Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

Thema's

25 Afdrachtverminderingen

U kunt op grond van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) minder belasting en premies betalen voor verschillende groepen werknemers. U betaalt dan minder loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing dan u aangeeft. De belangrijkste doelen van de afdrachtverminderingen zijn het stimuleren van werkgelegenheid en het bevorderen van onderzoek.

U kunt recht hebben op de volgende afdrachtverminderingen:

 • afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (zie paragraaf 25.1)

 • afdrachtvermindering zeevaart (zie paragraaf 25.2)

Bij elke soort afdrachtvermindering leggen wij uit welke voorwaarden er gelden en hoe u de afdrachtvermindering toepast.

Begrip 'werknemer'

Het begrip 'werknemer' is voor de afdrachtverminderingen beperkter dan voor de loonheffingen. Onder een werknemer voor de afdrachtverminderingen verstaan wij:

 • werknemers die bij u in echte dienstbetrekking zijn (zie paragraaf 1.1.1)

 • de volgende werknemers met een fictieve dienstbetrekking (zie paragraaf 1.1.2):

  • meewerkende kinderen

  • bestuurders van coöperaties met werknemerszelfbestuur

  • gelijkgestelden

U kunt de afdrachtverminderingen alleen toepassen voor bovenstaande werknemers. Maar u kunt de afdrachtverminderingen wel verrekenen met de loonbelasting/premie volksverzekeringen die u voor andere werknemers moet betalen (zie paragraaf 25.1.6 en 25.2.8).

Let op!

U kunt de afdrachtvermindering niet toepassen voor een aandeelhouder met een aanmerkelijk belang in een vennootschap als zijn werkelijk genoten loon nihil is.

Naar boven

25.1 Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk

In deze paragraaf lichten wij de volgende aspecten van de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (hierna: afdrachtvermindering S&O) toe:

 • grondslag afdrachtvermindering S&O (zie paragraaf 25.1.1)

 • hoogte afdrachtvermindering S&O (zie paragraaf 25.1.2)

 • duur afdrachtvermindering S&O (zie paragraaf 25.1.3)

 • administratieve verplichtingen (zie paragraaf 25.1.4)

 • samenloop met afdrachtvermindering zeevaart (zie paragraaf 25.1.5)

 • afdrachtvermindering S&O verrekenen in de aangifte (zie paragraaf 25.1.6)

 • correctie-S&O-verklaring (zie paragraaf 25.1.7)

Let op!

De uitvoering van de regeling afdrachtvermindering S&O is bijna volledig overgedragen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Kijk voor meer informatie over deze afdrachtvermindering op rvo.nl. RVO.nl hanteert voor de term S&O de term WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk).

Naar boven

25.1.1 Grondslag afdrachtvermindering S&O

De afdrachtvermindering S&O is gebaseerd op de loonkosten van werknemers die speur- en ontwikkelingswerk doen, en op de overige kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk. Om in aanmerking te kunnen komen voor een afdrachtvermindering S&O, moet u een zogenoemde S&O-verklaring hebben. U vraagt deze verklaring zelf aan bij RVO.nl. Wij controleren alleen of uw afdrachtvermindering S&O overeenkomt met uw S&O-verklaring van RVO.nl.

U vraagt de S&O-verklaring uiterlijk een maand voor het begin van de werkzaamheden aan bij RVO.nl. Dit doet u met een aanvraagprogramma op rvo.nl. Via deze site kunt u ook de 'Handleiding WBSO' downloaden.

Buitenland

Ook de loonkosten van uw werknemer die in een ander EU-land speur- en ontwikkelingswerk doet, en de overige kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk in het buitenland, tellen mee voor de afdrachtvermindering S&O.

Meer informatie over de grondslag voor de afdrachtvermindering S&O vindt u op rvo.nl.

Definitie S&O-werkzaamheden

Meer informatie over de werkzaamheden die in aanmerking komen voor afdrachtvermindering S&O, vindt u op rvo.nl.

Let op!

Het eindheffingsloon valt niet onder het loonbegrip voor de afdrachtverminderingen.

Naar boven

25.1.2 Hoogte afdrachtvermindering S&O

In 2019 is de afdrachtvermindering S&O:

 • 32% van de loonkosten en de overige kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk, tot een bedrag van € 350.000

 • 16% over het meerdere

Starters

Voor starters is de afdrachtvermindering S&O:

 • 40% van de loonkosten en de overige kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk, tot een bedrag van € 350.000

 • 16% over het meerdere

U bent een starter als u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

 • U was in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen werkgever.

 • In de 5 voorafgaande kalenderjaren hebt u niet meer dan 2 keer de afdrachtvermindering S&O aangevraagd.

