Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

12.20.00 Veiligheid

4 Veilig uitvoeren van douanecontroles

In dit hoofdstuk worden de veiligheidsmaatregelen beschreven die bij douanecontroles vereist zijn. Achtereenvolgens wordt beschreven de veiligheid bij:

 1. daadwerkelijke opname van producten (paragraaf 4.1);

 2. surveillancecontroles en MTG-controles (paragraaf 4.2);

 3. fysieke controles tijdens loodsvisitatie en bedrijfsbezoek (paragraaf 4.3).

De omgevingsrisico's worden in deze paragrafen steeds als eerste behandeld. Risico's bij controles op schepen en in vliegtuigen worden beschreven in paragraaf 4.4.

Vervoermiddelen, containers en verpakkingen laat u in principe door de aangever openen. Dit kan uiteraard ook een personeelslid of een gemachtigde van de aangever zijn. Als deze personen niet aanwezig zijn, of niet bereid dan wel in staat zijn om uw verzoek in te willigen, opent u de vervoermiddelen, containers en verpakkingen zelf.

Verder kunt u bepaalde veiligheidshandelingen laten verrichten door de aangever, zoals het aanbrengen van de vangketting bij het openen van containers.

Naar boven

4.1 Veiligheid bij daadwerkelijke opname van producten

4.1.1 Omgevingsveiligheid bij daadwerkelijke opname

Activiteiten vooraf

Voor u het voertuig betreedt:

 • informeert u de chauffeur of verantwoordelijke over de producten dat u de producten gaat opnemen;

 • zorgt u voor een veilige plaats voor de opname (parkeerplaats, bijvoorbeeld).

Dit doet u, uiteraard, om te vermijden dat de chauffeur wegrijdt, of het vervoermiddel of u zelf wordt aangereden.

Veiligheidsmaatregelen in verband met het vervoermiddel

Hier wordt per soort voertuig besproken welke veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen. Zie voor schepen en vliegtuigen paragraaf 4.4.

 1. Huifwagen Elke huifwagen is voorzien van een huif met zeil. Dit zeil kan aan de zijkant geopend worden. Ga als volgt te werk:

  1. Laat bij elke daadwerkelijke opname eerst de zijkant waarbij u de wind in de rug heeft openen. Deze maatregel is nodig omdat u nooit zeker kunt weten of producten buiten hun verpakking zijn getreden tijdens het vervoer. De concentratie onder de huif kan daardoor opgelopen zijn tot een niveau dat schadelijk is voor de mens.

  2. Nadat u de huifwagen aan de zijkant (met de wind in de rug) heeft laten openen bekijkt u de wijze van belading en stuwage eerst van enige afstand. U krijgt zo een goed overzicht van de belading van de vrachtwagen.

  3. Nadat u een overzicht heeft verkregen van de belading, laat u de andere zijkant van de huif losmaken. Deze behoeft echter niet opgevouwen te worden, maar alleen maar van zijn rijglijn te worden ontdaan, zodat enige ventilatie kan optreden.

   Nadat u deze maatregelen hebt getroffen, kunt u met gebruik van de beschermingsmiddelen overgaan tot de daadwerkelijk opname van de producten in de huifwagen.

 2. Container en spoorwagon Een container of spoorwagon heeft meestal maar één opening. Het kan voorkomen dat de producten zodanig geladen zijn, dat zij rusten tegen de deuren. Bij het openen van de container of spoorwagon kan men dan bedolven worden onder de lading.

  1. Laat daarom voor u de container of wagon laat openen altijd de zogenaamde vangketting plaatsen. Dit is een korte ketting, die met twee haken om de scharnieren van de deuropening van de container of wagon kan worden gehangen, om zo het uitvallen van lading tegen te gaan.

   Containers en wagons hebben weinig ventilatieopeningen. Soms, afhankelijk van het type en de producten die vervoerd worden, zijn er geen ventilatieopeningen aangebracht. Voordat u tot daadwerkelijk opname overgaat moet u zich goed overtuigen van de ventilatiemogelijkheden. Immers, in de container moet voldoende zuurstof aanwezig zijn om veilig te kunnen werken.

 3. Gassing van containers en wagons Bij het werken in een container of wagon dient u altijd bijzonder goed na te gaan of deze niet gegast is. Gassen gebeurt om de conditie van bepaalde producten op peil te houden. Men laat dan de container onder gasdruk komen zodat bepaalde bacteriën dood gaan of ongedierte de producten niet kan aantasten. Het gebruikte gas is zeer gevaarlijk voor de mens. Zie ook paragraaf 2.2.3 over gasontwikkeling in loodsen. Voor meer informatie zie Hoofdstuk 7

  Meestal zijn gegaste containers voorzien van de waarschuwing "let op, gegast". Een gegaste container moet voor betreden worden ontgast door een gespecialiseerd bedrijf.

