Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

50.20.00 Teruggaven

2 Inleiding

2.1 Algemeen en wettelijk kader

Dit onderdeel geeft een toelichting op de teruggaafmogelijkheden die zijn voorzien in de WVAD.

Er kan alleen teruggaaf van verbruiksbelasting worden verleend voor goederen waarvoor de verbruiksbelasting al is voldaan en die (WVAD, artikel 32-34):

 1. worden gebruikt met een bestemming waarvoor bij uitslag of invoer recht op vrijstelling zou bestaan

 2. zijn verloren gegaan

 3. zijn vernietigd onder ambtelijk toezicht

 4. zijn ingeslagen in een IVV die daarvoor als zodanig is aangewezen

 5. zijn overgebracht naar een andere lidstaat

 6. zijn uitgevoerd naar een derde land

Naar boven

2.2 Formulier verzoek om teruggaaf en termijn teruggaaf

Een verzoek om teruggaaf van verbruiksbelasting moet worden gedaan met een van rijkswege beschikbaar gesteld digitaal (of: elektronisch) formulier. Dit digitale formulier is door de ondernemer die de teruggaaf verzoekt te vinden op het portaal Mijn Douane.

Tenzij anders is bepaald moet het verzoek uiterlijk drie maanden na afloop van het kalenderkwartaal waarin het recht om teruggaaf is ontstaan worden ingediend. Dit recht om teruggaaf kan bijvoorbeeld een specifiek omschreven bestemming zijn.

Naar boven

2.3 Teruggaaf niet-ontvankelijk verklaren

Er zijn twee redenen waarom een verzoek om teruggaaf niet-ontvankelijk kan worden verklaard:

 • Het verzoek om teruggaaf is niet door degene ingediend die recht op teruggaaf zou hebben, of er is geen machtiging overgelegd waaruit blijkt dat de verzoeker gemachtigd is om het verzoek te doen. Deze machtiging moet dan afgegeven zijn door degene die volgens de wettelijke bepalingen recht op teruggaaf heeft.

 • Het verzoek om teruggaaf is niet tijdig ontvangen. In bepaalde gevallen kan de teruggaaf dan wel nog ambtshalve worden verleend.

De behandelaar kan ambtshalve teruggaaf verlenen als het aannemelijk is dat de aanvrager niet door opzet of grove schuld de wettelijke termijn voor het indienen van een verzoek heeft laten verstrijken. Tegen deze beschikking, waarin ook de niet-ontvankelijkheid wordt uitgesproken, kan de belanghebbende niet in bezwaar komen.

Zie voor meer informatie het Besluit Fiscaal bestuursrecht.

Naar boven

2.4 Verzoek om teruggaaf

2.4.1 Controle juistheid en volledigheid van verzoek

Het is mogelijk dat de Centrale Unit Accijns, die de verzoeken om teruggaaf behandeld, een toets doet op de plausibiliteit van het verzoek om teruggaaf. Hierbij kunnen bijvoorbeeld ook facturen opgevraagd worden. De controle op de juistheid en volledigheid (inhoudelijke controle) van het verzoek om teruggaaf kan worden uitgevoerd in het kader van een administratieve controle.

Naar boven

2.4.2 Beslissing op een verzoek om teruggaaf

De inspecteur beslist op een verzoek om teruggaaf bij een voor bezwaar vatbare beschikking (WVAD, artikel 34).

Naar boven

2.4.3 Termijnen indienen verzoek om teruggaaf

De wettelijke termijnen voor het indienen van verzoeken om teruggaaf zijn uiterste termijnen. Daarbinnen kunnen meerdere verzoeken om teruggaaf worden ingediend.

Naar boven

2.5 Eis van bewijs bij teruggaaf verbruiksbelasting

De Douane stelt eisen aan de bewijsmiddelen die recht kunnen geven op teruggaaf van verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

Er zijn verschillende situaties waarin voor bedrijven teruggaaf van verbruiksbelasting mogelijk is. Zie hiervoor punt 2.1.

