat.

De inhoud van de mededeling is opgenomen in de ‘Toelichting en algemene voorwaarden Vergunning erkende bananenweger’. Deze is te vinden op douane.nl.

Na de mededeling van het voornemen tot wegen verneemt de vergunninghouder of de Douane al dan niet voor controle ter plaatse komt.

 1. Heeft de Douane na de mededeling van het voornemen tot wegen laten weten dat zij komt controleren? Dan kan de vergunninghouder pas gaan wegen als de Douane op de weeglocatie(s) aanwezig is. Is de Douane niet binnen de 120 minuten na de mededeling dat zij komt controleren op de weeglocatie(s)? Dan heeft de vergunninghouder toestemming tot wegen. Heeft de vergunninghouder met de Douane een specifieke weegtijd afgesproken? En is de Douane niet op die specifieke weegtijd op de weeglocatie(s)? Dan heeft de vergunninghouder toestemming tot wegen. Deze toestemmingen gelden niet als daarover andere afspraken zijn gemaakt in de individuele voorwaarden van de Vergunning erkende bananenweger. Nadere opmerking: In het geval van een door de vergunninghouder en Douane overeengekomen specifieke weegtijd, mag pas met wegen worden aangevangen op het overeengekomen tijdstip. Dit tijdstip kan op verzoek na goedkeuring van het Werk Verdeel Punt (WVP) nog worden gewijzigd. De specifieke weegtijd moet een tijdstip zijn dat zich minimaal 120 minuten na het indienen van de mededeling van het voornemen tot wegen bevindt.

 2. Heeft de Douane niet binnen 120 minuten gereageerd op een mededeling? Dan heeft de vergunninghouder na deze tijd toestemming tot wegen. Deze toestemming geldt niet als daarover nadere voorwaarden zijn gesteld in de individuele voorwaarden van de vergunning en als de mededeling op werkdagen tussen 22.00 en 07.00 uur en op andere dan werkdagen is gedaan (feestdagen, zondagen of zaterdagen ). Als bewijs van mededeling ontvangt de vergunninghouder het mededelingsnummer op een later tijdstip.

Heeft de Douane de vergunninghouder medegedeeld dat zij niet voor controle ter plaatste komt? Dan heeft de vergunninghouder direct na deze mededeling toestemming tot wegen. Staat er een afwijkende termijn op het laatste blad van de vergunning? Dan geldt voor de vergunninghouder deze termijn. (artikel 251, lid 1, UVo. DWU)

Heeft de Douane na de mededeling van het voornemen tot wegen laten weten dat zij komt controleren? Dan kan de vergunninghouder hierna geen verzoek doen om de mededeling van het voornemen tot wegen in te trekken als de verse bananen met GN-code 0803 90 10 niet (zoals voorzien) in het vrije verkeer worden gebracht maar onder een andere regeling (bijvoorbeeld douane-entrepot of douanevervoer) worden geplaatst. Plaatsing onder een andere regeling is pas mogelijk als de controle is uitgevoerd.

Controle van het weegcertificaat

Bij het bepalen van de netto massa van de aangegeven zending verse bananen gaat u als volgt te werk:

 1. Bepaal de grootte van het representatieve monster overeenkomstig de onderstaande tabel:

  Aantal eenheden verpakte bananen (per type verpakking en oorsprong)

  Aantal te onderzoeken eenheden verpakte bananen

  tot en met 400

  3

  van 401 tot en met 700

  4

  Van 701 tot en met 1.100

  6

  van 1.101 tot en met 2.200

  8

  van 2.201 tot en met 4.400

  10

  van 4.401 tot en met 6.600

  12

  meer dan 6.600

  14

 2. Bepaal het totale bruto gewicht door weging van het hele monster.

 3. Stel het gewicht van één verpakkingseenheid (doos + plastic) vast.

 4. Vermenigvuldig het vastgestelde gewicht van de verpakkingseenheid met het totale aantal verpakkingseenheden (van hetzelfde type en dezelfde oorsprong) van het monster.

 5. Breng dit bevonden gewicht in mindering op het bruto gewicht van het monster.

 6. Deel het netto gewicht van het monster door het aantal verpakkings-eenheden om het gemiddelde netto gewicht per verpakkingseenheid vast te stellen.

 7. Vermenigvuldig de gevonden gemiddelde netto massa per verpakkings-eenheid met het totale aantal verpakkingseenheden van de aangegeven zending.

 8. Stel van de uitgevoerde controle een dossier samen dat voldoet aan de eisen die zijn gesteld in paragraaf 6.2.7 van het onderdeel Plaatsing van goederen onder een douaneregeling, opgenomen in dit Handboek onder nummer 12.00.00.

(Bijlage 61-02 en 61-03 UVo DWU)

Weegresultaten hoeven naast de vermelding in het weegcertificaat niet opgenomen te worden in aparte tel-/weeglijst (is een formulier dat gebruikt wordt voor bijzondere vormen van fysieke controle, zie Handboek Douane, onderdeel 12.00.00, Hoofdstuk 6, paragraaf 6.2.4.).

