Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

Thema's

24 Eindheffingen

Over bepaalde vormen van loon heffen wij de loonbelasting en eventuele premie volksverzekeringen in de vorm van een zogenoemde eindheffing. Deze eindheffing houdt u niet in op het loon van uw werknemer, maar komt voor uw rekening. Eindheffingsloon is geen loon voor de werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Een uitzondering is het eindheffingsloon bij naheffingsaanslagen: hierover betaalt u alle loonheffingen, tenzij u deze loonbestanddelen had kunnen of moeten aanwijzen als eindheffingsloon.

Eindheffingsloon hoort niet (meer) tot het loon van uw werknemer en hoort dus ook niet tot zijn verzamelinkomen voor de inkomstenbelasting. De loonbelasting en eventuele premie volksverzekeringen die u over dit loon betaalt, kan uw werknemer niet verrekenen met de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen.

U boekt eindheffingsloon niet in de loonstaat.

U vindt in dit hoofdstuk informatie over de volgende (pseudo-)eindheffingen:

 • eindheffing naheffingsaanslagen (zie paragraaf 24.1)

 • eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen (zie paragraaf 24.2)

 • eindheffing tijdelijke knelpunten van ernstige aard (zie paragraaf 24.3)

 • eindheffing verstrekking aan anderen dan uw werknemers (zie paragraaf 24.4)

 • eindheffing goederen en diensten in de promotionele sfeer en voordelen uit spaarsystemen (zie paragraaf 24.5)

 • eindheffing doorlopend afwisselend gebruik bestelauto's (zie paragraaf 24.6)

 • pseudo-eindheffing RVU-regeling (zie paragraaf 24.7)

 • pseudo-eindheffing voor excessieve vertrekvergoedingen (zie paragraaf 24.8)

Hoe u de eindheffing berekent, leest u ook in dit hoofdstuk (zie paragraaf 24.9). Zie hoofdstuk 8 voor informatie over de eindheffing werkkostenregeling. De berekening van de eindheffing bij uitkeringen aan algemene bijstand ingevolge de Participatiewet vindt u in de 'Rekenregels en handleiding loonheffingen over bijstandsuitkeringen 2019'. U kunt deze brochure binnenkort downloaden van belastingdienst.nl.

Eindheffing geen loon voor werknemersverzekeringen en Zvw

Over eindheffingsloon betaalt u alleen loonbelasting en eventueel premie volksverzekeringen. U betaalt over eindheffingsloon dus geen premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zvw en u houdt ook geen bijdrage Zvw in op het loon van uw werknemer. Een uitzondering is het loon waarbij wij door het opleggen van een naheffingsaanslag eindheffing toepassen. Hierover moet u wel premies werknemersverzekeringen betalen en werkgeversheffing Zvw betalen of bijdrage Zvw inhouden, tenzij u op dit loon zelf de eindheffing had kunnen of moeten toepassen (zie paragraaf 24.1).

Let op!

U betaalt alleen loonbelasting voor de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen die u als eindheffingsloon in uw administratie opneemt en die boven uw vrije ruimte uitkomen (zie hoofdstuk 8).

Naar boven

24.1 Eindheffing naheffingsaanslagen

Als u een naheffingsaanslag krijgt, heffen wij de loonbelasting/premie volksverzekeringen in de vorm van een eindheffing. Deze eindheffingsbestanddelen zijn ook loon voor de werknemersverzekeringen en de Zvw.

Op de regel dat wij een naheffingsaanslag opleggen met eindheffing, zijn 2 uitzonderingen:

 • U vraagt om een naheffingsaanslag die u wilt en kunt verhalen op uw werknemers.

 • U krijgt van ons een beschikking waarin staat dat wij de eindheffing niet toepassen. Dit kan gebeuren als de volgende 2 omstandigheden voor u gelden:

  • Er zijn geen praktische bezwaren tegen het opleggen van een naheffingsaanslag, bijvoorbeeld als het om een klein aantal werknemers gaat.

  • Eindheffing zou onbedoelde financiële voordelen hebben voor 1 of meer werknemers, zoals tariefvoordelen of een hogere toeslag.

