Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

Thema's

27 Gemoedsbezwaarden

Werknemers en werkgevers kunnen gemoedsbezwaard zijn. Dat wil zeggen dat zij door een levensovertuiging bezwaar hebben tegen elke vorm van verzekeren. Een gemoedsbezwaarde kan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ontheffing vragen van de verplichtingen op grond van 1 of meer van de volksverzekeringen (AOW, Anw, Wlz) en alle werknemersverzekeringen (ZW, WAO, WIA, WW). Voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) kan geen aparte ontheffing worden aangevraagd. Maar als een gemoedsbezwaarde werknemer ontheffing heeft voor de Wet langdurige zorg (Wlz), geldt de ontheffing automatisch ook voor de Zvw.

Voor werknemers en werkgevers met een 'Ontheffing wegens gemoedsbezwaren' van de SVB gelden speciale regels voor de premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Het gaat in dit hoofdstuk om de volgende situaties of een combinatie ervan:

 • Uw werknemer heeft een ontheffing voor 1 of meer verzekeringen (zie paragraaf 27.1).

 • U hebt een ontheffing voor 1 of meer verzekeringen (zie paragraaf 27.2).

In dit hoofdstuk vindt u ook informatie over de loonkostenvoordelen (zie paragraaf 27.3) en over de aangifte loonheffingen en de jaaropgaaf (zie paragraaf 27.4).

Ontheffing wegens gemoedsbezwaren

Werknemers en werkgevers die gemoedsbezwaren hebben tegen elke vorm van verzekeren, kunnen bij de SVB een formulier 'Verklaring van gemoedsbezwaren' indienen. De SVB beoordeelt het verzoek en geeft dan een 'Ontheffing wegens gemoedsbezwaren' af. In de ontheffing staat voor welke verzekeringen de ontheffing geldt.

Voor de volksverzekeringen kunt u ontheffing krijgen voor 1 of meer verzekeringen. Voor de werknemersverzekeringen geeft de SVB sinds 2011 alleen nog maar ontheffingen af voor alle werknemersverzekeringen. Ontheffingen die de SVB of UWV vóór 2011 voor 1 of meer werknemersverzekeringen heeft afgegeven, blijven geldig, totdat ze verlopen of worden ingetrokken.

De SVB geeft de ontheffingsgegevens door aan een aantal instanties die bij de ontheffing betrokken zijn: het CAK, UWV, de Belastingdienst en het Waarborgfonds Motorrijtuigenverkeer.

Meer informatie over gemoedsbezwaren en het aanvragen van een ontheffing vindt u op svb.nl.

Naar boven

27.1 Werknemer heeft een ontheffing voor 1 of meer verzekeringen

Een werknemer kan gemoedsbezwaard zijn voor:

 • de volksverzekeringen en de Zvw (zie paragraaf 27.1.1)

 • de werknemersverzekeringen (zie paragraaf 27.1.2)

Naar boven

27.1.1 Werknemer is gemoedsbezwaard voor de volksverzekeringen en de Zvw

Als uw werknemer van de SVB een ontheffing heeft voor 1 of meer volksverzekeringen, moet u premievervangende loonbelasting inhouden in plaats van premie volksverzekeringen. De premievervangende loonbelasting is net zo hoog als de premie volksverzekeringen die zij vervangt. U houdt dus gewoon het bedrag in uit de tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen die voor de werknemer van toepassing is.

In de meeste gevallen betaalt u werkgeversheffing Zvw. In een aantal gevallen houdt u bijdrage Zvw in op het nettoloon van uw werknemers (zie paragraaf 6.2 voor meer informatie). Als uw (ex-)werknemer een ontheffing heeft voor de Wlz - en daarmee automatisch ook een ontheffing voor de Zvw - zijn er dus 2 situaties mogelijk:

 • U moet werkgeversheffing Zvw betalen (zie paragraaf 6.2.1). In dat geval is er geen sprake van bijdragevervangende loonbelasting. U betaalt de werkgeversheffing Zvw en verwerkt deze op dezelfde manier in de aangifte loonheffingen als bij een niet-gemoedsbezwaarde werknemer.

 • U moet bijdrage Zvw inhouden op het nettoloon van uw werknemer (zie paragraaf 6.2.2). U houdt dan bijdragevervangende loonbelasting in, in plaats van de bijdrage Zvw. De bijdragevervangende loonbelasting is net zo hoog als de bijdrage Zvw die zij vervangt.

Let op!

Ook als de ontheffing niet voor alle volksverzekeringen geldt, houdt u toch voor alle volksverzekeringen en voor de Zvw premievervangende en bijdragevervangende loonbelasting in.

Zie paragraaf 27.4 voor meer informatie over het verwerken van de premie- en bijdragevervangende loonbelasting in de aangifte loonheffingen en op de jaaropgaaf.

Naar boven

27.1.2 Werknemer is gemoedsbezwaard voor de werknemersverzekeringen

U betaalt de premies werknemersverzekeringen. Die verwerkt u op dezelfde manier in de aangifte loonheffingen als bij een niet-gemoedsbezwaarde werknemer (zie paragraaf 27.4).

Ook al is uw werknemer gemoedsbezwaard, u mag toch maximaal 50% van de premiecomponent WGA van de gedifferentieerde premie Whk die u als werkgever moet betalen, verhalen op zijn nettoloon (zie paragraaf 5.6.9).

