Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

14.48.00 Vereenvoudigde procedures douanevervoer over zee

2 Schriftelijke vereenvoudigde procedure

In dit hoofdstuk worden de procedures en werkzaamheden rondom de schriftelijke vereenvoudigde procedure behandeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van scheepvaartmanifesten als aangiften voor douanevervoer.

Naar boven

2.1 Vergunning gebruik papieren regeling Uniedouanevervoer

Een vergunning voor het gebruik van de papieren regeling Uniedouanevervoer kan bij de autoriteiten van de lidstaat waar de aanvrager is gevestigd worden aangevraagd door een hier te lande gevestigde scheepvaartmaatschappij. De afgifte van deze vergunningen is in Nederland gecentraliseerd bij Douanekantoor Rotterdam Haven (zie Hoofdstuk 2 van onderdeel 14.10.00 van dit Handboek). De aanvraag verloopt via het EU Trader Portal.

De vorm van het manifest dat als vervoersdocument wordt gebruikt, evenals de havens van vertrek en bestemming van het Uniedouanevervoer, worden in de vergunning vermeld. De scheepvaartmaatschappij doet de douaneautoriteiten van elke betrokken haven een voor eensluidend gewaarmerkte kopie van de vergunning toekomen. De vergunning wordt ook in de Regular Shipping Service-applicatie opgenomen.(artikel 26, 29 en 49 OGVo. DWU).

Een model van de vergunning voor het gebruik van de papieren regeling Uniedouanevervoer is opgenomen in het onderdeel "Vervoer" van het modellenboek Douane.

Naar boven

2.2 Manifesten/zekerheid

Het scheepvaartmanifest dat op de goederen betrekking heeft geldt als aangifte voor Uniedouanevervoer. (artikel 49 OGVo. DWU)

De scheepvaartmaatschappij wordt na afgifte van de vergunning als aangever aangemerkt en is aansprakelijk voor betaling van de douaneschuld en andere belastingen die ten aanzien van de goederen kunnen ontstaan. Cargadoors of scheepvaartagenten kunnen alleen als vertegenwoordiger van de scheepvaartmaatschappijen optreden.

Wanneer zowel onder de regeling extern Uniedouanevervoer te plaatsen goederen worden vervoerd als goederen die overeenkomstig artikel 227 DWU onder de regeling intern Uniedouanevervoer moeten worden geplaatst (vervoer naar niet-fiscale gebieden), worden deze goederen op afzonderlijke manifesten vermeld. (artikel 49, lid 3 OGVo. DWU)

Naar boven

2.3 Voorwaarden bij de manifesten

 1. De scheepvaartmaatschappij of haar vertegenwoordiger moet in het manifest een gedateerde en ondertekende vermelding aanbrengen over de status van de in het manifest opgenomen goederen. Deze statusvermelding kan zijn: "T1" of "T2F". Zo geldt het manifest als een aangifte T1 of T2F. ( artikel 50 OGVo. DWU)

 2. Het manifest moet daarnaast de volgende gegevens bevatten:

  • de naam en het volledige adres van de scheepvaartmaatschappij die de goederen vervoert;

  • de naam van het schip;

  • de haven van vertrek;

  • de haven van bestemming;

  • de datum van het vervoer over zee.

  Voor elke zending die in het manifest staat, zijn de volgende gegevens nodig:

  • een verwijzing naar het cognossement;

  • het aantal, de aard, de merken en nummers van de colli;

  • een omschrijving van de goederen volgens de gebruikelijke handelsbenaming en de noodzakelijke gegevens om de goederen te kunnen identificeren;

  • de bruto massa in kg;

  • in voorkomend geval, de nummers van de containers.

Naar boven

2.4 Formaliteiten die de aangever voor vertrek moet vervullen

De scheepvaartmaatschappij die de goederen met een manifest vervoert, geldt als aangever.

De aangever legt de manifesten in tweevoud voor ter visering aan de douaneautoriteiten van de haven van vertrek bij een van de kantoren genoemd in bijlage III van de Algemene douaneregeling. (artikel 50, lid 4 OGVo. DWU)

Naar boven

2.5 Ambtelijke werkzaamheden in de haven van vertrek

Als douaneambtenaar, werkzaam in de haven van vertrek, doet u het volgende:

Breng op de manifesten een visum aan met een afdruk van een metalen dienststempel en bewaar een exemplaar als kantoorexemplaar

Vermeld op de manifesten:

 • de naam van het douanekantoor;

 • de datum van afgifte;

 • uw naam en handtekening;

 • het boekingsnummer; dit is het nummer van de IMO FAL 1 bij vertrek of, indien van toepassing;

 • het Call Reference Number (CRN) dat bij binnenkomst aan het schip is verleend.