In deze 2 uitzonderingsgevallen is er geen sprake van eindheffing, maar van loon van de werknemer voor alle loonheffingen. U moet in deze 2 gevallen per werknemer de aangifte corrigeren. Zie hoofdstuk 12 voor informatie over hoe u corrigeert.

Uitzondering: alleen loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen

Eindheffingsbestanddelen van naheffingsaanslagen zijn loon voor alle loonheffingen. Maar er is een uitzondering waarin de eindheffingsbestanddelen alleen loon voor de loonbelasting en eventueel voor de premie volksverzekeringen zijn. Dit geldt voor loonbestanddelen waarover u zelf de eindheffing had moeten of kunnen toepassen (zie paragraaf 24.4, 24.5 en 24.6). U kunt ons dan niet meer vragen om een naheffingsaanslag die u op uw werknemers wilt verhalen.

Eindheffing berekenen

Zijn de eindheffingsbestanddelen van de naheffingsaanslag alleen loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen? Dan berekenen wij de loonbelasting/premie volksverzekeringen met het tabeltarief dat gold toen de werknemer het loon genoot.

Wij passen het tabeltarief ook toe als de eindheffingsbestanddelen waarover wij de naheffingsaanslag opleggen, ook loon zijn voor de werknemersverzekeringen en voor de Zvw. Wij gebruiken dan het tabeltarief, de percentages voor de werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw die golden toen de werknemer het loon genoot.

Wij berekenen de eindheffing bij een naheffingsaanslag anders als u aannemelijk kunt maken dat het eindheffingsloon brutoloon was. De berekening gaat in 2 stappen:

 1. Wij berekenen de loonbelasting/premie volksverzekeringen over het brutoloon volgens het enkelvoudige tarief van het jaar waarover we naheffen (zie paragraaf 24.9.2). Wij berekenen hierover ook de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Het totaal van de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de eventuele bijdrage Zvw is het nettovoordeel dat uw werknemer heeft, omdat u de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de bijdrage Zvw voor uw rekening neemt.

 2. Over dit nettovoordeel berekenen wij de loonbelasting/premie volksverzekeringen volgens het tabeltarief op het tijdstip waarop u de eindheffing voor uw rekening neemt. Over het totaal van het nettovoordeel en de loonbelasting/premie volksverzekeringen berekenen wij de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.

Voor het totaal van stap 1 en 2 leggen wij een naheffingsaanslag op.

Het tabeltarief en het enkelvoudige tarief voor 2019 vindt u achter in dit handboek (zie tabel 5, 6a en 6b). De eindheffingstarieven voor 2018, 2017, 2016, 2015 en 2014 kunt u vinden in tabel 5, 6a en 6b van de handboeken van die jaren. U kunt het handboek 2018, het handboek 2017, het handboek 2016, het handboek 2015 en het handboek 2014 downloaden.

Als u van ons een naheffingsaanslag krijgt, verhogen wij het bedrag van de aanslag eventueel met een boete en belastingrente.

Naar boven

24.2 Eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen

De eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen wordt maar door een beperkt aantal overheidsinstellingen toegepast. Daarom behandelen wij deze uitkeringen en de bijbehorende eindheffing niet in dit handboek.

Naar boven

24.3 Eindheffing tijdelijke knelpunten van ernstige aard

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor wij redelijkerwijs niet van u kunnen verwachten dat u bepaalde loonbestanddelen per werknemer afzonderlijk juist, op tijd en volledig verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan technische, administratieve of arbeidsrechtelijke problemen.

In deze omstandigheden kunnen wij besluiten dat u voor deze loonbestanddelen tijdelijk (in het algemeen maximaal een jaar) kunt volstaan met eindheffing. U krijgt dan een beschikking van ons.

Als u eindheffing toepast, zijn deze loonbestanddelen geen loon voor de werknemersverzekeringen en de Zvw.

Eindheffing berekenen

Voor het berekenen van de eindheffing gebruikt u het tabeltarief (zie paragraaf 24.9.1).

Eindheffing verwerken in de aangifte

U verwerkt de eindheffing in de aangifte over het tijdvak waarin uw werknemers de loonbestanddelen genieten. In de aangifte loonheffingen vermeldt u het bedrag van de eindheffing in de rubriek 'Eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen en tijdelijke knelpunten van ernstige aard'.

