Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

24.20.00 Douanevrijstelling NAVO-hoofdkwartieren, -onderdelen en buitenlandse strijdkrachten

2 NAVO-hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)

In dit hoofdstuk worden de douanevrijstellingen beschreven die kunnen worden verleend aan het NAVO-hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum) en aan het personeel daarvan.

Naar boven

2.1 Internationaal en nationaal kader

Het Verdrag van Londen tussen de staten die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag, dat de rechtspositie regelt van de strijdkrachten, voorziet in voorrechten voor strijdkrachten van een staat van de NAVO die zich op het grondgebied van een andere staat bevinden. De immuniteiten en een deel van de voorrechten van internationale militaire hoofdkwartieren zijn uitgewerkt in het Protocol nopens rechtspositie internationale militaire hoofdkwartieren. De Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Algemeen Hoofdkwartier van de Geallieerde Mogendheden in Europa bevat nadere voorwaarden voor de vestiging en het functioneren van internationale militaire hoofdkwartieren in Nederland. Voor wat betreft het Hoofdkwartier van de Geallieerde Strijdkrachten in Centraal-Europa Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum) zijn voorwaarden en beperkingen neergelegd in de Briefwisseling tussen de Nederlandse Regering en het Algemeen Hoofdkwartier van de Geallieerde Mogendheden in Europa. Tot slot zijn de formaliteiten en procedures die noodzakelijk worden geacht voor het verlenen van immuniteiten en de voorrechten van belasting vastgesteld in de Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT.

Naar boven

2.2 Begripsbepalingen

In de Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT worden enkele begrippen gebruikt. Onder deze begrippen wordt het volgende verstaan:

 • "hoofdkwartier AFCENT": Headquarters Allied Forces Central Europe te Brunssum. De nationale ondersteunende eenheden, de Franse Militaire Missie en de AFCENT-Internationale School worden onder het hoofdkwartier AFCENT begrepen, voor zover deze zijn gehouden tot het naleven van de AFCENT-reglementen en zich onderwerpen aan de controle van de commandant van het hoofdkwartier AFCENT. Hierna wordt de naam "Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum) gebruikt.
  (artikel 2, letter a, Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT)

 • "Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel":

  1. militair personeel verbonden aan het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum). Daaronder wordt militair personeel verstaan dat is verbonden aan het Geallieerd Hoofdkwartier en behoort tot de land-, zee- of luchtstrijdkrachten van elke Staat die partij is bij de NAVO.
   (artikel 2, letter b, punt 1, Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT en artikel 3, lid 1, onder a, Protocol nopens rechtspositie internationale militaire hoofdkwartieren)

  2. burgerpersoneel verbonden aan het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum). Daarvan zijn uitgezonderd staatloze personen of onderdanen van een Staat die geen partij is bij de NAVO, of onderdanen van Nederland of personen die geacht worden in Nederland hun verblijfplaats te hebben, als dit personeel is verbonden aan het Geallieerd Hoofdkwartier en in dienst is bij een van de strijdkrachten van een Staat die partij bij van de NAVO.
   (artikel 2, letter b, punt 2, Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT en artikel 3, lid 1, onder b, onder i, Protocol nopens rechtspositie internationale militaire hoofdkwartieren)

  3. burgerpersoneel in dienst van het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum). Daarvan zijn uitgezonderd staatloze personen of onderdanen van een Staat die geen partij is bij de NAVO, of onderdanen van Nederland of personen die geacht worden in Nederland hun verblijfplaats te hebben, als dit personeel kan worden gerangschikt onder een categorie van burgerpersoneel in dienst van het Geallieerd Hoofdkwartier zoals is vastgesteld door de NAVO en zover dit personeel zich voor de uitoefening van de dienst op het grondgebied van Nederland bevindt.
   (artikel 3, letter b, punt 3, Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT en artikel 3, lid 1, onder b, onder ii, Protocol nopens rechtspositie internationale militaire hoofdkwartieren)

 • gezinsleden: de echtgeno(o)t(e) van een lid van het Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel of kinderen die daarvan afhankelijk zijn voor hun levensonderhoud. Dit voor zover de gezinsleden zich op het grondgebied van Nederland bevinden in verband met de uitoefening van de dienst van dat lid.
  (artikel 2, letter c, Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT)

 • "identiteitsbewijs": een geldige persoonlijke identiteitskaart die door het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum) is afgegeven aan het Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel. De kaart moet zijn voorzien van de naam, datum en plaats van geboorte, nationaliteit, rang, nummer, foto en geldigheidsduur. In geval van burgerpersoneel moet ook zijn aangegeven dat het personeel de internationale status bezit.
  (artikel 2, letter d, Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT)

 • "Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-winkels": ruimten waarin belastingvrije goederen mogen worden verkocht. Onder belastingvrije goederen worden gerantsoeneerde goederen begrepen.
  (artikel 2, letter e, Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT)

 • "kantines, restaurants en clubs": ruimten waarin belastingvrije goederen mogen worden verkocht voor consumptie ter plaatse. Onder belastingvrije goederen worden gerantsoeneerde goederen begrepen.
  (artikel 2, letter f, Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT)

 • "rantsoenkaart": een certificaat dat het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum) heeft verstrekt aan eenheden die zijn gemachtigd tot afgifte daarvan aan degenen die gerantsoeneerde goederen mogen kopen. De rantsoenkaart is niet overdraagbaar.
  (artikel 2, letter g, Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT)

 • "belasting": rechten bij invoer, accijns, verbruiksbelastingen, omzetbelasting, motorrijtuigenbelasting en belasting van personenauto's en motorrijwielen.
  (artikel 2, letter m, Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT)

Naar boven

2.3 Communautaire en Nederlandse douanewetgeving

De communautaire en Nederlandse wetgeving op het terrein van de rechten bij invoer, accijns, verbruiksbelastingen, omzetbelasting, motorrijtuigenbelasting en belasting van personenauto's en motorrijwielen is van toepassing op het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum), het personeel daarvan en de gezinsleden.
Deze wetgeving geldt slechts voor zover in de Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT niet anders is bepaald.
(artikel 3, lid 1, Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT)

De autoriteiten van het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum) verlenen medewerking bij het naleven van de beperkingen en voorwaarden waaronder goederen met vrijstelling van belasting ter beschikking worden gesteld. De autoriteiten verlenen ook hun medewerking bij de heffing, controle en inning van de belasting, kosten, boeten en inbeslagneming, die door het Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel en de gezinsleden zijn verschuldigd.
(artikel 3, leden 2 en 3, Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT)

Naar boven

2.4 Invoer van uitrusting, proviand, materiaal en andere goederen

Vrijstelling van belasting kan worden verleend bij het brengen in het vrije verkeer van uitrusting, proviand, materiaal en andere goederen die zijn bestemd om door het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum), het personeel daarvan en de gezinsleden te worden gebruikt.
Een vergunning is daarvoor niet vereist.
(artikel 14, lid 1, Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT)

