Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

9.00.00 Douanewaarde

8 Methode van de berekende waarde (kostprijs-plus-methode)

8.1 Douanewaarde volgens de methode van de berekende waarde

De douanewaarde bij de methode van de berekende waarde bestaat uit de som van de volgende elementen:

 • De kosten of de waarde van de materialen en van de vervaardiging of van andere, bij de voortbrenging van de ingevoerde goederen verrichte be- of verwerkingen (zie paragraaf 8.2).

 • Een bedrag voor winst en bedrijfskosten. Dit is gelijk aan het bedrag dat gewoonlijk in aanmerking wordt genomen als producenten in het land van uitvoer, goederen van dezelfde aard of dezelfde soort als die waarvan de waarde wordt bepaald, voor uitvoer naar de Unie verkopen (zie de paragrafen 8.3 tot en met 8.5).

 • De kosten of de waarde van de in artikel 71, lid 1, letter e, DWU genoemde elementen.
  (artikel 74, lid 2, letter d, DWU)

Naar boven

8.2 Kosten of de waarde van de materialen

De kosten of waarde van de materialen en van de vervaardiging of van andere, bij de voortbrenging van de ingevoerde goederen, verrichte be- of verwerkingen stelt u vast op basis van de gegevens en handelsbescheiden die betrekking hebben op de voortbrenging van de goederen waarvan u de waarde bepaalt.
Onder deze kosten of waarde worden begrepen de kosten van de elementen zoals bedoeld in artikel 71, lid 1, letter a, punten ii en iii, DWU. In paragraaf 3.3. kunt u meer hierover lezen.

Daaronder vallen ook de omgeslagen waarde van de in artikel 71, lid 1, letter b, DWU omschreven producten of diensten die door de koper (direct of indirect) zijn geleverd om te worden gebruikt bij de productie van de te waarderen goederen. De waarde van de in artikel 71, lid 1, letter b, punt iv, DWU genoemde zaken die in de Unie worden verricht, maken alleen deel uit van de kosten of de waarde als zij in rekening worden gebracht aan de producent. In de paragrafen 3.4. tot en met 3.6. kunt u hier meer over lezen.
(artikel 143, lid 2, UVo.DWU)

Alle uitgaven die het scheppen, toevoegen of het aanzienlijk uitbreiden van de economische goederen met zich meebrengen vallen onder de kosten van productie. Ook de kosten zoals genoemd in artikel 71, lid 1, letter b, punten ii en iii DWU vallen hieronder.
(artikel 143, lid 3, UVo.DWU)

Naar boven

8.3 Winst en algemene kosten

Het bedrag voor winst en bedrijfskosten stelt u vast op basis van gegevens en handelsbescheiden die zijn verstrekt door of namens de producent. Deze bedragen moeten wel zoveel mogelijk overeenkomen met de bedragen die zich gewoonlijk voordoen bij verkopen voor uitvoer naar het douanegebied van de Unie door de producenten in het land van uitvoer. Bij de verkopen van goederen waarmee u de kosten vergelijkt, moet het gaan om goederen van dezelfde aard of van dezelfde soort als de te waarderen goederen.
Het bedrag voor winst wordt uiteraard ook voor een deel bepaald door de marktsituatie in het douanegebied van de Unie.

De bedrijfskosten omvatten ook de directe en indirecte kosten van de productie en de verkoop voor uitvoer van de goederen, voor zover deze niet al zijn inbegrepen bij de kosten of waarde van:

 • de materialen;

 • de vervaardiging;

 • andere be- of verwerkingen die bij de voortbrenging van de ingevoerde goederen worden verricht.
  (artikel 143, lid 4, UVo.DWU)

Dit betekent dat daaronder ook de royalty 's en licentierechten worden gerangschikt. In de paragrafen 3.7. tot en met 3.13. kunt u hier meer over lezen.