Naast de controle bij het opstellen van weegcertificaten, kan er ook steekproefsgewijs gecontroleerd worden als er een aangifte in het vrije verkeer brengen van verse bananen van GN-code 0803 90 10 die aan invoerrechten onderworpen zijn is of wordt gedaan. Afhankelijk van de procedure van invoer, vindt dit op een van de volgende wijzen plaats

Aangiften in het vrije verkeer brengen in het aangiftesysteem (AGS)

Een deel van de aangiften in het vrije verkeer brengen van verse bananen van GN-code 0803 90 10 die aan invoerrechten onderworpen zijn zal gecontroleerd worden vanwege de normale risicobeheersingsmaatregelen. Steekproefsgewijs de bescheiden controleren of een COF controle volstaat. De controle kan zich beperken tot:

 • de vaststelling van de aanwezigheid van een weegcertificaat, en

 • een vergelijking van het nettogewicht op het weegcertificaat met dat van de aangifte in het vrije verkeer brengen van verse bananen van GN-code 0803 90 10 waarvoor invoerrechten moeten worden of is betaald.

Inschrijving in de administratie van de aangever

De normale risicobeheersingsmaatregelen kunnen op basis van de aanvullende aangifte uitgevoerd worden. Steekproefsgewijs of met COF controles controleert de Douane of het gewicht van de in de administratie ten invoer ingeschreven zending, overeenkomt met het op het weegcertificaat opgegeven gewicht.

Indien het gemiddelde nettogewicht van het weegcertificaat t.o.v. de aangifte in het vrije verkeer brengen groter is dan 1%, kan het weegcertificaat de aangegeven zending in de aangifte in het vrije verkeer brengen van verse bananen van GN-code 0803 90 10 die aan invoerrechten onderworpen zijn niet vertegenwoordigen. Een ander certificaat zal dan bij de aangifte in het vrije verkeer brengen overgelegd moeten worden (Bijlage 61-03 onder 3 UVo.DWU).

Naar boven

4.10 Sector wijn

4.10.1 Algemeen

De producten die onder deze sector vallen vindt u in deel XII van bijlage I, Verordening (EU) nr. 1308/2013.

Voor de verdere invulling van de voor deze sector vastgestelde bepalingen, heeft de Europese Commissie de volgende verordeningen vastgesteld:

 • GVo. (EU) 2018/273 over de begeleidende documenten voor het in het vrije verkeer brengen van ingevoerde wijnbouwproducten .

 • De definities en categorieën voor de producten uit deze marktordening zijn toegelicht in deel III bis van bijlage III en bijlage XI ter Vo. (EU) nr. 1308/2013.

Naar boven

4.10.2 Druivensap en druivenmost

Voor druivensap en druivenmost met de GN-codes: 2009 61, 2009 69 en 2204 30 geldt dat de toepassing van de invoerrechten afhankelijk van de invoerprijs van het ingevoerde product.

De echtheid van de invoerprijs moet worden geverifieerd:

 • Door controle van elke partij; of

 • Aan de hand van een forfaitaire waarde bij invoer die door de Commissie wordt berekend op basis van de prijsnoteringen voor dezelfde producten in de landen van oorsprong.

(artikel 181 Vo. (EU) nr. 1308/2013)

Naar boven

4.10.3 VI-1-document en VI-2 uittreksel

Overlegging van VI-1-document en VI-2-uittreksel bij invoer

De in artikel 90 van Vo. (EU) nr. 1308/2013 bedoelde producten (wijn, druivensap en druivenmost) mogen alleen worden ingevoerd als:

 1. wat alle producten betreft:

  • ze moeten voldoen aan de in het land van oorsprong van die producten (het derde land) geldende bepalingen met betrekking tot de productie, het in het handelsverkeer brengen en, in voorkomend geval, de levering voor rechtstreekse menselijke consumptie. Het bewijs hiervoor wordt geleverd door overlegging van een certificaat dat is afgegeven door een instantie van het land van herkomst die voorkomt op een door de Commissie gepubliceerde lijst,

  • als zij bestemd is voor rechtstreekse menselijke consumptie, vergezeld zijn van een analyseverslag dat is opgesteld door een door het land van herkomst van het product aangewezen instantie of dienst;

 2. wat voor rechtstreekse menselijke consumptie bestemde wijnen betreft, andere dan likeurwijnen en mousserende wijnen, deze moeten:

  • een effectief alcoholvolumegehalte van tenminste 9% vol. en een totaal alcoholvolumegehalte van ten hoogste 15% vol. hebben;

  • een totaal zuurgehalte, uitgedrukt in wijnsteenzuur, van tenminste 3,5 gram per liter of 46,6 mili-equivalenten per liter hebben.

In de Gedelegeerde Vo. (EU) 2018/273 zijn nadere bepalingen vastgesteld met betrekking tot de eisen die aan het certificaat (attest) en het analyseverslag worden gesteld.

Het onder letter a bedoelde certificaat en analyseverslag vormen samen één document. Dit document is vastgesteld als:

 • een VI-1-document geviseerd door daartoe bevoegde autoriteiten in derde landen, dan wel

 • een V I-2-uitstreksel (uittreksel uit het VI-1-document) geviseerd door de Douane van een lidstaat.

