Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.01.00 Biologische landbouwproducten

2 Begripsbepalingen en wetgeving

2.1 Begripsbepalingen

In dit voorschrift wordt verstaan onder:

Begrip

Omschrijving

AGS

Aangifte systeem van de Douane.

Belanghebbende

Dit kan een aangever of importeur zijn.

Belanghebbende bij lading

Door importeur aangewezen partij om als begrip te hanteren in Traces en die in Traces aangewezen is.

Bereiding

Zendingen die onder een regeling douane-entrepot of actieve veredeling zijn geplaatst en die bepaalde bereidingen ondergaan. Deze bereidingen zijn beperkt tot de volgende soorten behandelingen:

(a) verpakking of verandering van verpakking, of

(b) aanbrengen, verwijderen en wijzigen van etiketten betreffende de aanduidingen van de biologische productie methode.

Bevoegde autoriteit (=BA)

De centrale autoriteit van een lidstaat die bevoegd is voor de organisatie van officiële controles op het gebied van biologische productie overeenkomstig de op grond van Verordening 2018/848 vastgestelde bepalingen, dan wel iedere andere autoriteit waaraan die bevoegdheid is gedelegeerd, met inbegrip van, in voorkomend geval, de betrokken autoriteiten van een derde land.

Biologisch

Afkomstig van of verband houdend met biologische productie.

Biologische (landbouw)producten

Landbouwproducten en andere producten die op biologische wijze geproduceerd zijn.

Biologische productie

Het gebruik van productiemethoden die in overeenstemming zijn met de vastgestelde voorschriften, in alle stadia van de productie, bereiding en distributie.

CHED

Common Health Entry Document is een elektronisch document in Traces NT dat in de nationale systemen van de NVWA als GGB (Gemeenschappelijk Gezondheidsdocument van Binnenkomst) wordt aangemerkt. Deze kunnen een samenloop hebben met biologische producten. Afhankelijk van de soort goederen is een toevoeging bepaald:

 • A - Dieren

 • D - Levensmiddel/diervoeder van niet dierlijke oorsprong

 • P- Dierlijke producten

 • PP - Fytosanitaire producten

COI

Engelse term voor controlecertificaat Certificate of Inspection. Deze term wordt in dit voorschrift aangehouden.

Controlecertificaat (=COI)

Een certificaat dat is afgegeven door een bevoegde, controlerende autoriteit of controleorgaan in een derde-land, waarin wordt verklaard dat de in het certificaat genoemde zending voldoet aan de voorwaarden waaraan biologische landbouwproducten moeten voldoen.

Controleorgaan (=CB)

Een onafhankelijke particuliere derde partij die inspecties en certificering uitvoert op het gebied van biologische productie overeenkomstig de op grond van verordening 2018/848 vastgestelde bepalingen, met inbegrip van, in voorkomend geval, het betrokken controleorgaan van een derde land of het betrokken controleorgaan dat in een derde land actief is.

Controlerende autoriteit (=CA)

Een overheidsinstantie van een lidstaat waaraan de bevoegde autoriteit haar controlebevoegdheid voor de inspectie en certificering op het gebied van de biologische productie overeenkomstig de op grond van verordening 2018/848 vastgestelde bepalingen, geheel of gedeeltelijk heeft gedelegeerd, met inbegrip van, in voorkomend geval, de betrokken instanties van een derde land of de betrokken instanties die in een derde land actief zijn.

DLTC

Douane Landelijk Tactisch Centrum.

Documentencontrole

Onderzoek van de officiële certificaten, officiële verklaringen en andere documenten, met inbegrip van handelsdocumenten , die de zending moeten vergezellen overeenkomstig artikel 3, punt 41 Verordening 2017/625 en uitvoeringsverordening 2021/2306.

Dou-It

Dit is een douaneapplicatie dat het proces van risicobeheersing geautomatiseerd ondersteund.

DO 39

Aanvullende aangifte in het proces KM/GPA.

DWU

Douane Wetboek van de Unie.

