Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

14.60.00 Carnet ATA

5 Tijdelijke uitvoer

5.1 Algemeen

Uniegoederen kunnen bestemd zijn om tijdelijk buiten de Unie te verblijven om daarna te worden wederingevoerd. Deze beweging wordt tijdelijke uitvoer genoemd.

Het DWU kent deze beweging niet als douaneregeling en rangschikt deze beweging onder de regelingen uitvoer met daarna in het vrije verkeer brengen van terugkerende goederen.
(artikel 203 DWU; artikel 158 GVo.DWU; artikel 253 UVo.DWU)

Van belang is dat de tijdelijk uit te voeren buiten de Unie geen andere handelingen mogen ondergaan dan die nodig zijn om ze in de staat te houden van het moment van uitvoer. Indien het vooropgezet doel van de tijdelijke uitvoer wel is om de goederen een behandeling te laten ondergaan, moeten deze onder de douaneregeling passieve veredeling worden gebracht.

(artikel 259 DWU)

Een carnet ATA kan uiteraard alleen voor tijdelijke uitvoer worden aanvaard als het om tijdelijke uitvoer uit de Unie gaat. Daarbij is het mogelijk dat de goederen, voordat zij het douanegebied van de Unie verlaten, het grondgebied van een andere lidstaat of meerdere andere lidstaten passeren.

Bij tijdelijke uitvoer met een carnet ATA moet aan de volgende voorwaarden waaraan voldaan:

 • Het carnet moet binnen de Unie zijn uitgegeven door een daartoe bevoegde instantie.

 • Het carnet moet betrekking hebben op goederen met de douanestatus van Uniegoederen mits:

  • voor de goederen geen restitutie of ander financieel voordeel is toegekend in het kader van het Landbouwbeleid van de Unie;

  • voor de goederen geen verzoek om terugbetaling is ingediend.

 • De verplichte bescheiden bij een aangifte ten uitvoer moeten worden overgelegd (bijvoorbeeld een uitvoervergunning).

 • De goederen moeten voor wederinvoer bestemd zijn.

(artikel 163 DWU; artikel 339, lid 1 UVo.DWU)

De aangifte tot plaatsing onder de regeling uitvoer moet worden gedaan bij een bevoegd douanekantoor dat dienst doet als kantoor van uitvoer. Bij gebruikmaking van een carnet ATA als aangifte ten uitvoer zijn geen bijzondere bepalingen opgenomen voor de plaats waar de aangifte gedaan moet worden. Dit betekent dat de algemene regel voor de plaats van aangifte ook van toepassing is op de gevallen waarbij als uitvoeraangifte gebruik wordt gemaakt van het carnet ATA.
(artikel 159 DWU; artikel 221 UVo.DWU )

Let op!

Om eventuele misverstanden te voorkomen voor wat betreft de plaats waar de uitvoeraangifte moet worden gedaan, is het aan te bevelen dat bij iedere aanbieding van een carnet ATA gevraagd wordt of het de bedoeling is dat dit carnet ook meteen als uitvoeraangifte wordt behandeld.

Naar boven

5.2 Procedures en ambtelijke werkzaamheden

Als goederen tijdelijk worden uitgevoerd, moeten zij in principe eerst worden aangebracht bij het douanekantoor waar de uitvoerformaliteiten moeten worden vervuld. De mogelijkheid bestaat dat dit kantoor tevens het kantoor van uitgang is. In veel gevallen zal dit echter niet het geval zijn en zal het kantoor van uitgang een ander kantoor zijn dan dat van uitvoer.

Voor beide gevallen vindt u hieronder de te volgen procedures en de te verrichten ambtelijke werkzaamheden.

Als goederen onder geleide van een carnet ATA tijdelijk worden uitgevoerd en u bent als ambtenaar werkzaam op het kantoor van tijdelijke uitvoer en tevens kantoor van uitgang, voer dan de volgende werkzaamheden uit:

 1. Verifieer de gegevens die voorkomen in de vakken A tot en met G van deel "uitvoer" van het carnet ATA door deze gegevens te vergelijken met de goederen waarop het carnet ATA betrekking heeft.

 2. Vul in voorkomend geval het vak "Verklaring van de douaneautoriteiten" in op de omslag van het carnet ATA.

 3. Vul de strook en vak H van het deel "uitvoer" van het carnet ATA in.

 4. Vermeld het Nederlandse Centrale Verzendadres in vak H, onder b, van het deel "wederinvoer" van het carnet ATA.
  Douane Nederland
  Postbus 4502
  6401 JA Heerlen

 5. Houd het deel "uitvoer" van het carnet ATA achter en stuur deze uiterlijk één dag later naar de douanepost Zuivering.

 6. Houd het deel "uitvoer" van het carnet achter en stuur deze uiterlijk één dag later naar:

  Douane Nederland

  Postbus 4502

  6401 JA Heerlen

Als u werkzaam bent op een kantoor van tijdelijke uitvoer dat niet ook kantoor van uitgang is, verricht u de volgende werkzaamheden:

 1. Verifieer de gegevens die voorkomen in de vakken A tot en met G van deel "uitvoer" van het carnet ATA door deze gegevens te vergelijken met de goederen waarop het carnet ATA betrekking heeft.

 2. Vul in voorkomend geval het vak "Verklaring van de douaneautoriteiten" in dat op de omslag van het carnet ATA voorkomt.

 3. Vul de strook en vak H van het deel "uitvoer" van het carnet ATA in.

 4. Vermeld het Nederlandse Centrale Verzendadres in vak H, onder b, van het deel "wederinvoer" van het carnet ATA.
  Douane Nederland
  Postbus 4502
  6401 JA Heerlen

 5. Vul vak 7 van de uitvoerstrook niet in. Dit vak moet namelijk op het kantoor van uitgang worden ingevuld. Dit kantoor kan zowel in Nederland als in een andere lidstaat zijn gelegen.

 6. Houd het deel "uitvoer" van het carnet achter en stuur deze uiterlijk één dag later naar:

  Douane Nederland

  Postbus 4502

  6401 JA Heerlen

Als u werkzaam bent op het kantoor van uitgang doet u het volgende:

 1. Vul vak 7 van de uitvoerstrook in. Zet daarbij:

  • uw handtekening;

  • een afdruk van uw naamstempel;

  • een afdruk van een metalen dienststempel.

 2. Geef het carnet ATA terug aan belanghebbende.

(artikel 339 UVo.DWU)

Let op!

Datgene wat hierboven beschreven staat voor het gebruik van een carnet ATA geldt ook voor het gebruik van een CPD/China-Taiwan carnet.

Naar boven