Naar boven

27.2 U hebt een ontheffing voor 1 of meer verzekeringen

Een gemoedsbezwaarde werkgever kan zijn:

 • een natuurlijk persoon

 • een rechtspersoon

U kunt gemoedsbezwaard zijn voor:

 • de volksverzekeringen en de Zvw (zie paragraaf 27.2.1)

 • de werknemersverzekeringen (zie paragraaf 27.2.2)

Als u gemoedsbezwaard bent, hoeft u geen premie volksverzekeringen in te houden of premies werknemersverzekeringen te betalen. In plaats daarvan houdt u premievervangende loonbelasting in. U betaalt wel werkgeversheffing Zvw, maar u houdt geen bijdrage Zvw in. In plaats van bijdrage Zvw houdt u bijdragevervangende loonbelasting in.

Naar boven

27.2.1 U bent gemoedsbezwaard voor de volksverzekeringen en Zvw

Als u van de SVB een ontheffing hebt voor de volksverzekeringen, houdt u voor al uw werknemers premievervangende loonbelasting in, in plaats van premie volksverzekeringen. U betaalt wel werkgeversheffing Zvw, maar u houdt geen bijdrage Zvw in. In plaats van bijdrage Zvw houdt u bijdragevervangende loonbelasting in. Zie paragraaf 27.1.1 voor meer informatie.

Als u ondanks uw levensovertuiging toch premie volksverzekeringen wilt betalen en bijdrage Zvw wilt inhouden, kunt u dat bij de SVB aangeven. Voor werknemers die niet gemoedsbezwaard zijn, betaalt u dan wel premie volksverzekeringen en houdt u bijdrage Zvw in.

Let op!

Ook als de ontheffing niet voor alle volksverzekeringen geldt, houdt u toch voor alle volksverzekeringen premievervangende loonbelasting in.

Naar boven

27.2.2 U bent gemoedsbezwaard voor de werknemersverzekeringen

Als u van de SVB een ontheffing hebt voor de werknemersverzekeringen, betaalt u premievervangende loonbelasting in plaats van de premies werknemersverzekeringen. U moet de premievervangende loonbelasting zelf berekenen aan de hand van de rekenregels voor de premies werknemersverzekeringen.

Zie paragraaf 27.4 voor meer informatie over het verwerken van de premievervangende loonbelasting in de aangifte loonheffingen.

Ook al bent u gemoedsbezwaard, u mag toch maximaal 50% van de premievervangende loonbelasting (die in de plaats komt van de premiecomponent WGA van de gedifferentieerde premie Whk) verhalen op het nettoloon van uw werknemers (zie paragraaf 5.6.9). Het maakt niet uit of uw werknemers gemoedsbezwaard zijn of niet.

Naar boven

27.3 Loonkostenvoordelen

Hebt u te maken met een werknemer voor wie u recht hebt op 1 of meer loonkostenvoordelen? En bent u of is uw werknemer gemoedsbezwaard? Dan mag u de loonkostenvoordelen toch aanvragen in uw aangifte loonheffingen.

Zie paragraaf 26.1 voor meer informatie over de loonkostenvoordelen.

Naar boven

27.4 Aangifte loonheffingen en jaaropgaaf

Aangifte loonheffingen

Op de aangifte loonheffingen zijn geen aparte rubrieken opgenomen voor premie- of bijdragevervangende loonbelasting.

U handelt als volgt:

 • De ingehouden premievervangende loonbelasting (in plaats van premie volksverzekeringen) vermeldt u in de rubriek 'Ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen'.

 • De ingehouden bijdragevervangende loonbelasting (in plaats van bijdrage Zvw) vermeldt u in de rubriek 'Ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet'.

 • De premievervangende loonbelasting (in plaats van premies werknemersverzekeringen) vermeldt u in de rubrieken voor de werknemersverzekeringen.

 • De loonkostenvoordelen vraagt u aan bij de betreffende rubrieken.

Omdat de SVB en het CAK voor gemoedsbezwaarden een spaartegoed voor de AOW en de Zvw aanhouden, is het belangrijk dat u de premie- en bijdragevervangende loonbelasting in de juiste rubrieken vermeldt. Want het spaartegoed wordt gevuld met de ingehouden premie- en bijdragevervangende loonbelasting. Gemoedsbezwaarden kunnen voor hun zorgkosten een beroep doen op dit spaartegoed bij het CAK. Bij het bereiken van de AOW-leeftijd kunnen zij voor de AOW-uitkering een beroep doen op het spaartegoed bij de SVB.

Houdt u als gemoedsbezwaarde werkgever ook voor niet-gemoedsbezwaarde werknemers premievervangende loonbelasting in? Dan mogen die werknemers de ingehouden premievervangende loonbelasting (in plaats van premie volksverzekeringen) in hun aangifte inkomstenbelasting als ingehouden premie volksverzekeringen verrekenen.

Jaaropgaaf

Van belastingdienst.nl kunt u een Model jaaropgaaf downloaden. Wij hebben geen apart model voor gemoedsbezwaarde werknemers of werkgevers. Als u ons model of een eigen jaaropgaaf gebruikt, moet u de namen van de rubrieken 'ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen' en 'ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet' aanpassen. In plaats daarvan vermeldt u 'ingehouden loonbelasting/premievervangende loonbelasting' en 'ingehouden bijdragevervangende loonbelasting'. In die rubrieken vermeldt u de bedragen van de premievervangende loonbelasting en de bijdragevervangende loonbelasting. Bent u een gemoedsbezwaarde werkgever, dan vermeldt u bovendien onder 'totaal premies werknemersverzekeringen' de premievervangende loonbelasting.

Naar boven