Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

27.00.00 Zekerheidsstelling voor een mogelijke of bestaande douaneschuld

14 Bijlage 2. Model hypotheekakte

Heden de ............. verschenen voor mij, .......................... wonende te ..............., notaris ter standplaats ......................

 1. de heer........................, ....(functie)..........., wonende te ....................., geboren te ............, op ............ ge/ongehuwd, paspoortnummer......., ten deze handelende in zijn hoedanigheid van directeur van de ................ gevestigd te .............. en als zodanig de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigende,

 2. de heer .........................., ontvanger van de Douane <Regio> ..............., wonende te .................., geboren te .............op ............………………., ge/ongehuwd, paspoortnummer ....…………………………………………,

 3. de heer……………………, ………………, notarisklerk, werkzaam ten kantore van mij, notaris……………… aan het adres…………………… te………………………. geboren te .............op .............., ge/ongehuwd, paspoortnummer ......, ten deze volgens zijn verklaring handelend als schriftelijk gevolmachtigde van ..<naam>, de ontvanger van de Douane < Regio>…………………………………………………….. , wonende te ...........................geboren te ..............op ........................, ge/ongehuwd, paspoortnummer ....……………. en als zodanig vertegenwoordigend het kantoor van aanvaarding van zekerheidstelling, alsmede de Staat der Nederlanden, welk laatste voor wat betreft deze akte kantoor houdt aan de ......................, hierna te noemen: "de Staat",

Blijkende van voormelde volmacht uit een onderhandse akte van volmacht welke, aan deze minute zal worden gehecht; van het bestaan van de volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken.
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden dat ............... en de Staat zijn overeengekomen dat door ............................ ten behoeve van de Staat een recht van hypotheek wordt verleend op de in deze akte omschreven onroerende zaken, tot zekerheid zoals in deze akte omschreven.
De verschenen persoon sub 1, handelend als voormeld, verklaarde voor en namens .................. ten behoeve van de Staat, tot meerdere zekerheid voor al hetgeen door .................. alsmede door alle personen die de zaken van .....................onder haar naam mochten voortzetten aan het Koninkrijk der Nederlanden verschuldigd is of kan worden op grond van de wettelijke bepalingen:

 1. I. - inzake de rechten bij in- en uitvoer als bedoeld in artikel 7:3 Algemene douanewet;

 2. inzake de omzetbelasting;

 3. inzake de accijnzen;

 4. inzake de heffingen waarbij de wettelijke bepalingen inzake de accijnzen van overeenkomstige toepassing zijn verklaard als ware de heffing accijns;

 5. inzake de heffingen op grond van de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken;

 6. inzake betalingen van het tarief op grond van het Besluit Verkeersbegeleidingstarieven Scheepvaartverkeer;

 7. inzake de kolenbelasting.

 8. II. aan het Koninkrijk der Nederlanden door derden verschuldigd is of kan worden, ingevolge de onder I genoemde wettelijke bepalingen, voor zover de zekerheidsplichtige blijkens een daartoe strekkende machtiging, als directe vertegenwoordiger optreedt namens deze derden (artikel 18, lid 1 van Verordening (EU) nr. 952/2013) en voor zover de zekerheidsplichtige daarbij een verbintenis tot betaling en/of waarvoor een verbintenis tot het stellen van zekerheid op zich heeft genomen.

Voor zover de zekerheidsplichtige optreedt als direct vertegenwoordiger met betrekking tot aangiften ten behoeve van derden via het aangiftesysteem AGS of op basis van de vereenvoudigde procedures (artikel 166 en 182 van de Verordening (EU) nr. 952/2013), geldt dat deze borgstelling beperkt blijft tot de verschuldigde bedragen zoals die zijn vastgesteld tot en met het tijdstip waarop de verificatie van de aangifte is beëindigd (artikel 191 van Verordening (EU) nr. 952/2013).

(bij gebruikmaking van Directe Vertegenwoordiging moet deze clausule in de akte worden opgenomen)

 1. III. ingevolge wetten, besluiten of regelingen, welke aanvullingen, wijzigingen en/of vernieuwing betreffen van de hiervoor onder I en II bedoelde bepalingen, bij deze, onverminderd en in haar geheel latende alle overige rechtsmiddelen, welke de Staat te voormelder zake zal kunnen aanwenden, recht van eerste hypotheek te verlenen tot een bedrag van................................. euro (€ .......), op de navolgende onroerende zaken, te weten: ...............................

  • plaatselijk bekend te ....................................

  • kadastraal bekend ..............., sectie ................, groot ...................