E-COI, E-uittreksels

De E staat voor de elektronische versie van het COI of de uittreksels opgemaakt in TracesNT. Het gebruik is bedoeld om het verschil aan te geven met een conventioneel COI en zal op termijn verdwijnen

Etikettering

De begrippen, vermeldingen, aanduidingen fabrieks- of handelsmerken, afbeeldingen of tekens betreffende een product op verpakkingen documenten, bordjes, etiketten, schildjes, ringen of banden die dat product vergezellen of er betrekking op hebben.

LNV

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

GPA

Geautomatiseerde Periodieke Aangifte, aangifte systeem van de Douane in het proces Klant Management (KM).

Importeur

Een in de Unie gevestigde en aan het in Verordening (EU) 2018/848 bedoelde controlesysteem onderworpen natuurlijke of rechtspersoon die, zelf of via een vertegenwoordiger, de zending voor vrijgave voor het vrije verkeer in de Unie aanbiedt, zie artikel 2 lid 1 van Verordening (EU) 2021/2307.

Inschrijving in administratie

Het moment dat binnen KM een COI afgeschreven moet worden.

Invoer

Het in het vrije verkeer brengen als bedoeld in artikel 201 DWU.

Marktdeelnemer

Een natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de naleving van de voorschriften van verordening 834/2007 in het biologisch bedrijf dat hij beheert.

Omschakeling

De overgang van de niet-biologische productie binnen een bepaalde periode, gedurende welke de bepalingen van Vo 2018/848 inzake biologische productie van toepassing zijn.

Omschakelingsproduct

Een product dat tijdens de in artikel 10 Vo 2018/848 bedoelde omschakelingsperiode wordt geproduceerd.

   

RVO.nl (=Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

Een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van EZ. Zij zijn in NL de verantwoordelijke instantie voor Brussel voor nieuwe wetgeving en TracesNT.

Skal

Een onafhankelijke, internationaal opererende ZBO (zelfstandig bestuursorganisatie) die duurzame agrarische productiemethoden en producten controleert en certificeert.

Splitsen

In het kader van een schorsingsmaatregel het splitsen van één zending in meerdere partijen.

Traces NT

TRAde Control and Expert System New Technology is een web-based systeem van de Europese Commissie waarin wereldwijd elektronische certificaten kunnen worden aangevraagd. In dit boekwerk wordt de term Traces zonder toevoeging NT gebruikt.

Voor de zending verantwoordelijke exploitant

Hetzij de importeur of een in de Unie gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die de zending namens de importeur aanbiedt aan de grenscontrolepost.

Zending

Een hoeveelheid producten van één of meer codes van de gecombineerde nomenclatuur die door een enkel controlecertificaat worden gedekt, met hetzelfde vervoermiddel worden vervoerd en uit hetzelfde derde land wordt ingevoerd

Naar boven

2.1.1 Wat zijn biologische landbouwproducten?

Biologische landbouwproducten zijn:

 1. onverwerkte plantaardige producten

 2. levende dieren of onverwerkte dierlijke producten

 3. aquacultuurproducten

 4. verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel

 5. verwerkte landbouwproducten voor gebruik als diervoer

 6. zaaizaad en teeltmateriaal

Biologische aanduidingen

Landbouwproducten moeten op biologische wijze zijn voortgebracht:

 • als er termen op staan die verwijzen naar de biologische productiemethode.

 • als er aanduidingen op de verpakkingen en handelsdocumenten staan waardoor de consument kan aannemen dat de producten - of de ingrediënten ervan - op biologische wijze werden verkregen.

In de bijlage IV bij Verordening 2018/848 vindt u de termen in talen van de lidstaten die gebruikt mogen worden voor biologische producten. (Vo 2018/848 artikel 30).

Het Europese merk is een groen blad met sterretjes op de nerfuiteinden.

Let op!

Als de vereiste documenten bij de biologische aanduidingen ontbreken, moet u Skal bellen. Zij ondernemen verdere actie en geven u een terugkoppeling hiervan.

