Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

4.10.00 Bindende inlichtingen

3 Beschikkingen inzake bindende oorsprongsinlichtingen

3.1 Aanvraag BOI-beschikking

Een aanvraag voor een BOI-beschikking kan worden gedaan voor één soort goederen en voor één type omstandigheden voor het bepalen van de oorsprong. Is er sprake van verschillende soorten goederen en/of verschillende omstandigheden dan moeten meerdere aanvragen worden gedaan. De aanvrager dient de aanvraag voor afgifte van een BOI-beschikking in met het formulier "Aanvraag voor een beschikking betreffende een Bindende Oorsprongsinlichting (BOI)". Dit formulier is op te vragen bij het Landelijke Oorsprong Team (LOT): helpdesk.oorsprongszaken@belastingdienst.nl. De aanvraag kan zowel elektronisch als schriftelijk worden ingediend.

Let op!

Een BOI-beschikking vervangt niet de wettelijk voorgeschreven oorsprongsbewijzen.

Een aanvraag voor een BOI-beschikking moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • de aanvrager is in het bezit van een EORI- nummer (artikelen 9, 14, lid 1 en 22 DWU juncto artikel 11, lid 1, GVo.DWU);

 • de aanvrager vraagt om afgifte in verband met een voorgenomen gebruik van de BOI-beschikking; of

 • de aanvrager vraagt om afgifte in verband met een voorgenomen gebruik van de BOI-beschikking of van een douaneregeling (artikel 33, lid 1, letter b, DWU);

 • de aanvraag bevat alle informatie die nodig is om de oorsprong van de goederen te kunnen bepalen (artikel 22, lid 1, DWU);

 • het aanvraagformulier moet de naam en adres van de aanvrager en / of de houder bevatten en ondertekend zijn;

 • de aanvrager dient de aanvraag in bij:

 • Belastingdienst / Douane Arnhem / Landelijk Oorsprong Team,Postbus 30706401 DN Heerlen (helpdesk.oorsprongszaken@belastingdienst.nl)(artikel 22, lid 1, derde alinea, DWU, artikel 19, lid 1 en lid 3, GVo.DWU, artikel 11 UVo.DWU)

Naar boven

3.1.1 Bij de aanvraag te verstrekken informatie

Bij het aanvragen van een BOI-beschikking moet de aanvrager - onder vermelding van het gevraagde land van oorsprong duidelijk aangeven - of de aanvraag betrekking heeft op de preferentiële oorsprong of op de niet-preferentiële oorsprong.

Daarnaast moeten een aantal gegevens worden verstrekt die nodig zijn om de oorsprong van het product te bepalen. Zo is het van belang de GS-post te vermelden van het product en de GS post(en) van de bij de vervaardiging van het product gebruikte materialen. Indien voor het product een BTI-beschikking is afgegeven moet daarvan in de aanvraag van de BOI-beschikking melding worden gemaakt. Ook moet een opgave worden gedaan van de prijs af fabriek van het product alsmede van de waarde en de oorsprong van de bij de vervaardiging van het product gebruikte of te gebruiken materialen. Zie voor meer informatie het aanvraagformulier.

Door het aanvragen van een BOI-beschikking stemt de aanvrager er impliciet mee in dat alle gegevens in verband met de BOI-beschikking, daaronder begrepen eventuele foto's, afbeeldingen en brochures, openbaar worden gemaakt via de internetsite van de Commissie. (Rechts) persoonsgegevens en overige vertrouwelijke informatie worden daarop niet gepubliceerd. (artikel 19, lid 2, GVo.DWU)

Naar boven

3.1.2 Procedure in verband met het vaststellen van de oorsprong

De aanvrager dient aan te geven of de aanvraag voor de BOI-beschikking betrekking heeft op de preferentiële of de niet-preferentiële oorsprong en welk land van oorsprong men hierbij voor ogen heeft. Voorts moet men de gegevens verstrekken zoals hierboven onder 3.1.1. is vermeld.

De BOI-beschikking is verbindend voor de douaneautoriteiten van de lidstaten en de houder voor:

 • de oorsprong van de goederen. Voor de berekening van de rechten bij invoer (of restitutie) en belastingen is de datum van aanvaarding van de aangifte bepalend. Dit geldt ook voor de maatregelen op de terreinen van veiligheid, economie, gezondheid en milieu (VGEM);

 • de oorsprong van goederen waarvoor de douaneformaliteiten worden vervuld na de datum waarop de BOI-beschikking van kracht wordt. (artikel 33, lid 2, DWU)