De verschenen persoon sub 1, handelend als voormeld, verklaart dat de hiervoren omschreven onroerende zaken vrij zijn van hypothecair verband en van beslagen en dat bovenvermelde hypotheek wordt verleend en gevestigd opdat de Staat te allen tijde tot en ten belope van
gemelde som van ...............................euro (€ .......) bij voorrang op de verbonden onroerende zaken zal kunnen verhalen al hetgeen de Staat uit bovengenoemde hoofde van ….... te vorderen mocht hebben of krijgen.
De verschenen personen sub 1 in zijn gemelde hoedanigheid verklaart voorts dat deze hypotheekverlening is geschied onder de volgende uitdrukkelijke bedingen:

 1. ……….. is verplicht het verbondene in behoorlijke en bruikbare staat te onderhouden.

 2. ……….. is verplicht op zijn kosten het verbondene en al hetgeen door bestemming daartoe behoort, ten genoegen van de ontvanger van de Douane <Regio> te ……... voor de volle waarde te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle schade ten gevolge van brand, explosie en luchtvaartuigen bij een met goedvinden van de ontvanger van de Douane aangewezen verzekeringsmaatschappij. De polis van verzekering zal terstond aan de ontvanger van de Douane worden ter hand gesteld en onder deze blijven berusten.
  De kwitantie van de laatst vervallen premie zal aan de vorenbedoelde ontvanger van de Douane te allen tijde op diens verzoek binnen veertien dagen moeten worden getoond. Bij niet voldoening aan een dezer verplichtingen is de vorenbedoelde ontvanger van de Douane, gerechtigd voor rekening van …….... de verschuldigde premie te voldoen. Ingeval van schade als boven bedoeld zullen de assurantiepenningen tot het beloop van het door …….... aan de Staat verschuldigde in de plaats treden van de ondergezette zaak of het daarvan teniet gegane gedeelte.

  De vorenbedoelde ontvanger van de Douane wordt bij deze onherroepelijk gemachtigd de schaderegeling met de verzekeraar op te maken, de assurantiepenningen op te vorderen, daarvoor kwijting te geven en die penningen geheel of gedeeltelijk te doen strekken tot afbetaling van het aan de Staat verschuldigde.
  Verzekering in herbouw mag niet geschieden.
  De ontvanger van de Douane te ……... is bevoegd voor rekening van ……... een hypothecair belangverzekering af te sluiten.
  Vóór het afsluiten van deze verzekering voldoet ……... aan de ontvanger van de Douane aangewezen verzekeraar de premie over de eerste termijn alsmede alle kosten die op het afsluiten van de verzekering drukken. Tenminste één maand vóór de vervaldag van iedere volgende betalingstermijn van premie is ……... gehouden aan de vorenbedoelde ontvanger van de Douane het bewijs van betaling van deze termijn van de premie ter hand te stellen, bij gebreke waarvan de vorenbedoelde ontvanger van de Douane gerechtigd is de premie zelf te voldoen en de kosten, schade en interesten te verhalen op ……... .
  (onderstaande alinea kan worden opgenomen in de akte, voozover van toepassing)

  Voorts geeft ……..., voor zover nodig nu voor alsdan, aan de Staat in pand, die deze inpandgeving aanneemt, die roerende zaken, die bestemd zijn het onderpand duurzaam te dienen en door hun vorm als zodanig zijn te herkennen en die machinerieën en werktuigen die bestemd zijn om daarmede een bedrijf in het daartoe ingerichte onderpand uit te oefenen. Deze kunnen tezamen met de verhypothecairde goederen volgens de voor hypotheek geldende regels worden geëxecuteerd.

 3. Gedurende het bestaan van deze hypotheek zal het verbondene niet van inrichting, gedaante, aard of bestemming mogen worden veranderd, noch verder met hypotheek of met andere zakelijke rechten of andere lasten mogen worden bezwaard, noch zullen daaraan grote of buitengewone reparaties mogen worden verricht, noch opstallen mogen worden gesloopt dan met schriftelijke toestemming van de vorenbedoelde ontvanger van de Douane. Tevens zal het verbondene noch geheel noch gedeeltelijk voor langer dan vijf achtereenvolgende jaren mogen worden verhuurd of in gebruik gegeven en voor niet minder dan de werkelijke huurwaarde en op geen andere voorwaarden dan volgens de plaatselijke gebruiken, noch ook zal meerdere vooruitbetalingen van huurpenningen dan over één maand mogen worden bedongen of kunnen worden ontvangen, noch ook door afstand of op andere wijze over onverschenen huurpenningen kunnen worden beschikt, dan met schriftelijke toestemming van de vorenbedoelde ontvanger van de Douane.

 4. De ontvanger van de Douane heeft het recht te allen tijde door bezichtiging en/of opname van de verbonden zaak, hetzij persoonlijk, hetzij van zijnentwege, zich te overtuigen van de nakoming van de hiervoren onder 1 en 3 omschreven verplichtingen, gelijk hij mede gerechtigd zal zijn te allen tijde inzage te verlangen van opgemaakte huurakten de verbonden zaak betreffende, of mededeling te verlangen van terzake gesloten mondelinge huurovereenkomsten, welke inzage of mededeling hem, op daartoe gedaan verzoek door of namens ……... onverwijld zal moeten worden verleend en gedaan.