Naar boven

2.5 Invoer van goederen bestemd voor Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-winkels, kantines, restaurants en clubs

Vrijstelling van belasting kan worden verleend bij het brengen in het vrije verkeer van goederen die zijn bestemd om in Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-winkels, kantines, restaurants en clubs aan het Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel en de gezinsleden te worden verkocht of op een andere manier te worden gedistribueerd.
Een vergunning is daarvoor niet vereist.
(artikel 14, lid 2, Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT)

De vrijstelling is alleen van toepassing op goederen waarvan de aard en de waarde niet als exceptioneel kunnen worden aangemerkt. Motorrijtuigen waaronder caravans en andere aanhangwagens, andere voertuigen, vaartuigen, luchtvaartuigen en goederen die zijn bestemd voor vermogensvorming zijn van de vrijstelling uitgesloten. Een voorbeeld daarvan is het aard en nagelvast verbeteren van woningen met keukens, badkamers, parketvloeren, serres, enzovoort.

Naar boven

2.6 Goederen uit vrije verkeer door hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)

De volgende handelingen worden aangemerkt als uitvoer:

 • de levering van uitrusting, proviand, materiaal en andere goederen uit het vrije verkeer in Nederland die zijn bestemd voor gebruik door het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum), het personeel daarvan en de gezinsleden;

 • de levering van goederen uit het vrije verkeer in Nederland die zijn bestemd om in Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-winkels, kantines, restaurants en clubs aan het Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel en de gezinsleden te worden verkocht of op een andere manier te worden gedistribueerd. Dit geldt alleen voor goederen waarvan de aard en waarde niet als exceptioneel kunnen worden aangemerkt. Motorrijtuigen waaronder caravans en andere aanhangwagens, andere voertuigen, vaartuigen, luchtvaartuigen en goederen die zijn bestemd voor vermogensvorming zijn hiervan uitgesloten. Een voorbeeld daarvan is het aard en nagelvast verbeteren van woningen met keukens, badkamers, parketvloeren, serres, enzovoort.

De goederen worden geacht met vrijstelling van belasting in het vrije verkeer te zijn gebracht.
(artikel 23, lid 1, Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT)

In het geval bij uitvoer van de goederen teruggaaf van belasting - andere dan rechten bij invoer - kan worden verleend, wordt de teruggaaf verleend aan de Nederlandse leveranciers. In het geval van omzetbelasting wordt het zogenaamd nul-tarief toegepast.
(artikel 23, lid 2, Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT en artikel 1 Leveringen van goederen aan onderdelen van vreemde strijdkrachten welke in NAVO-verband hier te lande zijn gelegerd)

De ondernemer die de levering van de goederen verricht moet in het bezit zijn van een vergunning. De vergunning wordt voor eenmalig of doorlopend gebruik afgegeven door de inspecteur van de eenheid in wiens ambtsgebied de ondernemer is gevestigd. Een model van de vergunning is opgenomen in het modellenboek Douane.
(artikel 2 Leveringen van goederen aan onderdelen van vreemde strijdkrachten welke in NAVO-verband hier te lande zijn gelegerd)

Naar boven

2.7 Goederen uit vrije verkeer door Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel en gezinsleden

De volgende handelingen worden aangemerkt als uitvoer:

 • de levering van gas, water, electriciteit en brandstoffen bestemd voor (dienst)woningen van Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel en de gezinsleden. De goederen moeten in opdracht en voor rekening van het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum) worden geleverd. Dit kan overeenkomstig worden toegepast ingeval van privé-woningen;

 • de levering van goederen uit het vrije verkeer van Nederland die door het Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel en de gezinsleden rechtstreeks bij ondernemers worden besteld en rechtstreeks worden afgeleverd, maar formeel in Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-winkels aan het Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel en de gezinsleden worden verkocht. Dit geldt niet voor de volgende goederen:

  1. voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten;

  2. goederen waarvan de aanschafprijs per stuk minder bedraagt dan € 45 inclusief omzetbelasting;

  3. goederen waarvan de aard en waarde als exceptioneel kunnen worden aangemerkt; motorrijtuigen waaronder caravans en andere aanhangwagens, andere voertuigen, vaartuigen, luchtvaartuigen en goederen die zijn bestemd voor vermogensvorming. Een voorbeeld daarvan is het aard en nagelvast verbeteren van woningen met keukens, badkamers, parketvloeren, serres, enzovoort.

  Deze levering van goederen uit het vrije verkeer van Nederland geldt niet voor Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-militair personeel en de gezinsleden die de Nederlandse nationaliteit bezitten.

De goederen worden geacht met vrijstelling van belasting in het vrije verkeer te zijn gebracht.
(artikel 1 en 8a Leveringen van goederen aan onderdelen van vreemde strijdkrachten welke in NAVO-verband hier te lande zijn gelegerd en Regeling 26 april 1989, nr. VB89/563)

In het geval bij uitvoer van de goederen teruggaaf van belasting - andere dan rechten bij invoer - kan worden verleend, wordt de teruggaaf verleend aan de Nederlandse leveranciers. In het geval van omzetbelasting wordt het zogenaamde nul-tarief toegepast. Als bij de levering van gas, water, electriciteit of brandstoffen voor de omzetbelasting niet het nul-tarief wordt toegepast, kan teruggaaf worden verleend aan het Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel en de gezinsleden.
(artikel 2 Leveringen van goederen aan onderdelen van vreemde strijdkrachten welke in NAVO-verband hier te lande zijn gelegerd)

De ondernemer die de levering van de goederen verricht moet in het bezit zijn van een vergunning. De vergunning wordt voor eenmalig of doorlopend gebruik afgegeven door de eenheid in wiens ambtsgebied de ondernemer is gevestigd. Een model van de vergunning is opgenomen in het modellenboek Douane.
(artikel 2 Leveringen van goederen aan onderdelen van vreemde strijdkrachten welke in NAVO-verband hier te lande zijn gelegerd)

Naar boven

2.8 Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-winkels, kantines, restaurants en clubs

De volgende goederen kunnen in Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-winkels, kantines, restaurants en clubs aan Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel en de gezinsleden worden verkocht of op een andere manier worden gedistribueerd:

 • goederen die zijn bestemd om in Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-winkels, kantines, restaurants en clubs aan het Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel en de gezinsleden te worden verkocht of op een andere manier te worden gedistribueerd die met vrijstelling van belasting in het vrije verkeer zijn gebracht of die uit het vrije verkeer van Nederland zijn geleverd. Dit geldt alleen voor goederen waarvan de aard en waarde niet als exceptioneel kunnen worden aangemerkt. Motorrijtuigen waaronder caravans en andere aanhangwagens, andere voertuigen, vaartuigen, luchtvaartuigen en goederen die zijn bestemd voor vermogensvorming zijn hiervan uitgesloten. Een voorbeeld daarvan is het aard en nagelvast verbeteren van woningen met keukens, badkamers, parketvloeren, serres, enzovoort. (artikel 14, lid 2, artikel 23, lid 1, en artikel 24, lid 1, Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT)