Naar boven

24.4 Eindheffing verstrekkingen aan anderen dan uw werknemers

U mag de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen voor uw rekening nemen voor verstrekkingen aan uw zakelijke relaties die u tegelijkertijd en voor dezelfde gelegenheid ook aan uw werknemers geeft. Dat kunt u doen door over de verstrekkingen eindheffing aan ons te betalen. Uw relaties hoeven dan over deze geschenken geen belasting meer te betalen.

Voor alle verstrekkingen geldt dat u de ontvanger moet meedelen dat u eindheffing toepast. U kunt ook in uw algemene voorwaarden een bepaling opnemen dat u over deze verstrekkingen eindheffing toepast. Verder moet u vastleggen wie de ontvanger van de verstrekking is.

U mag de eindheffing ook toepassen als de ontvanger van de verstrekking geen natuurlijk persoon is, maar bijvoorbeeld een bv.

Als u eindheffing toepast, zijn deze verstrekkingen geen loon voor de werknemersverzekeringen en de Zvw.

Eindheffing berekenen

Als de waarde van de verstrekking niet meer is dan € 136, betaalt u 45% eindheffing. Is de waarde van de verstrekking meer dan € 136, dan betaalt u over de volledige waarde 75% eindheffing.

Eindheffing verwerken in de aangifte

U verwerkt de eindheffing in de aangifte over het tijdvak waarin uw zakelijke relaties de verstrekkingen genieten. In de aangifte loonheffingen vermeldt u het bedrag van de eindheffing in de rubriek 'Eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen en tijdelijke knelpunten van ernstige aard'.

Naar boven

24.5 Eindheffing goederen en diensten in de promotionele sfeer en voordelen uit spaarsystemen voor anderen dan uw werknemers

U mag ook eindheffing toepassen over de waarde in het economische verkeer van goederen of diensten in de promotionele sfeer en over de voordelen uit spaarsystemen (papier of digitaal) die u niet aan uw werknemers geeft, maar aan anderen. De waarde van de voordelen uit spaarsystemen is de gemiddelde waarde in het economische verkeer van de goederen of diensten die bij het inleveren van spaarpunten worden verstrekt.

Voor alle goederen en diensten in de promotionele sfeer en het voordeel uit spaarsystemen geldt dat u aan de ontvanger moet meedelen dat u eindheffing toepast. U kunt ook in uw algemene voorwaarden een bepaling opnemen dat u over deze goederen, diensten en voordelen uit spaarsystemen eindheffing toepast. Verder moet u vastleggen wie de ontvanger is van de goederen, de diensten en het voordeel uit spaarsystemen.

U mag de eindheffing ook toepassen als de ontvanger van de goederen, de diensten en het voordeel uit spaarsystemen geen natuurlijk persoon is, maar bijvoorbeeld een bv.

Als u eindheffing toepast, zijn deze goederen en diensten in de promotionele sfeer en de voordelen uit spaarsystemen geen loon voor de werknemersverzekeringen en de Zvw.

Eindheffing berekenen

Als de waarde van de goederen, diensten of voordelen uit spaarsystemen niet meer is dan € 136, dan betaalt u 45% eindheffing. Is de waarde meer dan € 136, dan betaalt u over de volledige waarde 75% eindheffing.

Eindheffing verwerken in de aangifte

U verwerkt de eindheffing in de aangifte over het tijdvak waarin uw zakelijke relaties deze goederen, diensten en voordelen genieten. In de aangifte loonheffingen vermeldt u het bedrag van de eindheffing in de rubriek 'Eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen en tijdelijke knelpunten van ernstige aard'.

Naar boven

24.6 Eindheffing doorlopend afwisselend gebruik bestelauto's

Als 2 of meer werknemers door de aard van het werk een bestelauto doorlopend afwisselend gebruiken, kan het moeilijk zijn om de regeling voor privégebruik individueel toe te passen. In dat geval betaalt u eindheffing over de bijtelling privégebruik auto. Zie paragraaf 21.4.5 voor informatie over wanneer er sprake is van doorlopend afwisselend gebruik.

