Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

Versiebeheer

U kunt hier zien welke wijzigingen wij hebben doorgevoerd in het 'Handboek Loonheffingen 2019'. We houden de wijzigingen per onderwerp bij. Daarbij geven we aan:

  • de paragraaf waarin de wijziging is doorgevoerd

  • de publicatiedatum van de wijziging

  • de wijziging

U vindt een overzicht van de wijzigingen per kwartaal. Aan het eind van elk kwartaal publiceren we een nieuwe pdf waarin de wijzigingen van het voorgaande kwartaal zijn verwerkt.

Let op!

In het 1e kwartaal hebben we geen wijzigingen doorgevoerd.

Ga naar:

Naar boven

Wijzigingen 2e kwartaal

Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

1.1

01-07-2019

In deze paragraaf is een vorm toegevoegd waarbij ook sprake is van een dienstbetrekking. Het gaat om de mogelijkheid dat loon wordt genoten uit een bestaande dienstbetrekking van een ander. In paragraaf 1.1.4. hebben wij uitleg hiervan gegeven.

Stap 4 Bepalen wat tot het loon hoort

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

4.2

01-07-2019

In deze paragraaf is een voorbeeld toegevoegd waarbij een werknemer met studerende kinderen een vergoeding van de werkgever ontvangt. Deze vergoeding mag worden aangewezen als eindheffingsloon.

Stap 6 Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw berekenen

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

6.2.4

01-07-2019

In paragraaf 6.2.4. is een voorbeeld opgenomen waarbij een kind van de werknemer een eenmalige studietoelage krijgt. Over deze eenmalige studietoelage is geen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw verschuldigd.

Stap 7 Loonbelasting / premie volksverzekeringen berekenen

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

7.3.3

01-07-2019

Aan paragraaf 7.3.3. is toegevoegd dat studie-uitkeringen aan een kind van een werknemer belast wordt volgens de groene tabel voor de loonbelasting / premie volksverzekeringen. Wel moet het kind zelfstandig recht hebben op die uitkeringen.

Thema 19 Aanspraken, vrijgestelde uitkeringen, ontslaguitkeringen en pensioenen

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

19.2.2

01-07-2019

In deze paragraaf staat dat uitkeringen en verstrekkingen uit fondsen die aan de dienstbetrekking zijn verbonden onder bepaalde voorwaarden niet tot het loon behoren. Als voorbeeld is aan deze paragraaf toegevoegd een studiefonds voor kinderen van werknemers.

Naar boven

Wijzigingen 3e kwartaal

Stap 4 Bepalen wat tot het loon hoort

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

4.12.1

17-10-2019

In deze paragraaf is toegelicht hoe omgegaan moet worden met verzendkosten bij de kleine geschenkenregeling.

Stap 6 Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw berekenen

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

6.2.1

6.2.2

17-10-2019

Aan paragraaf 6.2.1 is toegevoegd dat de werkgeversheffing Zvw van 6,95% ook van toepassing is op uitkeringen op grond van een regeling voor vervroegd uittreden (RVU-uitkeringen) die kwalificeren als loon uit tegenwoordige arbeid.

Aan paragraaf 6.2.2. is toegevoegd dat de bijdrage Zvw van 5,70% ingehouden moet worden op (pre)pensioenuitkeringen en RVU-uitkeringen die kwalificeren als loon uit vroegere arbeid, zoals FLO-uitkeringen vanaf de 25e maand dat u deze betaalt.

Stap 10 Loonstrook aan werknemers geven

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

 

17-10-2019

De lijst met gegevens die vermeld worden op de loonstrook is aangepast.

Stap 13 Jaaropgaaf aan werknemers geven

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

13.3

17-10-2019

In deze paragraaf is de verplichting verwijderd dat de adresgegevens op de jaaropgave vermeld moeten worden.

26 Loonkostenvoordelen, lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

26.1.1

17-10-2019

In deze paragraaf is het woord ‘meestal’ toegevoegd aan de zin: Bij een doorstart of overname na een faillissement is er meestal geen sprake van overname van een onderneming.

Naar boven