Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

13.01.00 Bijzondere bepalingen bij invoer van landbouwgoederen

2 Landbouwgoederen in het vrije verkeer brengen

2.1 Algemeen

2.1.1 Maatregelen voor vrij verkeer van goederen

De Europese Unie heeft als lid van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) in de Uruguay-ronde de Overeenkomst inzake de landbouw gesloten.

Hierdoor is de EU-markt voor landbouwproducten toegankelijker gemaakt voor de andere leden van de WHO, onder andere door het instellen van vaste rechten in een Gemeenschappelijk Douane Tarief.

In de Overeenkomst is vastgelegd dat de Europese Commissie als de EU-markt wordt verstoord (of dreigt te worden verstoord), toch nog belastingen in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid kan instellen. Dit kan gebeuren als bepaalde landbouwproducten tegen uitzonderlijk lage prijzen worden ingevoerd of als er extreem grote hoeveelheden van worden ingevoerd. Het instellen van deze belastingen in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is (om misbruik te voorkomen) aan strenge voorwaarden verbonden.

Meer informatie over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid staat in onderdeel 1.01.00 van dit Handboek.

Naar boven

2.1.2 Rechten bij invoer van landbouwgoederen

Bij de invoer van landbouwgoederen kunnen twee soorten rechten zijn verschuldigd:

 • rechten van het Gemeenschappelijk Douane Tarief (vast).

 • belastingen in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (variabel, bij verstoring EU-markt).

Let op!

Artikel 5 lid 20 Vo. (EU) nr. 952/2013 spreekt over "invoerrecht" : het douanerecht dat bij de invoer van goederen verschuldigd is. In dit onderdeel wordt de term invoerrechten gebruikt.

In de volgende tabel worden de beide rechten toegelicht.

Recht

Toelichting

Invoerrechten

In de eerste plaats de specifieke rechten, zoals die in het Gemeenschappelijk Douane Tarief worden vastgesteld/ gepubliceerd in bedragen euro /100 kg (soms in een andere maateenheid).

In een aantal sectoren (zoals vee en vlees, groenten en fruit) geldt naast dit specifieke recht ook nog een ad-valoremrecht (een bedrag in euro over de douanewaarde).

Daarnaast zijn de specifieke rechten in de sector wijn en de sector groenten en fruit (die niet worden vastgesteld in bedragen euro per 100 kg, maar als een percentage) ook invoerrechten.

Belastingen in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Dit zijn:

 • invoerrechten die worden vastgesteld voor:

  • de granen met GN-codes ex 1001 (met uitzondering van mengkoren), 1002, 1003, 1005 en 1007 (met uitzondering van hybriden voor zaaidoeleinden);

  • gedopte (Basmati) rijst (GN-code 1006 20); Halfwitte en volwitte rijst (GN-code 1006 30);

  • Breukrijst (GN-code 1006 40).

   (artikel 180 e.v. Vo. (EU) nr. 1308/2013)

 • ad-valoremrechten en het agrarisch element die gelden voor bepaalde goederen die zijn verkregen door verwerking van landbouwproducten; (artikel 3, Vo. (EG) nr. 510/2014)

 • aanvullende invoerrechten die voor alle sectoren kunnen worden vastgesteld;

 • compenserende heffingen die kunnen worden ingesteld voor bepaalde sectoren als de goederen uit deze sectoren worden ingevoerd beneden een vooraf vastgestelde minimuminvoerprijs.

Let op!

Voor de actuele GN codes en voor de berekening van de rechten maakt u gebruik van DTV.

(artikel 5 lid 20 Vo. (EU) nr. 952/2013 DWU en artikel 7:3 Algemene douanewet)

Naar boven

2.1.3 Taken Douane en Rijksdienst voor ondernemend Nederland

Bij de uitvoering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn in Nederland voornamelijk twee organisaties betrokken: de Douane en de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl). De Douane heft, sinds de komst van de Algemene douanewet, zowel de invoerrechten als de verschillende Belastingen in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De RVO.nl heeft een rol bij het toekennen van restituties en in- en uitvoercertificaten. Daarnaast is er een taak voor de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) bij administratieve controles.

