Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

24.20.00 Douanevrijstelling NAVO-hoofdkwartieren, -onderdelen en buitenlandse strijdkrachten - IN BEWERKING

1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden achtergronden en algemene bepalingen van douanevrijstellingen beschreven.

Naar boven

1.1 Inleiding vrijstellingen

Vrijstellingen zijn maatregelen die beogen goederen onder daarbij aangegeven omstandigheden bij het in het vrije verkeer brengen vrij te stellen van belastingen in verband met de aard of de bestemming. Deze omschrijving kan worden toegepast bij vrijstellingen in internationale, communautaire en nationale regelgeving en die van de Benelux.

Vrijstellingen zijn in het leven geroepen op grond van verschillende, onderling soms sterk uiteenlopende overwegingen, zoals economische, sociale, humanitaire, ideële en militaire. Niet iedere maatregel die bij het in het vrije verkeer brengen niet leidt tot een heffing van belastingen, is overigens een vrijstelling.

Naar boven

1.2 Vrijstellingen rechten bij invoer

De vrijstellingen van rechten bij invoer vinden hun basis in internationale regelingen.

De vrijstellingen in het kader van de Europese Gemeenschap zijn nog niet geheel geharmoniseerd.
(artikel 128 van Verordening (EG) nr. 1186/2009)

In Nederland kunnen vrijstellingen worden verleend als het volkenrecht of het internationale gebruik daartoe aanleiding biedt. De basis voor douanevrijstellingen die aan NAVO-hoofdkwartieren, -onderdelen en buitenlandse strijdkrachten kunnen worden verleend is gegeven in internationale verdragen. Een belangrijk verdrag in dit verband is het Verdrag van Londen tussen de staten die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag. Dit zogenaamde NAVO-status verdrag is uitgewerkt in bilaterale verdragen. In deze verdragen zijn de rechten en verplichtingen nader vastgesteld. De Nederlandse wetgever heeft de bevoegdheid tot uitwerking overgedragen aan "Onze Minister". Daaronder wordt verstaan de Minister van Financiën.
(artikel 1:1 van de Algemene douanewet)

De uitwerking van de verdragen heeft in Nederland voor wat betreft procedures en formaliteiten verder plaatsgevonden in ministeriële regelingen en andere voorschriften.

Naar boven

1.3 Immuniteiten

In verdragen, protocollen, overeenkomsten, briefwisselingen en nota's ter zake van NAVO-hoofdkwartieren en het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum) worden immuniteiten vastgesteld. Er is sprake van de volgende onschendbaarheden:

 • onschendbaarheid van gebouwen;

 • onschendbaarheid van archieven en documenten;

 • immuniteit van de rechtsmacht in de uitoefening van de functie voor bepaald militair- en burgerpersoneel van het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum).

Ingeval van controle in de gebouwen van het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum) dient u daarvan kennis te geven aan de bevelvoerende officier of aan een door hem aangewezen functionaris.
(artikel 47 Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT)

In verdragen, protocollen, overeenkomsten, briefwisselingen en nota's ter zake van buitenlandse strijdkrachten zijn geen immuniteiten vastgesteld.

In geval van controle in de gebouwen van de Duitse strijdkrachten dient u daarvan vooraf kennis te geven aan de bevelvoerende officier of aan een door hem aangewezen functionaris
(artikel 49, Regeling Duitse strijdkrachten Nederland)

Let op:
In het geval er twijfel bestaat over de reikwijdte van de immuniteiten wordt via de Douane Landelijk kantoor contact opgenomen met de directie Internationale Fiscale Zaken van het Ministerie van Financiën.

Naar boven

1.4 Uitzondering / Border-crossers

Ingeval NAVO-hoofdkwartieren, -onderdelen of buitenlandse strijdkrachten in België of de Bondsrepubliek Duitsland zijn gevestigd, kan in die landen onder voorwaarden en beperkingen vrijstelling van belasting worden verleend of aanspraak op vrijstelling van belasting worden gemaakt.

Vrijstelling van belasting kan in Nederland worden verleend ingeval van de personeelsleden en gezinsleden die werkzaam zijn bij een NAVO-hoofdkwartier, -onderdeel of buitenlandse strijdkracht die in België of de Bondsrepubliek Duitsland is gevestigd en in de volgende gevallen:

 • persoonlijke goederen van personeelsleden in verband met de eerste aankomst in Nederland voor het vervullen van de dienst bij een NAVO-hoofdkwartier, -onderdeel of buitenlandse strijdkracht bij het brengen in het vrije verkeer. Dit geldt ook voor de aankomst in Nederland van een of meer gezinsleden van de personeelsleden voor de duur van het verblijf hier te lande van het personeelslid van een NAVO-hoofdkwartier, -onderdeel of buitenlandse strijdkracht in België of de Bondsrepubliek Duitsland. Onder persoonlijke goederen worden nieuwe en gebruikte goederen verstaan die voordat de verblijfplaats naar Nederland is overgebracht deel hebben uitgemaakt van de bezittingen van het personeelslid of de gezinsleden. Hieronder kunnen ook motorrijtuigen, caravans en andere aanhangwagens worden begrepen. De vrijstelling van motorrijtuigenbelasting kan slechts worden verleend voor maximaal twee motorrijtuigen voor elk personeelslid.
  (artikel 2 en 3 Rechtspositie van leden van in België of in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde NAVO-krijgsmachten en civiele diensten die hier te lande verblijven)

 • goederen die zijn bestemd om in militaire-winkels, kantines, restaurants en clubs aan personeelsleden en de gezinsleden van een NAVO- hoofdkwartier, -onderdeel of buitenlandse strijdkracht te worden verkocht of op een andere manier te worden gedistribueerd. Dit geldt alleen voor goederen waarvan de aard en de waarde niet als exeptioneel kunnen worden aangemerkt. Motorrijtuigen waaronder caravans en andere aanhangwagens, andere voertuigen, vaartuigen, luchtvaartuigen en goederen bestemd voor vermogensvorming zijn hiervan uitgesloten. Een voorbeeld daarvan is het aard en nagelvast verbeteren van woningen met keukens, badkamers, parketvloeren, serres, enzovoort.
  (artikel 5 Rechtspositie van leden van in België of in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde NAVO-krijgsmachten en civiele diensten die hier te lande verblijven)

De goederen ter zake waarvan vrijstelling van belasting is verleend mogen niet worden verkocht of op een andere manier worden overgedragen, tenzij de inspecteur daarvoor onder voorwaarden toestemming heeft verleend.
(artikel 6 Rechtspositie van leden van in België of in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde NAVO-krijgsmachten en civiele diensten die hier te lande verblijven)

De vrijstelling geldt niet voor de volgende personeelsleden en de gezinsleden:

 • die de Nederlandse nationaliteit bezitten;

 • die de Belgische of Duitse nationaliteit bezitten en in hun eigen land zijn gestationeerd en in Nederland zijn gevestigd.

(artikel 8 Rechtspositie van leden van in België of in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde NAVO-krijgsmachten en civiele diensten die hier te lande verblijven)

Naar boven