(artikel 20 en 22 GVo. DWU (EU) 2018/273)

Het certificaat wordt opgesteld door een instantie in het derde land waaruit de producten van oorsprong zijn. Het gedeelte dat betrekking heeft op het analyseverslag wordt opgesteld door een officieel laboratorium dat is erkend door het derde land waaruit de producten van oorsprong zijn.

Twijfelt u of het certificaat en/of het analyseverslag door een erkende instantie is afgegeven? Neem dan hierover telefonisch contact op met Douane/regio Arnhem / Landelijk Team Oorsprongszaken (LOT). Hier beschikt men over een lijst van erkende instanties en laboratoria. De lijst met erkende instanties is ook te raadplegen via http://douanenet.belastingdienst.nl/Werkgebieden/LandelijkeTaken/LandelijkOorsprongTeam(LOT)/Wijn.aspx .

Is het VI-1-document niet door een erkende instantie of erkend laboratorium opgesteld? Dan kan het invoercertificaat niet dienen als invoervergunning. De aangifte voor het brengen in het vrije verkeer moet in dit geval buiten werking worden gesteld.

Bijzonderheden ten aanzien van de invulling en afgifte van het VI-1-document

Zijn de producten niet bestemd voor rechtstreekse menselijke consumptie? Dan hoeft het gedeelte "analyseverslag" van het VI1-document niet te worden ingevuld. (artikel 20, lid 1, van de GVo. DWU (EU) 2018/273)

Als de wijn is verpakt in geëtiketteerde recipiënten (vaten) met een inhoud van maximaal 60 liter, met een niet herbruikbare sluiting, en de wijn is van oorsprong uit Australië of Chili, dan hoeft het deel van het “analyseverslag” alleen te worden ingevuld voor:

- het effectieve alcoholvolumegehalte;

- het totale gehalte aan zuren;

- het totale gehalte aan zwaveldioxide.

(artikel 21, onder b, juncto bijlage VII, deel IV, afdeling A, GVo. DWU (EU) 2018/273)

Vereenvoudigde procedure

Komen de wijnproducten uit Australië, Chili, Canada of de Verenigde Staten van Amerika? Dan kan de vereenvoudigde procedure van toepassing zijn. Wijnproducenten in Australië, Chili, Canada of de Verenigde Staten van Amerika mogen zelf VI-1-documenten afgeven als zij daartoe door de bevoegde autoriteiten aldaar zijn erkend. Zij moeten op het formulier hun registratienummer vermelden. (artikel 26, juncto bijlage VII, deel IV, afdeling B, GVo. DWU (EU) 2018/273)

Bijzondere voorschriften voor certificering

Voor likeurwijn en distillatiewijn gelden bijzondere voorschriften en worden de VI-1-documenten slechts als geldig erkend wanneer de bevoegde autoriteiten in vak 14 de volgende aantekening hebben gesteld:

 1. "Hierbij wordt bevestigd dat de aan deze wijn toegevoegde alcohol uit wijnbouwproducten is verkregen".

Deze vermelding moet zijn aangevuld met de naam, het adres, het stempel en de handtekening van een vertegenwoordiger van de bevoegde instantie (artikel 25, lid 1 en lid 3, van de GVo. DWU (EU) 2018/273)

Wordt de wijn met verlaagde invoerrechten in de Unie ingevoerd? Dan kan het VI-1-document dienen als certificaat ter staving van de oorsprong. In vak 14 moet hiertoe de volgende vermelding zijn aangebracht:

 1. "Hierbij wordt bevestigd dat de wijn waarop dit document betrekking heeft, in wijnbouwgebied is geproduceerd en dat de in vak 6 vermelde geografische aanduiding aan deze wijn is toegekend overeenkomstig de voorschriften van het land van oorsprong".

Deze vermelding moet zijn aangevuld met de naam, het adres, het stempel en de handtekening van een vertegenwoordiger van de bevoegde instantie. (artikel 25, lid 2 en lid 3, van de GVo. DWU (EU) 2018/273)

Vrijstelling van overlegging van een VI-1-document

Op grond van artikel 21 van GVo. DWU (EU) 2018/273 is het overleggen van een document VI-1-document of VI-2-uitstreksel niet verplicht voor:

 1. ingevoerde wijn van oorsprong en herkomst uit derde landen, die wordt aangeboden in geëtiketteerde verpakkingen van maximaal 10 liter, welke is voorzien van een sluiting welke niet opnieuw kan worden gebruikt en die deel uitmaakt van een partij waarvan de totale hoeveelheid, ook wanneer deze uit verscheidene partijen bestaat die ten hoogste 100 liter bedraagt;

 2. hoeveelheden wijn, druivenmost en druivensap van ten hoogste 30 liter, die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers in de zin van artikel 41 van Vo.(EG) nr. 1186/2009;

 3. hoeveelheden wijn van ten hoogste 30 liter die door een particulier worden verzonden naar een andere particulier in de zin van artikel 25 van Vo. (EG) nr. 1186/2009;

