Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

14.60.00 Carnet ATA

3 Uitgifte van het carnet

3.1 Algemeen

Carnets ATA worden in de landen die deelnemen aan de overeenkomst uitgegeven door de organisaties die door de douaneautoriteiten van de afzonderlijke landen daarvoor zijn aangewezen. Ook op de voorzijde van de omslag van het carnet staan deze instanties vermeld. Zie het vorig Hoofdstuk.

In Nederland is de Kamer van Koophandel gevestigd in Utrecht bevoegd tot uitgifte van carnets ATA.

(artikel 8, Bijlage A, Verdrag van Istanbul; artikel 6 ATA-overeenkomst)

Uitgifte van een carnet ATA gebeurt op verzoek van de belanghebbende. Hiervoor moet een aanvraagformulier voor een carnet ATA worden ingevuld. Klik hier voor de website van de Kamer van Koophandel waarop het aanvraagformulier is opgenomen.

Die aansprakelijkheid omvat zowel de carnets die in Nederland worden uitgegeven als de carnets die in andere deelnemende landen zijn uitgegeven. Dit betekent dat de Kamer van Koophandel in Utrecht ook aansprakelijk is voor een douaneschuld die onstaat uit de niet-zuivering van een carnet ATA dat in een ander deelnemend land is uitgegeven. Controles bij niet-zuivering en andere verzoeken vanuit het buitenland worden aan de Kamer van Koophandel Utrecht gericht.

Een uitgegeven carnet ATA kan pas in gebruik worden genomen als het geldig is gemaakt. Dit geldig maken gebeurt bij voorkeur op het douanekantoor van uitvoer waaronder de houder van het carnet ressorteert (zie hoofdstuk 4).

Naar boven

3.1.1 Zekerheid

Omdat de Kamer van Koophandel garant staat voor een douaneschuld, hoeft de houder van het carnet bij het doen van een aangifte geen zekerheid bij de douane te stellen.

Naar boven

3.2 Procedures en ambtelijke werkzaamheden

3.2.1 Invullen groene omslag door Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel vult zowel de voor- als de achterzijde van de groene omslag in. Op de achterzijde bevindt zich de algemene lijst van de goederen.

Voorzijde groene omslag

Als een Kamer van Koophandel tot uitgifte van een carnet ATA overgaat, vemeldt zij op de voorzijde van de groene omslag van het carnet:

Tabel 4: Gegevens op voorzijde groene omslag vermeld door KvK

Gegeven

Plaats op de pagina

De naam van de aansprakelijke organisatie in het land van uitgifte

Bovenste regel

De naam van de internationale organisatie waarbij de organisatie van uitgifte is aangesloten

Tweede regel

Het nummer van het carnet

Vak (a)

De naam van de organisatie die het carnet ATA uitgeeft

Vak (b)

De datum tot en met welke het carnet ATA geldig is (deze mag niet later zijn gesteld dan een jaar na de datum van uitgifte)

Vak (c)

De naam van degene aan wie het carnet ATA wordt uitgegeven - de titularis -

Vak A

Eventueel de naam van degene die de titularis vertegenwoordigt

Vak B

Het voorgenomen gebruik van de goederen

Vak C

De landen waarvoor het carnet geldig is en de namen van de in die landen gevestigde organsiaties die ten opzichte van hun douaneadministratie de aansprakelijkheid hebben aanvaard voor de carnets ATA

Midden

Handtekening van de gevolmachtigde van de organisatie van uitgifte

Rechts onder

Let op!

De voorzijde van het carnet moet zowel worden ondertekend door de titularis als door degene die door de organisatie van uitgifte daartoe gemachtigd is.

Achterzijde groene omslag

De Kamer van Koophandel vult de algemene lijst, op de achterzijde van de groene omslag, als volgt in:

  1. Zij kent aan alle goederen volgnummers toe en noteert de goederen onder deze volgnummers in de eerste kolom.

    Let op!

    Na de uitgifte kunnen in deze lijst geen goederen meer worden bijgeschreven.

  2. Zij vult in de kolommen 2 tot en met 6 de gegevens in van de goederen waarvoor het carnet moet dienen.

  3. Zij vermeldt de totalen van de derde en vijfde kolom van de lijst onderaan in cijfers en in letters.

Bij het toekennen van volgnummers en het invullen van soort, waarde en gewicht moet er rekening mee worden gehouden dat zich twee situaties kunnen voordoen:

  1. De goederen bestaan uit afzonderlijke delen (daaronder begrepen reservedelen en toebehoren).

  2. De goederen behoren tot dezelfde soort.

Ad a

Als de goederen uit afzonderlijke delen (daaronder begrepen reservedelen en toebehoren) bestaan, kan met een volgnummer worden volstaan. In de volgende tabel vindt u een overzicht van hoe in deze situatie soort, waarde en gewicht moeten worden ingevuld.

Tabel 5: Invullen groene omslag

Kolom

Hoe worden soort, waarde en gewicht ingevuld?

1

--

2

Soort, waarde en voor zover nodig brutogewicht van elk deel

3

--

4

Totale gewicht en totale waarde

5

Totale gewicht en totale waarde

Ad b

Als de goederen tot dezelfde soort behoren, kunnen ze tot een of meer groepen worden samengevoegd, mits elk goed een afzonderlijk volgnummer houdt. In de volgende tabel vindt u een overzicht van hoe in deze situatie soort, waarde en gewicht moeten worden ingevuld.

Tabel 6 Invullen groene omslag

Kolom

Hoe worden soort, waarde en gewicht ingevuld?

1

--

2

Als de samengevoegde goederen van dezelfde waarde of hetzelfde gewicht zijn, worden waarde en (voor zover nodig) brutogewicht van het geheel ingevuld.

Als de samengevoegde goederen niet van dezelfde waarde of hetzelfde gewicht zijn, worden waarde en (voor zover nodig) brutogewicht van elk afzonderlijk goed vermeld.

3

--

4

Totale gewicht of hoeveelheid

5

Totale waarde

De gebruiker van het carnet wordt aanbevolen om op de goederen - afzonderlijke delen daaronder inbegrepen - het daarbij behorende volgnummer duidelijk te vermelden (zie "Aanwijzingen betreffende het gebruik van het carnet ATA" op bladzijde 3 van de omslag).

Naar boven

3.2.2 Invulinstructie carnet ATA

Op de website van de Kamer van Koophandel verstrekt zij eveneens een invulinstructie voor het carnet ATA.

Let op!

De Kamer van Koophandel hoeft geen goederen te zien. De goederen moeten wel worden aangebracht bij de Douane, bij voorkeur op het kantoor waaronder de houder van het carnet ressorteert. Daar wordt dan gecontroleerd of de omschrijvingen en de vermelde waarden op de algemene lijst juist zijn. Zie voor eventuele verschillen bij het geldigmaken Hoofdstuk 4.

Naar boven