  Betreed nooit een gegaste container of wagon.

 4. Controlelocatie U dient standaard bij opname van producten in een container of wagon de volgende maatregelen te treffen. Deze zijn bovendien bij alle bedrijven verplicht voorgeschreven.

  1. verplicht dragen van een veiligheidshelm;

  2. verplicht dragen van een veiligheidsvest;

  3. container of wagon alleen op door het bedrijf aangewezen visitatieruimten of visitatieplaatsen aan controle onderwerpen.

   Op containerterminals of spooremplacementen, waar containers en wagons veelal aanwezig zijn, gelden vaak nog extra veiligheidsmaatregelen van de zijde van het bedrijf. Bijvoorbeeld: altijd met twee personen controleren. Houd hier rekening mee.

Naar boven

4.1.2 Controle van producten zonder gevaarsaanduidingen

Veiligheidsmaatregelen

Ga in geval van producten zonder gevaarsaanduidingen als volgt te werk:

Op de eerste plaats dient u van de op te nemen producten alle relevante informatie te verzamelen, te weten:

 1. facturen;

 2. goederencode;

 3. analysecertificaten;

 4. handelsdocumenten;

 5. vervoersdocumenten;

 6. veiligheidsdocumenten (bij gevaarlijke stoffen).

De schriftelijke informatie moet u duidelijkheid geven over de volgende aspecten van de producten:

 • hoeveelheid;

 • wijze van verpakking;

 • verschijningsvorm van het producten (vast, vloeibaar, gasvormig, pasteus, levend, etc);

Laat in principe de verpakkingen door de aangever openen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Al kreeg u op basis van de buitenkant en de documenten een veilige indruk, toch kunnen er binnen in het voertuig door product of wijze van belading risico's aanwezig zijn.

Bij de controle maakt u daarom altijd gebruik van de volgende beschermingsmiddelen.

 1. a. oogbescherming door middel van veiligheidsbril;

 2. b. handbescherming door middel van werkhandschoenen of PVC-handschoenen.

Eventueel maakt u gebruik van:

 1. c. een werkoverall;

 2. d. een ladder om het vervoermiddel te betreden.

Naar boven

4.1.3 Controle van producten met gevaarsaanduidingen volgens de WMS en/of de WVGS

Veiligheidsmaatregelen

Ga in geval van producten met gevaarsaanduidingen als volgt te werk:

 1. Ga na welke gevaarsaanduidingen van de WVGS zijn aangebracht op het voertuig (oranje borden aan voor- en achterzijde van het voertuig).

 2. Praktisch is de gevaarsaanduidingen te noteren op het FYCO-formulier.

 3. Vraag bij de klant de Material Safety Data Sheet (MSDS) op van de producten.

 4. Raadpleeg onderdeel 8 van deze MSDS. In dit onderdeel staan de persoonlijke beschermingsmiddelen die minimaal nodig zijn om de producten veilig te kunnen benaderen.

 5. Raadpleeg bij elk product waarmee u geen ervaring hebt, altijd de vraagbaakfunctionaris milieu voor u overgaat tot fysieke controle. In overleg met de vraagbaakfunctionaris bepaalt u of uw beschermingsmiddelen voldoende zijn om de controle zelfstandig uit te voeren.

  Als uw beschermingsmiddelen ontoereikend zijn, mag u de controle uiteraard niet uitvoeren. Overleg dan met uw teamleider over de verdere aanpak.

Bij producten met gevaarsaanduidingen van de WVGS en/of WMS, gaat u dus nooit direct controleren. U raadpleegt eerst de vraagbaakfunctionaris.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

U raadpleegt, zoals hierboven is gezegd, altijd de vraagbaakfunctionaris om na te gaan of uw persoonlijke beschermingsmiddelen voldoende zijn voor de controle van de producten.

Als in de MSDS adembescherming als persoonlijk beschermingsmiddel is voorgeschreven, gaat u niet over tot de controle, maar overlegt u met uw teamleider over de verder aanpak.

Naar boven

4.2 Veiligheid bij surveillancecontroles en MTG-controles

Bij surveillancediensten neemt de controle van vrachtverkeer een belangrijke plaats in. Dat geldt ook voor MTG-controles. Tijdens deze werkzaamheden moeten ladingen worden onderzocht of opgenomen. Bij deze controles kunnen bepaalde risico's gelopen worden. De noodzakelijke veiligheidsmaatregelen worden hieronder beschreven.

Naar boven

4.2.1 Omgevingsveiligheid bij surveillance- en MTG-controles

Zie voor de omgevingsveiligheid paragraaf 4.1.1.

