Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

Versiebeheer

U kunt hier zien welke wijzigingen wij hebben doorgevoerd in het 'Handboek Loonheffingen 2018'. We houden de wijzigingen per onderwerp bij. Daarbij geven we aan:

  • de paragraaf waarin de wijziging is doorgevoerd

  • de publicatiedatum van de wijziging

  • de wijziging

U vindt een overzicht van de wijzigingen per kwartaal. Aan het eind van elk kwartaal publiceren we een nieuwe pdf waarin de wijzigingen van het voorgaande kwartaal zijn verwerkt.

Let op!

In het 1e kwartaal hebben we geen wijzigingen doorgevoerd.

Ga naar:

Naar boven

Wijzigingen 2e kwartaal

Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

1.1.6

05-04-2018

In deze paragraaf stond dat we de handhaving van de wet DBA uitstellen tot 1 juli 2018. Dat moest zijn tot 1 januari 2020. Omdat alle informatie over de wet DBA en de modelovereenkomsten te vinden is op belastingdienst.nl/dba, hebben we in paragraaf 1.1.6 de 'let op' en de alinea daarvoor verwijderd.

Stap 5 Premies werknemersverzekeringen berekenen

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

5.8.2

31-05-2018

In deze paragraaf hebben we onder 'Einde eigenrisicodragerschap voor de ZW' bij de 2e bullet informatie toegevoegd over het doorgeven van het eind van de verzuimbegeleiding.

Stap 7 Loonbelasting/premie volksverzekeringen berekenen

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

7.3.4

23-04-2018

In voorbeeld 3 van deze paragraaf stond een verkeerde berekening. In de 2e alinea stond 2x € 2.100 : 21 in plaats van € 1.700 : 17. We hebben dit aangepast.

Inleiding en 7.3.7

20-6-2018

We hebben een link gemaakt naar de 'Rekenregels en handleiding loonheffingen over bijstandsuitkeringen 2018'.

24 Eindheffingen

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

Inleiding

20-6-2018

We hebben een link gemaakt naar de 'Rekenregels en handleiding loonheffingen over bijstandsuitkeringen 2018'.

26 Loonkostenvoordelen, lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

26.1.4, 26.2.4 en 26.3.4

29-05-2018

In deze paragrafen stond dat wij het loonkostenvoordeel, LIV en jeugd-LIV overmaken naar het rekeningnummer dat hoort bij het laagste subnummer. Dit was niet juist. Wij maken de bedragen over naar het rekeningnummer dat hoort bij subnummer L01. Hebben wij dat rekeningnummer niet? Dan krijgt u van ons een formulier waarmee u dit rekeningnummer kunt doorgeven. We hebben dit aangepast.

26.2.2

29-05-2018

Onder 'Als een werknemer na het bereiken van de AOW-leeftijd doorwerkt' stond dat u nog recht hebt op het LIV in het aangiftetijdvak waarin de werknemer de AOW-leeftijd bereikt. Dit was niet helemaal juist. Want dit geldt niet als de werknemer de AOW-leeftijd bereikt op de 1e dag van het aangiftetijdvak. We hebben dit aangepast.

Naar boven

Wijzigingen 3e kwartaal

Stap 2 Gegevens werknemer administreren

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

2.3.1

04-07-2018

In deze paragraaf hebben we toegevoegd dat de werknemer de gegevens voor de loonheffingen ook digitaal mag aanleveren. Daarnaast hebben we toegevoegd wanneer u het anoniementarief moet toepassen.

2.3.2

04-07-2018

In deze paragraaf stonden de werknemers van wie u geen gegevens voor de loonheffingen hoeft te krijgen. Dit hebben we iets genuanceerd: het gaat om werknemers van wie u alleen het BSN hoeft te krijgen.

2.5

04-07-2018

We hebben de laatste 2 alinea's van deze paragraaf herschreven en toegevoegd dat de nieuwe werkgever geen gegevens voor de loonheffingen hoeft te krijgen als hij deze gegevens van de oude werkgever heeft gekregen.

Stap 3 Loonadministratie aanleggen

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

3.4.1

05-09-2018

We hebben de inleiding en de koppen 'Nieuwe inkomstenverhouding' en 'Meerdere inkomstenverhoudingen met dezelfde werknemer' aangepast om het verschil tussen de 2 opsommingen daaronder duidelijker te maken.