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

De ambtenaren van de NVWA zijn mede aangewezen om administratieve controles uit te voeren met betrekking tot de verschuldigde invoerrechten en de belastingen in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.(artikel 1:8 Algemene douaneregeling)

Naar boven

2.1.4 Bekendmaking van rechten

Publicatie tarieven douanerechten en belastingen in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

De tarieven van de invoerrechten worden vastgesteld als een specifiek recht. Deze rechten worden binnen de Unie gepubliceerd in (die bijlage wordt jaarlijks gewijzigd).

Belastingen in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid stelt de Europese Commissie vast in afzonderlijke verordeningen.

In het tariefsysteem worden zowel de invoerrechten als de belastingen in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid verwerkt.

Belastingdienst/Douane Centrale Processen (DCP), Beheer DTV en LTM, zijn verantwoordelijk voor de wijzigingen in het tarief. Deze worden dagelijks (werkdagen) verwerkt in het tariefbestand van het tariefsysteem. Als wijzigingen niet op tijd kunnen worden verwerkt, zal LTM de bijbehorende maatregelen met betrekking tot de eenheidsprijs (maatregel 488) en forfaitaire waarde (maatregel 490) blokkeren. De aangifte wordt door de blokkering automatisch in het aangiftesysteem aangehouden totdat de blokkering is opgeheven.

Publicatie aanvullende invoerrechten, forfaitaire waarden en eenheidsprijzen

De aanvullende invoerrechten en de forfaitaire waarden voor groenten en fruit en de eenheidsprijzen van de vereenvoudigde procedures voor groenten en fruit kunnen in het gebruikstarief (DTV) worden opgezocht. Voor het opzoeken/raadplegen van de vastgestelde waarden en tarieven dienen de volgende stappen te worden uitgevoerd:

 • open het gebruikstarief (via Intranet)

 • open achtereenvolgens de tabbladen TARIC, Maatregelen en Via nomenclatuur

 • vul een (gedeelte van de) goederencode, het maatregeltype 488 (eenheidsprijs) of maatregeltype 490 (forfaitaire waarde) en eventueel het land van oorsprong

 • kies RAADPLEGEN.

Let op!

Voor een juiste taakuitvoering van de diverse landbouwregelingen zijn uitsluitend de aanwijzingen en voorschriften van belang die door de Douane zelf zijn verstrekt.

Naar boven

2.2 Procedures en ambtelijke werkzaamheden

2.2.1 Blokkeringsprofiel in het aangiftebehandelingssysteem

Is in het aangiftebehandelingssysteem een blokkeringsprofiel aangebracht en bent u belast met de verificatie van een aangifte tot het brengen in het vrije verkeer? Ga dan als volgt te werk:

 1. Houd de verificatie aan totdat de tarieven bekend zijn.

 2. Herbereken, als de nieuwe tarieven in het tariefbestand zijn verwerkt, de aangifte via het aangiftebehandelingssysteem. Pas hierbij het gewijzigde belastingbedrag toe.

Naar boven

2.2.2 Vragen stellen aan de RVO.nl

Bij het stellen van vragen aan de RVO.nl heeft u twee mogelijkheden:

 1. Wilt u vragen stellen over uitvoerende zaken, zoals:

  • administratieve zaken;

  • technische details van de goederensoort;


   Neem dan rechtstreeks contact op met de RVO.nl. Zie voor de contactpersonen en de telefoonnummers opgenomen in Bijlage 1 van onderdeel 1.01.00, Gemeenschappelijk landbouwbeleid, van dit Handboek.
 2. Heeft u vragen met een beleidsmatige kant? Leg de vraag voor aan de Vaco Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van uw regiokantoor. Zie voor de verder te volgen procedure paragraaf 7, onderdeel 1.01.00, Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, van dit Handboek.

Naar boven