 4. wijn en druivensap die deel uitmaken van verhuisboedels van particulieren;

 5. wijn en druivensap die bestemd zijn voor tentoonstellingen als omschreven in artikel 90 van Vo. (EG) nr. 1186/2009, mits verpakt in geëtiketteerde verpakkingen van 2 liter of minder, die zijn voorzien van een sluiting die niet opnieuw kan worden gebruikt;

 6. wijn, druivenmost en druivensap, die worden ingevoerd voor wetenschappelijke en technische experimenten, tot een maximumhoeveelheid van 100 liter;

 7. wijn en druivensap, bestemd voor diplomatieke betrekkingen, de consulaire diensten en daarmee gelijkgestelde organisaties met een krachtens daartoe ingestelde vrijstellingsregeling

 8. wijn en druivensap, die deel uitmaken van proviand aan boord van internationale vervoermiddelen

 9. wijn en druivensap, die van oorsprong zijn uit de Europese Unie, daar zijn gebotteld, naar een derde land zijn uitgevoerd, naar het douanegebied van de Unie zijn teruggekeerd en daar in het vrije verkeer zijn gebracht.

Splitsen van het VI-1-document of VI-2-uittreksel

Moet voordat de goederen in het vrije verkeer worden gebracht een VI -1-document of een VI-2-uittreksel worden gesplitst? Dan moet deze splitsing plaatsvinden op het douanekantoor, waarvan de goederen zich binnen het ambtsgebied bevinden. (artikel 23, onder c, van de GVo. DWU (EU) 2018/273)

Handel als volgt:

 

 1. de aangever overlegt bij u het origineel en de kopie van het VI-1 of het VI-2 met daarbij het aantal benodigde uittreksels (origineel en twee kopieën hiervan);

 2. controleer of de op het VI-1 of VI-2 vermelde gegevens overeenstemmen met de gegevens die op het voor elke nieuwe partij opgestelde VI-2;

 3. is er overeenstemming? Viseer het VI-2 in vak 10, dat vervolgens als uittreksel VI-2 geldt;

 4. vermeldt in vak 15 van het originele VI-1 of VI-2 het aantal uittreksels dat u heeft afgegeven. Onderteken deze verklaring en plaats hierbij uw naam in blokletters en een afdruk van het metalen dienststempel;

 5. geef het originele (afgeschreven) VI-1 of VI-2 samen met de geviseerde uittreksels (origineel en één kopie) terug aan de aangever;

 6. bewaar de behandelde documenten (origineel VI-1 of VI-2 en de hierop afgegeven uittreksels) minimaal vijf jaar.

Naar boven

4.10.4 Elektronisch document

Voor de invoer in de Unie van wijnbouwproducten uit derde landen kan het VI-1-document worden vervangen door een elektronisch document. Het land van uitvoer moet dan wel beschikken over een controlesysteem dat door de Unie is aanvaard en gelijkwaardig is aan het systeem dat door de Unie is ingesteld voor dezelfde producten.

Op dit moment zijn geen derde landen opgenomen die aan de gestelde eisen voldoen.

(artikel 27 juncto bijlage VII, deel IV, afdeling C, GVo. DWU (EU) 2018/273)

Naar boven

4.11 Sector rundvlees

4.11.1 Algemeen

De producten die onder deze sector vallen vindt u in deel XV van bijlage I, Vo. (EU) nr. 1308/2013.

De definities voor de producten uit deze sector zijn toegelicht in deel V van bijlage II Vo. (EU) nr. 1308/2013.

Naar boven

4.11.2 Invoer van fokrunderen van zuiver ras

Op grond van Vo. (EEG) nr. 133/2008 kunnen fokrunderen van zuiver ras zonder betaling van douanerechten in de Unie worden ingevoerd. Nadere aanwijzingen vindt u in:

 • onderdeel 6.10.11, Controle en samenwerking met andere diensten bij de invoer van fokrunderen van zuiver ras.

Naar boven

4.12 Sector melk en zuivelproducten

4.12.1 Algemeen

Een overzicht van de producten die onder deze sector vallen vindt u in deel XVI van bijlage I, Vo. (EU) nr. 1308/2013.

De definities voor de producten uit deze sector zijn toegelicht in deel VI van bijlage II, Vo. (EG) nr. 1308/2013.

Naast invoerrechten wordt voor een aantal producten binnen deze sector ook een aanvullend invoerrecht geheven.

Naar boven

4.12.2 Specifieke bepalingen tariefcontingent melk- en zuivelproducten op basis van een invoercertificaat op basis van UVo. (EU) 2020/761

Voor de invoer van Nieuw-Zeelandse kaas en boter met aanspraak op een tariefcontingent, gelden nadere bepalingen.

Bij de invoer van zuivelproducten in het kader van tariefcontingenten genoemd in GVo. (EU) 2020/760 moet de importeur een invoercertificaat overleggen. De tariefcontingenten en specifieke voorwaarden zijn vastgesteld in Bijlage IX UVo. (EU) 2020/761.

