Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

12.20.00 Veiligheid

5 Veilig monsters nemen

Monstername brengt risico's met zich mee, omdat de producten uit hun verpakking moeten worden gehaald en overgebracht moeten worden naar monsterverpakkingen. Veiligheidsmaatregelen zijn daarom noodzakelijk.

U kunt het nemen van monsters laten uitvoeren door de aangever. Dit kan uiteraard ook een personeelslid of een gemachtigde van de aangever zijn.

Monsters van gevaarlijke stoffen neemt u niet zelf, deze worden door een daarin gespecialiseerd bedrijf genomen, zie hiervoor dit Handboek, onderdeel 12.00.00, paragraaf 2.3.4 Monstername gevaarlijke stoffen.

De wettelijke bepalingen bieden de mogelijkheid tot het laten nemen van monsters door de aangever. Als u de monsterneming door deze personen laat uitvoeren moet u wel zelf nauwkeurig aanduiden op welke wijze het monster moet worden genomen. U moet er ook op toezien dat de monstername wordt uitgevoerd volgens uw aanwijzingen. De douane houdt namelijk te allen tijde zelf de verantwoordelijkheid voor de monstername.

U dient deze werkwijze te volgen, tenzij er geen aangever (of personeel danwel gemachtigde van hem) aanwezig is, of om andere reden monstername door of namens de aangever niet mogelijk is.

In de tekst hieronder worden de veiligheidsmaatregelen beschreven, voor het geval u zelf het monster neemt.

Naar boven

5.1 Omgevingsveiligheidsmaatregelen

 1. Zorg voor een rustige en veilige monsternamelocatie. Zorg voor voldoende ruimte.

 2. Bij monstername in binnenruimten moet rekening gehouden worden met luchtcirculatiesystemen.

 3. Stel uw monsternamematerialen overzichtelijk op.

 4. Markeer uw monsternamelocatie, zodat er geen verstoring van buitenaf kan plaatsvinden (gebruik bijvoorbeeld een afzettingslint).

 5. Zorg voor opvang- en absorbtiemateriaal voor het geval er een calamiteit optreedt tijdens de monstername.

 6. Zorg voor brandblussers en andere voor het geval er een calamiteit optreedt tijdens de monstername. Ga de vluchtwegen na.

Naar boven

5.2 Veiligheid bij monstername van producten zonder specifieke gevaarsaanduidingen

Veiligheidsmaatregelen

U kunt producten zonder gevaarsaanduidingen zelf bemonsteren. Maar, al betreft het geen gevaarlijke stoffen, toch kunnen er risico's zijn. Denk aan de voorbeelden die zijn genoemd in paragraaf 2.2.3. Werk daarom volgens de volgende stappen:

 1. U maakt een globaal plan van aanpak voor uw monstername, waarin u de voorschriften voor monsterneming uit het Handboek Douane volgt.

 2. U voert monstername in beginsel met twee personen uit: Eén persoon voor de monsterneming en één persoon voor controle van het monsternameproces en alarmering bij calamiteiten.

 3. U draagt beiden de voorgeschreven persoonlijke veiligheidsmiddelen.

 4. U zorgt voor een veilige plaats van monstername.

 5. U neemt altijd het monster met de wind in de rug.

 6. U gebruikt de voorgeschreven monsternamemiddelen.

 7. U maakt na gebruik de monsternamemiddelen op de voorgeschreven wijze schoon en zorgt voor een juiste verwijdering van gebruikte materialen.

 8. U verpakt en etiketteert de monsters op de voorgeschreven wijze (zie elders in dit Handboek).

Persoonlijke beschermingsmiddelen

U gebruikt bij monsterneming de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen:

 1. U draagt oogbescherming (veiligheidsbril);

 2. U draagt een werkoverall;

 3. U draagt PVC-werkhandschoenen.

Naar boven

5.3 Veiligheid bij monstername van producten met gevaarsaanduidingen volgens de WVGS en/of de WMS

Veiligheidsmaatregelen

De monsterneming van de producten met gevaarsaanduidingen mag u niet zelf verrichten. Zie hiervoor dit Handboek, onderdeel 12.10.00, Monstername gevaarlijke stoffen.

Een uitzondering geldt voor het bemonsteren van dieselolie. Dat mag u wel zelf doen.

U handelt als volgt:

 1. Verzamel alle beschikbare gegevens van de te bemonsteren producten. (Deze informatie heeft u in feite al voor de daadwerkelijke opname verzameld).

 2. Overleg met de vraagbaakfunctionaris milieu of uw teamleider over assistentie bij de monsterneming. De monsterneming gebeurt dan door de vraagbaakfunctionaris of een andere deskundige.

 3. Volg de aanwijzingen van de vraagbaakfunctionaris of de andere deskundige monsternemer op.

Persoonlijke bescherming

 1. Blijf op afstand van de te bemonsteren partij producten.

 2. Volg de aanwijzingen met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen van de monsternemer op. Als uw hulp wordt gevraagd bij de monsterneming volg dan ook de aanwijzingen van degene die het monster neemt op.

Naar boven