Als u speur- en ontwikkelingswerk voortzet dat vroeger direct of indirect werd uitgevoerd door een verbonden vennootschap (zie paragraaf 4.11) of door iemand die nu een aanmerkelijk belang heeft, moet u de verklaringen meetellen die aan deze vennootschap of de aanmerkelijkbelanghouder zijn afgegeven.

Let op!

U moet altijd een eigen S&O-verklaring hebben, ook als u het speur- en ontwikkelingswerk van een ander voortzet.

Naar boven

25.1.3 Duur afdrachtvermindering S&O

U kunt in 1 kalenderjaar voor maximaal 3 perioden een S&O-verklaring aanvragen. De perioden mogen minimaal 3 en maximaal 12 kalendermaanden beslaan.

Naar boven

25.1.4 Administratieve verplichtingen

U hebt de volgende administratieve verplichtingen:

 • U moet een administratie van het speur- en ontwikkelingswerk bijhouden. Deze moet voor controle beschikbaar zijn binnen 2 maanden na het kalenderkwartaal waarin het speur- en ontwikkelingswerk is gedaan.

 • De urenadministratie van het speur- en ontwikkelingswerk moet voor controle beschikbaar zijn binnen 10 werkdagen na de dag waarop het speur- en ontwikkelingswerk is gedaan.

RVO.nl kan uw project- en urenadministratie controleren en een correctie-S&O-verklaring vaststellen. Zie paragraaf 25.1.7.

Meer informatie over administratieve verplichtingen voor de afdrachtvermindering S&O vindt u op rvo.nl.

Naar boven

25.1.5 Samenloop met afdrachtvermindering zeevaart

U kunt de afdrachtvermindering S&O niet toepassen op loon waarop u de afdrachtvermindering zeevaart al toepast.

Naar boven

25.1.6 Afdrachtvermindering S&O verrekenen in de aangifte

In de aangifte loonheffingen trekt u het totale bedrag van de afdrachtvermindering S&O per aangiftetijdvak af van het totale bedrag aan ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing dat u moet betalen. U past de afdrachtvermindering S&O alleen toe over aangiftetijdvakken die eindigen in de periode van de S&O-verklaring. Voor die tijdvakken verrekent u in de aangifte loonheffingen maximaal een evenredig deel van het nog ongebruikte bedrag van de S&O-verklaring.

Voorbeeld 1

U hebt een S&O-verklaring voor de periode juli tot en met september voor een bedrag van € 3.000. In juli mag u maximaal 1/3 deel van € 3.000 verrekenen. Stel dat u in uw aangifte loonheffingen over juli maar € 600 aan afdrachtvermindering S&O verrekent. In augustus mag u dan maximaal € 1.200 verrekenen. Dit is het evenredige deel van het ongebruikte bedrag van € 2.400.

Voorbeeld 2

U hebt een S&O-verklaring voor januari tot en met april van € 8.000 en u hebt een aangiftetijdvak van 4 weken. De aangiftetijdvakken die volledig of deels samenvallen met de periode van uw S&O-verklaring zijn:

 • 1e tijdvak (1 januari tot en met 27 januari): u mag € 2.000 verrekenen

 • 2e tijdvak (28 januari tot en met 24 februari): u mag € 2.000 verrekenen

 • 3e tijdvak (25 februari tot en met 24 maart): u mag € 2.000 verrekenen

 • 4e tijdvak (25 maart tot en met 21 april): u mag € 2.000 verrekenen

In het 5e tijdvak (22 april tot en met 19 mei) mag u niet meer verrekenen. Dit tijdvak eindigt in mei, terwijl uw verklaring tot en met april is afgegeven.

Het totaalbedrag van de loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing mag door de afdrachtverminderingen niet negatief worden. U mag de totaalbedragen naar boven afronden op hele euro's. De bedragen per werknemer mag u niet afronden.

Als u een loonheffingennummer hebt met verschillende subnummers, zoals L01 en L02, dan mag u de afdrachtverminderingen onderling verrekenen.

Is aan het einde van de S&O-periode een deel van de afdrachtvermindering S&O niet verrekend? Dan mag u het restant verrekenen met alle tijdvakken in het kalenderjaar waarop de S&O-verklaring betrekking heeft, als daar nog ruimte voor is. In dat geval kunt u een correctie indienen voor de eerder ingediende aangifte (zie hoofdstuk 12). Dat hoeft niet als u verrekent met een toekomstig tijdvak.

Voorbeeld 3

U hebt een S&O-verklaring van € 30.000 voor september tot en met december. In deze periode moet u per tijdvak € 9.000 loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffingen betalen.

