Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

14.46.00 Vereenvoudiging douanevervoer; Internationaal vervoer per spoor

4 Verzendovereenkomst Trans-Saar-Dillinger-Hüttenwerke

4.1 Algemeen

Voor het vervoer van bepaalde soorten bulkgoederen van Trans-Saar B.V. in Nederland naar Dillinger Hüttenwerke AG in Duitsland is in 2001 een bilaterale overeenkomst gesloten tussen de Belastingdienst/Douane en het Duitse Bundesministerium der Finanzen. Onder deze overeenkomst is vervoer van bulkgoederen per spoor (en over de Rijn en rijnvaartwegen)* mogelijk waarbij gebruik wordt gemaakt van een vereenvoudigde aangifte voor douanevervoer.
(artikel 45 OGV0.DWU)* zie opm

Naar boven

4.2 De vereenvoudigde aangifte voor douanevervoer

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt afgezien van het gebruik van het Enig Document en wordt geen gebruik gemaakt van NCTS. De vereenvoudigde aangifte voor douanevervoer bestaat uit een handelsbescheid. Voor elke zending maakt de aangever/verzender een bedrijfsintern laad-/los-/ vervoerbescheid op waarin minimaal de volgende gegevens voor moeten komen:

  • naam, adres, postcode en woonplaats van de aangever/verzender

  • de clausule “vereenvoudigde aangifte voor douanevervoer T1” (duidelijk leesbaar)

  • een verwijzing naar artikel 45 OGV0.DWU

  • naam, adres, postcode en woonplaats van de ontvanger

  • soort en hoeveelheid van de goederen, conform de voorwaarden van de douaneregeling douanevervoer

  • naam en nummer van het schip of de trein en in voorkomend geval het wagonnummer; vervoerstermijn

  • een afdruk van het speciaal stempel van de aangever/verzender, aan wie op deze Overeenkomst betrekking heeft.

Het laad-/los-/vervoerbescheid behoeft niet te worden ondertekend en kan behalve de voor de Douane relevante gegevens ook andere gegevens bevatten. De vereenvoudigde aangifte voor douanevervoer wordt in tweevoud opgesteld. Eén exemplaar overlegt de aangever/verzender bij het kantoor van vertrek. Het tweede exemplaar gaat mee met de goederen tijdens het transport en wordt overgelegd bij het kantoor van bestemming ter beëindiging van de regeling douanevervoer of overhandigd aan de ontvanger.

Het voorziet niet in het gebruik van een extra exemplaar van de vereenvoudigde vervoersaangifte T1 als “ontvangstbewijs” of als alternatief bewijs.

Naar boven

4.3 Goederensoort

De verzendovereenkomst geldt uitsluitend voor het vervoer van de hierna genoemde goederen:

Goederenbenaming

Indeling in het Geharmoniseerd Systeem

Ertsen

Hoofdstuk 26

Brandstoffen als steenkool, cokeskolen, cokes, petroleumcokes en cokesgruis

Hoofdstuk 27

voor zover het tarief van rechten bij invoer voor deze goederen bij het brengen in het vrije verkeer van de EU is gesteld op nihil

Naar boven

4.4 Douanekantoor van vertrek

Vervoer onder deze overeenkomst vindt plaats op een vastgesteld traject. Transporten vangen uitsluitend aan bij Douanekantoor Rotterdam/Maasvlakte en Douanekantoor Amsterdam/Kingsfordweg.

Naar boven

4.5 Douanekantoor van bestemming

Transporten onder deze overeenkomst eindigen uitsluitend bij Hauptzollamt Saarlouis-Abfertigungsstelle/Deutschland

Het douanekantoor van bestemming stelt aan het douanekantoor van vertrek maandelijks een overzicht ter beschikking van correct beëindigde transporten met visum (naam van het kantoor van bestemming, EG-dienststempel, plaats, datum en handtekening) met betrekking tot de in de voorgaande maand overgelegde exemplaren van de vereenvoudigde vervoersaangiften.

Dit overzicht wordt opgemaakt conform onderstaand model:

       

Overzicht over de maand:………….op grond van de Verzendovereenkomst Trans-Saar-Dillinger-Hüttenwerke

Datum en nummer van de vereenvoudigde vervoersaangifte(speciaal stempel)

Nummer van het laad- / losbescheid

Soort en hoeveelheid van de goederen

Aantekeningen voor de Douane

DouanekantoorPlaats en datum Handtekening

Afdruk dienststempel

Naar boven

4.6 Nadere bepalingen

De procedure voor controle op de beëindiging van deze vereenvoudigde regeling (nasporingsprocedure bij ontbrekend bewijs van beëindiging) en de uitvoering van formaliteiten in het kader van Vergunningen toegelaten afzender en toegelaten geadresseerde zijn geen onderwerp van deze overeenkomst.

Naar boven