 • de levering van goederen uit het vrije verkeer van Nederland die door het Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel en de gezinsleden rechtstreeks bij ondernemers worden besteld en rechtstreeks worden afgeleverd, maar formeel in Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-winkels aan het Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel en de gezinsleden worden verkocht. Dit geldt niet voor de volgende goederen:

  1. voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten;

  2. goederen waarvan de aanschafprijs per stuk minder bedraagt dan € 45 inclusief omzetbelasting;

  3. goederen waarvan de aard en waarde als exceptioneel kunnen worden aangemerkt; motorrijtuigen waaronder caravans en andere aanhangwagens, andere voertuigen, vaartuigen, luchtvaartuigen en goederen die zijn bestemd voor vermogensvorming. Een voorbeeld daarvan is het aard en nagelvast verbeteren van woningen met keukens, badkamers, parketvloeren, serres, enzovoort.

   Deze levering van goederen uit het vrije verkeer van Nederland geldt niet voor Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel en de gezinsleden die de Nederlandse nationaliteit bezitten.

(artikel 8a Leveringen van goederen aan onderdelen van vreemde strijdkrachten welke in NAVO-verband hier te lande zijn gelegerd, Regeling 26 april 1989, nr. VB89/563 en artikel 24, lid 1, Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT)

Het Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel en de gezinsleden hebben slechts toegang tot de Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-winkels, kantines, restaurants en clubs als een geldig identiteitsbewijs kan worden getoond. De aankoop van alcoholhoudende dranken en tabaksproducten (gerantsoeneerde goederen) kan slechts plaatsvinden als een geldige rantsoenkaart wordt gebruikt.
(artikel 24, lid 2, Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT)

Naar boven

2.9 Gerantsoeneerde goederen

Alcoholhoudende dranken en tabaksproducten (gerantsoeneerde goederen) mogen slechts worden verkocht aan Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel en de gezinsleden die in het bezit zijn van een geldige rantsoenkaart. De gerantsoeneerde goederen mogen wekelijks tot bepaalde hoeveelheden worden ver- c.q. gekocht. De hoeveelheden zijn vermeld in bijlage 1.
(artikel 30 Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT)

Naar boven

2.10 Rantsoenkaarten

De rantsoenkaarten worden uitgegeven door het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum). Het hoofd van Belastingdienst/Douane post Heerlen te Heerlen beschikt over de namen en handtekeningen van de functionarissen die bevoegd zijn voor het uitgeven van de rantsoenkaarten. De functionarissen ontvangen het aantal rantsoenkaarten van het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum) voor het aantal Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeelsleden en gezinsleden.

De rantsoenkaarten worden als volgt uitgegeven:

 • de rantsoenkaarten worden op naam van het Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeelslid of gezinslid gesteld;

 • de rantsoenkaarten worden voorzien van een doorlopend nummer;

 • de rantoenskaarten worden ondertekend door de bevoegde functionaris;

 • de rantsoenkaarten hebben een geldigheidsduur van wekelijkse perioden voor een termijn van een maand. De rantsoenkaarten kunnen voor een langere periode worden afgegeven.

Een model van een rantsoenkaart is opgenomen in bijlage 2.

De afgifte van de rantsoenkaarten wordt door de bevoegde functionarissen bijgehouden in registers. In de registers worden de volgende gegevens opgenomen:

 • het nummer van de rantsoenkaart;

 • de naam, de rang, het identiteitsbewijs en de handtekening van het Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeelslid of gezinslid.

De registers moeten voor een periode van twee jaren voor controle worden bewaard.

Het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum) heeft procedures vastgesteld ingeval van het inleveren en verlies van rantsoenkaarten.

(artikelen 25 tot en met 28 Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT)

Naar boven

2.11 Kopen voor ander

Het is niet toegestaan dat door een andere persoon dan de persoon die in de rantsoenkaart is genoemd gerantsoeneerde goederen worden gekocht, met uitzondering van de volgende personen:

 • een gezinslid dat voor een ander gezinslid de goederen koopt en daarbij de rantsoenkaart van de laatste persoon gebruikt;

 • een persoon die daarvoor door een opper- of vlagofficier is gemachtigd. De machtiging moet bij de aankoop worden overgelegd. De naam van de gemachtigde en de te kopen goederen moeten in de machtiging zijn vermeld;

 • een bevoegde persoon die daarvoor door een persoon is gemachtigd omdat de laatste persoon door ziekte, dienst of anderszins niet in staat is zelf de goederen te kopen. De machtiging moet bij de aankoop worden overgelegd. De naam van de gemachtigde en de te kopen goederen moeten in de machtiging zijn vermeld.

(artikel 31 Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT)

Naar boven

2.12 Controle en consumptie

De procedures die voor Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-winkels zijn vastgesteld gelden ook voor de kantines, restaurants en clubs van het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum).
De procedures hebben betrekking op de volgende verplichtingen:

 • het controleren van de goederen die met vrijstelling van belasting in het vrije verkeer worden gebracht of die uit het vrije verkeer van Nederland worden geleverd;

 • het aanwijzen van Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel dat met het controleren wordt belast.

(artikel 32, lid 1, Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT)

In de kantines, restaurants en clubs mogen de gerantsoeneerde goederen slechts onder de volgende voorwaarden worden verkocht:

 • alcoholhoudende dranken mogen worden verkocht voor consumptie ter plaatse;

 • tabaksproducten mogen worden verkocht in de kleinst gebruikelijke verpakking. De tabaksproducten moeten op de rantsoenkaart worden afgeschreven.

(artikel 32, lid 2, Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT)

Naar boven

2.13 Beheer en exploitatie

De Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-winkels, kantines, restaurants en clubs worden beheerd door Navi, Army and Air Force Institutes (NAAFI); een niet-commerciële organisatie van de Britse strijdkrachten. Het beheer en de exploitatie van Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-winkels, kantines, restaurants en clubs kunnen aan derden worden overgedragen. Dit kan slechts plaatsvinden na toestemming van het Ministerie van Financiën.
Het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum) is verantwoordelijk en behoudt de verantwoordelijkheid voor de controle op de Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-winkels, kantines, restaurants en clubs.
(artikel 29 Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT)

Naar boven

2.14 Administratie

De Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-winkels, kantines, restaurants en clubs houden van de aangekochte en verkochte goederen een voorraadadministratie. De administratie moet voor een periode van twee jaren voor controle worden bewaard.
(artikel 33 Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT)

Naar boven

2.15 Verhuisboedels

Vrijstelling van belasting kan worden verleend bij het brengen in het vrije verkeer van persoonlijke goederen van Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel en gezinsleden in verband met de eerste aankomst in Nederland voor het vervullen van de dienst bij het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum) of de aankomst in Nederland van een of meer van de gezinsleden voor de duur van het verblijf hier te lande als personeelslid van het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum) of als gezinslid.
(artikel 34, lid 1, Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT)

Onder persoonlijke goederen worden nieuwe en gebruikte goederen verstaan die voordat de verblijfplaats naar Nederland is overgebracht deel hebben uitgemaakt van de bezittingen van het Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel of de gezinsleden. Voor privé-motorrijtuigen wordt verwezen naar paragraaf 2.16.
(artikel 34, leden 1 en 2, Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT)

De vrijstelling geldt niet voor het volgende Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel en de gezinsleden:

 • die de Nederlandse nationaliteit bezitten;

 • die de Belgische of de Luxemburgse nationaliteit bezitten voor wat betreft de rechten bij invoer.