Naar boven

2.2 Unie wetgeving

Verordening 2018/848 (vervangt 834/2007)

Verordening 2018/848 zijn specifieke uitvoeringsvoorschriften vastgesteld voor de:

 • de landbouwproducten waarop de Unie wetgeving van toepassing is

 • de doelstellingen en beginselen van de biologische productie

 • de basisvoorschriften voor de biologische productie

 • de basisvoorschriften voor het gebruik van biologische termen en de etikettering van biologische landbouwproducten

 • de richtlijnen voor het opzetten van een controlesysteem op:

  • de biologische productie

  • het gebruik van biologische termen en de etikettering van biologische landbouwproducten

  • deelname aan dit controlesysteem

  • afgifte van bewijsstukken bij het naleven van de voorschriften

  • maatregelen bij onregelmatigheden

 • de gevallen waarin de invoer van biologische landbouwproducten uit derde landen is toegestaan

Verordening 2021/1165

In de verordening staan:

 • biologische productie

 • etikettering

 • controle

Andere controleautoriteiten en organisaties dan de Douane zijn belast met het toezicht op de naleving van deze voorschriften.

Als u een vergunning verleent voor een douane-entrepot, moet u rekening houden met de bepalingen over de opslag van biologische producten uit derde landen.

Verordening 2021/2306

In Verordening 2021/2306 zijn uitvoeringsvoorschriften vastgesteld voor:

 • in het vrije verkeer brengen van biologische producten uit derde landen

 • plaatsing van biologische producten onder de douaneregeling ‘douane-entrepot’ of ‘actieve veredeling met schorsing’

 • het controlecertificaat voor biologische producten uit derde landen;

 • de afgifte van uittreksels van controlecertificaten

 • het verwijderen van verwijzingen naar biologische productiemethoden bij onregelmatigheden

 • een overgangsregeling voor in het vrije verkeer brengen van biologische producten uit derde landen

In Verordening 2021/2306 staan bepalingen over uitvoering van Verordening 2018/848 voor de regeling voor invoer van biologische producten uit derde landen.

Uitvoerin

Gedelegeerde Verordeningen 2021/2305 en 2021/2306

Deze gedelegeerde verordeningen zijn als aanvulling op Vo 2017/625 (OCR) en Vo 2018/848.

In Vo 2021/2305 staan de regels over de plaats van officiële controles voor biologische producten en ook voorwaarden waaronder de biologische producten zijn vrijgesteld van officiële controles aan grenscontroleposten.

In Vo 2021/2306 staan regels over de officiële controles van biologische- en omschakelingsproducten die bestemd zijn voor invoer in de Unie en betreffende het COI.

In deel II van de Bijlage bij deze verordening staan ook de invulinstructies van het COI.

Uitvoeringsverordening 2021/2307

Deze uitvoeringsverordening bevat regels over de documenten en kennisgevingen die vereist zijn voor biologische en omschakelingsproducten die bestemd zijn voor invoer in de Unie.

Let op!

Er kan samenloop zijn met andere VGEM-wetgeving over veterinair, fytosanitair en levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong. Dit staat uitgewerkt in hoofdstuk XX

Naar boven

2.3 Nationale wetgeving

In het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 en de Landbouwkwaliteitsregeling 2007 staan de nationale bepalingen ter uitvoering van Verordening 2018/848. Het besluit en de regeling zijn gegrond op de Landbouwkwaliteitswet.

Naar boven

2.4 Toepassing van Verordening 2018/848 in Nederland

Iedere marktdeelnemer betrokken bij de biologische productie mag de biologische termen aanbrengen op biologische producten. Dus ook de marktdeelnemer die de producten op de markt brengt na invoer in de EU.

Nationaal is bepaald dat landbouwproducten alleen vallen onder Verordening 2018/848 als op het moment van binnenbrengen in Nederland:

 • de biologische aanduiding erop staat, of

 • wanneer het voor de douaneambtenaar duidelijk is dat het in de bedoeling ligt daar later biologische aanduidingen op aan te brengen

Dit is belangrijk bij plaatsing onder de (bijzondere) douaneregeling:

 • in het vrije verkeer brengen art. 201 DWU

 • douane-entrepot art. 240 lid 1 DWU

 • actieve veredeling met schorsing art. 256 lid 1 DWU

Naar boven