Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

6.00.00 Douanetarief en financiële maatregelen

4 Gecombineerde nomenclatuur

4.1 Gecombineerde Nomenclatuur

Bij de Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 heeft de Europese Unie de tarief- en statistieknomenclatuur - Gecombineerde Nomenclatuur - en ook het Gemeenschappelijk douanetarief vastgesteld. De verordening is op 1 januari 1988 in werking getreden. Deze verordening wordt jaarlijks met uitvoeringsverordeningen van de Commissie gewijzigd.
(artikelen 1 en 12 Verordening (EEG) nr. 2658/87)

De verordeningen zijn verbindend in al hun onderdelen en zijn rechtstreeks toepasselijk in alle lidstaten van de Europese Unie.

De Gecombineerde Nomenclatuur is een systematische naamlijst van goederen en is gebaseerd op het Geharmoniseerd Systeem van de Wereld Douane Organisatie. Alle structuren, afdelingen, hoofdstukken, (aanvullende) aantekeningen, posten(onderverdelingen) en codes van het Geharmoniseerd Systeem zijn opgenomen in de Gecombineerde Nomenclatuur. De Gecombineerde Nomenclatuur wijkt in wezen niet af van het Geharmoniseerd Systeem, maar is in feite een aanvulling op het Geharmoniseerd Systeem.

De codes van het Geharmoniseerd Systeem bestaan uit zes cijfers en in de Gecombineerde Nomenclatuur zijn deze zes cijfers aangevuld met extra codes die uit twee cijfers bestaan.
(artikel 3 Verordening (EEG) nr. 2658/87)

Hierna is als voorbeeld een post(onderverdeling) van de Gecombineerde Nomenclatuur opgenomen.

Voorbeeld

   

0103

Levende varkens:

0103 10 00

– fokdieren van zuiver ras

– andere:

0103 91

– – met een gewicht van minder dan 50 kg:

0103 91 10

– – – huisdieren

0103 91 90

– – – andere

0103 92

– – met een gewicht van 50 kg of meer:

– – – huisdieren:

0103 92 11

– – – – zeugen die ten minste eenmaal gebigd hebben, met een gewicht van 160 kg of meer

0103 92 19

– – – – andere

0103 92 90

– – – andere

  1. * Bij de post voor levende varkens zijn bij de onderverdeling “fokdieren van zuiver ras” aan de bestaande code 0103 10 twee nullen toegevoegd. In de GN is de GS-onderverdeling overgenomen zonder nadere uitsplitsing.

  2. * Bij de onderverdeling "andere" is in het tweestreepsniveau "met een gewicht van minder dan 50 kg" een splitsing aangebracht (op driestreepsniveau) in "huisdieren" en "andere". De code van het GS (0103 91) is hier nader onderverdeeld in 0103 91 10 (huisdieren) en 0103 91 90 (andere).

  3. * Bij de onderverdelingen "met een gewicht van 50 kg of minder" en "met een gewicht van 50 kg of meer" zijn twee nadere onderverdelingen opgenomen. Er is dus de behoefte om de huisdieren van de andere dieren te onderscheiden.

Naar boven

4.2 Toelichtingen

Bij het Geharmoniseerd Systeem en de Gecombineerde Nomenclatuur behoren toelichtingen. De toelichtingen op het Geharmoniseerd Systeem zijn afkomstig van de Wereld Douane Organisatie. De toelichtingen op de Gecombineerde Nomenclatuur zijn afkomstig van de Europese Unie. Deze worden vastgesteld door de Commissie.) De Commissie wordt daarbij bijgestaan door het Comité DWU, afdeling Tarief- en Statistieknomenclatuur (artikelen 7 t/m 10 Verordening (EEG) nr. nr. 2658/87 en artikel 285 DWU). Dit comité bestaat uit de vertegenwoordigers van de lidstaten van de Europese Unie.