(artikel 34, leden 1 en 3, Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT)

Naar boven

2.16 Privé-motorrijtuigen

Vrijstelling van belasting kan worden verleend bij het brengen in het vrije verkeer van motorrijtuigen die eigendom zijn van het Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel en zijn bestemd voor het persoonlijk gebruik van het Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel of de gezinsleden voor de duur van het verblijf hier te lande als personeelslid van het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum) of als gezinslid. Hieronder kunnen ook caravans en andere aanhangwagens worden gerangschikt.
(artikel 37, lid 1, Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT)

De vrijstelling geldt niet voor het volgende Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel en de gezinsleden:

 • die de Nederlandse nationaliteit bezitten

 • die de Belgische of de Luxemburgse nationaliteit bezitten voor wat betreft de rechten bij invoer.

  (artikel 37, leden 1 en 2, Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT)

De vrijstelling van motorrijtuigenbelasting kan slechts worden verleend voor maximaal twee motorrijtuigen voor elk Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeelslid.
(artikel 37, lid 1, Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT)

Naar boven

2.17 Registratie privé-motorrijtuigen

De motorrijtuigen, die eigendom zijn van het Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel en zijn bestemd voor het persoonlijk gebruik van het Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel of de gezinsleden en met vrijstelling van belasting in het vrije verkeer zijn gebracht, worden door het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum) geregistreerd.
(artikel 40, lid 1, Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT en artikel 1, Regeling inzake uitzondering kentekenplicht leden van aangewezen krijgsmacht of civiele dienst)

Bij de registratie van het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum) wordt een registratienummer gegeven. Het registratienummer bestaat uit de letters AF en een combinatie van twee letters en twee cijfers. In geval de tweede groep letters begint met de letter Z is motorrijtuigenbelasting verschuldigd.
De registratieplaat heeft een gele kleur en de letters en cijfers hebben een zwarte kleur.
(artikel 40, leden 2 en 3 Regeling hoofdkwartier AFCENT en artikel 1 Regeling inzake uitzondering kentekenplicht leden van aangewezen krijgsmacht of civiele dienst)

De motorrijtuigenbelasting wordt door tussenkomst van het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum) afgedragen aan Belastingdienst/Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting te Apeldoorn.
(artikel 40, lid 4, Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT)

Naar boven

2.18 Verklaring vrijstelling van belastingen voor een privé-motorrijtuig van een buitenlandse militair

Bij de motorrijtuigen, die eigendom zijn van het Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel en zijn bestemd voor het persoonlijk gebruik van het Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel of de gezinsleden en met vrijstelling van belasting in het vrije verkeer zijn gebracht, wordt een formulier Verklaring vrijstelling van belastingen voor een privé-motorrijtuig van een buitenlandse militair afgegeven.
In principe is geen belasting verschuldigd; zekerheid behoeft derhalve niet te worden gesteld. Ingeval van bijzondere omstandigheden kan zekerheid worden geëist.

Het formulier Verklaring vrijstelling van belastingen voor een privé-motorrijtuig van een buitenlandse militair bestaat uit een kantoor- en een aangeversexemplaar en wordt overeenkomstig de aanwijzingen van het formulier ingevuld. In het formulier worden naast andere gegevens ook de naam, de voornamen en het militaire en/of het burgeradres in Nederland van de eigenaar van het motorrijtuig vermeld. Een verklaring heeft een geldigheidsduur van één jaar. De termijn kan tweemaal met één jaar worden verlengd.
(artikel 38 en 39 Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT)

Naar boven

2.19 Fiscale clausule privé-motorrijtuigen

Het kenteken- of registratiebewijs en de Verklaring vrijstelling van belastingen voor een privé-motorrijtuig van een buitenlandse militair van privé-motorrijtuigen die met vrijstelling van belasting in het vrije verkeer zijn gebracht, worden als volgt van een fiscale clausule voorzien.

 1. Motorrijtuigen van de Commandant en de plaatsvervangend Commandant van het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum).

  Voor de privé-motorrijtuigen geeft Belastingdienst/Haaglanden/team Internationale Fiscale Behandeling (IFB) op verzoek van de Commandant een kentekenbewijs af waarvan het nummer bestaat uit de combinatie van twee cijfers, de letters CD en twee cijfers waarop wordt vermeld:

  "vrijstelling van rechten bij invoer en/of omzetbelasting en/of belasting van personenauto's en motorrijwielen; vervalt bij vervreemding; kentekenbewijs niet overdraagbaar" 1).

  Noot 1: Doorhalen hetgeen niet van toepassing is.
 2. Motorrijtuigen van ander Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel of gezinsleden

  Voor de privé-motorrijtuigen geeft Belastingdienst/Douane Eindhoven, Administratieve Unit Militairen (AUM) een ‘Verklaring vrijstelling van belastingen voor een privé-motorrijtuig van een buitenlandse militair’ af waarop staat vermeld:

  "vrijstelling van rechten bij invoer en/of omzetbelasting en/of belasting van personenauto's en motorrijwielen; vervalt bij vervreemding; registratiebewijs niet overdraagbaar" 1).

  Noot 1: Doorhalen hetgeen niet van toepassing is.
Naar boven

2.20 Motorbrandstof privé-motorrijtuigen

Teruggaaf van het bedrag aan omzetbelasting en accijns kan worden verleend dat is inbegrepen in de prijs van de motorbrandstof voor de motorrijtuigen die eigendom zijn van en zijn bestemd voor het persoonlijk gebruik van het Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel. Voor het vaststellen of teruggaaf wordt verleend wordt uitgegaan van de eerste dag van de maand.
De teruggaaf wordt niet verleend voor de volgende personeelsleden:

 • personeelsleden van de Amerikaanse strijdkrachten en civiele diensten;

 • personeelsleden van de Canadese strijdkrachten en civiele diensten;

(artikel 41, leden 1 en 2, Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT)

De teruggaaf blijft beperkt tot de brandstof die voor het woon/werkverkeer wordt gebruikt en wordt berekend over een hoeveelheid van 150 liter per maand voor elk Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeelslid.
(artikel 41, lid 2, Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT)

Het verzoek om teruggaaf wordt door het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum) maandelijks gedaan bij Belastingdienst/Douane post Heerlen te Heerlen. Het verzoek bevat naast andere gegevens de volgende gegevens:

 • het aantal personeelsleden;

 • het aantal motorrijtuigen uitgesplitst naar de soort brandstof zoals benzine, diesel en LPG;

 • het aantal liters motorbrandstof uitgesplitst naar de soort brandstof zoals benzine, diesel en LPG.