Naar boven

4.2.2 Surveillancecontrole van producten zonder gevaarsaanduidingen

Veiligheidsmaatregelen

Ga in geval van producten zonder gevaarsaanduidingen als volgt te werk:

 1. U zorgt altijd voor een veilige plaats van controle van het vervoermiddel. U controleert uitsluitend op parkeerplaatsen van (auto)wegen. Controles op de vluchtstroken van autosnelwegen zijn niet toegestaan.

 2. U verzamelt van de op te nemen producten alle relevante informatie, te weten:

  1. facturen;

  2. goederencode;

  3. analysecertificaten;

  4. handelsdocumenten;

  5. vervoersdocumenten;

  6. veiligheidsdocumenten (bij gevaarlijke stoffen).

De schriftelijke informatie moet u duidelijkheid geven over de volgende aspecten van de producten:

 • hoeveelheid;

 • wijze van verpakking;

 • verschijningsvorm van de producten (vast, vloeibaar, gasvormig, pasteus, levend, et cetra).

 • Laat in principe de chauffeur het voertuig, de container en de verpakkingen openen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Al kreeg u op basis van de buitenkant en de documenten een veilige indruk, toch kunnen er binnen in het voertuig door product of wijze van belading risico's aanwezig zijn.

Bij de controle maakt u daarom altijd gebruik van:

 1. a. oogbescherming door middel van veiligheidsbril;

 2. b. handbescherming door middel van werkhandschoenen of PVC-handschoenen.

Eventueel maakt u gebruik van:

 1. c. een werkoverall;

 2. d. een ladder om het vervoermiddel te kunnen betreden.

Naar boven

4.2.3 Surveillancecontrole van producten met gevaarsaanduidingen volgens de WMS en/of de WVGS

Veiligheidsmaatregelen

Ga in geval van producten met gevaarsaanduidingen als volgt te werk:

 1. Ga na welke gevaarsaanduidingen van de WVGS op het vervoermiddel zijn aangebracht (oranje borden aan voor- en achterzijde van het voertuig).

 2. Praktisch is de gevaarsaanduidingen te noteren op het PLATO-formulier.

 3. Vraag de chauffeur naar de zogenaamde Instructiekaarten (gevaarskaarten).

 4. Raadpleeg op deze gevaarskaart het onderdeel "persoonlijke beschermingsmiddelen". In dit onderdeel staan de persoonlijke beschermingsmiddelen die minimaal nodig zijn om de producten veilig te kunnen benaderen.

 5. Ga na of u over deze persoonlijke beschermingsmiddelen beschikt.

 6. Raadpleeg bij elk product waarmee u geen ervaring hebt, altijd de vraagbaakfunctionaris milieu voor u overgaat tot fysieke controle. In overleg met de vraagbaakfunctionaris bepaalt u of uw beschermingsmiddelen voldoende zijn om de controle zelfstandig uit te voeren.

  Als uw beschermingsmiddelen ontoereikend zijn, mag u de controle uiteraard niet uitvoeren. Overleg dan met uw teamleider over de verdere aanpak.

Bij producten met gevaarsaanduidingen van de WVGS en/of WMS gaat u dus nooit direct over tot controle. U raadpleegt de vraagbaakfunctionaris milieu en overlegt over de verdere aanpak.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

U raadpleegt, zoals hierboven is gezegd, altijd een vraagbaakfunctionaris milieu om na te gaan of de u ter beschikking staande persoonlijke beschermingsmiddelen voldoende zijn voor de controle van de producten.

Naar boven

4.3 Veiligheid bij loodsvisitatie en bedrijfsbezoek

In dit bedrijfsproces gaat het om twee verschillende vormen van controle. Loodsvisitatie is een uitvloeisel van een entrepotvergunning of surveillancecontrole. Bij loodsvisitatie is het doel daadwerkelijke controle van de activiteiten in de loods. Bedrijfsbezoeken zijn bezoeken aan klanten in verband met onder meer de toepassing van douaneprocedures en/of douanefaciliteiten. Voor beide controlevormen gelden veiligheidsmaatregelen.

Bij bedrijfsbezoek moet u zich, behalve aan de Douane-veiligheidsregels, houden aan de veiligheidsregels van het bedrijf zelf.

Naar boven

4.3.1 Omgevingsveiligheid bij loodsvisitatie en bedrijfsbezoek

 1. Loodsvisitatie

  1. Voordat u tot loodsvisitatie overgaat neemt u kennis van de plattegrond van de loods en de daarop aangegeven vluchtwegen in verband met brand of calamiteiten.

  2. U stelt u op de hoogte van de aanwezige hulpmiddelen (brandblussers, brandslangen et cetra)

 2. Bedrijfsbezoek

  U neemt kennis van de interne veiligheidsvoorschriften.