Naar boven

2.5.1 Verbruiksbelasting terugvragen: hoofdregel

De hoofdregel bij teruggaaf van verbruiksbelasting is dat de teruggaaf wordt verleend tot maximaal het bedrag dat aan verbruiksbelasting is betaald. Dit is bepaald in WVAD, artikel 34. Deze hoofdregel betekent het volgende:

1. De Douane geeft niet meer terug dan dat er is betaald; en

2. Degene die verzoekt om teruggaaf moet kunnen bewijzen dat hijzelf of iemand anders de verbruiksbelasting al heeft betaald aan de Douane.

Naar boven

2.5.2 Bewijzen dat de verbruiksbelasting is betaald

Wanneer een bedrijf de verbruiksbelasting over de goederen zelf heeft betaald aan de Douane, zal het niet moeilijk zijn om daarvan het bewijs te leveren. Het bedrijf heeft immers in de administratie vastgelegd dat zij de verbruiksbelasting na het doen van de aangifte aan de Douane heeft betaald over de goederen die zij heeft uitgeslagen tot verbruik. Maar het kan ook zijn dat iemand anders de verbruiksbelasting over de goederen heeft betaald, bijvoorbeeld de leverancier of diens leverancier. Ook dan moet degene die om teruggaaf verzoekt bewijzen dat de verbruiksbelasting door die ander is betaald.

De eis van bewijs geldt voor alle situaties waarvoor teruggaaf van verbruiksbelasting kan worden gevraagd.

Naar boven

2.5.3 Hoe te bewijzen dat de verbruiksbelasting aan de Douane is betaald?

De verzoeker bepaalt zelf in welke vorm zij bewijst dat de verbruiksbelasting is betaald; er is sprake van zogenoemde vrije bewijsleer. Het gaat er in de eerste plaats om dat degene die verbruiksbelasting terugvraagt ook de bewijzen levert. Houd hierbij rekening met het volgende:

 • Aankoopfactuur is niet voldoende. Alleen een aankoopfactuur van de verbruiksbelastinggoederen is niet genoeg bewijs dat de verbruiksbelasting daadwerkelijk aan de Douane is betaald. Ook niet als op de factuur staat: 'leveringscondities franco huis incl. verbruiksbelasting'. Een aankoopfactuur kan hooguit het begin van bewijs zijn. Ook de hoogte van het bedrag op een aankoopfactuur is onvoldoende bewijs.

 • Meerdere schakels. Ingeval er één of meerdere schakels zitten tussen de degene die om teruggaaf verzoekt en degene die de verbruiksbelasting heeft betaald: de verzoeker moet dan bewijzen dat de verbruiksbelasting is betaald aan de Douane. De verzoeker zal binnen deze keten op zoek moeten naar dit bewijs.

 • Verklaring van de leverancier. Als de leverancier een verklaring geeft dat hij de verbruiksbelasting over die goederen aan de Douane heeft betaald, kan de Douane dat zien als voldoende bewijs. De Douane kan dit controleren bij de leverancier.

 • Het bewijs in de administratie. De verzoeker bewaart alle bewijzen in haar administratie. Als de Douane daarom vraagt, bijvoorbeeld bij een administratieve controle achteraf, moet de verzoeker het bewijs kunnen overleggen.

Naar boven

2.5.4 Gevolgen bij geen of onvoldoende bewijs

Wanneer de verzoeker onvoldoende kan bewijzen dat de verbruiksbelasting is betaald aan de Douane, wordt het verzoek om teruggaaf afgewezen. Deze beslissing is voor bezwaar vatbaar. Als de verbruiksbelasting al is teruggegeven en bij een controle achteraf blijkt, dat het bewijs toch onvoldoende is, dan kan de Douane het teruggaafbedrag naheffen. Ook tegen die naheffing kan de verzoeker in bezwaar gaan.

Naar boven