Algemeen

In het kader van een beter beheer van de contingenten, hebben aan de ene kant de Europese Unie en aan de andere kant een aantal derde landen afgesproken dat ook de autoriteiten in die derde landen toezicht houden op de omvang van de tariefcontingenten. Dit toezicht vindt plaats door het gebruik van certificaten IMA 1 (Inward Monitoring Arrangements Certificate) die in de derde landen worden ingevuld en geldig gemaakt door instellingen die daarvoor speciaal zijn aangewezen. Deze instellingen zijn opgenomen in bijlage XIV van UVo. (EU) 2020/761. Een overzicht van de personen die bevoegd zijn deze certificaten te ondertekenen, evenals van de gebruikte stempels, is voorhanden bij het Landelijk Oorsprong Team (LOT).

Specifieke aanwijzingen

Tariefcontingent voor Nieuw- Zeelandse kaas

De Douane vermeldt het volgnummer van het IMA 1-certificaat in vak 31 van het invoercertificaat. De IMA 1-certificaten worden opgesteld volgens het model in Bijlage XIV UVo. (EU) 2020/761. (artikel 49 UVo. (EU) 2020/761)

Tariefcontingent voor Nieuw- Zeelandse boter

Voor de invoer van boter vanuit Nieuw-Zeeland met toepassing van een preferentieel tarief, zijn in overleg tussen de Europese Commissie en de Nieuw-Zeelandse autoriteiten bijzondere bepalingen vastgesteld.

De Douane vermeldt het volgnummer van het IMA 1-certificaat in vak 31 van het invoercertificaat.

De IMA 1-certificaten worden opgesteld volgens het model in Bijlage XIV

(artikel 50 UVo. (EU) 2020/761).

Tariefcontingent voor zuivelproducten die worden beheerd met door derde landen afgegeven documenten.

De tariefcontingenten die worden beheerd met door derde landen afgegeven documenten, zijn vermeld in Bijlage I Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761. De invoercertificaten voor die tariefcontingenten hebben betrekking op de totale op het IMA 1-certificaat vermelde nettohoeveelheid.

(artikel 52 UVo. (EU) 2020/761)

IMA 1

Bij het gebruik van IMA 1 certificaten voor zuivelproducten gelden de volgende bepalingen:

Regels bij gebruik certificaten IMA 1

Toelichting

De gevallen waarin de importeur bij invoer een IMA 1 certificaat moet overleggen, zijn per goederencode opgenomen in het geïntegreerd gebruikstarief.

Deze gevallen zijn bij de goederencode opgenomen met een voetnoot.

De aangewezen instellingen stellen het IMA 1 certificaat op volgens het model van bijlage XIV van UVo. (EU) 2020/761. (Artikel 54 UVo. (EU) 2020/761)

-

Het IMA 1 certificaat bevat de gegevens die in bijlage XIV.5 UVo. (EU) 2020/761 zijn vermeld. ( artikel 53 lid 1 UVo. (EU) 2020/761)

-

Als een IMA 1 certificaat is voorgeschreven voor de toepassing van de preferentie, moet de importeur het eensluidend verklaarde kopie van dit certificaat overleggen bij de Douane, naast de aangifte tot het brengen in het vrije verkeer. (artikel 53 lid 6, UVo. (EU) 2020/761)

-

Het IMA 1 certificaat is geldig vanaf de datum van afgifte van het certificaat tot het einde van de achtste daaropvolgende maand, maar is niet meer geldig na 31 december van het jaar waarvoor het is afgegeven. (artikel 53 lid 3 UVo. (EU) 2020/761)

-

Een IMA 1 certificaat is alleen geldig als het naar behoren is ingevuld en geviseerd door een instelling voor afgifte die in bijlage XIV van  UVo. (EU) 2020/761 is vermeld.  (artikel 54 lid 1 UVo. (EU) 2020/761)

Een certificaat IMA 1 is naar behoren geviseerd, als het de volgende elementen bevat:

 • ·        de plaats en datum van afgifte;

 • ·        de stempel van de instelling van afgifte;

 • ·        de handtekening van de persoon die bevoegd is om het certificaat te ondertekenen.

(artikel 54 lid 1 UVo. (EU) 2020/761)

Als u wilt controleren of het IMA 1 certificaat is afgegeven door een medewerker die daarvoor is geautoriseerd, dan kunt u het certificaat voorleggen aan Landelijk Oorsprong Team (LOT) van Douane Arnhem. Op deze afdeling is een lijst voorhanden met medewerkers die voor de afgifte van IMA 1 certificaten zijn geautoriseerd.

Voor het toesturen van het IMA 1 certificaat aan LOT kunt u de procedure toepassen die is beschreven in onderdeel 8.00.00, Preferentiële oorsprong en herkomst, van dit Handboek.

De RVO.nl geeft alleen een invoercertificaat voor de hier bedoelde contingenten af als de importeur bij de aanvraag van het invoercertificaat een IMA 1 certificaat overlegt dat betrekking heeft op de betreffende zending.

De RVO.nl geeft een invoercertificaat af voor de totale netto hoeveelheid die in het IMA 1 certificaat is aangegeven.

