Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

50.20.00 Teruggaven

8 Teruggaaf bij overbrengen naar andere lidstaat

8.1 Wanneer teruggaaf verbruiksbelasting

Teruggaaf van verbruiksbelasting kan worden verleend als alcoholvrije dranken door een ondernemer zijn overgebracht naar een ondernemer of publiekrechtelijk lichaam, anders dan als ondernemer, in een andere lidstaat (WVAD, artikel 33, lid 1, letter e).

Door deze teruggaaf wordt bereikt dat er geen verbruiksbelasting drukt op alcoholvrije dranken die niet in Nederland zullen worden verbruikt.

Naar boven

8.2 Verzoek teruggaaf verbruiksbelasting

Het verzoek om teruggaaf (zie paragraaf 2.3) moet elektronisch via de beveiligde omgeving van de internetsite van de Belastingdienst (het Persoonlijk Domein), uiterlijk drie maanden na afloop van kalenderkwartaal worden gedaan waarin de goederen hun bestemming hebben bereikt (URVAD, artikel 22).

Naast de gegevens bedoeld in artikel 26 van het UBVAD moet belanghebbende aan de hand van boeken en bescheiden aantonen dat de producten hun bestemming hebben bereikt (UBVB, artikel 24).

De bepalingen over het vervoer zijn opgenomen in onderdeel 40.10.00, Overbrengen van alcoholvrije dranken, van dit Handboek.

Naar boven

8.3 Geen "verkopen op afstand"

De verbruiksbelastingwetgeving kent het begrip "verkopen op afstand", in tegenstelling van de accijnswetgeving, niet. In de accijnswetgeving is er sprake van verkopen op afstand als accijnsgoederen worden geleverd aan een particulier of publiekrechtelijk lichaam in een andere lidstaat en deze accijnsgoederen direct of indirect door of voor rekening van de verkoper worden verzonden of vervoerd. Het betreft dus zogenaamde "franco huis-leveringen" aan particulieren en publiekrechtelijke lichamen.

Indien het accijnsgoederen betreft is onder voorwaarden teruggaaf van accijns mogelijk.
De WVAD kent geen teruggaaf als er sprake is van verkopen op afstand. Voor de verbruiksbelasting is er alleen maar teruggaaf mogelijk als alcoholvrije dranken worden overgebracht naar een ondernemer of publiekrechtelijk lichaam in een andere lidstaat.

Naar boven