Naar boven

3.2 Het ongeldig worden / intrekken van een BOI-beschikking

3.2.1 Het ongeldig worden van de BOI-beschikking

Nadat het LOT een BOI-beschikking heeft afgegeven is deze in principe drie jaar geldig. (artikel 33, lid 3, DWU) Een BOI-beschikking kan haar geldigheid eerder verliezen doordat de BOI-beschikking niet meer in overeenstemming is met het geldende recht door:

 • een verordening of een vrijhandelsovereenkomst die in de Europese Unie van toepassing wordt, waardoor de BOI-beschikking niet langer in overeenstemming is met het aldus geldende recht. (artikel 34, lid 2, letter a, DWU)

 • indien zij niet langer verenigbaar is met de in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (World Trade Organisation - WTO) vastgestelde Overeenkomst betreffende de oorsprongsregels, of met de toelichtingen of een advies in verband met oorsprong die ter uitlegging van die overeenkomst zijn vastgesteld, met ingang van de datum waarop deze in het Publicatieblad van de Europese Unie worden bekendgemaakt. (artikel 34, lid 2, letter b, DWU)

Een BOI-beschikking verliest haar geldigheid op het moment dat de wijziging of maatregel van toepassing wordt.

BOI-beschikkingen verliezen hun geldigheid niet met terugwerkende kracht. (artikel 34, lid 3, DWU)

Zie ook hiervoor onder 4.10.00, paragraaf 1.7 de algemene informatie over de voorwaarden voor verlengd gebruik bij ongeldigheid en intrekking van BI-beschikkingen.

Naar boven

3.2.2 Het intrekken van een BOI-beschikking

Het LOT kan op grond van artikel 23, lid 3, DWU en artikel 28 DWU BOI-beschikkingen intrekken en moet de houder daarvan in kennis stellen.

BOI-beschikkingen worden ingetrokken:

 • wanneer de BOI-beschikkingen niet langer verenigbaar zijn met een arrest van het HvJ EU met ingang van de bekendmaking van het dictum van het arrest in het Publicatieblad van de Europese Unie;(artikel 34, lid 8, letter a, DWU)

 • in andere specifieke gevallen. (artikel 34, lid 8, letter b, DWU)

Naar boven

3.2.3 Ongeldig worden door andere maatregelen

Een BOI-beschikking die op grond van artikel 34, lid 5, DWU door het LOT wordt ingetrokken verliest daarmee haar geldigheid. Het LOT stelt de houder van de intrekking schriftelijk in kennis. Een BOI-beschikking wordt niet ingetrokken op verzoek van de houder. (artikel 34, lid 5, DWU)

Een BOI-beschikking kan ook niet worden gewijzigd.(artikel 34, lid 6, DWU)

Voordat een BOI-beschikking wordt ingetrokken delen de douaneautoriteiten de houder mee op welke gronden zij voornemens zijn de intrekking van de beschikking te baseren. De houder wordt in de gelegenheid gesteld zijn standpunt kenbaar te maken binnen een specifieke termijn. Deze termijn begint op de datum waarop de houder die mededeling ontvangt. Na het verstrijken van deze termijn wordt aan de aanvrager mededeling gedaan van de intrekking van de BOI-beschikking.(artikel 28, lid 3, DWU)

Naar boven

3.3 Verlengd gebruik van een BOI-beschikking

Zie ook hiervoor onder 4.100.00, paragraaf 1.7 de algemene informatie over de voorwaarden voor verlengde termijn gebruik bij ongeldigheid en intrekking van een BI-beschikking.

In de volgende situaties kan het LOT besluiten aan de BOI-beschikking een periode voor verlengd gebruik te verlenen:(artikel 34, lid 9, DWU)

 1. in het geval een BOI-beschikking niet meer overeenkomt met de in het kader van de WTO vastgestelde Overeenkomst over de oorsprongsregels of met de toelichtingen of een advies daarover; (artikel 34, lid 2, letter b, DWU)

 2. als de BOI-beschikking niet meer verenigbaar is met een arrest van het HvJ EU of een onherroepelijke uitspraak van de nationale rechter of andere specifieke gevallen; en (artikel 34, lid 8, DWU)

 3. indien een verordening wordt aangenomen of een overeenkomst wordt gesloten die in de Unie van toepassing is en de BOI-beschikking niet langer in overeenstemming is met het aldus geldend recht. (artikel 34, lid 2, letter a, DWU)

Het verlengd gebruik ziet niet op BOI-beschikkingen voor goederen die voor uitvoer bestemd zijn.

Naar boven

3.4 Slotbepalingen

Als u vragen of opmerkingen heeft over een BOI-beschikking, neem dan contact op met Belastingdienst / Douane Arnhem / Landelijk Oorsprong Team: helpdesk.oorsprongszaken@belastingdienst.nl

Naar boven