IMA 1 en invoercertificaat controleren

Overlegt de aangever bij de aangifte tot het brengen in het vrije verkeer van boter uit Nieuw-Zeeland met toepassing van een preferentieel tarief, een IMA 1 certificaat en een invoercertificaat? Ga dan als volgt te werk:

 1. Ga na of het origineel IMA 1 certificaat is opgesteld overeenkomstig bijlage XIV van UVo.(EU) 2020/761 en is afgegeven door in bijlage XIV vermelde instantie van afgifte.

 2. Ga na of op het invoercertificaat het nummer en de datum van afgifte van het overgelegde IMA 1certificaat is vermeld.

 3. Is op het moment van de aanvaarding van de aangifte tot het brengen in het vrije verkeer voldaan aan de voorwaarden als vermeld in stappen 1 en 2? Vermeld dan het volgnummer van het IMA 1 certificaat in vak 31 van het invoercertificaat en schrijf de daadwerkelijk ingevoerde hoeveelheid af op het invoercertificaat.

2.

a.

 
 

   
   
   
   
   
   
   

 
 

Naar boven

4.13 Sector pluimveevlees

4.13.1 Algemeen

De producten die onder deze sector vallen vindt u in deel XX van bijlage I, Vo. (EU) nr. 1308/2013.

De definities voor de producten uit deze sector zijn toegelicht in deel VIII van bijlage II, Vo. (EU) nr. 1308/2013.

Naast douanerechten wordt voor een aantal producten binnen deze sector ook een aanvullend invoerrecht geheven.

Naar boven

4.13.2 Aanvullend invoerrecht

Er zijn aanvullende invoerrechten vastgesteld voor o.a. de volgende producten:

GN-code

Omschrijving

Land van oorsprong

0207 14 10

Delen van hanen of van kippen, zonder been, bevroren

Argentinië, Brazilië of Chili

1602 32 11

Bereidingen en conserven van vlees of van slachtafval, van hanen of van kippen, niet gekookt en niet gebakken

Brazilië

(artikel 1, juncto bijlage 1 Vo. (EG) nr. 1484/95)

Raadpleeg DTV voor de aanvullende invoerrechten.

Systeem van de aanvullende invoerrechten

De Europese Commissie stelt periodiek representatieve prijzen vast op basis van de CIF-invoerprijzen, de prijzen op de wereldmarkt en op de markt van de Unie. De representatieve prijzen worden door de RVO.nl bekend gemaakt op hun website.

Als de representatieve prijzen beneden een bepaald niveau komen, de zogenaamde reactieprijs, is de importeur een aanvullend invoerrecht verschuldigd. De Europese Commissie stelt de reactieprijs periodiek vast in het kader van het GATT-akkoord.

Is de CIF-invoerprijs hoger dan de representatieve prijs en hoeft er geen aanvullend invoerrecht betaald te worden? Dan moet de importeur bewijzen dat de betrokken producten zijn afgezet tegen zodanige condities, dat de door hem aangegeven CIF-invoerprijs juist is en moet hij een zekerheid stellen.

Berekening van het aanvullend invoerrecht

Als er aanvullende invoerrechten van toepassing zijn, kunnen die (nog) niet automatisch in het aangiftebehandelingssysteem worden berekend. U moet dan zowel het douanerecht als het aanvullend invoerrecht handmatig berekenen. U maakt hiervoor gebruik van DTV.

Hierna wordt uitgelegd hoe het aanvullend invoerrecht wordt berekend, u hoeft dit niet zelf zo te doen, u kunt gebruik maken van de functie “rechten berekenen” in DTV:

Situatie

Verschil tussen reactieprijs en CIF-invoerprijs, in percentages van de reactieprijs

Hoogte van het aanvullend invoerrecht

A

Het verschil is niet groter dan 10% van de reactieprijs.

0

B

Het verschil is groter dan 10%, maar niet groter dan 40% van de reactieprijs.

30% van het verschil boven 10%

C

Het verschil is groter dan 40%, maar niet groter dan 60% van de reactieprijs.

50% van het verschil boven 40%, plus het aanvullend recht zoals bepaald onder B

D

Het verschil is groter dan 60%, maar niet groter dan 75% van de reactieprijs.

70% van het verschil boven 60%, plus de aanvullende rechten zoals bepaald onder B en C

E

Het verschil is groter dan 75% van de reactieprijs.

90% van het verschil boven 75%, plus de aanvullende rechten zoals bepaald onder B, C en D

(artikel 4 Vo. (EG) nr. 1484/95)

Uit deze tabel blijkt dat hoe hoger de CIF-invoerprijs is, hoe lager het aanvullend invoerrecht is.

Wilt u het aanvullend invoerrecht berekenen? Ga dan als volgt te werk:

 

 1. Neem de reactieprijs van het product en breng hierop de CIF-invoerprijs in mindering (reactieprijs - CIF-invoerprijs = prijs x).

