Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

14.50.00 Douanevervoer - TIR

4 Binnenkomst in en uitgaan uit de Unie op het TIR carnet in Nederland

In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van de procedures bij binnenkomst in het douanegebied van de Unie (hierna de Unie) en het uitgaan uit de Unie van de TIR-operatie, voor zover dit betrekking heeft op de situatie in Nederland.

Naar boven

4.1 Algemeen

Van een TIR-operatie kan ook sprake zijn als er gebruik wordt gemaakt van verschillende vervoersmodaliteiten. Dit is het zogenaamde multimodaal vervoer, waarbij te denken valt aan zee- en wegtransport. Ook kunnen er verschillende vervoerders zijn. Als een TIR carnet voor dit vervoer als document wordt gebruikt, wordt op de kaft de letter M gedrukt. Aan dit TIR carnet kan een bladzijde worden toegevoegd waarop de gegevens van de diverse vervoerders vermeld kunnen worden. De douane doet met deze bladzijde niets.

Voorbeelden TIR-operatie aan de zeezijde binnenkomst en uitgang:

 1. Een vrachtwagen rijdt onder dekking van een TIR carnet vanuit het binnenland van Marokko naar Casablanca. Daar wordt de trailer aan boord van een schip gebracht met bestemming Rotterdam. Vanuit Rotterdam vindt vervolgens vervoer plaats naar Keulen, onder dekking van hetzelfde TIR carnet.
  De goederen worden dan in Nederland de Unie binnengebracht.

 2. Een vrachtwagen rijdt in Amsterdam op een ferry richting St. Petersburg. Kantoor van vertrek van deze vrachtwagen, die goederen vervoert onder dekking van een TIR carnet, is Brussel. Vanuit St. Petersburg zal het vervoer naar Moskou ook plaatsvinden met hetzelfde TIR carnet.
  De goederen verlaten de Unie via Nederland.

Naar boven

4.2 Procedures en werkzaamheden door de Douane

In dit hoofdstuk komen de procedures en werkzaamheden door de Douane aan bod die zich voordoen bij binnenkomst in het douanegebied van de Unieen daarna bij het verlaten van het douanegebied van de Unie.

Naar boven

4.2.1 Binnenkomst in de Unie in Nederland

De procedures met betrekking tot binnenbrengen van goederen en het vervullen van de formaliteiten bij binnenkomst van schepen staan beschreven in onderdeel 10.00.00 van dit Handboek.

Globaal onderzoek

De controles van een binnenkomende TIR-operatie omvat een globaal onderzoek van de gegevens aan de hand van het TIR carnet en de vaststelling of de verzegeling in tact is. Bij vermoedens van fraude moeten goederen die zijn binnengekomen worden onderzocht op een niet voor publiek toegankelijk terrein of loods. (artikel 5 TIR-Overeenkomst)

Controle van aangeboden TIR carnets

Bij controle van aangeboden TIR carnets doet u het volgende:

Controleer de ingeleverde TIR carnets op een juiste en volledige invulling ervan. Zie hiervoor hoofdstuk 3.

 1. Is het carnet geldig?

 2. Is het carnet afgegeven door een bevoegde organisatie?

 3. Zijn de gegevens van de bladen en die van de omslag hetzelfde?

 4. Is aan elk blad dat voor Nederland of een andere lidstaat bestemd is, een door de aangever ondertekende vertaling gehecht (als het carnet niet is ingevuld in het Nederlands, Frans, Duits of Engels)?

 5. Is, in het geval van open vervoer, het carnet voorzien van de aanduiding "zware of omvangrijke goederen"?

 6. Is het (originele) certificaat van goedkeuring aanwezig bij het voertuig? Is het certificaat geldig?

 7. Is de container voorzien van een goedkeuringsplaat?
  Binnenkomst:

 8. Behandel het TIR carnet zoals beschreven in paragraaf 3.2.2.

 9. Heeft de houder van het TIR carnet voldaan aan zijn verplichting om de gegevens van het TIR carnet ook in NCTS in te brengen en wordt er een LRN/MRN nummer overgelegd.

 10. Roep de gegevensset van het TIR carnet op in NCTS en behandel de gegevensset zoals beschreven in paragraaf 3.2.2 in hoofdstuk 3

 11. Kan het aangiftesysteem NCTS wegens storing niet gebruikt worden, dan moet de noodprocedure worden toegepast. Zie pararagraaf 3.4 hoofdstuk 3.
  Uitgaan:

 12. Behandel het TIR carnet zoals beschreven in paragraaf 5.1.1.

Beantwoord in ieder geval de volgende vragen:

Onregelmatigheden

Als er onregelmatigheden zijn bij binnenkomst of als u op een van bovenstaande vragen "nee" antwoordt, doet u het volgende:

 1. Beslis of er een bekeuring moet worden ingesteld of dat er andere maatregelen moeten worden getroffen.

 2. Maak van een ingestelde bekeuring een aantekening op de stam (souche) van het even genummerde blad.

 3. Indien u van mening bent dat er sprake is van een ernstige overtreding van de douanewetgeving stuur dan een onderbouwd voorstel tot uitsluiting van de titularis voor TIR-vervoer naar het TIR focal point (adresgegevens hoofdstuk 1).

Uitsluiting is mogelijk op grond van artikel 38 van de TIR-Overeenkomst in het geval er sprake is van "ernstige inbreuken op de douanewetten en -reglementen".

Verzegelingen

In twee gevallen moet een douane verzegeling aan de buitenlandse worden toegevoegd:

 1. als u twijfelt aan de doeltreffendheid van de verzegelingen die in het buitenland zijn aangebracht. Hetzelfde geldt voor herkenningsmerken, die zijn aangebracht aan zware en omvangrijke goederen.

 2. als de buitenlandse verzegeling is verbroken of verwijderd.

  Maak hiervan melding in rubriek 16 van het TIR carnet.

  Bevat het voertuig geen verzegeling of een ander zegel dan vermeld in rubriek 16, maak dan het proces verbaal van bevindingen op in het TIR carnet (laatste gele vel "Procès-verbal de constat")

Identiteit zware en omvangrijke goederen

Als u van mening bent dat de omschrijving, van zware of omvangrijke goederen die voor de Unie bestemd zijn, niet voldoende is om de identiteit van de goederen vast te stellen, doet u het volgende:

 1. Laat de vervoerder de lading openmaken.

 2. Laat de vervoerder de omschrijving aanvullen aan de hand van uw aanwijzingen.

 3. Laat de vervoerder deze aanvulling ondertekenen.

Indien de vervoerder hier niet toe bereid is, kan het volgende oneven

genummerde blad niet door u geldig worden gemaakt.

Invulling van het carnet

Bij de behandeling van het TIR carnet voor verder vervoer gaat u te werk als beschreven in 3.2.2.

Behandeling van TIR carnets die niet aan de eisen voldoen

Een TIR carnet dat niet aan alle eisen voldoet maar dat geldig is gemaakt op het douanekantoor van vertrek, moet worden geaccepteerd en behandeld.

Naar boven

4.2.2 Behandeling van het carnet / Uitgaan uit Unie via Nederland

Ten aanzien van TIR-vervoer zijn bij uitgang uit de Unie geen bijzonderheden aan te geven.

Handel het carnet af volgens de procedure van het kantoor van bestemming, met dien verstande dat hier geen sprake is van lossing. Zie hiervoor paragraaf 5.1.1.

De procedures bij de wederuitvoer en het uitgaan van goederen staan beschreven in respectievelijk onderdeel 20.00.00 en onderdeel 23.00.00 van dit Handboek.

Naar boven