Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

14.60.00 Carnet ATA

10 Niet-zuivering

10.1 Algemeen

Dit hoofdstuk behandelt de procedure voor niet-zuivering. De Belastingdienst/Douane Eindhoven/Zuivering voert deze werkzaamheden uit. Dit kantoor voert de functie uit van centraal kantoor dat zich bezighoudt met de werkzaamheden die voortvloeien uit het niet zuiveren van carnets ATA.

(artikel 166 UVo. DWU)

Naar boven

10.1.1 Regeling voor niet-zuivering bij tijdelijke invoer

Als tijdelijk ingevoerde goederen niet of niet binnen de vastgestelde tijd worden wederuitgevoerd, is sprake van niet-zuivering van het carnet ATA bij douanevervoer of niet meer voldoen aan de voorwaarden bij tijdelijke invoer.
(artikel 251, lid 1 en artikel 79, lid 1, 1, letter a) DWU)

Als het carnet ATA niet wordt gezuiverd, is de titularis de rechten en heffingen verschuldigd waarvoor bij tijdelijke invoer vrijstelling geldt. Ook moet hij rente op achterstallen betalen, aangezien door de niet-zuivering van de regeling tijdelijke invoer een douaneschuld ontstaat.
(artikel 114, lid 2 DWU)

De Kamer van Koophandel is zowel bij verschuldigdheid van rechten bij niet-zuivering als voor compenserende interest de aansprakelijke instantie. De Unit Zuivering start de niet­zuiveringsprocedure op. Deze wordt beschreven in paragaaf 10.2.

Naar boven

10.1.2 Regeling voor niet-zuivering bij douanevervoer (in ATA-termen doorvoer)

Als het doorvoerblad niet of niet tijdig wordt ingeleverd, is sprake van niet-zuivering van het carnet ATA.


(artikel 284, lid 1 UVo. DWU)

Bij douanevervoer dat plaatsvindt onder geleide van een carnet ATA kunnen in een bepaalde lidstaat overtredingen of onregelmatigheden worden begaan, zoals het niet tijdig inleveren van de doorvoerstrook. In zulke gevallen wordt de actie tot invordering van de eventueel verschuldigde rechten en andere heffingen (onverminderd eventuele strafrechtelijke maatregelen) door de lidstaat ingesteld waar de overtreding of onregelmatigheid heeft plaatsgevonden.

Wanneer het niet mogelijk is te bepalen op welk grondgebied de overtreding of onregelmatigheid is begaan, wordt deze geacht te zijn begaan in de lidstaat waar zij is vastgesteld, tenzij binnen een jaar na het verlopen van de geldigheid van het carnet aan de douaneautoriteiten het bewijs wordt geleverd van de regelmatigheid van het vervoer of van de plaats waar de overtreding of onregelmatigheid daadwerkelijk is begaan.
(artikel 87 DWU; artikel 6, lid 4, ATA-overeenkomst)

De inspecteur kan de regeling douanevervoer kan alsnog als gezuiverd aanmerken, wanneer de titularis of de Kamer van Koophandel Amsterdam alternatief bewijs kan overleggen. Het is aan de Zuivering om deze bewijzen te toetsen.

(artikel 284 GVo. DWU)

Als bij gebrek aan een dergelijk bewijs, de overtreding of onregelmatigheid geacht blijft te zijn begaan in de lidstaat waar zij is vastgesteld, worden de rechten en andere heffingen op de betrokken goederen door deze lidstaat ingevorderd. De Zuivering deelt de titularis dan mee dat hij een overtreding of onregelmatigheid heeft begaan. Deze mededeling moet worden gedaan binnen de in artikel 6, lid 4, van de ATA-overeenkomst gestelde termijn van een jaar na het verlopen van de geldigheid van het carnet. Vervolgens wordt de invorderingsprocedure gestart.
(artikel 283 UVo. DWU)

Naar boven

10.1.3 Regeling voor "niet-zuivering" bij tijdelijke uitvoer

Als tijdelijk uitgevoerde goederen niet worden wederingevoerd, is strikt genomen geen sprake van niet-zuivering. Toch wordt het carnet ATA wel geboekt in het register IUD 6 of IUD 20. De Unit Zuivering ziet erop toe of de goederen worden wederingevoerd.