 2. Bereken welk percentage prijs x is van de reactieprijs.

 3. Kijk in de tabel met welke situatie het percentage overeenkomt (A tot en met E).

 4. Voer de berekening uit die hoort bij deze situatie. U komt nu uit op het aanvullend invoerrecht.

CIF-invoerprijs hoger dan representatieve prijs

Bewijsstukken overleggen

Is de CIF-invoerprijs per 100 kg hoger is dan de representatieve prijs? Dan moet de importeur tenminste de volgende bewijsstukken bij de aangifte voor het vrije verkeer overleggen:

 • het koopcontract of een gelijkwaardig bewijsstuk;

 • de verzekeringspolis;

 • de factuur;

 • het certificaat van oorsprong (zo nodig);

 • de vervoersovereenkomst;

 • het cognossement (bij vervoer over zee).

(artikel 3, lid 2, Verordening (EG) nr. 1484/95)

De bewijsstukken moeten uiterlijk de tweede werkdag na de dag waarop de aangifte is aanvaard, worden ingeleverd bij het aangiftepunt waar de aangifte is gedaan. (.artikel 163 Vo. (EU) nr. 952/2013 Zie ook onderdeel 12.00.00 en onderdeel 13.00.00 van dit Handboek)

Ontbreken de vereiste bewijsstukken? Dan kan een onvolledige aangifte worden gedaan. De ontbrekende bewijsstukken moeten uiterlijk binnen één maand vanaf de datum van aanvaarding van de aangifte worden ingeleverd bij de Douane. Wanneer er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de goederen daadwerkelijk voor het lagere aanvullende invoerrecht in aanmerking komen dan kan de termijn, op verzoek van de importeur en voor zover de omstandigheden dit rechtvaardigen, worden verlengd. (Artikel 146 en 147 GVo (EU) nr. 2015/2446 Zie ook onderdeel 13.00.00 van dit Handboek)

De importeur moet een zekerheid stellen zoals is bedoeld in artikel 195 Vo. (EU) nr. 952/2013 Deze zekerheid moet gelijk zijn aan het bedrag aan aanvullende invoerrechten dat de importeur zou hebben betaald als het aanvullend invoerrecht was berekend op basis van de representatieve prijs voor het product. (artikel 3 lid 3 V0. (EG) nr.1484/95)

De verificatie van de aangifte voor het vrije verkeer wordt aangehouden.

De bewijsstukken moeten binnen een maand na de verkoop van de goederen, maar uiterlijk binnen zes maanden na de datum van de aanvaarding van de aangifte voor het vrije verkeer, overleggen.

Let op!

(artikel 3 lid 4 Vo. (EG) nr.1484/95)

De zekerheid wordt vrijgegeven zodra de douaneautoriteiten hebben vastgesteld dat de afzetcondities waartegen de CIF-invoerprijs is vastgesteld, correct waren. Als dat niet het geval is, wordt de zekerheid verbeurd door het betalen van de aanvullende invoerrechten. Als de termijnen voor het overleggen van bewijzen niet in acht worden genomen, wordt de zekerheid ook verbeurd. (artikel 3 leden 2, 3 en 5 Vo. (EG) nr.1484/95)

 • De importeur kan bij de douaneautoriteit waar de aangifte tot het brengen in het vrije verkeer is aanvaard, (gemotiveerd) verzoeken om de termijn van zes maanden te verlengen met hoogstens drie maanden.

 • Als de termijnen voor het overleggen van bewijzen niet in acht worden genomen, wordt de zekerheid verbeurd.

Let op!

Is de CIF-invoerprijs per 100 kg lager dan de representatieve prijs? Dan hoeven er als gevolg van deze verordening dus geen bewijsstukken te worden overgelegd en hoeft er geen zekerheid te worden gesteld.

Voor het berekenen van de zekerheid voor het aanvullend invoerrecht maakt u gebruik van de functie “rechten berekenen” in DTV

Naar boven

4.14 Marktordening verwerkte landbouwproducten

Voor "verwerkte landbouwproducten"-(ILP), die zijn verkregen door verwerking van landbouwproducten, is een specifieke marktordening vastgesteld in Vo. (EU) nr. 510/2014.

De definitie van verwerkte landbouwproducten vindt u in artikel 2 van Vo. (EU) nr. 510/2014.

In de marktordening verwerkte landbouwproducten is een aantal specifieke maatregelen opgenomen betreffende de handel met derde landen.

In deze verordening worden o.a. de volgende definities gebruikt:

 • Artikel 2 letter a) „landbouwproducten”: de producten waarnaar wordt verwezen in artikel 1 van Vo. (EU) nr. 1308/2013;

 • Artikel 2 letter b) „verwerkte landbouwproducten”: de producten die zijn vermeld in bijlage I bij deze verordening;

 • Artikel 2 letter c) „niet in bijlage I genoemde goederen”: producten die niet in bijlage I bij het VWEU zijn vermeld, maar wel in de eerste en tweede kolom van bijlage II bij deze verordening;

 • Artikel 2 letter d) „verwerkte landbouwproducten”: de producten die zijn vermeld in bijlage III bij deze verordening;