Naar boven

8.4 Gebruikelijke opslagen

Het "bedrag voor winst en bedrijfskosten" kunt u als één geheel beschouwen. Als in een bepaald geval het bedrag van de winst van de producent laag is en zijn bedrijfskosten hoog zijn, kunnen zijn winst en bedrijfskosten samen toch verenigbaar zijn met de winst en bedrijfskosten die zich gewoonlijk voordoen bij verkopen van goederen van dezelfde aard of soort.

Een dergelijke situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen als een product voor het eerst op de markt van de Unie wordt gebracht en de producent genoegen neemt met geen of een lage winst als tegenwicht voor de hoge bedrijfskosten die aan de introductie verbonden zijn.

Als de producent kan aantonen dat hij als gevolg van bijzondere handelsomstandigheden een lage winst maakt, kunt u uitgaan van het werkelijke winstbedrag, maar alleen als hij voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

 • Hij voert een geldige commerciële reden aan om de lage winst te rechtvaardigen.

 • Zijn prijspolitiek is een weerspiegeling van de gebruikelijke prijspolitiek in de industrietak.

Een dergelijke situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen als de producent gedwongen is zijn prijzen tijdelijk te verlagen in verband met een niet voorziene daling in de vraag. Een andere reden kan zijn dat hij goederen verkoopt als aanvulling op een serie goederen die in de Unie vervaardigd zijn en hij daarbij met een lagere winst genoegen neemt ter handhaving van zijn concurrentiepositie.

Naar boven

8.5 Goederen van dezelfde aard of dezelfde soort

U moet per geval onderzoeken of de voorwaarde wordt nageleefd dat een bedrag voor winst en bedrijfskosten gelijk is aan het bedrag dat gewoonlijk in aanmerking wordt genomen als producenten in het land van uitvoer goederen voor uitvoer naar de Unie verkopen van dezelfde aard of dezelfde soort als de te waarderen goederen.

Aan dit onderzoek onderwerpt u de verkopen voor uitvoer naar de Unie van een zo beperkt mogelijke groep of reeks van goederen van dezelfde aard of dezelfde soort. De goederen van dezelfde aard of dezelfde soort moeten uit hetzelfde land komen als de te waarderen goederen.
(artikel 74, lid, 2, letter d, ii, DWU )

Naar boven

8.6 Kosten in verband met het vervoer

De kosten van het vervoer en de met het vervoer verband houdende kosten tot de plaats waar de goederen in het douanegebied van de Unie worden gebracht, zijn de volgende werkelijke kosten:

 • vervoer;

 • verzekering;

 • laden;

 • handling in verband met het vervoer zoals overlading.

(artikel 74, lid 2, letter d, iii, DWU)

In de paragrafen 3.15. tot en met 3.24. kunt u lezen hoe u deze kosten of waarde vaststelt.

Naar boven

8.7 Gegevens over de voortbrenging van de goederen

Deze methode zal meestal alleen gebruikt kunnen worden als de producent bereid is de kosten en winsten aan u mee te delen. Daarbij mag u zich alleen baseren op de boekhouding en andere gegevens die zijn verstrekt door of namens de producent. De verkregen gegevens moeten uiteraard wel verenigbaar zijn met de algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen van het land van voortbrenging.

De producent van de ingevoerde goederen die in het land van voortbrenging is gevestigd, kan niet worden opgeroepen of worden gedwongen tot het overleggen van boekhoudkundige rekeningen of andere documenten voor de vaststelling van de methode van de berekende waarde. (artikel 143, lid 1, UVo.DWU)

Naar boven

8.8 Uitzonderingen: volgorde aftrekmethode en methode van de berekende waarde

Op verzoek van de aangever dient de volgorde van de aftrekmethode en de methode van de berekende waarde te worden omgekeerd (zie ook paragraaf 1.3).
(artikel 74, lid 1, DWU)

Op een gedaan verzoek kan niet worden teruggekomen. De mogelijkheid bestaat om per aangifte een keuze te doen, maar de aangever die dit wenst kan ook voor een bepaalde periode zijn keuze bekendmaken.

Naar boven