Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

50.20.00 Teruggaven

4 Teruggaaf bij verloren gaan van alcoholvrije dranken

4.1 Wanneer teruggaaf

Teruggaaf van verbruiksbelasting kan worden verleend als er alcoholvrije dranken verloren zijn gegaan door overmacht of door een ongeval (WVAD, artikel 33, lid 1, letter a). Belanghebbende moet onmiddellijk het verloren gaan melden.

De volgende voorbeelden illustreren het begrip "verloren gaan":

  • Een vrachtauto met een lading alcoholvrije dranken slaat tijdens het transport om, waardoor de lading geheel of gedeeltelijk verloren gaat.

  • In een magazijn valt een doos alcoholvrije drank van een stelling.

De belanghebbende moet de hoeveelheid en de soort aantonen van de alcoholvrije dranken die verloren zijn gegaan. Zo kan van hem worden gevraagd dat hij de beschadigde verpakkingen toont (UBVAD, artikel 20, lid 2).

Bij diefstal kan geen teruggaaf worden verleend.

De teruggaaf is beperkt tot alcoholvrije dranken die tot een bedrijfsvoorraad behoren. Daarom is teruggaaf alleen mogelijk aan ondernemers in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968, artikel 7. Er moet ook altijd sprake zijn van een voorraadadministratie.

Naar boven

4.2 Melden van verloren gaan

Direct nadat de alcoholvrije dranken verloren zijn gegaan, moet de belanghebbende daarvan melding doen bij de inspecteur in wiens ambtsgebied de alcoholvrije dranken verloren zijn gegaan (UBVAD, artikel 20, lid 1).

De melding kan telefonisch worden gedaan, maar moet schriftelijk worden bevestigd. In de melding moeten de volgende gegevens zijn vermeld:

  • naam en adres van belanghebbende

  • de plaats waar de alcoholvrije dranken verloren zijn gegaan

  • het tijdstip waarop en de oorzaak waardoor de alcoholvrije dranken verloren zijn gegaan

  • de hoeveelheid, de soort en de samenstelling van de alcoholvrije dranken die verloren zijn gegaan.

Naar boven

4.3 Verzoek om teruggaaf

De teruggaaf van accijns wordt verleend aan de eigenaar. Om dubbele teruggaaf te voorkomen kan alleen de eigenaar van de goederen worden aangemerkt als belanghebbende.

Het verzoek om teruggaaf moet elektronisch via de beveiligde omgeving van de internetsite van de Belastingdienst (het Persoonlijk Domein) worden gedaan, uiterlijk drie maanden na afloop van het kalenderkwartaal waarin de alcoholvrije dranken verloren zijn gegaan (URVAD, artikel 21).

In de administratie zijn de aankoopfacturen plus alle relevante bescheiden inzake de teruggaaf opgenomen UBVAD artikel 26 lid 4) plus de volgende gegevens (artikel 21 lid 2 URVAD):

  1. de soort en de hoeveelheid van de goederen of de andere voor de vaststelling van het bedrag van de teruggaaf van belang zijnde gegevens;

  2. het tijdstip, de plaats en de oorzaak van het verloren gaan, dan wel de vermelding van de ambtelijke verklaring van de vernietiging;

  3. wanneer mededeling is gedaan van het verloren gaan; en de soort en de hoeveelheid van de restanten van verloren gegane goederen en andere van belang zijnde gegevens.

Naar boven