 • Artikel 2 letter e) „agrarisch element”: of dat gedeelte van het invoerrecht voor verwerkte landbouwproducten dat overeenkomt met de invoerrechten die van toepassing zijn voor de landbouwproducten die zijn vermeld in bijlage V bij deze verordening of, indien van toepassing, de verlaagde rechten voor die landbouwproducten die afkomstig zijn uit de landen in kwestie voor de hoeveelheden van de landbouwproducten die zijn gebruikt of geacht worden te zijn gebruikt;

 • Artikel 2 letter f) „niet-agrarisch element”: het gedeelte van de belasting dat overeenkomt met het recht van het unie douanetarief, verminderd met het onder e) omschreven agrarisch element;

 • Artikel 2 letter h) „ad-valoremrecht”: het deel van het invoerrecht dat is uitgedrukt als percentage van de douanewaarde;

Voor de verwerkte landbouwproducten in tabel 1 van bijlage I bestaan de in het kader van het unie douanetarief vastgestelde invoerrechten uit een agrarisch element dat geen deel uitmaakt van een ad-valoremrecht en een niet-agrarisch element dat een ad-valoremrecht is.

Voor de verwerkte landbouwproducten in tabel 2 van bijlage I bestaan de in het kader van het unie douanetarief vastgestelde invoerrechten uit een ad-valoremrecht en uit een agrarisch element dat deel uitmaakt van het ad- valoremrecht. Indien er voor verwerkte landbouwproducten in tabel 2 van bijlage I geen ad-valoremrecht bestaat, wordt het agrarisch element voor dergelijke producten geacht deel uit te maken van het specifieke recht voor die producten. (artikel 3 Vo. (EU) nr. 510/2014)

Wanneer een maximaal invoerrecht van toepassing is, moet de berekeningsmethode ter bepaling van dat recht conform artikel 31 VWEU in het unie douanetarief worden vastgesteld (Raadpleeg hiervoor DTV) (artikel 4 lid 1 Vo. (EU) nr. 510/2014)

Naast het ad-valorem recht en het specifieke recht kan er (onder voorwaarden) ook nog een aanvullend invoerrecht van toepassing zijn. (Raadpleeg hiervoor DTV) (artikel 5 Vo. (EU) nr. 510/2014)

Wanneer het maximale invoerrecht voor in tabel 1 van bijlage I vermelde verwerkte landbouwproducten een aanvullend recht op suiker en meel omvat, wordt de berekeningsmethode ter bepaling van dat aanvullende recht conform artikel 31 van het VWEU in het unie douanetarief vastgesteld. ((Raadpleeg hiervoor DTV) (artikel 4 lid 2 Vo.(EU) nr. 510/2014)

Naar boven

4.15 Marktordening visserijproducten

Let op!

De marktordening visserijproducten is hier ondergebracht omdat in het oorspronkelijke EEG verdrag en de opvolgende verdragen, het Unie-visserijbeleid ook direct na het Unie-landbouwbeleid is opgenomen. Hier is het louter informatief. Specifieke aandacht voor dit onderwerp vindt u in het Handboek VGEM.

Naar boven

4.15.1 Algemeen

De gemeenschappelijke marktordening voor visserij- en aquacultuurproducten (Vo. (EG) nr. 1379/2013) maakt integrerend deel uit van het Gemeenschappelijk Visserij Beleid en moet bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen daarvan.

Bij de GMO hoort de unieregeling voor controle, inspectie en handhaving, Vo.(EG) nr. 1224/2009 van de Raad.

Vo. (EG) nr. 1379/2013 geldt voor de in artikel 2 en bijlage I genoemde visserijproducten en aquacultuurproducten.

Vo. (EG) nr. 1379/2013 kent een indeling met een aantal specifieke bepalingen in:

   

a

Beroepsorganisaties

b

Handelsnormen

c

Consumenteninformatie

d

Mededingingsregels

d

Informatie over de markt

De onder a) genoemde beroepsorganisaties zijn producentenorganisaties, verenigingen van producentenorganisaties en brancheorganisaties. De Douane heeft hierin geen taak.

De unieregeling voor controle, inspectie en handhaving, Vo. (EG) nr. 1224/2009, bevat maatregelen met betrekking tot de visvangst, de schepen waarmee gevangen wordt, het vistuig, recreatievisserij, administratieve verplichtingen van de betrokkenen en de verplichtingen van de lidstaten en dergelijke. De uitvoering van de taken die hier uit voortvloeien ligt bij de NVWA.

De Douane heeft geen hieruit voortvloeiende taak tenzij die samenvalt met de VGEM taak die is afgesproken met EZ en NVWA. Raadpleeg daarvoor het Handboek VGEM.

Wanneer Visserijproducten worden binnengebracht of in bijvoorbeeld het vrije verkeer worden gebracht voert de Douane haar normale taak uit bij het toezicht op binnengebrachte goederen en goederen die onder een douaneregeling geplaatst worden.

Of er heffingen bij invoer worden opgelegd, een tariefcontingent van toepassing is (of kan zijn), maatregelen van toepassing zijn, certificaten overgelegd moeten worden e.d., kunt u vinden in DTV.

Naar boven