 5. Alle zakelijke belastingen en lasten op het verbondene drukkende zullen stipt op de vervaldagen door ……... moeten worden voldaan.
  ……... zal verplicht zijn op eerste navraag door de vorenbedoelde ontvanger van de Douane van de betaling dier belastingen en lasten te doen blijken.

 6. Ten aanzien van het bedrag der schuld tot zekerheid waarvan deze hypotheek is verleend en waarvoor de verbonden onroerende zaak zal kunnen worden uitgewonnen of in het openbaar ingevolge artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek zal kunnen worden verkocht, verklaarde de verschenen persoon sub 1 dat ……... zich zal gedragen naar en genoegen zal nemen met de boekingen van de desbetreffende algemeen ontvanger van de Douane behoudens verrekening van hetgeen later mocht blijken minder verschuldigd te zijn, dat ten laste van ……... is gebracht.

 7. Bij gebreke van stipte voldoening van het verschuldigde op de bepaalde verschijndagen en bij het zich voordoen van een geval als is bedoeld in artikel 10 van de Invorderingswet 1990 alsmede bij niet getrouwe nakoming of overtreding van de in deze akte omschreven bedingen of wanneer ……... om welke reden ook in gebreke is, is de vorenbedoelde ontvanger van de Douane bevoegd de verbonden onroerende zaak, of zodanig gedeelte als hij zal verkiezen, volgens de voor hypotheek geldende regels te executeren, ten minste drie dagen per week ter bezichtiging van gegadigden te stellen, de voorwaarden van de veiling vast te stellen. In afwijking van het hiervoor overeengekomene kunnen zowel de Staat als ……... de President van de Rechtbank verzoeken onderhandse verkoop toe te staan. Voorts is de vorenbedoelde ontvanger van de Douane bevoegd om, indien de verbonden onroerende zaak naar zijn oordeel niet genoeg zou opbrengen, die geheel of ten dele ten behoeve van de Staat zelf te kopen of de veiling op te houden en deze op een later tijdstip te hervatten.
  Eveneens is de vorenbedoelde ontvanger van de Douane bevoegd, om indien zulks met het oog op de executie is vereist, de verbonden onroerende zaak onder zich te nemen en te verlangen dat ontruiming plaats heeft, zonodig uit kracht van de grosse van deze akte.

 8. De vorenbedoelde ontvanger van de Douane is ten behoeve van de Staat bevoegd om, wanneer ……... in haar verplichtingen jegens de Staat in ernstige mate te kort schiet en de President van de Rechtbank hem daartoe machtiging verleent, de verbonden onroerende zaak geheel of gedeeltelijk in beheer te nemen, waaronder mede begrepen is, naar keuze van de vorenbedoelde ontvanger van de Douane: het voeren of doen voeren van de gehele administratie en exploitatie met betrekking tot de verbonden onroerende zaak in naam en voor rekening van ……..., met de bevoegdheid om bestaande huurovereenkomsten op te zeggen of te ontbinden, tot ontruiming over te gaan, alle betalingen te doen met betrekking tot het verbonden onroerende zaak, waaronder begrepen verzekeringspremies, belastingen en zakelijke lasten en verder alle rechten en bevoegdheden uit te oefenen die ……... met betrekking tot de verbonden onroerende zaak heeft, voorzover dit voor het beheer van het verbonden onroerend goed door voormelde ontvanger van de Douane noodzakelijk wordt geacht. De voormelde ontvanger van de Douane kan zich hierbij, voor rekening van ……... te zijnen keuze door deskundigen doen bijstaan.

 9. De kosten dezer akte en de inschrijving ervan in de registers, alsmede alle kosten waartoe deze hypotheekstelling aanleiding geeft of in de toekomst mocht geven, waaronder de kosten van doorhaling der hypothecaire inschrijving, komen ten laste van ……... .
  De verschenen persoon sub 2, in zijn vermelde hoedanigheid, verklaarde bovenvengenoemde hypotheekstelling ten behoeve van de Staat aan te nemen en met de aangeboden zekerheid en het bedrag daarvan genoegen te nemen. Ter uitvoering en al de gevolgen dezer verklaarden de verschenen personen domicilie te kiezen als volgt:

  de verschenen persoon sub 1 voor ……..., ten kantore van de bewaarder dezer minute;
  de verschenen persoon sub 2 voor de Staat, ten kantore van de ontvanger van de Douane.

  De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.

  WAARVAN AKTE

  In minuut verleden te ……... op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
  Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen hebben zij eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

  Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen personen, en mij, notaris, ondertekend om …….. uur.