Als u eindheffing toepast, is de bijtelling alleen loon voor de loonbelasting en niet voor de werknemersverzekeringen en de Zvw.

Eindheffing berekenen

De eindheffing voor doorlopend afwisselend gebruik van bestelauto's is op jaarbasis een vast bedrag van € 300 per bestelauto. Bij een aangiftetijdvak van een maand geeft u dan € 25 per bestelauto per maand aan.

Het bedrag van de eindheffing vermeldt u in de aangifte loonheffingen in de rubriek 'Eindheffing doorlopend afwisselend gebruik bestelauto'.

Naar boven

24.7 Pseudo-eindheffing RVU-regeling

Bij regelingen voor vervroegd uittreden (RVU-regelingen) en het omslaggefinancierde deel van prepensioenregelingen betaalt u een pseudo-eindheffing over de uitkeringen uit deze regelingen, de werkgeversbijdragen en -premies. Deze pseudo-eindheffing is 52%.

U vermeldt deze eindheffing in de aangifte loonheffingen in de rubriek 'Pseudo-eindheffing RVU'.

U hoeft deze eindheffing niet toe te passen als er voor de RVU-regeling of het omslaggefinancierde deel van de prepensioenregeling een overgangsregeling geldt (zie ook paragraaf 19.4.2).

Let op!

De uitkeringen uit RVU-regelingen en het omslaggefinancierde deel van prepensioenregelingen moet u als loon van de werknemer in de aangifte loonheffingen blijven verwerken.

Ontslagvergoeding

In sommige gevallen beschouwen wij een ontslagvergoeding als een RVU-regeling. U moet dan 52% pseudo-eindheffing RVU betalen over de ontslagvergoeding. Voordat u een ontslagvergoeding uitbetaalt, kunt u aan ons vragen of wij deze ontslagvergoeding zien als een RVU-regeling. U krijgt dan van ons een beschikking, waartegen u bezwaar kunt maken.

Naar boven

24.8 Pseudo-eindheffing voor excessieve vertrekvergoedingen

U moet 75% belasting betalen over het excessieve deel van vertrekvergoedingen van werknemers die bij u uit dienst gaan. In 2019 betaalt u deze zogenoemde pseudo-eindheffing in de volgende situaties:

 • De werknemer gaat in 2019 bij u uit dienst, het toetsloon is meer dan € 551.000 en de vertrekvergoeding is hoger dan het toetsloon. Hoe u het toetsloon en het excessieve deel van de vertrekvergoeding berekent, kunt u lezen in de 'Toelichting excessieve vertrekvergoeding 2019'. U kunt deze toelichting binnenkort downloaden van belastingdienst.nl.

 • U doet in 2019 nog nabetalingen voor een werknemer die in 2018, 2017, 2016, 2015 of 2014 bij u uit dienst is gegaan. Hebt u voor deze werknemer in deze jaren ook al pseudo-eindheffing betaald, dan leest u bij stap 5 van de 'Toelichting excessieve vertrekvergoeding' van deze jaren hoe u de pseudo-eindheffing berekent. Als de nabetaling de 1e vertrekvergoeding is voor de werknemer, gebruik dan deze toelichtingen om te bepalen of, en zo ja, hoeveel pseudo-eindheffing u moet betalen. U kunt de toelichting 2018, de toelichting 2017, de toelichting 2016, de toelichting 2015 en de toelichting 2014 downloaden van belastingdienst.nl.

U mag de pseudo-eindheffing voor excessieve vertrekvergoedingen niet opnemen in uw reguliere aangifte loonheffingen. Zie paragraaf 11.7 voor informatie over hoe u de aangifte moet doen.

Naar boven

24.9 Eindheffing berekenen

De berekening van de eindheffing die u moet betalen, wijkt af van de regels voor de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen (zie hoofdstuk 7). Er zijn afzonderlijke tabellen voor de eindheffing (zie tabel 5, 6a en 6b achter in dit handboek). U verwerkt de eindheffing in de aangifte over het tijdvak waarin het genietingsmoment valt.