Verlang eventueel bij het viseren dat de scheepvaartmaatschappij cognossementen ter controle overlegt.

Als de scheepvaartmaatschappij een vergunning "Toegelaten Afzender" heeft, mag deze zelf de manifesten als aangifte voor douanevervoer geldig maken. De maatschappij moet binnen een bepaalde termijn een exemplaar van het manifest inleveren bij de douaneautoriteiten in de haven van vertrek. In de vergunning Toegelaten Afzender zal deze termijn zijn vastgesteld.

Naar boven

2.6 Formaliteiten die de aangever bij aankomst moet vervullen

Wanneer de scheepvaartmaatschappij in de lidstaat van bestemming geen Toegelaten Geadresseerde is, moet zij een geviseerd exemplaar van het manifest aan de douaneautoriteiten van de haven van bestemming overleggen. De Douane in de lidstaat van bestemming bewaart dit exemplaar. (artikel 50, lid 5 OGVo. DWU)

Naar boven

2.7 Ambtelijke werkzaamheden in de haven van bestemming

Als douaneambtenaar in de haven van bestemming gaat u als volgt te werk:

Eis van de scheepvaartmaatschappij (of diens vertegenwoordiger) in de haven van bestemming, dat ze de manifesten van alle geloste goederen ter controle overlegt op één van de in bijlage III van de Algemene douaneregeling opgenomen douanekantoren. U kunt bovendien eisen dat de maatschappij alle bijbehorende cognossementen overlegt.

Naar boven

2.8 Zuivering van de regeling Uniedouanevervoer

De zuivering van de schriftelijke vereenvoudigde procedure gebeurt met een lijst die de scheepvaartmaatschappij maandelijks opstelt (zie 3.1.9) en door de Douane van het kantoor van bestemming laat waarmerken. De Douane van het kantoor van bestemming stuurt deze gewaarmerkte lijst van door de scheepvaartmaatschappij opgestelde en voorgelegde manifesten naar het kantoor van vertrek. In de vergunning mag ook worden opgenomen dat de scheepvaartmaatschappij deze lijst zelf naar de Douane van het kantoor van vertrek opstuurt. (artikel 51 lid 1 en lid 3 OGVo. DWU)

De goederen zijn na aankomst op het kantoor van bestemming in tijdelijke opslag, tenzij de goederen direct een douaneregeling krijgen of worden wederuitgevoerd.

Naar boven

2.9 Formaliteiten die de aangever moet vervullen bij zuivering

Maandelijks moet de scheepvaartmaatschappij een lijst opstellen van de overlegde manifesten in de voorafgaande maand ter zuivering van de schriftelijke vereenvoudigde procedure. Deze lijst moet de volgende gegevens bevatten:

 • het referentienummer van het manifest,

 • de statusvermelding op het manifest (T1 of T2F);

 • de naam van de scheepvaartmaatschappij die de goederen heeft vervoerd;

 • de datum van het vervoer over zee.

(artikel 51, lid 2 OGVo. DWU)

De scheepvaartmaatschappij stelt de lijst op per haven van vertrek voor iedere haven van bestemming, en levert deze in bij de douaneautoriteiten van de haven van bestemming. De inlevering vindt plaats binnen de termijn die daarvoor in de vergunning is genoemd. (artikel 51, lid 1 OGVo. DWU)

Naar boven

2.10 Ambtelijke werkzaamheden bij zuivering

Vermeld in de lijst van overgelegde manifesten alle eventuele verschillen. Vermeld daarbij de nummer(s) van de desbetreffende Bill(s) of Lading (= Cognossement).

Viseer de lijst met een afdruk van het metalen dienststempel en uw handtekening.

Zend de lijst rechtstreeks naar de Douane van de haven van vertrek.

Een scheepvaartmaatschappij kan toestemming krijgen om deze werkzaamheden zelf uit te voeren.

( artikel 51, lid 3 OGVo. DWU)

Naar boven