Naar boven

4.3.2 Veiligheidsregels bij loodsvisitatie en bedrijfsbezoek

Veiligheidsmaatregelen
 1. Loodsvisitatie Bij een loodsvisitatie is het belangrijk om van te voren een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de activiteiten die plaatsvinden binnen de loods. Hierop kunnen dan de veiligheidsmaatregelen worden afgestemd. Bij loodsvisitatie moeten tenminste de volgende algemene veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen:

  1. Verzamel vooraf zoveel mogelijk informatie over de activiteiten binnen de loods.

  2. Analyseer vooraf deze activiteiten en ga na of er producten met gevaarsaanduidingen aanwezig kunnen zijn. Zo ja, handel dan overeenkomstig paragraaf 4.1.3.

  3. Wijs voor de loodsvisitatie een coördinator aan.

  4. Schort de loodsvisitatie op als producten met gevaarsaanduidingen worden aangetroffen. Raadpleeg eerst de vraagbaakfunctionaris milieu. In overleg met de vraagbaakfunctionaris bepaalt u of uw beschermingsmiddelen voldoende zijn om de controle zelfstandig uit te voeren.

   Als uw beschermingsmiddelen ontoereikend zijn, mag u de controle uiteraard niet uitvoeren. Overleg dan met de coördinator of uw teamleider over de verdere aanpak.

   .

   Laat in principe de verpakkingen door de aangever, zijn personeel of gemachtigde openen.

 2. Bedrijfsbezoek Bij een bedrijfsbezoek is het noodzakelijk dat u zich vooraf een goed beeld vormt van de activiteiten van het bedrijf. Bij deze inventarisatie moet aandacht besteed worden aan de bedrijfsinterne veiligheidsregels. Deze regels zijn tijdens uw bezoek op u van toepassing.

  Bij bedrijfsbezoeken moeten de volgende veiligheidsmaatregelen in acht genomen worden:

  1. Inventariseer welke activiteiten het bedrijf uitvoert.

  2. Neem vooraf kennis van de interne veiligheidsregels van het bedrijf.

  3. Indien u bij uw inventarisatie vaststelt dat er producten in het bedrijf aanwezig zijn, waarvoor gevaarsaanduidingen gelden, ga dan over naar paragraaf 4.1.3 van dit onderdeel.

Laat in principe de verpakkingen door de aangever, zijn personeel of gemachtigde openen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
 1. Loodsvisitatie

  Bij loodsvisitatie neemt u de volgende persoonlijke veiligheidsmaatregelen in acht:

  1. U neemt een werkoverall mee.

  2. U zorgt voor werkhandschoenen.

  3. U draagt een veiligheidsbril.

  4. U draagt een veiligheidshelm.

  5. U bent op de hoogte van de interne veiligheidsregels (voor zover bekend).

 2. Bedrijfsbezoek

  Bij een fysieke controle tijdens een bedrijfsbezoek neemt u de volgende

  persoonlijke veiligheidsmiddelen met u mee:

  1. een veiligheidshelm;

  2. werkhandschoenen;

  3. een werkoverall;

  4. een veiligheidsbril.

Naar boven

4.4 Veiligheid bij controles op vaartuigen en in vliegtuigen

4.4.1 Vaartuigen

Vaartuigen vervoeren producten veelal in bulk. Als producten in verpakkingen vervoerd worden, is meestal een grote hoeveelheid verpakkingen aan boord. De belading bevindt zich in het ruim en bij containervervoer ook aan dek. Gelet op de grote hoeveelheden die vervoerd worden, gelden voor schepen specifieke veiligheidsmaatregelen, te weten:

 1. Laat tijdens uw controle de ruimen, de containers en de productverpakkingen openen door de bemanning.

 2. Benader de producten in het ruim altijd met de veiligheidsmaatregelen die gelden aan boord van het vaartuig. Informeer bij de kapitein welke voorschriften gelden.

 3. Ga nooit zonder meer een ruim van een vaartuig binnen; er kan te weinig zuurstof zijn.

 4. Draag (indien noodzakelijk) speciaal veiligheidsschoeisel; de dekken van schepen kunnen zeer glad zijn.

 5. Draag, als u tijdens de vaart controles uitvoert, altijd een veiligheidszwemvest.

Naar boven

4.4.2 Vliegtuigen

In de ruimen van vliegtuigen worden vaak verschillende hoeveelheden producten vervoerd. Het vervoer van producten per vliegtuig is gebonden aan specifieke vervoersvoorschriften. Bij een douanecontrole dient u de volgende veiligheidsmaatregelen na te leven.

 1. U gaat pas over tot opname van de producten nadat u de veiligheidsfunctionaris van het betreffende vliegtuig of grondpersoneel hebt geïnformeerd over uw controle.

 2. U volgt de veiligheidsvoorschriften van deze verantwoordelijke strikt op.

 3. Laat tijdens uw controle zoveel mogelijk de containers en de productverpakkingen openen door de bemanning of personeel van de aangever.

Naar boven