Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

45.00.00 Samenwerking met OLAF

5 Bijlage 1. Overzicht van controlebevoegdheden en verplichtingen

In de volgende tabel vindt u de ambtelijke bevoegdheden en de verplichtingen voor de te controleren bedrijven, en de bijbehorende wettelijke basis in de Douanewet.

Wettelijke basis

Korte omschrijving ambtelijke bevoegdheid/verplichting voor de te controleren bedrijven

   

Artikel 8 DW

Administratieve verplichtingen voor iedereen die in Nederland een bedrijf uitoefent (de administratieplichtige), voor onder meer:

  • de wijze waarop de administratie moet worden gevoerd;

  • de elementen die tot de administratie behoren;

  • de bewaartermijn;

  • het verlenen van medewerking om inzicht te verschaffen in de administratie.

Artikel 9 DW

Verplichting voor de administratieplichtige om administratie waarvan de raadpleging van belang kan zijn voor de toepassing van wettelijke bepalingen, terstond beschikbaar te stellen

Let op

Deze verplichting geldt ook voor derden waar (een gedeelte van) de administratie van de administratieplichtige zich bevindt.

Artikel 9 DW

Bevoegdheid tot het maken van kopieën, leesbare afdrukken of uittreksels

Artikel 11 DW

Verplichting tot het verlenen van toegang tot entrepots, ruimten voor tijdelijke opslag, (lucht)havens, terreinen, gebouwen, erven en vervoermiddelen voor een op grond van wettelijke bepalingen te verrichten onderzoek

Artikel 12 DW

  • opsomming van ruimtes die aan onderzoek zijn onderworpen;

  • de bevoegdheid de goederen in deze ruimten en de bescheiden die daarop betrekking hebben, aan een onderzoek te onderwerpen, voorzover de kennisneming hiervan van belang kan zijn voor de heffing van rechten bij in- of uitvoer.

Artikel 13 DW

Binnentreden van een woning

Artikel 14 DW

Bevoegdheid tot het onderzoeken van vervoermiddelen, de daarin aanwezige goederen en de bij de goederen behorende bescheiden, voorzover de kennisneming hiervan van belang kan zijn voor de heffing van rechten bij in- of uitvoer

Artikel 15 DW

Binnentreden van een zich op een vervoermiddel bevindende woning

Artikel 16 DW

Bevoegdheid tot het nemen van monsters bij onderzoek van goederen

Artikel 17 DW

Bevoegdheid tot lijfsvisitatie