De toelichtingen geven nader de reikwijdte aan van de afdelingen, hoofdstukken, posten(onderverdelingen) van het Geharmoniseerd Systeem en de Gecombineerde Nomenclatuur. In de toelichtingen is aangegeven welke goederen worden ingedeeld onder welke afdelingen, welke hoofdstukken en welke posten(onderverdelingen) van het Geharmoniseerd Systeem en de Gecombineerde Nomenclatuur. Ook zijn er veelal uitsluitingen van goederen van afdelingen, hoofdstukken en posten(onderverdelingen) aangegeven.

De toelichtingen van de Europese Unie worden gepubliceerd in de publicatiebladen C van de EU.

In Nederland worden de toelichtingen opgenomen op BelastingNet, onder Rijksportaal, Direct naar, Naslagwerken, Sdu, kennisportaal, Douane.

Volgens vaste rechtspraak zijn de toelichtingen op het Geharmoniseerd Systeem en de Gecombineerde Nomenclatuur weliswaar rechtens niet bindend, maar zij zijn wel belangrijke hulpmiddelen bij de uitleg van de reikwijdte van de posten(onderverdelingen).

De toelichtingen worden gebruikt in het kader van het bereiken van meer uniformiteit in de Europese Unie en in Nederland. De douaneautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie zijn gehouden uitvoering te geven aan de toelichtingen. Bedrijven kunnen een beroep doen op de toepassing van deze toelichtingen.

Naar boven

4.3 Uitvoeringsverordeningen

De Europese Unie maakt gebruik van uitvoeringsverordeningen waarin de indeling van een bepaalde soort goederen wordt vastgesteld. De verordeningen zijn afkomstig van de Commissie. De Commissie wordt daarbij geadviseerd door het Comité DWU, afdeling Tarief- en Statistieknomenclatuur (artikelen 7 t/m 10) Verordening (EEG) nr. nr. 2658/87 en artikel 285 DWU). Dit comité bestaat uit de vertegenwoordigers van de lidstaten van de Europese Unie.

De uitvoeringsverordeningen worden gepubliceerd in het publicatieblad L van de EU.

In Nederland worden de uitvoeringsverordeningen opgenomen op BelastingNet, onder Rijksportaal, Direct naar, Naslagwerken, Sdu, kennisportaal, Douane.

De uitvoeringsverordeningen zijn verbindend in al hun onderdelen en zijn rechtstreeks toepasselijk in alle lidstaten van de Europese Unie.

De uitvoeringsverordeningen worden gebruikt in het kader van het bereiken van meer uniformiteit in de Europese Unie. De douaneautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie zijn gebonden aan de uitvoeringsverordeningen. Bedrijven kunnen zich beroepen op de toepassing van deze uitvoeringsverordeningen.

Naar boven

4.4 Tariferingen

Naast de toelichtingen en de uitvoeringsverordeningen maakt de Europese Unie gebruik van tariferingen. Tariferingen zijn adviezen of beslissingen over de indeling van een bepaalde soort goederen. Ze zijn afkomstig van de Wereld Douane Organisatie, de Europese Unie en - in voorkomend geval - ook van Douane Landelijk Kantoor. In de Europese Unie worden de tariferingen vastgesteld door het Comité DWU, afdeling Tarief- en Statistieknomenclatuur (artikelen 7 t/m 10) Verordening (EEG) nr. nr. 2658/87 en artikel 285 DWU). Dit comité bestaat uit de vertegenwoordigers van de lidstaten van de Europese Unie.

In Nederland worden de tariferingen opgenomen op BelastingNet, onder Rijksportaal, Direct naar, Naslagwerken, Sdu, kennisportaal, Douane.

De tariferingen vormen belangrijke hulpmiddelen voor de uitleg van de reikwijdte van de post(onderverdelingen).

De tariferingen worden gebruikt in het kader van het bereiken van meer uniformiteit in de Europese Unie en in Nederland. De douaneautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie zijn gehouden uitvoering te geven aan de tariferingen. De bedrijven kunnen een beroep doen op de toepassing van de tariferingen.

NB.: Tariferingen kunnen ook zijn afgeleid van uitspraken van rechterlijke instanties van de Europese Unie zoals het Gerecht en Hof van Justitie en van Nederland, zoals Rechtbank Noord-Holland, het Gerechtshof Amsterdam en de Hoge Raad te Den Haag.

Naar boven