In september mag u de loonbelasting/premie volksverzekeringen verminderen met € 7.500 (€ 30.000:4). In oktober wordt uw project tijdelijk stilgelegd, waardoor u tijdelijk geen recht hebt op afdrachtvermindering. In november wordt het project vervolgd. U mag dan het evenredige deel van het ongebruikte bedrag van de afdrachtvermindering (€ 11.250) in mindering brengen (zie ook voorbeeld 1). Maar er is maar ruimte voor € 9.000. In december geldt hetzelfde: ook in dit tijdvak kunt u maximaal € 9.000 in mindering brengen. Het totale onbenutte deel van de afdrachtvermindering is dan aan het eind van de periode € 4.500. U mag nu het restant toch nog verrekenen in 1 van de tijdvakken binnen het kalenderjaar, als daar nog ruimte voor is. U moet dan 1 of meer correcties indienen.

Naar boven

25.1.7 Correctie-S&O-verklaring

U moet de loonkosten en de overige kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk, doorgeven aan RVO.nl. Dat doet u digitaal via rvo.nl en uiterlijk binnen:

 • 3 maanden na het einde van het kalenderjaar waarop de S&O-verklaring betrekking heeft

 • 3 maanden na de afgifte van de laatste S&O-verklaring voor het kalenderjaar, als die verklaring in het daaropvolgende kalenderjaar is afgegeven

Als achteraf blijkt dat de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk minder zijn dan wat in de S&O-verklaring staat, dan zal RVO.nl de verklaring herzien. U krijgt dan van RVO.nl een correctie-S&O-verklaring. Hierin staat 1 correctiebedrag voor alle S&O-verklaringen van het kalenderjaar. Het bedrag van de correctie neemt u als negatieve afdrachtvermindering op in de aangifte loonheffingen over het tijdvak waarin de correctieverklaring is afgegeven, of in de aangifte over het daaropvolgende tijdvak. U dient dus geen correctie in over de al verstreken aangiftetijdvakken waarop de correctie-S&O-verklaring betrekking heeft.

Einde inhoudingsplicht

Als uw inhoudingsplicht eindigt in een jaar waarop de S&O-verklaring betrekking heeft, moet u de S&O-uren en eventueel uw kosten en uitgaven binnen 1 kalendermaand na het einde van uw inhoudingsplicht doorgeven. Dat doet u schriftelijk bij RVO.nl: Postbus 10073, 8000 GB Zwolle. Of per e-mail: wbso@rvo.nl. Uw inhoudingsplicht eindigt bijvoorbeeld als u uw onderneming staakt of bij een faillissement.

Meer informatie vindt u op mijn.rvo.nl/wbso, onder 'Realisatie melden'.

Naar boven

25.2 Afdrachtvermindering zeevaart

In deze paragraaf lichten wij de volgende aspecten van de afdrachtvermindering zeevaart toe:

 • afdrachtvermindering zeevaart toepassen(zie paragraaf 25.2.1)

 • loon voor de afdrachtvermindering zeevaart (zie paragraaf 25.2.2)

 • hoogte afdrachtvermindering zeevaart (zie paragraaf 25.2.3)

 • duur afdrachtvermindering zeevaart (zie paragraaf 25.2.4)

 • afdrachtvermindering zeevaart per loontijdvak toepassen (zie paragraaf 25.2.5)

 • administratieve verplichtingen (zie paragraaf 25.2.6)

 • samenloop met afdrachtvermindering S&O (zie paragraaf 25.2.7)

 • afdrachtvermindering zeevaart verrekenen in de aangifte (zie paragraaf 25.2.8)

Naar boven

25.2.1 Afdrachtvermindering zeevaart toepassen

U kunt de afdrachtvermindering zeevaart toepassen als u loon betaalt aan zeevarenden die werken op een schip dat in Nederland is geregistreerd en onder Nederlandse vlag vaart. Het schip moet verder aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Op het schip is de Wet zeevarenden van toepassing.

 • Het schip is voorzien van een zeebrief.

 • Het schip wordt voor een onderneming grotendeels op zee geëxploiteerd voor 1 van de volgende activiteiten:

  • het vervoer van zaken of personen in het internationale verkeer

  • het vervoer van zaken of personen voor het opsporen of exploiteren van natuurlijke rijkdommen op zee

  • sleep- en hulpverleningswerkzaamheden op zee aan schepen

  • baggerwerkzaamheden

De afdrachtvermindering zeevaart geldt niet voor loon dat u betaalt aan zeevarenden die werken op:

 • een schip dat gebruikt wordt voor de loodsdienst, voor de zeilvaart of in de havensleepdienst

 • een baggerschip zonder eigen voortstuwing

 • een schip voor bedrijfsmatige visserij of sportvisserij

Zeevarenden die werken op een schip dat volgens geregelde passagiersdiensten vaart tussen havens in de EU, maar die zelf niet de nationaliteit hebben van 1 van de EU- of EER-landen, zijn geen zeevarenden voor de afdrachtvermindering zeevaart.

