Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

1.01.00 Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

5 Diensten die bij invoer belast zijn met uitvoering van Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

5.1 Algemeen

Voor de uitvoering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn binnen de Unie verschillende diensten verantwoordelijk, zowel op Unie- als nationaal niveau.

Naar boven

5.2 Op Unie niveau

Bij het in het vrije verkeer brengen van landbouwproducten in de Unie wordt volledig gesteund op de nationale organisaties van de lidstaten.

Naar boven

5.3 Op nationaal niveau

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
De Minister heeft de uitvoerende taken opgedragen aan haar uitvoerende dienst, de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl). De wettelijke basis hiervoor is opgenomen in hoofdstuk 3 van de Algemene douaneregeling.

De tot 2014 bestaande productschappen waren voorheen de bevoegde autoriteit. Na het opheffen van de productschappen is de bevoegdheid terug gegaan naar de Minister van EZ. Het ministerie van EZ heeft de RVO.nl ingericht en de taken van de productschappen, van de Dienst regelingen en van Agentschap.nl per 1 januari 2014 ondergebracht bij deze RVO.nl. Met de komst van het kabinet Rutte III, is het Ministerie van LNV weer verantwoordelijk voor de uitvoering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de RVO.nl.

De adressen en telefoonnummers van de voormalige productschappen staan in bijlage 1 en gelden voorlopig als adressen van de RVO.nl. In hoofdstuk 7 staan aanwijzingen over de procedures die moeten worden gevolgd bij de uitwisseling van informatie met de RVO.nl.

Naar boven

5.3.1 Taak Douane bij aangiften ten invoer

Bij de aanvaarding, de verificatie en de administratieve verwerking van de aangiften voor het vrije verkeer van landbouwgoederen is de Unie- en nationale douanewetgeving van toepassing. De normale douaneprocedures bij de verificatie van de aangifte, de grondige opneming en/of monsterneming van de goederen, de door de belanghebbende te verlenen medewerking enzovoorts, gelden ook voor landbouwgoederen.
(artikel 1 DWU juncto artikel 1:1 Algemene douanewet)

De Douane verifieert naast de aangiften voor het vrije verkeer ook de bescheiden die bij de aangifte voor het vrije verkeer moeten worden overgelegd. Bijvoorbeeld het invoercertificaat AGRIM.

Naar boven

5.3.2 Taak RVO.nl bij aangiften ten invoer

De RVO.nl is aangewezen om namens de minister van LNV invoercertificaten af te geven.

Naar boven