Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

14.60.00 Carnet ATA

8 Wederuitvoer

8.1 Algemeen

Omdat er goederen met de douanestatus van niet-Uniegoederen onder de bijzondere regeling tijdelijke invoer zijn geplaatst is, moet de belanghebbende voor de wederuitvoer een aangifte tot wederuitvoer indienen. De bepalingen van de regeling uitvoer zijn hierbij van overeenkomstige toepassing.

(artikel 270 DWU)

De aangifte tot zuivering moet binnen de geldigheidsduur van het carnet gedaan worden. Deze termijn is maximaal één jaar, omdat het carnet op grond van artikel 5 en 7 van bijlage A van het Verdrag van Istanbul en artikel 4 en 5 van de ATA-overeenkomst een geldigheidsduur van ten hoogste één jaar heeft. Deze termijn heeft ook te maken met het feit dat de Kamer van Koophandel maximaal een jaar na de laatste datum van geldigheid aansprakelijk is voor eventueel na te vorderen rechten.
(artikel 6, lid 4, ATA-overeenkomst)

Normaliter moet de belanghebbende een specifieke termijn voor het verwachte moment van uitgang aangifte doen. Wanneer de goederen zijn gedekt door een carnet ATA is deze bepaling niet van toepassing.

(artikel 263 DWU; artikel 245, lid 1, letter (h) GVo. DWU)

De belanghebbende dient de wederuitvoerformailiteiten te vervullen bij het douankantoor van uitgang. Zie ook hoofdstuk 38 van het onderdeel Tijdelijke invoer, nummer 18.00.00 van dit Handboek.
(artikel 338 UVo. DWU)

Let op!

Bij het carnet moeten alle bescheiden worden overgelegd die nodig zijn voor een juiste toepassing van de bepalingen over de wederuitvoer van de goederen.

Naar boven

8.2 Procedures en ambtelijke werkzaamheden

Zie voor de procedures en ambtelijke werkzaamheden onderdeel Tijdelijke invoer, nummer 18.00.00 van dit Handboek.

Het carnet ATA wordt als gezuiverd aangemerkt als de strook "uitvoer" binnen de gestelde termijn voor wederuitvoer voorzien is van de vereiste aftekeningen en verklaringen en is terugontvangen bij de douanepost Zuivering.

Naar boven

8.3 Nadere bepalingen

8.3.1 Wederuitvoer in gedeelten

Net als in sommige andere landen is het ook in Nederland toegestaan de tijdelijk ingevoerde goederen in gedeelten weer uit te voeren. In dat geval dienen meerdere wederuitvoerbladen ter aanzuivering van een invoerblad. De invoerbladen die hierdoor eventueel overbodig zijn, zullen moeten worden verwijderd. Op elk wederuitvoerblad zal moeten worden vermeld ter aanzuivering van welke invoerstrook dit dient. De hoeveelheid goederen vermeld op de wederuitvoerbladen mag overigens niet groter zijn dan die vermeld op het daarbij behorende invoerblad.

Voorbeeld

Situatie

Aantal stuks

 • Ingevoerd: 100 stuks (nr. 1 - 100) op invoerblad nummer 1

 • Uitgevoerd: 20 stuks (nr. 1. - 20) op uitvoerblad nummer 1

100 stuks

20 stuks

80 stuks

 • Wederinvoer: 20 stuks (nr. 1 - 20) op invoerblad nummer 2

20 stuks

100 stuks

 • Uitvoer: 100 stuks waarvan:

  • 20 stuks (nr. 1 - 20) op uitvoerblad nummer 2

  • 80 stuks (nr. 21 - 100) op uitvoerblad nummer 3

20 stuks

80 stuks

0 stuks

In dit voorbeeld moet op uitvoerstrook 3 worden vermeld dat deze dient ter aanzuivering van invoerstrook nummer 1. Het invoerblad nummer 3 moet voor verder gebruik ongeschikt worden gemaakt.

Als u belast bent met het voor verder gebruik ongeschikt maken van een invoerblad, dan gaat u als volgt te werk:

 1. Plaats in rood de vermelding "Ongeldig" op het invoerblad.

 2. Waarmerk deze vermelding door:

  • het vermelden van uw naam;

  • het plaatsen van uw paraaf;

  • het aanbrengen van de metalen dienststempel.

Naar boven

8.3.2 Regeling voor (niet-) zuivering

Worden de goederen niet binnen de geldigheidsduur van het carnet wederuitgevoerd, dan start de procedure die is beschreven in bijlage 25 van onderdeel Tijdelijke invoer, nummer 18.00.00 van dit Handboek.

Naar boven

8.4 Uitzonderingen

In dit hoofdstuk zijn geen uitzonderingen opgenomen.

Naar boven

8.5 Strafbepalingen

In dit hoofdstuk zijn geen strafbepalingen opgenomen.

Naar boven