(artikel 41, lid 4, Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT)

De teruggaaf wordt aan het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum) verleend. Het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum) houdt en bewaart de registers voor controle.
(artikel 41, lid 3, Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT)

Naar boven

2.21 Niet verkopen of overdragen

De goederen die met vrijstelling van belasting in het vrije verkeer zijn gebracht mogen niet worden verkocht of op een andere manier worden overgedragen zonder dat daartoe toestemming is verkregen van de inspecteur die de vrijstelling heeft verleend. In het geval goederen worden overgedragen aan een persoon die niet voor vrijstelling in aanmerking komt wordt een aangifte voor het vrije verkeer voor goederen die aan rechten bij invoer zijn onderworpen ingediend. In principe ontstaat een douaneschuld.
In het geval het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum) kennis heeft genomen van een overtreding tegen de heffing van belasting wordt de inspecteur geïnformeerd.
(artikel 46 Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT)

Er is pas sprake van het overdragen van goederen als niet alleen de eigendom, maar ook de beschikkingsmacht wordt overgedragen. Zie ook de uitspraken van de Hoge Raad van 8 juli 1996, nummer 31.069 en van 9 september 1998, nummer 33.563.

Naar boven

2.22 Dienstvoertuigen

Vrijstelling van belasting kan worden verleend bij het brengen in het vrije verkeer van voertuigen die toebehoren aan het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum), voor zover een militair kentekenbewijs, militair registratiebewijs of soortgelijk document wordt overgelegd. Een vergunning is daarvoor niet vereist. De aangifte voor het vrije verkeer kan mondeling worden gedaan.
(artikel 42 Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT)

Naar boven

2.23 Aangifteprocedure invoer / Zekerheidstelling

De aangifte voor het vrije verkeer voor goederen die niet aan rechten bij invoer zijn onderworpen wordt, tenzij anders is voorgeschreven, electronisch of schriftelijk gedaan. Dit gebeurt met het aangifteformulier Enig document of een Formulier 302.

In principe zijn geen rechten bij invoer en belasting verschuldigd; zekerheid hoeft dan ook niet te worden gesteld.

De voorwaarden en beperkingen die gelden voor het gebruik van het aangifteformulier Enig document voor het doen van de aangifte voor het vrije verkeer voor vrijstelling van rechten bij invoer zijn vermeld in bijlage VI van de Algemene douaneregeling.

Naar boven

2.24 Aangifteprocedure uitvoer

De aangifte ten uitvoer wordt, tenzij anders is voorgeschreven, electronisch of schriftelijk gedaan. Dit gebeurt met het aangifteformulier Enig document.

De voorwaarden en beperkingen die gelden voor het gebruik van het aangifteformulier Enig document voor het doen van de aangifte ten uitvoer zijn vermeld in bijlage VI van de Algemene douaneregeling.

Naar boven

2.25 Post en koerier

Officiële pakketten, documenten, brieven en andere stukken die als poststukken aan het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum) worden verstuurd of door koeriers worden meegevoerd kunnen mondeling voor het vrije verkeer worden aangegeven. De goederen moeten zijn voorzien van een officieel cachet, etiket, label of andere aanduiding waaruit de bestemming kan worden afgeleid.

Koeriers moeten ongeacht hun status bij de aangifte voor het vrije verkeer met vrijstelling van rechten bij invoer een identiteitsbewijs en een reiswijzer van het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum), NAVO-onderdeel of buitenlandse strijdkracht kunnen overleggen. Ook moet een certificaat worden overgelegd dat is uitgegeven door het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum), NAVO-onderdeel of buitenlandse strijdkracht. Een model van het certificaat is opgenomen in bijlage 3.
(artikel 43 en 44 Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT)

Naar boven

2.26 Procedures en ambtelijke werkzaamheden

Bij het verlenen van vrijstellingen voor en teruggaaf aan het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum), het personeel daarvan en de gezinsleden handelt u als volgt:

 1. Stel vast dat de aangifte voor het vrije verkeer zonder rechten bij invoer of Formulier 302 betrekking heeft op uitrusting, proviand, materiaal en andere goederen die zijn bestemd om door het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum), het personeel daarvan en gezinsleden te worden gebruikt. Een vergunning is niet vereist.

 2. Stel vast dat de aangifte voor het vrije verkeer zonder rechten bij invoer of Formulier 302 betrekking heeft op goederen die zijn bestemd om in Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-winkels, kantines, restaurants en clubs aan het Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel en de gezinsleden te worden verkocht of op een andere manier te worden gedistribueerd. Een vergunning is niet vereist.

  Let op
  Dit geldt niet voor goederen waarvan de aard en de waarde als exceptioneel worden aangemerkt. Dit geldt ook niet voor motorrijtuigen, caravans, aanhangwagens, voertuigen, vaartuigen, luchtvaartuigen en goederen die zijn bestemd voor vermogensvorming zoals het aard en nagelvast verbeteren van woningen met keukens, badkamers, parketvloeren, serres, enzovoort.

 3. Stel vast dat de uitrusting, proviand, materiaal en andere goederen uit het vrije verkeer van Nederland zijn bestemd om door het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum), het personeel daarvan en gezinsleden te worden gebruikt. Een vergunning is vereist. Zie verder punt 6 hierna.

 4. Stel vast dat de goederen uit het vrije verkeer van Nederland zijn bestemd om in Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-winkels, kantines, restaurants en clubs aan het Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel en de gezinsleden te worden verkocht of op een andere manier te worden gedistribueerd. Een vergunning is vereist. Zie verder punt 6 hierna.

  Let op
  Dit geldt niet voor goederen waarvan de aard en de waarde als exceptioneel worden aangemerkt. Het geldt ook niet voor motorrijtuigen, caravans, aanhangwagens, voertuigen, vaartuigen, luchtvaartuigen en goederen die zijn bestemd voor vermogensvorming zoals het aard en nagelvast verbeteren van woningen met keukens, badkamers, parketvloeren, serres, enzovoort.

 5. Stel vast dat de levering van gas, water, electriciteit en brandstoffen is bestemd voor (dienst)woningen van Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel en de gezinsleden. De goederen moeten in opdracht en voor rekening van het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum) worden geleverd. Dit kan overeenkomstig worden toegepast ingeval van privé-woningen. Een vergunning is vereist. Zie verder punt 6 hierna.

