Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

12.20.00 Veiligheid

9 Bijlage 1 Grenswaarden

Naam van de stof

CASnummer

TGG 8 uur

TGG 15 min

H

mg/m3 (ppm)

mg/m3(ppm)

Ammoniak

7664-41-7

14 (20)

36 (51)

Benzeen

71-43-2

0.7 (0.2)

H

Blauwzuur

74-90-8

1 (0,9)

10 (9)

H

Chloorpicrine

76-06-2

0,7 (0,1)

1,2-Dichloorethaan

107-06-2

7 (1,5)

Formaldehyde

50-00-0

0,15 (0,1)

0,5 (0,3)

Fosfine

7803-51-2

0,14 (0,1)

0,28 (0,2)

Kooldioxide

124-38-9

9000 (5000)

Koolmonoxide

630-08-0

29 (25)

Methylbromide

74-83-9

1 (0,3)

H

Sulfurylfluoride

2699-79-8

10 (2,5)

Styreen

100-42-5

86 (20)

172 (40)

Tolueen

108-88-3

150 (40)

384 (100)

Xyleen

1330-20-7

210 (48)

442 (100)

H

Zuurstof

19 – 21%

LEL

Maximaal 10%

Toelichting bij bovenstaande tabel:

TGG:
Tijdgewogen gemiddelde. Voor een aantal stoffen is naast de maximale aanvaarde concentratie bij een blootstellingduur tot 8 uur per dag tevens een grenswaarde vastgesteld voor een kortdurende blootstelling van ten hoogste 15 minuten.

H:
Huidopname. Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.