Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

14.60.00 Carnet ATA

4 Geldig maken en geldigheidsduur van het carnet

4.1 Algemeen

Als een carnet ATA is uitgegeven, moeten de goederen bij de Douane worden aangebracht. Dit gebeurt bij voorkeur op het douanekantoor waaronder de houder van het carnet ressorteert (het douanekantoor van uitvoer). Dit kantoor controleert of de omschrijvingen en de vermelde waarden op de algemene lijst juist zijn. Is dit het geval, dan kan het carnet geldig worden gemaakt.

De houder van het carnet is aangever bij het geldig maken. De uitgifte door de Kamer van Koophandel en het geldig maken door de Douane hoeft niet in hetzelfde land te gebeuren.

Naar boven

4.2 Procedures en ambtelijke werkzaamheden

Als bij u een carnet ATA wordt overgelegd om te worden geldig gemaakt, dan gaat u als volgt te werk:

 1. Controleer of alle goederen op de algemene lijst aanwezig zijn.

 2. Controleer of het land waarnaar de goederen tijdelijk worden uitgevoerd een aangesloten land is .
 3. Controleer of de tijdelijk uit te voeren goederen zijn genoemd in de landenlijst.

 4. Controleer of de omslag volledig en correct is ingevuld. Zie hiervoor paragraaf 3.2.1.

 5. Zijn uw bevindingen bij stap 1 tot en met 4 positief, vul dan het vak linksonder op de omslag, getiteld "Verklaring van de douaneautoriteiten", in. In de volgende tabel vindt u wat u waar moet invullen.

Tabel 7: Invullen Verklaring van de douaneautoriteiten

Letter

Wat vult u in?

A

U vermeldt de aangebrachte herkenningstekens.

B

U kruist "ja" of "nee" aan.

C

U vult "IUD 6" of "IUD 20" in.

D

U vult het douanekantoor, de plaats, de datum, uw handtekening en uw naam in en plaatst een afdruk van de metalen dienststempel

Let op!

In het geval niet alle goederen aanwezig zijn bij het geldig maken (minderbevinding) tekent u dit aan in vak 7. Dit is geen grond het carnet niet geldig te maken. In het geval er meer of andere goederen aanwezig dan vermeld op het carnet, dan kunt u het carnet niet geldig maken voor deze goederen. U kunt de belanghebbende verwijzen naar de Kamer van Koophandel voor afgifte van een carnet voor deze meerdere of andere goederen.
 1. Controleer of de gegevens in de algemene lijst overeenstemmen met uw bevindingen en vermeld het resultaat hiervan in vak 7.

 2. Breng, als dit noodzakelijk is, identificatiemiddelen aan. Heeft u identificatiemiddelen aangebracht, vermeld dan de aangebrachte identificatiemiddelen in kolom 7 van de algemene lijst. Heeft u geen identificatiemiddelen aangebracht, vermeld dan de serienummers van de goederen in kolom 7 van de algemene lijst.

 3. Waarmerk uw vermeldingen door in kolom 7 van de algemene lijst:

  • uw naam te vermelden;

  • uw paraaf te plaatsen;

  • een afdruk van de metalen dienststempel aan te brengen.

Naar boven

4.3 Geldigheidsduur en verlengen

De procedures van het Carnet ATA zijn ook van toepassing op het CPD/China-Taiwan. Zie hiervoor Hoofdstuk 11 van dit onderdeel van het Handboek Douane.

Het carnet wordt maximaal een jaar geldig gemaakt.

(artikel 4 ATA-overeenkomst; artikel 5 bijlage A Verdrag van Istanbul)

Wanneer de tijdelijke-invoerregeling naar verwachting de geldigheidsduur van het document voor tijdelijke invoer zal overschrijden, omdat de houder niet in staat is de goederen (met inbegrip van vervoermiddelen) binnen die termijn weder uit te voeren, kan de organisatie van afgifte van het document een vervangingsdocument afgeven. De aanvraag voor een vervangingsdocument moet worden ingediend voordat de geldigheidstermijn van het Carnet ATA is afgelopen. De voor Nederland bevoegde instantie om een carnet ATA te vervangen is de Kamer van Koophandel.

(artikel 14 ATA-overeenkomst, bijlage A verdrag van Istanbul)

Voor een goede administratieve behandeling ten behoeve van de zuivering van het Carnet ATA stemt de Kamer van Koophandel het vervangen af met De Belastingdienst/Douane Eindhoven/Zuivering. Zie hiervoor ook Hoofdstuk 10 van dit onderdeel van het Handboek Douane.

Naar boven