 6. Stel vast dat de levering van goederen uit het vrije verkeer van Nederland door het Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel en de gezinsleden rechtstreeks bij ondernemers worden besteld en rechtstreeks worden afgeleverd, maar formeel in Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-winkels aan het Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel en de gezinsleden worden verkocht. Een vergunning is vereist.

  Let op
  Dit geldt niet voor de volgende goederen:

  1. voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten;

  2. goederen waarvan de aanschafprijs per stuk minder bedraagt dan € 45 inclusief omzetbelasting;

  3. goederen waarvan de aard en waarde als exceptioneel kunnen worden aangemerkt. Het geldt ook niet voor motorrijtuigen, caravans, aanhangwagens, voertuigen, vaartuigen, luchtvaartuigen en goederen die zijn bestemd voor vermogensvorming zoals het aard en nagelvast verbeteren van woningen met keukens, badkamers, parketvloeren, serres, enzovoort.

  Let op
  Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-militair personeel en de gezinsleden die de Nederlandse nationaliteit bezitten zijn hiervan uitgesloten.

  In de hiervoor bedoelde gevallen van de punten 3 tot en met 6 wordt een vergunning afgegeven. De vergunning wordt afgegeven door de eenheid in wiens ambtsgebied de ondernemer is gevestigd. Het model daarvan is opgenomen in het modellenboek Douane.

  In de aangiften uitvoer, de aangiften voor het vrije verkeer zonder rechten bij invoer of Formulier 302 en de verkoopfacturen worden de volgende verklaringen vermeld. Ingeval de verkoopfactuur wordt gezonden aan een andere militaire eenheid dan die waarvoor de goederen zijn bestemd, kan worden volstaan met het vermelden van de verklaring op de vrachtbrief of afleverbon waarbij wordt verwezen naar de verkoopfactuur:

  • Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT;

  • datum en nummer van de vergunning en eenheid van afgifte);

  • de verklaring van ontvangst in het Nederlands, Engels, Duits en/of Frans zoals hierna is aangegeven:

  Ondergetekende, Commandant van......................................................;
  (dienstaanduiding, standplaats en adres van de militaire eenheid die is belast met de ontvangst van de goederen)...........................................;
  Militaire rang:.........................................................................................;
  Naam en voorletters:.............................................................................;
  verklaart dat de in dit formulier vermelde goederen op......................;
  door hem in ontvangst zijn genomen en uitsluitend zijn bestemd voor doeleinden waarvoor vrijstelling of teruggaaf van belasting is verleend.

  Dienststempel: ...............................................;

  Commandant: ...............................................;
  namens deze,
  handtekening

  De vergunninghouder heeft de volgende verantwoordelijkheden:

  • dat de verklaring van de commandant bij aflevering van de goederen wordt gegeven;

  • dat de aangiften binnen dertig dagen worden gezonden aan de eenheid die de vergunning heeft afgegeven. De verklaringen worden voorzien van uw handtekening en een afdruk van het metalen dienststempel;

  • dat het kopie van de verkoopfactuur in zijn bedrijfsadministratie wordt bewaard;

  • dat in de verkoopfacturen wordt verklaard dat levering heeft plaatsgevonden zonder omzetbelasting. Deze verklaring moet zijn voorzien van zijn handtekening.

 7. Stel vast dat in de Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-winkels, kantines, restaurants en clubs geen andere goederen dan die zijn bedoeld bij de punten 2, 4 en 6 worden verkocht of op een andere manier worden gedistribueerd.

  Het Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel en de gezinsleden hebben slechts daartoe toegang als een geldig identiteitsbewijs kan worden getoond. De gerantsoeneerde goederen (alcoholhoudende dranken en tabaksproducten) mogen door hen slechts worden gekocht als een geldige rantsoenkaart wordt gebruikt.

 8. Stel vast dat de gerantsoeneerde goederen (alcoholhoudende dranken en tabaksproducten) aan Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel en de gezinsleden worden verkocht als een geldige rantsoenkaart wordt gebruikt. De verkoop is beperkt tot de voorgeschreven hoeveelheden (zie bijlage 1).

 9. Stel vast dat rantsoenkaarten door de bevoegde functionarissen van het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum) op de voorgeschreven manier worden uitgegeven. Raadpleeg daarvoor ook de lijst van namen en handtekeningen van de bevoegde functionarissen. Zie paragraaf 2.10 en bijlage 2.

 10. Stel vast dat gerantsoeneerde goederen (alcoholhoudende dranken en tabaksproducten) niet worden verkocht aan andere personen dan de persoon die in de rantsoenkaart is vermeld. Hierop bestaan uitzonderingen. Zie paragraaf 2.11.

 11. Stel vast dat de procedures voor de controle en consumptie die voor Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-winkels zijn vastgesteld ook worden gebruikt in kantines, restaurants en clubs. De gerantsoeneerde goederen (alcoholhoudende dranken en tabaksproducten) mogen slechts worden verkocht in kantines, restaurants en clubs voor consumptie ter plaatse en in de kleinst gebruikelijke verpakking. Een rantsoenkaart moet worden gebruikt bij tabaksproducten.

 12. Stel vast dat bij overdracht van het beheer en exploitatie van Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-winkels, kantines, restaurants en clubs aan een derde het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum) de verantwoordelijkheid behoudt.

 13. Stel vast dat Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-winkels, kantines, restaurants en clubs een voorraadadministratie houden van de aangekochte en verkochte hoeveelheden en voor een periode van twee jaren wordt bewaard.

 14. Stel vast dat ingeval vrijstelling van belasting voor persoonlijke goederen wordt gevraagd, sprake is van goederen van Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel en gezinsleden in verband met de eerste aankomst in Nederland voor het vervullen van de dienst bij het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum) of de aankomst van een of meer van de gezinsleden voor de duur van het verblijf hier te lande als personeelslid van het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum) van het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum) of als gezinslid.

  Let op
  De vrijstelling geldt niet voor het volgende Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel en de gezinsleden:

  • die de Nederlandse nationaliteit bezitten;

  • die de Belgische of de Luxemburgse nationaliteit bezitten voor wat betreft de rechten bij invoer.

 15. Stel vast dat ingeval vrijstelling van belasting voor motorrijtuigen (caravans en andere aanhangwagens) wordt gevraagd, sprake is van motorrijtuigen die eigendom zijn van het Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel en zijn bestemd voor het persoonlijk gebruik van het Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel of de gezinsleden voor de duur van het verblijf hier te lande als personeelslid van het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum) of als gezinslid. De vrijstelling van motorrijtuigenbelasting is beperkt tot maximaal twee motorrijtuigen.

  Let op
  De vrijstelling geldt niet voor het volgende Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel en de gezinsleden:

  • die de Nederlandse nationaliteit bezitten;

  • die de Belgische of de Luxemburgse nationaliteit bezitten voor wat betreft de rechten bij invoer.

