Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

1.01.00 Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

7 Informatie-uitwisseling

7.1 Informatie-uitwisseling met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De Douane moet zich bij het verstrekken van informatie houden aan de regels die hiervoor binnen de Belastingdienst gelden. Zie hiervoor onderdeel 5.00.00 van dit Handboek.

Als u op dossierniveau vragen heeft die van uitvoerende aard zijn, kunt u op grond van artikel 1:33, lid 1, Algemene douanewet zelf contact opnemen met de RVO.nl. Als u vragen van uitvoerende aard van de RVO.nl ontvangt, mag u deze vragen zelf op grond van artikel 1:33, lid 3, Algemene douanewet beantwoorden.

Bij vragen van uitvoerende aard, kunt u denken aan:

 • de hoogte van de gestelde zekerheid

 • het toe te passen tarief van:

  • de invoerrechten

  • de rechten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

  • de soort landbouwgoederen

Als het echter duidelijk is dat de vraag een bepaald dossier overstijgt (de vraag heeft bijvoorbeeld betrekking op het algemene beleid), dan mag uitsluitend de regiocontactpersoon met inschakeling van het cluster Heffing en GLB van het DLK contact met de RVO.nl hebben over deze vraag. Dit laatste geldt ook als u niet zeker weet of de vraag ook betrekking heeft (of kan hebben) op het algemene beleid.

Als blijkt dat er een verschil van inzicht bestaat tussen de regiocontactpersonen en de RVO.nl, dan legt de regiocontactpersoon de vraag voor aan het cluster Heffing en GLB van het DLK.

Naar boven

7.2 Informatie-uitwisseling met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

De Douane moet zich houden aan het gestelde in onderdeel 5.00.00 van dit Handboek.

Naast de algemene informatieverstrekking kan de Douane op grond van artikel 1:33, lid 1 en 3, Algemene douanewet informatie uitwisselen met de NVWA over onder andere:

 • de analysegegevens van het Douanelaboratorium

 • de gegevens over douanefraudebestrijding (DFB-gegevens)

 • de resultaten van de controles die op grond van Verordening (EG) nr. 1276/2008 zijn ingesteld

 • de administratieve nacontroles die op grond van artikel 48 DWU zijn ingesteld

 • de klantgegevens voor zover ze betrekking hebben op de invoer en uitvoer van landbouwgoederen

Afspraken over het verstrekken van informatie zijn ook opgenomen in de bijlagen bij de kaderovereenkomst ( onderdeel 110.00.09).

Het adres, telefoonnummer en faxnummer van de NVWA vindt u in bijlage 2.

Naar boven