Naar boven

10.2 Procedures en ambtelijke werkzaamheden

10.2.1 Niet-zuivering bij douanevervoer

Als u werkzaam bent op de Unit Zuivering en drie maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur van het carnet ATA de doorvoerstrook niet heeft terugontvangen waaruit blijkt dat de goederen op regelmatige wijze hun bestemming hebben gevolgd, gaat u als volgt te werk:

 1. Zend aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht in Utrecht een kennisgeving van niet-zuivering.

 2. Zend, als u van de Kamer van Koophandel niet voldoende bewijs ontvangt dat de goederen op regelmatige wijze hun bestemming hebben gevolgd, onmiddellijk na afloop van vijf maanden na het verzenden van de kennisgeving van niet-zuivering, een uitnodiging tot betaling aan de Kamer van Koophandel.

 3. Bereken het bedrag aan rechten en heffingen dat verschuldigd is wegens de niet-zuivering aan de hand van een vaststellingsformulier .

 4. Vul dit vaststellingsformulier in tweevoud in en:

  • stuur het eerste exemplaar mee met de uitnodiging tot betaling;

  • houd het tweede exemplaar achter en voeg dit bij het dossier van het te zuiveren carnet ATA.

Naar boven

10.2.2 "Niet-zuivering" bij tijdelijke uitvoer

Als tijdelijk uitgevoerde goederen niet worden wederingevoerd, stuurt de Unit Zuivering aan het betreffende douanekantoor van uitvoer het bericht dat de titularis van het carnet ATA voor de goederen een uitvoeraangifte moet overleggen. Bij die uitvoeraangifte moet het carnet ATA worden overgelegd. Het douanekantoor van uitvoer viseert exemplaar nummer 3 van de uitvoeraangifte en maakt de stam en de strook van het wederinvoerblad van het carnet ongeldig. De ongeldig gemaakte strook wordt door het douanekantoor gezonden aan de Unit Zuivering met de vermelding dat een uitvoeraangifte is overgelegd.
(artikel 337 UVo. DWU)

Naar boven

10.3 Nadere bepalingen

In deze paragraaf wordt de overdracht van de niet-zuiveringsprocedure behandeld.

Naar boven

10.3.1 Overdracht van de niet-zuiveringsprocedure

Als u van een andere lidstaat een mededeling ontvangt dat daar is vastgesteld dat een overtreding of onregelmatigheid werd begaan, moet de niet-zuiveringsprocedure van het carnet ATA aan een centralisatiekantoor van die andere lidstaat worden overdragen.

Die overdracht moet plaatsvinden binnen een jaar na afloop van de geldigheidsduur van het carnet. Deze termijn houdt verband met het feit dat later dan een jaar na afloop van de geldigheidsduur van een carnet ATA geen betaling meer van de aansprakelijke organisatie kan worden gevorderd. De Zuivering is belast met deze werkzaamheden.

(artikel 226, lid 1 UVo. DWU)

Als u op de Unit Zuivering belast bent met de overdracht van de niet-zuiveringsprocedure aan een andere lidstaat, gaat u als volgt te werk:

 1. Zend aan het centralisatiekantoor van die andere lidstaat een fotokopie van:

  • het aanwezige blad van het betreffende carnet ATA;

  • het opgestelde vaststellingsformulier;

  • de betreffende uitnodiging tot betaling.

 2. De door de Kamer van Koophandel eventueel gestorte of voorlopig betaalde bedragen op de Uitnodiging tot betaling kunnen worden teruggegeven.

 3. Maak een teruggaafbeschikking op.

  1. U ontvangt van de andere lidstaat de decharge

  2. Sluit, als u van de andere lidstaat de decharge heeft ontvangen, het dossier af.

Naar boven