Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

14.47.00 Vereenvoudigde procedures douanevervoer door de lucht

1 Vereenvoudigde procedures douanevervoer door de lucht

1.1 Inleiding

Dit onderdeel gaat over de vereenvoudigde procedures bij het douanevervoer van goederen door de lucht. De vereenvoudiging houdt in dat in plaats van de aangifte voor douanevervoer in NCTS met de normale of vereenvoudigde procedure gebruik wordt gemaakt van een luchtvrachtmanifest of uitwisseling van gegevens via een elektronisch systeem. De vereenvoudigde procedures voor vervoer door de lucht zijn te vinden in het Douanewetboek van de Unie (hierna DWU), de gedelegeerde- en uitvoeringsbepalingen (hierna GVo. DWU en UVo. DWU) en de overgangsregels in de Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/341 van de commissie (hierna OGVo. DWU).

Bij de vereenvoudigde procedure voor vervoer wordt onderscheid gemaakt tussen de schriftelijke vereenvoudigde procedure (artikel 24 OGVo. DWU) en de elektronische vereenvoudigde procedure (artikel 233, lid 4, letter e DWU).

Bij de vereenvoudigde procedures wordt onderscheid gemaakt tussen 2 verschillende procedures. Dat zijn:

  • de schriftelijke vereenvoudigde procedure (artikel 24 OGVo. DWU) waarbij een luchtvaartmanifest met een voorgeschreven inhoud mag worden gebruikt als vereenvoudigde aangifte voor douanevervoer, en

  • de elektronische vereenvoudigde procedure (artikel 233, lid 4, letter e DWU) waarbij een manifest dat met behulp van een elektronisch systeem wordt doorgezonden wordt gebruikt als aangifte voor douanevervoer.

Naar boven

1.2 Regeling voor Gemeenschappelijk douanevervoer

De Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer spreekt van gemeenschappelijk douanevervoer in plaats van Uniedouanevervoer. De gemeenschappelijke regeling komt grotendeels overeen met de regeling voor Uniedouanevervoer. Hierom zijn er in dit onderdeel verder geen verwijzingen opgenomen naar de regeling gemeenschappelijk douanevervoer.

(artikelen 108 t/m 111 Regeling gemeenschappelijk douanevervoer)

Bij vervoer van goederen van een plaats in de Unie naar een plaats in een EVA-land valt het goederenverkeer binnen de Unie onder de regeling voor Uniedouanevervoer (artikel 1, lid 2, Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer en artikel 293, lid 1 UVo. DWU). Het gevolg hiervan is dat de Nederlandse Douane uitsluitend de Uniebepalingen moet toepassen. Zie verder paragraaf 2.4.1 van onderdeel 14.00.00 van dit Handboek.

Naar boven

1.3 Douanestatus en douanevervoer

Status van de goederen

Uniegoederen kunnen zonder formaliteiten door de lucht worden vervoerd. Op grond van artikel 153 lid 1 DWU worden immers alle goederen in het douanegebied van de Unie als Uniegoederen beschouwd, tenzij wordt vastgesteld dat zij de Uniestatus niet bezitten.

Als Uniegoederen onder dekking van één vervoersdocument door de lucht worden vervoerd wijzigt de status niet.

(artikel 119, lid 2 GVo. DWU)

De regeling extern Uniedouanevervoer is verplicht wanneer niet-Uniegoederen worden geladen of overgeladen op een luchthaven in de EU. Uiteraard moet de luchthaven van bestemming dan ook liggen in de EU.
(artikel 226 lid 1 DWU en artikel 295 letter a UVo. DWU)

Bovenstaande bepaling sluit uit dat rechtstreeks vervoer vanuit een derde land naar een luchthaven binnen de EU (bijvoorbeeld Boston - Parijs) onder de douaneregeling extern Uniedouanevervoer moet plaatsvinden. Ook als niet-Uniegoederen niet worden overgeladen tijdens een tussenlanding in de EU op weg naar de eindbestemming binnen de EU (bijvoorbeeld Boston - Schiphol - München), is de douaneregeling extern Uniedouanevervoer niet van toepassing voor het traject tussen Schiphol en München.

Naar boven

1.4 Luchtvervangend wegvervoer

Het komt regelmatig voor dat luchtvrachtgoederen over de weg worden vervoerd waarbij het af te leggen traject een onderdeel vormt van de vervoersovereenkomst zoals vastgelegd in de (master-) airwaybill. Dit vervoer wordt ook wel aangeduid als luchtvervangend wegvervoer.

De luchtvaartmaatschappijen behandelen dit vervoer namelijk op dezelfde manier als vervoer door de lucht: ook hiervoor maken zij een (elektronisch) manifest op. Omdat de goederen over de weg worden vervoerd gelden voor dit deel van het vervoerstraject de douanebepalingen die op wegtransport zien. Daarom zal voor de volledige zending een aangifte voor douanevervoer met gebruik van het systeem NCTS geldig worden gemaakt.

Bepalingen als het stellen van zekerheid en treffen van maatregelen om de identiteit van de goederen te handhaven (in voorkomend geval douaneverzegeling toepassen) zijn op dit deel van het vervoerstraject onverkort van toepassing. Daarnaast moet ook tenminste de algemene handelsbenaming van de goederen vermeld worden in het vak “goederenomschrijving”. Het gebruik van de term “consol” is niet toegestaan.

Naar boven

1.5 Zekerheid

Voor het vervoer van goederen door de lucht hoeft geen zekerheid te worden gesteld.

(artikel 89, lid 8, letter d. DWU en artikel 24, lid 2 OGVo. DWU)

Naar boven