3.4.1

05-09-2018

We hebben onder de nieuwe kop '1 inkomstenverhouding: oude eindigt, nieuwe ontstaat' de laatste bullet verplaatst naar '2 of meer inkomstenverhoudingen' en 1 nieuwe bullet toegevoegd.

3.4.1

05-09-2018

Onder de kop 'Geen nieuwe inkomstenverhouding' hebben we bij de 8e bullet (over levensloopverlof) 'en hij blijft in deeltijd bij u werken' geschrapt. Het maakt namelijk niet uit of de werknemer wel of niet in deeltijd blijft werken.

3.4.1

05-09-2018

Onder de nieuwe kop '2 of meer inkomstenverhoudingen tegelijk: oude loopt door, nieuwe ontstaat' hebben we de 5e bullet herschreven en daarbij 2 voorbeelden toegevoegd.

3.4.1

05-09-2018

Onder 'Begindatum en einddatum inkomstenverhouding invullen in aangifte' hebben we naast uitzendbureaus payrollbedrijven toegevoegd en naast uitzendkrachten payrollmedewerkers.

3.4.1

05-09-2018

In de 'let op' onder 'Begindatum en einddatum inkomstenverhouding invullen in aangifte' hebben we toegevoegd waarom u wijzigingen in de begindatum van de inkomstenverhouding niet hoeft te corrigeren.

3.4.2

05-09-2018

We hebben de 3e bullet (over levenslooptegoed) geschrapt. Deze informatie staat in paragraaf 3.4.1.

Stap 4 Bepalen wat tot het loon hoort

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

4.5

04-07-2018

In deze paragraaf hebben we informatie over cryptovaluta toegevoegd.

Stap 5 Premies werknemersverzekeringen berekenen

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

5.1.1

04-07-2018

In deze paragraaf hebben we de maatregelen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verwerkt, die zijn ingegaan per 29 juni 2018, 17.00 uur.

Stap 10 Loonstrook aan werknemers geven

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

Inleiding

04-07-2018

Onder 'Gegevens op de loonstrook' stond 'de vakantiebijslag'. Dit was niet helemaal juist en is vervangen door 'de wettelijke minimumvakantiebijslag waar de werknemer recht op heeft'.

Stap 12 Aangiften corrigeren

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

12.2.4

05-09-2018

In deze paragraaf hebben we boven het voorbeeld een alinea toegevoegd over de gegevens die in een losse correctie moeten staan. En we hebben de 2e alinea van het voorbeeld aangepast.

21 Vervoer en reiskosten

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

21.3.21

07-08-2018

De 1e en 2e alinea van deze paragraaf zijn aangepast in verband met de nieuwe 'Handreiking privégebruik auto'.

Algemeen

05-09-2018

In verschillende paragrafen hebben we tekstuele aanpassingen gedaan om de tekst duidelijker te maken (inleiding, paragraaf 21.1.1, 21.1.2, 21.1.4, 21.1.5, 21.1.6, 21.2.1, 21.2.2, 21.2.3, 21.2.5, 21.3.7, 21.3.8, 21.3.16, 21.3.17, 21.4.1, 21.4.2, 21.4.6, 21.4.7, 21.5, 21.6 en 21.10.1).

21.1

05-09-2018

In deze paragraaf hebben we toegevoegd dat ook reizen te voet vallen onder reizen met een eigen vervoermiddel. En we hebben een verwijzing naar paragraaf 21.7 toegevoegd.

21.1.2

05-09-2018

Onder 'Methode 1' hebben we de 3e alinea uitgebreid om duidelijker uit te leggen hoe u de methode toepast bij deeltijd.

21.1.4

05-09-2018

Onder 'Andere vergoedingen' hebben we in de 1e alinea parkeergelden toegevoegd en we hebben daarom ook de kop van de 3e alinea aangepast.

21.1.5

05-09-2018

We hebben duidelijker gespecificeerd welke gegevens u bij de loonadministratie moet bewaren.

21.2.3

05-09-2018

We hebben een inleiding toegevoegd over ter beschikking stellen.