Welk tarief u moet toepassen, hangt af van het loonbestanddeel waarover u eindheffing toepast. Wanneer u de vaste tarieven (45%, 52% of 75%) en het vaste bedrag van € 300 op jaarbasis moet toepassen, leest u in de bovenstaande paragrafen. Zie paragraaf 24.9.1 voor meer informatie over het tabeltarief en paragraaf 24.9.2 voor informatie over het enkelvoudige tarief.

Naar boven

24.9.1 Tabeltarief

Het tabeltarief is een percentage dat wij toepassen op het eindheffingsloon bij naheffingsaanslagen (zie paragraaf 24.1), en dat u moet toepassen bij publiekrechtelijke uitkeringen (zie paragraaf 24.2) en bij tijdelijke knelpunten van ernstige aard (zie paragraaf 24.3). De hoogte van het percentage is afhankelijk van:

 • het jaarloon van de werknemer voor toepassing van de tabel voor bijzondere beloningen (zie ook paragraaf 7.3.6)

 • de leeftijd van de werknemer (jonger of ouder dan de AOW-leeftijd)

 • het al dan niet toepassen van de loonheffingskorting

 • het land waar de werknemer inwoner van is (Nederland, een land van de landenkring of een derde land)

Er zijn 3 soorten tabeltarieven:

 • het tabeltarief voor werknemers jonger dan de AOW-leeftijd (zie tabel 5 achter in dit handboek)

 • het tabeltarief voor werknemers die de AOW-leeftijd hebben, geboren in 1945 of eerder (zie tabel 6a achter in dit handboek)

 • het tabeltarief voor werknemers die de AOW-leeftijd hebben, geboren in 1946 of later (zie tabel 6b achter in dit handboek)

Voorbeeld

U betaalt een werknemer loon waarover u, op basis van een beschikking van de inspecteur, de eindheffing tijdelijke knelpunten van ernstige aard toepast. De werknemer is 40 jaar. Hij heeft een jaarloon van € 25.000 en recht op loonheffingskorting. Het tabeltarief is 61,50%.

Afwijkende tarieven voor enkele groepen werknemers

Voor enkele groepen werknemers gelden tarieven die afwijken. Het gaat om de volgende groepen:

 • werknemers die uitsluitend premie volksverzekeringen moeten betalen

 • werknemers die uitsluitend loonbelasting moeten betalen

 • anonieme werknemers

 • aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden (zie ook hoofdstuk 16)

De afwijkende tarieven staan achter in dit handboek (zie tabel 5, 6a en 6b).

Naar boven

24.9.2 Enkelvoudig tarief

Het enkelvoudige tarief is een percentage dat wij toepassen bij het berekenen van de eindheffing bij een naheffingsaanslag (stap 1) als u aannemelijk kunt maken dat het eindheffingsloon brutoloon was (zie paragraaf 24.1). De hoogte van het percentage van het enkelvoudige tarief is afhankelijk van:

 • het jaarloon van de werknemer voor de toepassing van de tabel voor bijzondere beloningen (zie ook paragraaf 7.3.6)

 • de leeftijd van de werknemer (jonger of ouder dan de AOW-leeftijd)

 • het al dan niet toepassen van de loonheffingskorting

 • het land waar de werknemer inwoner van is (Nederland, een land van de landenkring of een derde land)

Er zijn 3 soorten enkelvoudige tarieven:

 • het enkelvoudige tarief voor werknemers jonger dan de AOW-leeftijd (zie tabel 5 achter in dit handboek)

 • het enkelvoudige tarief voor werknemers met de AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1945 of eerder (zie tabel 6a achter in dit handboek)

 • het enkelvoudig tarief voor werknemers met de AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later (zie tabel 6b achter in dit handboek)

Afwijkende tarieven voor enkele groepen werknemers

Voor enkele groepen werknemers gelden tarieven die afwijken. Het betreft de volgende groepen:

 • werknemers die uitsluitend premie volksverzekeringen moeten betalen

 • werknemers die uitsluitend loonbelasting moeten betalen

 • anonieme werknemers

 • aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden

De afwijkende tarieven staan in achter in dit handboek (zie tabel 5, 6a en 6b).

Naar boven