Naar boven

25.2.2 Loon voor de afdrachtvermindering zeevaart

U berekent de afdrachtvermindering zeevaart over het loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen (kolom 14 van de loonstaat) min het loon uit vroegere dienstbetrekking.

Naar boven

25.2.3 Hoogte afdrachtvermindering zeevaart

De afdrachtvermindering zeevaart is een percentage van het loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen (kolom 14 van de loonstaat) verminderd met het loon uit vroegere dienstbetrekking van de zeevarende in het betreffende loontijdvak.

Bij zeevarenden op schepen bestemd voor baggerwerkzaamheden, is alleen het deel van het loon voor vervoer van opgebaggerd materiaal over zee loon voor de afdrachtvermindering zeevaart. Bij zeevarenden op schepen bestemd voor sleep- en hulpverleningswerkzaamheden, is alleen het deel van het loon voor sleep- en hulpverleningswerkzaamheden op zee loon voor de afdrachtvermindering zeevaart.

Er gelden afzonderlijke percentages voor:

 • zeevarenden die in Nederland of in een ander EU- of EER-land wonen (40%)

 • zeevarenden die niet in Nederland of in een ander EU- of EER-land wonen en loonbelasting of premie volksverzekeringen moeten betalen (10%)

Naar boven

25.2.4 Duur afdrachtvermindering zeevaart

De afdrachtvermindering zeevaart geldt zolang u aan de voorwaarden voldoet.

Naar boven

25.2.5 Afdrachtvermindering zeevaart per loontijdvak toepassen

De afdrachtvermindering zeevaart stelt u per loontijdvak vast. Als het loon deels betrekking heeft op een periode waarin de werknemer als zeevarende werkte en deels op een periode waarin hij niet als zodanig werkte, moet u dit loon evenredig aan die perioden toerekenen. U moet bij de loonadministratie de gegevens bewaren waaruit blijkt op welke periode(n) het loon betrekking heeft en hoe u het loon evenredig hebt toegerekend.

Loon na einde dienstbetrekking

Het kan voorkomen dat u loon betaalt aan een werknemer die op het inhoudingstijdstip geen zeevarende meer is. Als u kunt aantonen dat het loon betrekking heeft op een periode waarin de werknemer als zeevarende werkte, mag u ook op dit loon de afdrachtvermindering zeevaart toepassen.

Naar boven

25.2.6 Administratieve verplichtingen

U moet de volgende gegevens registreren en bij de loonadministratie bewaren:

 • hoeveel afdrachtvermindering u per zeevarende per aangifte loonheffingen hebt toegepast

 • de namen, geboortedatums en de nummers van de monsterboekjes van de zeevarenden voor wie u de afdrachtvermindering zeevaart hebt toegepast

 • de periode of perioden waarin de zeevarende aangemonsterd was aan boord van een zeeschip

 • de naam en de roepnaam van het zeeschip of de zeeschepen waarop de zeevarende aangemonsterd is geweest

 • kopieën van de monsterrollen en per zeevarende de wijzigingen op de monsterrol (op chronologische volgorde)

 • kopieën van zeebrieven (op chronologische volgorde)

 • het percentage van de afdrachtvermindering dat per zeevarende van toepassing is

 • de berekening van de afdrachtvermindering

Naar boven

25.2.7 Samenloop met afdrachtvermindering S&O

U kunt de afdrachtvermindering zeevaart niet toepassen op loon waarop u de afdrachtvermindering S&O al toepast.

Naar boven

25.2.8 Afdrachtvermindering zeevaart verrekenen in de aangifte

In de aangifte loonheffingen trekt u het totale bedrag van de afdrachtvermindering zeevaart per aangiftetijdvak af van het totale bedrag aan ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing die u moet betalen. Het totaalbedrag van de loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing mag door de afdrachtverminderingen niet negatief worden. U mag de totaalbedragen naar boven afronden op hele euro's. De bedragen per werknemer mag u niet afronden.

Als u een loonheffingennummer hebt met verschillende subnummers, zoals L01 en L02, dan mag u de afdrachtverminderingen onderling verrekenen.

Geen doorschuifregeling

Het kan voorkomen dat het totaal van de ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing in een bepaald aangiftetijdvak lager is dan het totale bedrag aan afdrachtverminderingen waarop u in dat tijdvak recht hebt. Omdat het bedrag van de loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing per saldo nooit negatief kan zijn, kunt u in zo'n geval een deel van de afdrachtvermindering niet benutten. U mag een onbenut deel van de afdrachtvermindering zeevaart niet in een ander tijdvak verrekenen.

Naar boven