21.2.3

05-09-2018

Onder 'Wijziging van omstandigheden: terbeschikkingstelling niet meer onbelast' hebben we aan de 3e alinea een zin toegevoegd.

21.3.2 en 21.3.3

05-09-2018

We hebben 'Rijksdienst voor Wegverkeer' aangepast in 'Dienst Wegverkeer'.

21.3.4

05-09-2018

We hebben de inleiding aangepast en een tabel toegevoegd om duidelijker te maken dat de datum 1e toelating het 1e criterium is bij het bepalen van het bijtellingspercentage.

21.3.5

05-09-2018

We hebben de inleiding aangepast en een tabel toegevoegd om duidelijker te maken dat de datum 1e toelating het 1e criterium is bij het bepalen van het bijtellingspercentage.

21.3.6

05-09-2018

We hebben de inleiding aangepast en een tabel toegevoegd om duidelijker te maken dat de datum 1e toelating het 1e criterium is bij het bepalen van het bijtellingspercentage.

21.3.6

05-09-2018

In het voorbeeld hebben we in de 1e alinea de datum van 3 mei aangepast. Want de datum 1e tenaamstelling kan niet na de datum van terbeschikkingstelling liggen.

21.3.7

05-09-2018

In de 4e alinea hebben we een voorbeeld toegevoegd van een betaling aan derden: een betaling voor het wassen van de auto in de wasstraat.

21.3.7

05-09-2018

In het 1e voorbeeld hebben we toegevoegd dat het bijtellingspercentage 22% is.

21.3.10

05-09-2018

In deze paragraaf hebben we een 3e voorbeeld toegevoegd: over het ter beschikking stellen van een auto in de loop van een kalendermaand.

21.4

05-09-2018

In de 1e alinea hebben we een verwijzing naar informatie over de inrichtingseisen toegevoegd.

21.4.7

05-09-2018

In het voorbeeld 'gedeeltelijk privégebruik auto' staat in de 3e alinea dat u per 1 november moet bijtellen als de werknemer privé gaat rijden zonder rittenregistratie. Hieraan hebben we toegevoegd: of ander bewijs dat hij niet meer dan 500 privékilometers rijdt.

21.5

05-09-2018

We hebben de 'let op' verwijderd omdat deze informatie hier niet op zijn plaats is.

21.6

05-09-2018

In de 3e alinea hebben we toegevoegd dat de verstrekking alleen onbelast is als u de verstrekking aanwijst als eindheffingsloon.

21.7

05-09-2018

In de 1e alinea hebben we toegevoegd: zoals een e-bike of speed pedelec.

21.10.1

05-09-2018

We hebben onderscheid gemaakt tussen parkeren op de werkplek en bij de werkplek.

26 Loonkostenvoordelen, lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

26.3.1

04-07-2018

In deze paragraaf hebben we de bandbreedtes toegevoegd waarbinnen het gemiddeld uurloon voor het jeugd-LIV moet vallen.

26.3.1

05-09-2018

Onder 'gemiddeld uurloon' hebben we de tabel met de bedragen van het gemiddeld uurloon aangepast. Om duidelijker te maken of een werknemer met een gemiddeld uurloon van precies 1 van de grensbedragen wel of geen recht heeft op het jeugd-LIV.

Naar boven

Wijzigingen 4e kwartaal

16 Bijzondere arbeidsrelaties

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

16.1

30-10-2018

We hebben de laatste bullet onder 'Aanmerkelijkbelanghouder' jaaronafhankelijk gemaakt.

16.1

30-10-2018

De laatste alinea onder 'Aanmerkelijkbelanghouder' hebben we duidelijker geformuleerd.

16.1

30-10-2018

Onder 'Gebruikelijkloonregeling' hebben we informatie toegevoegd over deeltijdsituaties, startende ondernemingen en ondernemingen die verlies lijden.

16.1.1

30-10-2018

In de opsomming hebben we bij de 3e bullet een uitleg van 'bijna gelijk deel' toegevoegd. De 4e bullet hebben we herschreven en we hebben een 5e bullet toegevoegd.

16.19

30-10-2018

In deze paragraaf hebben we informatie over payrollmedewerkers toegevoegd.

16.20

30-10-2018

In de 1e zin hebben we 'echte of' toegevoegd voor 'fictieve dienstbetrekking'.

Naar boven