Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.50.00 Binnenbrengen door de lucht

5 Bijzondere wijzen van binnenkomst en binnenkomst van bijzondere luchtvaartuigen

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal bijzonderheden en bijzondere situaties die zich kunnen voordoen bij binnenkomst in de Unie.

Naar boven

5.1 Militaire luchtvaartuigen, luchtvaartuigen van de Nederlandse Kustwacht

Voor militaire luchtvaartuigen en luchtvaartuigen van de Nederlandse Kustwacht gelden de artikelen 2:0, 2:0a, 2:1, 2:2 en 2:5 van de Algemene douaneregeling niet.
(artikel 2:3, lid 1 Algemene douaneregeling)

Bedoelde luchtvaartuigen hoeven niet op een Unieluchthaven met internationaal karakter te landen en hoeven niet te worden aangebracht. Ook hoeft geen summiere aangifte bij binnenbrengen te worden gedaan.
De ontheffing van deze verplichtingen en formaliteiten geldt alleen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • de laatste luchthaven van vertrek is gelegen in het douanegebied van de Unie;

  • het luchtvaartuig voert geen goederen mee waarvoor bij het brengen in het vrije verkeer invoerrechten, accijns of omzetbelasting moet worden betaald;

  • het luchtvaartuig voert geen goederen mee waarvoor verboden of beperkingen gelden als bedoeld in artikel 1:1 van de Algemene douanewet;

  • voor het krijgen van vrijstelling van invoerrechten of voor het plaatsen onder de betreffende douaneregeling voor het luchtvaartuig of voor de aan boord aanwezige goederen zijn op grond van wettelijke bepalingen geen formaliteiten vereist;

  • het luchtvaartuig hoort in de Unie thuis;

  • het luchtvaartuig wordt overeenkomstig haar bestemming gebruikt.

(artikel 2:3, lid 2 Algemene douaneregeling)

Let op!

Worden wapens en munitie als vracht vervoerd? Dan moet hiervan opgave worden gedaan op de summiere aangifte bij binnenbrengen en aangifte tot tijdelijke opslag.

Naar boven

5.2 Sport- en zakenvliegtuigen

Met uitzondering van een aantal specifieke gevallen hoeven voor een sport- en/of zakenvliegtuig dat thuishoort in de Unie bij binnenkomst geen formaliteiten te worden vervuld.
(artikel 2:3 Algemene douaneregeling) (Wel voor de reizigersbagage in die vliegtuigen, zie paragraaf 3.6)

Een sport- en/of zakenvliegtuig is een luchtvaartuig dat bestemd is voor reizen waarvan het traject naar believen door de gebruikers zelf kan worden vastgesteld (particulier gebruik).
(artikel 1, lid 2, punt 10 UVo.DWU)

Het gebruik van een luchtvaartuig is bepalend. Sport- en/of zakenvliegtuigen waarmee toeristische luchtreizen worden georganiseerd uit zakelijke overwegingen (zakelijk gebruik) vallen niet onder het begrip sport- en/of zakenvliegtuig. De Douane beoordeelt of er sprake is van een sport- en/of zakenvliegtuig.

Voor de bepalingen over de aan boord aanwezige reizigersbagage wordt verwezen naar hoofdstuk 9 van onderdeel 24.00.00 van dit Handboek.

Verleen bij de tijdelijke invoer van een derde landen luchtvaartuig (dus ongeacht het gebruik) alleen gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de invoerrechten als het luchtvaartuig en de daarbij behorende toebehoren, uitrusting en reserveonderdelen gezamenlijk worden binnengebracht. De plaatsing van een luchtvaartuig onder de regeling tijdelijke invoer kan mondeling plaatsvinden of door een handeling die wordt geacht een douaneaangifte te zijn. Bij ernstige twijfel dat een eventuele betaling van een douaneschuld niet is gewaarborgd, kan de Douane zekerheidsstelling eisen. Zie hiervoor hoofdstuk 7 van onderdeel 27.00.00 van dit Handboek.

Voor terugkerende luchtvaartuigen die thuishoren in de Unie geldt de regeling Terugkerende goederen. Zie hiervoor hoofdstuk 5 van onderdeel 25.00.00 van dit Handboek.

Naar boven

5.3 Terugkerende luchtvaartuigen na toeval of overmacht

Voor luchtvaartuigen die, nadat zij zijn uitgegaan, noodgedwongen weer naar Nederland moeten terugkeren (bijvoorbeeld wegens een technische storing of weersomstandigheden) moeten bij binnenkomst opnieuw formaliteiten worden vervuld.
(artikel 2:2 Algemene douanewet)

In die gevallen geldt:

  • Op de summiere aangifte bij binnenbrengen staat geen land van herkomst.

  • Op de summiere aangifte bij binnenbrengen moeten wel staan: de bekende bijzonderheden, zoals de oorspronkelijk aangegeven bestemming, de reden van terugkeer van het luchtvaartuig, enzovoorts.

Alle goederen bevinden zich bij binnenbrengen onder douanetoezicht. De Uniegoederen worden aangemerkt als terugkerende goederen. Het toezicht op deze goederen vervalt zodra de Uniestatus is vastgesteld.
(artikel 134, lid 1 en 203 DWU)

Wordt aangetoond dat de in deze luchtvaartuigen aanwezige goederen niet door de lucht binnen kunnen zijn gekomen in de zin van artikel 2:2 Algemene douanewet? Dan hoeven geen formaliteiten bij binnenkomst te worden vervuld.
(artikel 137 DWU)

Naar boven

5.4 Strafbepalingen

De strafbepalingen staan in onderdeel 36.00.00 van dit Handboek.

Naar boven