Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

24.00.00 Douanevrijstellingen

35 Toeristisch documentatiemateriaal

In dit hoofdstuk vindt u aanwijzingen voor het gebruik van de vrijstelling bij het brengen in het vrije verkeer van toeristisch documentatiemateriaal.

Naar boven

35.1 Wettelijke basis

De vrijstelling van invoerrecht is voorzien in Verordening (EG) nr. 1186/2009 (Titel II, Hoofdstuk XXIV, artikel 103).

De vrijstelling van omzetbelasting is voorzien in artikel 7:27, lid 2, van de Algemene douaneregeling. De vrijstelling van omzetbelasting is gebaseerd op Richtlijn nr. 2009/132/EG (Titel XII, Hoofdstuk 2, artikel 80).

Naar boven

35.2 Reikwijdte vrijstelling invoerrecht

De vrijstelling van invoerrecht heeft betrekking op toeristisch reclamemateriaal.
(artikel 103 Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

35.3 Toeristisch reclamemateriaal

Onder "toeristisch reclamemateriaal" wordt de volgende goederen verstaan:

  • bescheiden (folders, brochures, boeken, tijdschriften, gidsen, (niet-) ingelijste aanplakbiljetten, niet-ingelijste foto's en fotografische vergrotingen, (niet-)geïllustreerde landkaarten, vitrofanies, geïllustreerde kalenders) en audiovisueel materiaal.
    Dit reclamemateriaal moet zijn bestemd om gratis te worden uitgereikt en heeft voornamelijk tot doel het publiek ertoe te bewegen derde landen te bezoeken, in het bijzonder om daar bijeenkomsten of evenementen bij te wonen die een cultureel, toeristisch, sportief of godsdienstig karakter bezitten of verband houden met de uitoefening van een beroep.
    Het reclamemateriaal mag niet meer dan 25% particuliere handelsreclame bevatten - met uitzondering van reclame voor particuliere bedrijven die in het douanegebied van de Unie zijn gevestigd - en moet verder een algemeen karakter bezitten;

  • lijsten, jaarboeken en gidsen van hotels in derde landen die zijn gepubliceerd door officiële toeristenbureaus of onder auspiciën daarvan en dienstregelingen van in derde landen geëxploiteerde vervoerdiensten. Dit reclamemateriaal moet zijn bestemd om gratis te worden uitgereikt en mag niet meer dan 25% particuliere handelsreclame bevatten - met uitzondering van reclame voor particuliere bedrijven die in het douanegebied van de Unie zijn gevestigd;

  • technisch materiaal dat wordt toegezonden aan erkende vertegenwoordigers of aan correspondenten die zijn aangesteld door officiële nationale toeristenbureaus van derde landen en niet is bestemd om te worden uitgereikt. Hieronder worden begrepen: lijsten, jaarboeken en gidsen van telefoon-, telefax- of internetabonnees, lijsten van hotels, catalogi van beurzen, monsters van ambachtelijke producten met een te verwaarlozen waarde, audiovisueel materiaal en documentatiemateriaal over musea, universiteiten, kuuroorden of andere soortgelijke instellingen.

(artikel 103 Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

35.4 Uitgesloten producten

De vrijstelling is niet van toepassing op reclamemateriaal dat voor 75% of meer bestaat uit particuliere handelsreclame met uitzondering van handelsreclame voor particuliere bedrijven die in het douanegebied van de Unie zijn gevestigd.
(artikel 103 Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

35.5 Reikwijdte vrijstelling belastingen

De vrijstelling van invoerrecht is van overeenkomstige toepassing op de omzetbelasting.
(artikel 7:27, lid 2, van de Algemene douaneregeling)

Naar boven