 16. Stel vast dat ingeval vrijstelling van belasting wordt verleend voor motorrijtuigen (caravans en andere aanhangwagens) door het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum) worden geregistreerd (zie paragraaf 2.17). De motorrijtuigen moeten eigendom zijn van het Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel en zijn bestemd voor het persoonlijk gebruik van het Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel of de gezinsleden voor de duur van het verblijf hier te lande als personeelslid van het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)T of als gezinslid.

 17. Stel vast dat ingeval van motorrijtuigen (caravans en andere aanhangwagens), die eigendom zijn van het Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel en zijn bestemd voor het persoonlijk gebruik van het Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel of de gezinsleden voor de duur van het verblijf hier te lande als personeelslid van het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum) of als gezinslid, een formulier Verklaring vrijstelling van belastingen voor een privé-motorrijtuig van een buitenlandse militair wordt overgelegd. Zekerheid behoeft in principe niet te worden gesteld.

  Invullen
  Het formulier Verklaring vrijstelling van belastingen voor een privé-motorrijtuig van een buitenlandse militair moet overeenkomstig de aanwijzingen van het formulier worden ingevuld en ondertekend door de aangever/eigenaar en het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum). De laatste ondertekening wordt voorzien van een afdruk van een dienststempel.
  Geef zo nodig de gelegenheid tot het doen van aanvullingen; de aanvullingen moeten ambtelijk worden gewaarmerkt. Het model is opgenomen in bijlage 3.

  Aanvaarden
  Voor het aanvaarden van het formulier Verklaring vrijstelling van belastingen voor een privé-motorrijtuig van een buitenlandse militair worden op het kantoor- en aangeversexemplaar de volgende vermeldingen geplaatst:

  • op de voorzijde: de naam van het douanekantoor, het nummer van de verklaring, het (volg)nummer van het register IUD 2, de plaats, de datum, uw handtekening, uw naam en een afdruk van het metalen dienststempel;

  • op de achterzijde: de wettelijke basis, de fiscale clausule (zie punt 18), de geldigheidsduur (1 jaar), de plaats, de datum, uw handtekening, uw naam en een afdruk van het metalen dienststempel.

  De verklaring wordt ingeschreven in het register IUD 2. De gegevens van de verklaring worden ingeschreven in dit register. Het privé-motorrijtuig met de accessoires wordt fysiek gecontroleerd. Het kantoorexemplaar wordt bij het register IUD 2 achtergehouden en het aangeversexemplaar wordt aan belanghebbende overhandigd. De kantoorexemplaren en het blad van het register IUD 2 worden dagelijks gezonden aan Belastingdienst/Douane Zuid. Dit kantoor brengt de gegevens van de kantoorexemplaren in de applicatie Sagitta Nabewerking.

  Verlengen
  Ingeval binnen de geldigheidsduur om verlenging van de verklaring wordt verzocht, wordt hiervan op de achterzijde van het aangeversexemplaar een aantekening geplaatst. Het privé-motorrijtuig met de accessoires wordt fysiek gecontroleerd. De geldigheidsduur kan maximaal tweemaal met één jaar worden verlengd. De aantekening wordt aangevuld met vermelding van de plaats, de datum, uw handtekening, uw naam en een afdruk van het metalen dienststempel. Belastingdienst/Douane Eindhoven (A.U.M.) wordt op dezelfde dag over de verlenging geïnformeerd.

  Let op
  Een verklaring waarvan de geldigheidsduur is verstreken kan niet weder geldig worden verklaard.

  Zuiveren
  Ingeval binnen de geldigheidsduur om zuivering van de verklaring wordt verzocht, wordt hiervan op op de achterzijde van het aangeversexemplaar een aantekening gesteld. Het verzoek om zuivering wordt gedaan omdat sprake is van het afzien van vrijstelling of van vernietiging (zie de paragrafen 1.11 en 1.12). In principe ontstaat een douaneschuld; de belasting wordt geheven (zie paragraaf 1.16). Er wordt gebruik gemaakt van een aangifte voor het vrije verkeer voor goederen die aan rechten bij invoer zijn onderworpen. Indien sprake is van een andere douaneregeling dan invoer zoals douanevervoer, douane-entrepot of uitvoer ontstaat geen douaneschuld; belasting wordt niet geheven.
  De verklaring wordt geboekt in het register IUD 6 of het register IUD 20. De gegevens van de verklaring worden ingeschreven in één van deze registers.
  De manier waarop de verklaring wordt gezuiverd wordt op de achterzijde van het aangeversexemplaar aangetekend en aangevuld met vermelding van het nummer van het register, de plaats, de datum, uw handtekening, uw naam en een afdruk van het metalen dienststempel. Het aangeversexemplaar wordt dagelijks gezonden aan Belastingdienst/Douane Zuid.

  Belastingdienst/Douane post Zuivering
  Ingeval de geldigheidsduur van de verklaring is verstreken verricht Belastingdienst/Douane Eindhoven (A.U.M.) de volgende werkzaamheden:

  • 14 dagen na het verstrijken van de geldigheidsduur worden de volgende bescheiden verstuurd:

   • een kennisgeving niet-zuivering wordt verzonden aan de aangever/eigenaar van het motorrijtuig. Gebruik het militair adres;

   • een afschrift van de kennisgeving niet-zuivering wordt verzonden aan de klantcoördinator en de contactpersoon van het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum).

  • 104 dagen (90 dagen na verzending kennisgeving niet- zuivering) na het verstrijken van de geldigheidsduur wordt een uitnodiging tot betaling verzonden aan de aangever/eigenaar van het motorrijtuig. De belasting is verschuldigd; een bestuurlijke boete wordt opgelegd.

 18. Stel vast dat ingeval vrijstelling van belasting wordt verleend voor motorrijtuigen(caravans en andere aanhangwagens), die eigendom zijn van het Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel en zijn bestemd voor het persoonlijk gebruik van het Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel of de gezinsleden voor de duur van het verblijf hier te lande als personeelslid van het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum) of als gezinslid en door het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum) worden geregistreerd, in de kenteken- of registratiebewijzen worden voorzien van een fiscale clausule. De fiscale clausule wordt ook vermeld in vak 4 van het kantoor- en aangeversexemplaar van de Verklaring vrijstelling van belastingen voor een privé-motorrijtuig van een buitenlandse militair. Zie voor de fiscale clausule paragraaf 2.19.

 19. Stel vast dat teruggaaf van het bedrag aan omzetbelasting en accijns wordt verleend dat is inbegrepen in de prijs van de motorbrandstof voor de motorrijtuigen die eigendom zijn van en zijn bestemd voor het persoonlijk gebruik van het Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeel. Bij de teruggaaf wordt uitgegaan van de eerste dag van de maand en een hoeveelheid van 150 liter per maand voor elk Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)-personeelslid.

  Let op
  De teruggaaf wordt niet verleend voor de volgende personeelsleden:

  • personeelsleden van de Amerikaanse strijdkrachten en civiele diensten;

  • personeelsleden van de Canadese strijdkrachten en civiele diensten.

 20. Stel vast dat de goederen die met vrijstelling van belasting in het vrije verkeer zijn gebracht, niet worden verkocht of op een andere manier worden overgedragen zonder dat daartoe toestemming is verkregen van de inspecteur die de vrijstelling heeft verleend. In het geval goederen worden overgedragen aan een persoon die niet voor vrijstelling in aanmerking komt wordt een aangifte voor het vrije verkeer voor goederen die aan rechten bij invoer zijn onderworpen ingediend. De goederen worden in principe in de belastingheffing betrokken.

 21. Stel vast dat ingeval van voertuigen die toebehoren aan het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum) met vrijstelling van belasting in het vrije verkeer worden gebracht een militair kentekenbewijs, militaire registratiebewijs of soortgelijk document wordt overgelegd. Een vergunning is niet vereist. De aangifte voor het vrije verkeer kan mondeling worden gedaan.

 22. Stel vast dat officiële pakketten, documenten, brieven en andere stukken die als poststukken aan het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum) worden verstuurd of door koeriers worden meegevoerd zijn voorzien van een officieel cachet, etiket, label of andere aanduiding waaruit de bestemming kan worden afgeleid. De goederen kunnen mondeling voor het vrije verkeer worden aangegeven.

 23. Stel vast dat koeriers ongeacht hun status bij de aangifte voor het vrije verkeer zonder rechten bij invoer of Formulier 302 een identiteitsbewijs en een reiswijzer van het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum), een NAVO-onderdeel of buitenlandse strijdkracht overleggen. Ook moet een certificaat worden overgelegd dat is uitgegeven door het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum), een NAVO-onderdeel of buitenlandse strijdkracht. Een model van het certificaat is opgenomen in bijlage 4.

Naar boven

2.27 Uitzonderingen

2.27.1 Vrijstellingen omzetbelasting en accijns in intra-communautair verband door hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum)

Bij het intra-communautair leveren van goederen kan vrijstelling van omzetbelasting worden verleend aan het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum).
(artikel 151, Richtlijn 2006/112/EG)

Het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum) kan in Nederland onder voorwaarden in aanmerking komen voor vrijstelling van omzetbelasting. In andere lidstaten geldt voor het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum) het omzetbelastingregime voor particulieren. Aan hen wordt geen BTW-identificatienummer verstrekt.

De lidstaat waar de prestatie wordt verricht, is in principe heffingsbevoegd. Deze lidstaat verleent ook de vrijstelling voorzover het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum) bij een vergelijkbare prestatie in Nederland voor vrijstelling in aanmerking zou zijn gekomen. Daartoe wordt een voorgeschreven formulier gecertificeerd door Belastingdienst/Douane Eindhoven (A.U.M.).

Bij aankopen van nieuwe motorrijtuigen in een andere lidstaat die zijn bestemd voor het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum), is de omzetbelasting in principe in Nederland verschuldigd. De vrijstelling wordt in Nederland verleend. De voorwaarden van artikel 14 Douane-regeling hoofdkwartier AFCENT zijn van overeenkomstige toepassing (zie paragraaf 2.4).

De vrijstelling van omzetbelasting vervalt wanneer niet of niet langer aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.

Bij aanschaf van accijnsgoederen in een andere lidstaat die zijn bestemd voor het hoofkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum), verleent die lidstaat vrijstelling van accijns voorzover bij aanschaf in Nederland voor vrijstelling in aanmerking zou zijn gekomen. Daartoe wordt een voorgeschreven formulier gecertificeerd door Belastingdienst/Douane Eindhoven (A.U.M.) In dat geval geldt het formulier ook voor de vrijstelling van omzetbelasting.
(artikel 23, lid 1, Richtlijn nummer 92/12/EEG en artikel 32a Uitvoeringsregeling accijns)

De hiervoor beschreven procedures worden op een overeenkomstige manier toegepast voor NAVO-hoofdkwartieren, -onderdelen en buitenlandse strijdkrachten die in andere lidstaten zijn gevestigd.

In het Boekwerk Internationale Fiscale Zaken (band A), nummer 890.00.24 zijn over de vrijstelling van omzetbelasting in intra-communautair verband nadere aanwijzingen gegeven (Resolutie van 11 juni 1993, nr. IFZ93-342).
(Vergelijk artikel 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 32, 35 en 40 Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994)

Naar boven

2.27.2 Procedures en ambtelijke werkzaamheden

Bij het verlenen van vrijstelling van omzetbelasting en accijns in intra-communautair verband aan het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum) handelt u als volgt:

 1. Stel vast dat ingeval van goederen die in een andere lidstaat voor officieel gebruik van het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum) worden gekocht in Nederland vrijstelling van belasting zou worden verleend.

 2. Stel vast dat ingeval de goederen die in een andere lidstaat voor officieel gebruik van het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum) worden gekocht een Certificaat voor vrijstelling van BTW en accijns wordt overgelegd. Het certificaat moet overeenkomstig de aanwijzingen van het formulier zijn ingevuld en ondertekend door het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum). De ondertekening moet zijn voorzien van een afdruk van een dienststempel. Geef zo nodig de gelegenheid tot het doen van aanvullingen; de aanvullingen moeten ambtelijk worden gewaarmerkt.
  Ingeval van vrijstelling van omzetbelasting wordt het certificaat in enkelvoud gebruikt. Dit exemplaar is bestemd voor het hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum). Ingeval van vrijstelling van omzetbelasting en accijns wordt het certificaat in tweevoud gebruikt: het eerste exemplaar (Exemplaar A) is bestemd voor de entrepothouder in de andere lidstaat en het tweede exemplaar (Exemplaar B) vergezelt het accijnsgeleidedocument dat de accijnsgoederen begeleidt voor de overbrenging naar Nederland.

  In vak 6 "Verklaring van de bevoegde instantie van de gast-lidstaat" van het certificaat wordt het volgende vermeld:

  • de naam van het douanekantoor en het volgnummer van het certificaat. Dit is het nummer van het register IUD 2;

  • de plaats, de datum, uw handtekening, uw naam en een afdruk van het metalen dienststempel

  Het certificaat wordt in het register IUD 2 geregistreerd. De gegevens van het certificaat worden ingeschreven in dit register. Ingeval in het certificaat wordt verwezen naar een bestelbon of factuur wordt het volgnummer daarop vermeld. De bestelbon of factuur wordt voorzien van een afdruk van een metalen dienststempel. Een kopie van het certificaat wordt bewaard bij het register IUD 2.

Naar boven